Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ukufunda NgoZimu Kungakuzuzisa Njani?

Ukufunda NgoZimu Kungakuzuzisa Njani?

Bekube nje, sithethe amagadango asisize bona sifumane ipendulo yombuzo othi, Ngubani uZimu? Sithome ngokufunda eBhayibhelini bona ibizo lakhe nguJehova nokuthi ubuntu bakhe obukhamba phambili lithando. Sifunde nangokuthi khuyini akwenzileko nasazokwenza bona kuzuze abantu. Nanyana kusesekunengi esingakufunda ngoZimu, ungazibuza bona ungazuza njani ngokufunda okungeziweko ngaye.

UJehova uthembisa ukuthi “nawumfunako uzamfunyana.” (1 IinKronike 28:9) Njengombana ufuna begodu ungenisa ilwazi ngoZimu uzokuba nokuthileko okuligugu, “isikhozi” noJehova. (IRhubo 25:14) Alo, isikhozeso singakusiza ngani?

Ithabo lamambala. Nalihlathulula uJehova, iBhayibheli lithi ‘nguZimu othabileko.’ (1 Thimothi 1:11) Ukutjhidela kuye nokulingisa iindlela zakhe kuzokulethela ithabo lamambala, elingakuzuzisa ngokomzwelo, emkhumbulweni nemzimbeni. (IRhubo 33:12) Uzokukghona ukuphila uthabile nange ubalekela iindlela zokuziphatha ezilimazako, uthuthukisa imikghwa emihle enepilo, begodu unetjhebiswano elihle nabanye. Uzokuvumelana namezwi womrhubi, owathi: “Nakungimi, kuhle ukuba seduze noZimu.”—IRhubo 73:28.

Ukutlhogonyelwa nokutjhejwa nguZimu. UJehova wathembisa iinsebenzi zakhe wathi: ‘Ngizokweluleka, ngikuphose ilihlo.’ (IRhubo 32:8) Lokho kutjho ukuthi uJehova unendaba nesisebenzi sakhe ngasinye begodu unikela esinye nesinye isisebenzi sakhe lokho esikutlhogako. (IRhubo 139:1, 2) Nasele unetjhebiswano elihle noJehova, uzokubona indlela ahlala azimisele ukukusiza ngayo.

Ingomuso elihle khulu. Ngaphezu kokukusiza bona uphile ipilo ethabisako neyanelisako nje, uJehova uZimu ukuvulela nethuba lokuba nengomuso elihle khulu. (Isaya 48:17, 18) IBhayibheli lithi: “Lokhu kutjho ukuphila okungapheliko, bona bakwazi wena, okunguwe wedwa uZimu weqiniso naloyo omthumileko, uJesu Krestu.” (Jwanisi 17:3) Eenkhathini ezibudisezi, ithemba uZimu asipha lona lifana ne-ankera ‘esiqinisekisako begodu isidzimelelise.’—Hebheru 6:19.

La, ngamanye amabanga ambalwa kodwana aqakatheke khulu wokwazi uZimu ngcono nokuba nesikhozi naye. Ungakhuluma nomunye uFakazi kaJehova namkha uvakatjhele izinzolwazi lethu elithi: www.jw.org/nr nawufuna ilwazi elingeziweko.