Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ngubani Ibizo LakaZimu?

Ngubani Ibizo LakaZimu?

Nawufuna ukwazi umuntu, into yokuthoma ongayenza kumbuza ukuthi, “Ungubani ibizo lakho?Ukube bewungabuza uZimu umbuzo loyo, bekangaphendula ngokuthini?

[NginguJehova, NW], libizo lami-ke lelo!”Isaya 42:8.

Kghani uyathoma ukulizwa ibizwelo? Kungenzeka uyathoma, ngombana abatjhugululi beBhayibheli abanengi balisebenzisa ngokubabalela ibizo lakaZimu, abanye abalisebenzisi. Kanengi balijamiselela ngesiqu esithi “KOSI.” Nokho, ibizo lakaZimu livela iinkhathi ezingaba zii-7000 emitlolweni yokuthoma yeBhayibheli yesiHebheru. Ibizweli lakhiwa bongwaqa abane besiHebheru, uYHWH namkha uJHVH, begodu ngesiNdebele laziwa ngokuthi “Jehova.”

Ibizo lakaZimu livela emitlolweni yesiHebheru nakamanye amatjhugululo amanengi

Umsongo WamaRhubo WeLwandle Elifileko Ngekhulu lokuthoma, HEBREW

Itjhugululo kaTyndale 1530, ENGLISH

Itjhugululo kaReina-Valera 1602, SPANISH

I-Union Version 1919, CHINESE

KUBAYINI IBIZO LAKAZIMU LIQAKATHEKILE?

Ibizweli liqakathekile kuZimu. Akekho umuntu owathiya uZimu ibizo; wazikhethela yena mathupha. UJehova wamemezela wathi: “Lelo libizo lami lanini nanini, okulibizo engizakuduma ngalo iinzukulwana ngeenzukulwana.” (Eksodusi 3:15) EBhayibhelini, ibizo lakaZimu livela iinkhathi ezinengi ukudlula iziqu zakhe ezithi, Mninimandlawoke, Baba, Kosi namkha Zimu. Ibizweli godu livela iinkhathi ezinengi ukudlula amanye amagama wabantu njengo-Abrahama, uMosi, uDavida namkha uJesu. Ukungezelela, kuyintando kaJehova bona ibizo lakhe laziwe. IBhayibheli lithi: “Benze balemuke bona wena, nguwe wedwa obizwa bona [unguJehova, NW], iye, wena ungoPhezulu ephasini loke.”—IRhubo 83:19.

Ibizweli liqakathekile kuJesu. Emthandazweni owaziwa ngokuthi nguBabethu namkha umThandazo weKosi, uJesu wafundisa abalandeli bakhe bona babawe uZimu ngamezwi athi: “Ibizo lakho alicwengiswe.” (Matewu 6:9) UJesu ngokwakhe wathandaza kuZimu wathi: “Baba, phazimulisa ibizo lakho.” (Jwanisi 12:28) Ukuphazimulisa ibizo lakaZimu bekuyinto eqakathekileko epilweni kaJesu, kungebangelo nakathandazako wathi: “Ngibazisile ibizo lakho begodu ngizolenza laziwe.”—Jwanisi 17:26.

Ibizweli liqakathekile ebantwini abazi uZimu. Abantu bakaZimu bekadeni bebazwisisa ukuthi  isivikelo nesindiswabo ihlobene nebizo lakaZimu. “Ibizo [lakaJehova, NW] limubhotjhongo oqinileko, olungileko ubalekela kiwo angalalameleki.” (IzAga 18:10) ‘Boke ababiza ibizo [lakaJehova, NW] bazokusindiswa.’ (Juweli 2:32) IBhayibheli itjengisa ukuthi ibizo lakaZimu belizokuhlukanisa abamlotjhako. “Ngitjho nanyana izizwe zoke zingathembela kibosingazimu bazo, kodwana thina sizakuthembela [kuJehova, NW] uZimethu nini nanini.”—Mikha 4:5; IzEnzo 15:14.

OKWEMBULWA LIBIZO LAKAZIMU

Ibizweli lihlathulula uZimu ngokunqophileko. Izazi ezinengi ziphetha ngokuthi ibizo elithi Jehova litjho ukuthi “Ubangela Bona Kube Khona.” UJehova uZimu usinikele ihlathululo yokuzwisisa ngokunembileko nangokudephileko ibizo lakhe, nakakhuluma noMosi wathi: “Nginguye enginguye.” (Eksodusi 3:14) Yeke, ibizo lakaZimu lisitjela okungaphezu kokuthi uZimu mBumbi wezinto zoke. Ibizo lakhe lihlathulula bona angaba nginanyana yini afuna ukuba ngiyo begodu angenza indalwakhe ibe nginanyana yini etlhogekako bona azalise umnqophwakhe. Nanyana iziqu zingahlathulula isikhundla, igunya namkha amandla kaZimu, libizo lakhe elithi Jehova kwaphela elisitjela ngobuntu bakhe nangalokho angaba ngikho.

Ibizweli litjengisa ikareko uZimu anayo ngathi. Ihlathululo yebizo lakaZimu iveza ithando analo ngendalwakhe, ehlanganisa nathi. Ngaphezu kwalokho, indaba yokuthi uZimu wenze ibizo lakhe laziwa itjengisa ukuthi ufuna simazi. Kazi nguye othethe igadango lokuthoma lokusitjela ibizo lakhe ngaphambi kobana sazi ukuthi kufuze simbuze. Kusemtarini ukuthi uZimu ufuna sazi bona ukhona begodu singatjhidela kuye, akafani nesithombe esilotjhwako esikude nesingaziwako.—IRhubo 73:28.

Ukusebenzisa ibizo lakaZimu kwembula ikareko esinayo ngaye. Nasi isibonelo, mhlamunye ubawa umuntu othemba bona abe mnganakho ukuthi akubize ngebizo lakho. Bewungazizwa njani umuntu loyo nakangafuniko ukusebenzisa ibizo lakho? Ngokukhamba kwesikhathi mhlamunye bewuzozibuza bona kghani umuntu loyo bekafuna kwamambala ukuba mnganakho na. Kuyafana nangoZimu. UJehova utjele isintu ibizo lakhe begodu usikhuthaza bona silisebenzise. Nasilisebenzisako, sitjengisa uJehova bona sifuna ukutjhidela kuye. Uyababona nalabo ‘abahlonipha ibizo lakhe.’—Malaki 3:16.

Ukufunda ibizo lakaZimu ligadango lokuthoma eliqakathekileko bona simazi. Nokho, kufuze singapheleli lapho. Kufuze sazi nokuthi umuntu ojamiselelwa libizweli unjani.

NGUBANI IBIZO LAKAZIMU? Ibizo lakaZimu nguJehova. Ibizweli lihlathulula uZimu ngokunqophileko bona mumuntu ofeza iminqophwakhe