Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Khuyini UZimu Azokwenza?

Khuyini UZimu Azokwenza?

Akunakuzaza ukuthi nange ungaqalana nobudisi, bewungalindela bona umnganakho otjhidelene naye enze okuthileko bona akusize. Banalokho emkhumbulweni abanye bathi uZimu akasimnganabo ngebanga lokuthi babona ngasuthi akabasizi ngalitho. Eqinisweni, uZimu akakasenzeli izinto ezinengi bona sizuze kwaphela, kunalokho usazokuthatha igadango lokwenza okuthileko ngemiraro kuhlanganise nomtlhago esiqalene nawo. Khuyini uZimu azokwenza?

UZOKUQEDA BOKE UBUMBI

UZimu uzobuqeda boke ubumbi ngokuphelisa umthombo wawo. IBhayibheli liveza umthombo loyo nalithi: “Siyazi ukuthi sivela kuZimu, kodwana iphasi loke lisemandleni womumbi.” (1 Jwanisi 5:19) ‘Omumbi’ ngiloyo uJesu ambiza ngokuthi ‘mbusi wephaseli’ uSathana uDeveli. (Jwanisi 12:31) Amandla kaSathana wokuthonya abantu amthombo obanga amatshwenyeko esiwabona ephasini. Khuyini uZimu azokwenza?

Msinyana uJehova uZimu uzokuthatha igadango asebenzisa indodanakhe bona “atjhabalalise loyo oneendlela zokubangela ukufa, okunguDeveli.” (Hebheru 2:14; 1 Jwanisi 3:8) Ngitjho neBhayibheli liyatjengisa ukuthi uSathana uyazi bona “unesikhathi esifitjhani” ngaphambi kobana atjhatjalaliswe. (IsAmbulo 12:12) UZimu uzokuqeda boke ubumbi atjhabalalise nalabo ababubangelako.—IRhubo 37:9; IzAga 2:22.

UZOKWENZA IPHASI LIBE YIPHARADESI

Ngemva kokuphelisa boke ubumbi ephasini, umDalethu uzokwenza koke okutlhogekako bona azalise umnqophwakhe wokuthi abantu abanganasono baphile ngokungapheliko ephasini. Khuyini okhunye esingakulindela?

Ukuthula nokuphepha okungapheliko. “Abathobekileko bazakuzuza inarha, bathabele ukuthula okukhulu.”—IRhubo 37:11.

Ukudla okunengi nokunepilo. ‘Kuzokuba khona inala enarheni, ngitjho neenqongweni zeentaba.’—IRhubo 72:16.

Izindlu ezifaneleko nomsebenzi owanelisako. “Bazakwakha iinkumba bebahlale kizo, batjale iindiribe, bagome isithelo sakhona. . . . Bazazikholisa mndundu ngomsebenzi wezandla zabo.”—Isaya 65:21, 22.

Kghani uyafisa ukububona ubujamobo? Msinyana abantu boke bazokuphila ngendlela le.

UZOKUPHELISA UKUGULA NOKUFA

Namhlanjesi abantu bayagula begodu bayahlongakala. Msinyana uZimu uzokusebenzisa umhlatjelo wesihlengo sakaJesu khona kuzakuthi “woke umuntu otjengisa ukukholwa kiyo angabhujiswa kodwana abe nokuphila okungapheliko.” (Jwanisi 3:16) Uzokubayini umphumela?

Ukugula kuzokupheliswa. “Akunamhlali weJerusalema ozakuthi: “Ngiyagula.” Abantu abahlala lapho, bazakuthethelelwa icala labo.”—Isaya 33:24.

Ukufa ngekhe kusahlukumeza abantu. “Uzakuqeda ukufa unomphela. USomandla onguSomnini uzokusula zoke iinyembezi kibo boke ubuso.”—Isaya 25:8.

Abantu bazokuphila ngokungapheliko. “Isipho uZimu asinikelako kuphila okungapheliko ngoKrestu Jesu iKosethu.”—Roma 6:23.

Abahlongakeleko bazokuvuswa. “Kuzokuba nokuvuswa kwabafileko kwabalungileko nabangakalungi.” (IzEnzo 24:15) Abahlongakeleko bazokuzuza esiphweni sakaZimu sesihlengo ngombana bazokuvuswa.

UZimu uzokufeza njani koke lokhu?

 UZOKUJAMISA UMBUSO OPHELELEKO

UZimu uzokuzalisa umnqopho anawo ngephasi ngokusebenzisa umBuso wezulwini ozokubuswa nguJesu. (IRhubo 110:1, 2) Ngurhulumende namkha umbuso uJesu afundisa abalandeli bakhe bona bawuthandazele nakathi: “Babethu osezulwini, . . . umBuswakho awuze.”—Matewu 6:9, 10.

UmBuso kaZimu uzokubusa ephasini loke begodu uzokuqeda koke ukutlhaga nobuhlungu. UmBuso lo uzokuba ngurhulumende ophuma phambili abantu abangaba naye. Kungebangelo uJesu nakasephasini azinikela bona atjhumayele “iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu” bewatjela nabafundi bakhe bona benze okufanako.—Matewu 4:23; 24:14.

Ngebanga lokuthi uJehova uZimu ubathanda khulu abantu, ubathembise ukubenzela zoke izinto ezikarisakwezi. Kghani lokho akukwenzi bona ufune ukumazi bewutjhidelane naye? Nawukhetha ukwenza njalo uzokuzuzani? Isihloko esilandelako sizokuhlathulula.

KHUYINI UZIMU AZOKWENZA? UZimu uzokuqeda ukugula nokufa, uzokubumbanisa isintu emBuswenakhe enze iphasi libeyipharadesi