Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Khuyini UZimu Akwenzileko?

Khuyini UZimu Akwenzileko?

Nawufuna ukwazi umuntu kuhle, kungakusiza ukufunda ngokuthi khuyini ayifezileko nokuthi ngiziphi iintjhijilo azihlulileko. Ngokufanako nawufuna ukwazi uZimu kuhle, kufuze ufunde ukuthi khuyini akwenzileko. Nawenza njalo, uzokurareka nawufumana ukuthi zinengi kangangani izinto azenzileko esikhathini esidlulileko ezisizuzisako begodu ezibandakanya ingomuso lethu.

UZIMU WABUMBA ZOKE IZINTO BONA KUZUZE THINA

UJehova uZimu ungumDali oPhakamileko, begodu “ubuntu bakhe obungabonakaliko bubonakala kusukela ekudalweni kwephasi kuye phambili, bubonakala ngezinto ezenziweko.” (Roma 1:20) “UZimu wenze iphasi ngamandlakhe, wasekela ilizwe ngokuhlakanipha kwakhe, wendlala amazulu ngelwazi lakhe.” (Joromiya 10:12) Ukumangalisa kwendalo nakho kwembula ithando uZimu analo ngathi.

Cabanga ngendlela ekhethekileko uJehova asidale ngayo “ngomfanekiswakhe.” (Genesisi 1:27) Lokhu kutjho ukuthi ukwenze kwakghonakala ngathi bona sitjengise kancani iimfanelo zakhe. Usidale bona sibe nekghono lokuzwisisa imibono neenkambisolawulo zakhe. Njengombana silinga ukuphila ngazo, ukuphila kwethu kuyathabisa begodu siba nomnqopho ekuphileni. Ngaphezu kwalokho, usiphe ikghono lokwakha itjhebiswano naye.

Nasiqala izinto uZimu azidalileko ephasini, sikghona ukubona indlela azizwa ngayo ngathi. Emezwini kaPowula athi, uZimu ‘akhange aliselele bona kungabi nobufakazi bokuthi unjani ngezinto ezihle azenzako, asinikela izulu elivela ezulwini neenkhathi zenala yesivuno, asanelisa ngokudla begodu azalisa iinhliziyo zethu ngethabo.’ (IzEnzo 14:17) UZimu usinikele okungaphezu kwalokho esikutlhogako bona siphile. Usinikela ngobunengi begodu nangokuhlukileko ukwenzela bona sithabele ukuphila. Ngaphezu kwalokho, koke lokhu kusesekuncani nakumadaniswa nalokho uZimu asihlosele khona.

UJehova wadala iphasi bona abantu bahlale kilo ngokungapheliko. IBhayibheli lithi: “Iphasi walinikela abantu” begodu “azange alidalele ihlangahlangano,  kodwana walibumba bonyana kuhlalwe kilo.” (IRhubo 115:16; Isaya 45:18) Iphasi lizokuhlalwa bobani begodu isikhathi esingangani? “Abalungileko bazakuzuza inarha, bahlale kiyo nini nanini.”—IRhubo 37:29.

Ngalokho-ke, uJehova wabumba indoda nomfazi bokuthoma, u-Adamu no-Eva, wababeka epharadesi ‘bona balisebenze bebalitjheje.’ (Genesisi 2:8, 15) UZimu wabanikela imisebenzi emibili ethabisako, wathi kibo: “Belethani nande, nizalise iphasi nilibuse.” (Genesisi 1:28) Ngokunjalo, u-Adamu no-Eva bebanethemba elithabisako lokuphila ngokungapheliko ephasini. Ngokudanisako, bakhetha ukungalaleli uZimu begodu ngebangelo balahlekelwa lithemba lokuba hlangana nabantu ‘abalungileko abazokuzuza inarha.’ Nanyana kunjalo, sizokubona ukuthi izenzo zabo akhenge zitjhugulule umnqopho kaJehova ngathi nangephasi. Kokuthoma, akhe sicabangele okuthileko uZimu akwenzileko.

UZIMU USINIKELE IBHAYIBHELI

IBhayibheli laziwa ngokuthi liliZwi lakaZimu. Kubayini uJehova asinikele iBhayibheli? Kokuthoma kungebanga lokuthi sifunde ngaye. (IzAga 2:1-5) Liqiniso, iBhayibheli aliyiphenduli yoke imibuzo esingahle sibe nayo ngoZimu—begodu ayikho incwadi engenza njalo. (UMtjhumayeli 3:11) Nanyana kunjalo, koke esikufumana eBhayibhelini kusisiza bona sazi uZimu. Sikghona ukumbona ukuthi unjani ngendlela asebenzelana ngayo nabantu. Sifunda nokuthi lihlobo elinjani labantu abathandako nangabathandiko. (IRhubo 15:1-5) Sifunda indlela aqala ngayo ukulotjha, ukuziphatha nezinto eziphathekako. Nasifunda ngamezwi nangezenzo zeNdodanakhe, uJesu Krestu eBhayibhelini sifumana ihlathululo ezwakalako ngobuntu bakaJehova.—Jwanisi 14:9.

Elinye ibanga elenza uJehova asinikele iliZwi lakhe iBhayibheli, kukuthi sikghone ukwazi ukuthi singaphila njani ipilo ethabisako nenomnqopho. Asebenzisa iBhayibheli, uJehova usitjela ngendlela yokuba nomndeni othabisako, indlela yokwaneliseka, neyokuqalana namatshwenyeko. Ekupheleni komagazini lo kuzokuhlathululwa iimpendulo zemibuzo eqakathekileko ezifumaneka eBhayibhelini, njengethi: Kubayini kunokutlhaga okungaka? Lisiphatheleni ingomuso? Liphinde lihlathulule ukuthi khuyini uZimu akwenzileko bona aqinisekise ukuthi umnqophwakhe wekuthomeni uyazaliseka.

Kunezinye iindlela zokutjengisa ukuthi iBhayibheli iyincwadi ekhetheke khulu nokuthi umTloli wayo nguZimu. Yatlolwa madoda ama-40, eminyakeni engaba yi-1 600 eyadlulako, nanyana kunjalo umlayezwayo uyafana ngombana umTloli wayo wamambala nguZimu. (2 Thimothi 3:16) Ngokungafani neminye imisebenzi yekadeni, yona yabulungwa ngokunembileko njengombana kuqinisekiswa ziinkulungwana zemitlolo yeBhayibheli yekadeni. Ukungezelela, iBhayibheli lasinda nangaphezu kwemizamo yabantu yokukhandela ukutjhugululwa kwalo, ukurhatjheka kwalo nokufundwa kwalo. Ngaphezu kwalokho, liyincwadi etjhugululwe beyarhatjhwa khulu esikhathini sethu. Ubufakazi bokuba khona kweBhayibheli bekube sesikhathini sethu kuqinisekisa ukuthi “ilizwi lakaZimu lijame ngokungapheliko.”—Isaya 40:8.

UMNQOPHO KAZIMU UQINISEKISIWE

Okhunye okufezwe nguZimu lilungelo elikhethekileko eliqinisekisa ukuthi umnqopho anawo ngathi uzokuzaliseka. Njengombana kutjhiwo phambilini, uZimu bekahlose bona abantu baphile ngokungapheliko ephasini. Nokho, lokha u-Adamu nakakhetha ukungalaleli uZimu begodu enza isono, walahlekelwa lithuba lokufumana ukuphila okungapheliko ingasi yena yedwa kodwana neenzukulwana zakhe. “Isono sangena ephasini ngomuntu munye nokufa kwangena ngesono, yeke ukufa kwarhatjhekela kibo boke abantu ngombana boke bonile.” (Roma 5:12) Ngebanga lokuthi u-Adamu wona ngokungalaleli uZimu, kwabonakala ngasuthi umnqopho kaZimu ngephasi angekhe usazaliseka. Alo-ke, uJehova wenzani?

Izenzo zakaJehova bezisolo zifana nobuntu bakhe, akhenge zitjhuguluke. U-Adamu no-Eva wabajezisa ngebanga lezenzo zabo, kodwana ngethando wenzela iinzukulwana zabo amalungiselelo wengomuso. Ngokuhlakanipha kwakhe, uJehova waveza bona uzokuqalana njani nobujamobo bewazisa isisombululo ngokurhabako. (Genesisi 3:15)  Indlela yokuphuma esonweni nekufeni beyizokunikelwa ngeNdodana kaZimu, uJesu Krestu. Lokho bekuzokubandakanya ini?

Bona atjhuphulule abantu emiphumeleni yokuhlubuka kwaka-Adamu no-Eva, uJehova wathumela uJesu ephasini bona azokufundisa abantu indlela eya ekuphileni ‘nokunikela ngokuphila kwakhe bona kube sihlengo sabanengi.’ * (Matewu 20:28; Jwanisi 14:6) UJesu bekangakghona ukuba sihlengo ngombana bekanganasono njengo-Adamu. Kodwana ngokungafani no-Adamu, uJesu wahlala athembekile bekwaba sekufeni. Ngebanga lokuthi bekangakafanelwa kukufa, uJehova wamvusela ekuphileni kwezulwini. UJesu wakghona ukwenza lokho okwabhalela u-Adamu—ukunikela abantu abalalelako ithemba lokuphila okungapheliko. “Njengombana ngokungalaleli komuntu munye abanengi benziwa izoni, godu ngokulalela komuntu munye abanengi bazokwenziwa abalungileko.” (Roma 5:19) Ngebanga lomhlatjelo wesihlengo, uZimu uzokuzalisa isithembiso sakhe sokobana abantu baphile ngokungapheliko ephasini.

Sifunda okunengi ngoJehova nasibona indlela asebenzelana ngayo nemiraro elethwe kungalaleli kwaka-Adamu. Siyabona ukuthi akunanto engakhandela uJehova bona azalise umnqophwakhe; nelizwi lakhe ‘lizokuphumelelisa lokho alithume khona.’ (Isaya 55:11) Godu sifunda nokuthi uZimu usithanda kangangani. “Ngalokhu ithando lakaZimu lembuliwe endabenethu, ukuthi uZimu wathumela iNdodanakhe ebelethwe yodwa ephasini ukuze sifumane ukuphila ngayo. Ithando likilokhu, ingasi bona thina sathanda uZimu, kodwana ukuthi yena wasithanda begodu wathumela iNdodanakhe njengomhlatjelo wokwenza ukubuyisana ngebanga lezono zethu.”—1 Jwanisi 4:9, 10.

UZimu ‘akhenge ayibabalele iNdodanakhe kodwana wanikela ngayo ngebanga lethu soke,’ ngebanga lalokho siyaqiniseka bona uZimu ‘ngomusa uzosinikela soke ezinye izinto’ asithembise zona. (Roma 8:32) Khuyini uZimu asithembise ukuthi uzosenzela yona? Ragela phambili ufunda.

KHUYINI UZIMU AKWENZILEKO? UJehova wabumba abantu bona baphile ngokungapheliko ephasini. Usinikele iBhayibheli bona sifunde ngaye. NgoJesu Krestu, uJehova wasinikela isihlengo, esiqinisekisa bona umnqophwakhe uzokuzaliseka

^ isig. 16 Nawufuna ilwazi elinabileko mayelana nesihlengo, ungafunda isahluko 5 sencwadi ethi Lisifundisani IBhayibheli? igadangiswa boFakazi bakaJehova begodu iyafumaneka nakuzinzolwazi i-www.jw.org/nr.