ISITHALA No. 1 2019 | Ngubani UZimu?

Fumana iimpendulo zemibuzo esithandathu ezizokusiza utjhidelane noZimu.

Ngubani UZimu?

Ukwazi uZimu kulapho isikhozi naye sithoma khona. Ungakwenza njani lokho?

Ngubani Ibizo LakaZimu?

Bewazi bona uZimu unebizo elihlathulula yena ngokunqophileko?

Unjani UZimu?

Ngibuphi ubuntu bakaZimu obuphuma phambili?

Khuyini UZimu Akwenzileko?

Kungakurara ukwazi izinto ezenziwe nguZimu bona abantu babe nengomusa elihle.

Khuyini UZimu Azokwenza?

Funda bona yini ezokuba khona embusweni kaZimu olungileko.

Ukufunda NgoZimu Kungakuzuzisa Njani?

Ngiziphi iimbusiso ezizokufunyanwa ngilabo abatjhidelana noZimu?

Ungatjhidela KuZimu

Kunezinto ezine ezingakusiza utjhidele kuZimu.