Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ifundiso YeBhayibheli​—Ukuhlakanipha Okungapheliko

Ifundiso YeBhayibheli​—Ukuhlakanipha Okungapheliko

AKHUCABANGE NGALOKHU: Uvakatjhele imyuziyamu enemifanekiso yakade ebunjiweko. Eminye yayo ihlephukile, ikghorile, begodu seyonakele. Kodwana nawuthi uyaqala kunomunye orarako ngombana wona usaphelele. Indlela owenziwe ngayo yihle khulu. Ubuze umuntu onitjengisa indawo, uthi: “Kghani lo mutjha kuneminye?” Yena athi: “Awa kuhlekuhle mdala ukudlula eminye begodu awukavuselelwa.” Umbuze godu, “Alo bewuvikelwe?” Abuye athi: “Awa, khewaqalana nesiwuruwuru esikhulu. Khekwafika nabantu balinga ukuwona.” Mhlamunye bewuzokubamba ongenzasi, uzibuze ukuthi, ‘wenziwe ngani?’

Kunjalo-ke nangeBhayibheli, lifana nomfanekiso loya obunjiweko. Ngelakade khulu ukudlula nezinye iincwadi. Iye khona zikhona ezinye iincwadi zakade, kodwana zifana nemifanekiso leya eyonakeleko. Nemitlolo eminengi yakade nayo yonakele njengombana isikhathi sikhamba. Ngokwesibonelo, ekutjhoko ngesayensi sekujanyiselelwe ngelwazi elitjha elifakazelwa kuhle. Iseluleko sayo malungana nokulapha sibonakala siyingozi khulu kunokobana sisize. Imitlolo eminengi yakade ayisafani nalokho ebeyingikho ngaphambilini; ezinye iingcenye zayo zilahlekile namkha zonakele khulu.

Ngitjho nanyana iBhayibheli lizijamele lodwa, latlolwa kade khulu begodu nanje lisaphelele. Nanyana khelasahlelwa kanengi, latjhiswa, lavinjezelwa belaqalelwa phasi, elikutjhoko kuhlala kunjalo. Ngitjho nanyana abanye bangathi ngelakade nalimadaniswa nelwazi elitjha, lona ngokwalo liyazifakazela ngokwazi ukubikezela ingomuso.—Qala ibhoksi elithi, “Kghani Liphelelwe Sikhathi?

 IINKAMBISOLAWULO ABANTU BAPHILA NGAZO NAMHLANJESI

Kungenzeka uyazibuza ukuthi: ‘Iimfundiso zeBhayibheli zisasebenza nakithi?’ Zibuze godu ukuthi, ‘Ngimiphi imiraro abantu abaqalana nayo namhlanjesi begodu ngimiphi ethusa khulu?’ Mhlamunye ungathi zizipi, kusilaphala, bulelesi, namkha kukonakala. Yeke akhesicabangele iimfundiso ezisisekelo ezifundiswa yiBhayibheli. Njengombana usacabanga ngalokho zibuze ukuthi: ‘Ngathana abantu bebaphila ngazo iphasi belizokuba yindawo ehle na?’

UKUTHANDA UKUTHULA

“Bayathaba abenza ukuthula, ngombana bazokubizwa ngokobana bantwana bakaZimu.” (Matewu 5:9) “Nakukghonekako, ngokusemandlenenu, yibani nokuthula nabantu boke.”—Roma 12:18.

UMUSA NOKULIBALELA

“Bayathaba abanomusa, ngombana bazokwenzelwa umusa.” (Matewu 5:7) “Ragelani phambili nibekezelelana begodu nilibalelane ngokutjhaphulukileko ngitjho nanyana kungaba khona onesizathu sokunghonghoyila ngomunye. Njengombana uJehova anilibalela ngokutjhaphulukileko, nani kufuze nenze okufanako.”—Kolose 3:13.

ABANTU BEZINYE IINHLANGA BAHLALA NDAWONYE

UZimu “ngomuntu munye wenza iintjhaba ezinengi zabantu bona zihlale ephasini.” (IzEnzo 17:26) “UZimu akakhethi, kodwana kizo zoke iintjhaba umuntu omesabako begodu enze okulungileko uyamukeleka kuye.”—IzEnzo 10:34, 35.

UKUHLONIPHA IPHASI

‘Kwathi lokha uSomnini uZimu nathatha umuntu ambeka esivandeni se-Edeni, wathi asisebenze abe asitjheje.’ (Genesisi 2:15) UZimu ‘uzokutjhabalalisa labo abatjhabalalisa iphasi.’—IsAmbulo 11:18.

UKUHLOYA AMARHAMARU NEMIKGHWA ESILAPHELEKO

“Hlalani nivule amehlo nitjheje yoke imihlobo yokuba marhamaru, ngombana ngitjho nanyana umuntu anenala, ukuphila kwakhe akuveli ezintweni anazo.” (Lukasi 12:15) “Izenzo zomseme ezisisono nayo yoke imihlobo yokusilaphala namkha ukuba marhamaru akungaphathwa nokuphathwa hlangana nani, njengombana kufanele abantu abacwengileko.”—Efesu 5:3.

UKUTHEMBEKA NOKUSEBENZA BUDISI

“Sifisa ukuziphatha ngokuthembeka ezintweni zoke.” (Hebheru 13:18) “Owebako akalise ukweba; kunalokho, akasebenze budisi.”—Efesu 4:28.

UKUQAKATHEKA KOKUSIZA ABASWELEKO

“Nikhulume ngokududuzako nalabo abagandelelekileko, nisekele ababogabogako, nibekezelele boke.” (1 Thesalonika 5:14) “Tlhogomela iintandani nabahlolokazi esizini labo.”—Jakopo 1:27.

IBhayibheli ayigcini ngokubala iinkambisolawulwezi. Isifundisa nangokuzisebenzisa ngamalanga ekuphileni kwethu. Ngathana inengi lethu belizisebenzisa, beyizoba mincani khulu imiraro yabantu, begodu bekube kunamhlanjesi iinkambisolawulo solo zisakhamba phambili! Nawe ungazibuza ukuthi, zikusiza ngani sikhuluma nje?

 IIMFUNDISO ZEBHAYIBHELI ZINGAKUZUZISA NJANI?

Amezwi la atjhiwo ngenye indoda eyaziwa ngokuhlakanipha nayithi: “Ukuhlakanipha kubonakala kulungile ngemisebenzako.” (Matewu 11:19) Awuvumi na? Kunjalo, imisebenzi yokuhlakanipha uyibona ngokukusebenzisa. ‘Angeze walindela ukubona imiphumela yokusebenzisa iBhayibheli ekuphileni kwakho ekubeni awulisebenzisi. Ungazibuza nokuthi, ukusebenzisa kwami iBhayibheli kungangisiza na emirarweni engiqalene nayo?’ Sinesibonelo nasi.

UDelphine * uthi koke bekumkhambela kuhle ekuphileni. Kwathi kusesenjalo, zajika izinto yaba yincani indawo. Ahlongakalelwe mntazana wakwakhe, onakalelwe mtjhado ngapha araraniselwe ngezeemali. Nakanabako uthi: “Ngagcina ngingasazazi ukuthi ngingubani, angisenamntwana, angisenandoda, angisenakhaya. Bengizizwa ngingasililitho, nganyekele ngangasayibona nento engiyiphilelako.”

Nakanabako uDelphine uthi, solo kwaba nguye bekukokuthoma azwisisa amezwi womtlolo lo nawuthi: “Iminyaka yokuphila kwethu imatjhumi alikhomba, nasiqinileko ibe matjhumi abunane; kodwana ubuhle bayo bunobudisi nesizi. Mbala iminyakethu idlula masinyana bese thina siyaphapha semuke.”—IRhubo 90:10.

Ebudisini boke adlula kibo uDelphine uthi, wasizwa liBhayibheli. Indlela eyamsiza ngayo ngeze yalibaleka.  Neenhloko ezintathu ezizokulandela lesi, zisazokuveza amanye amaphuzu. Kusesenabanye abantu abanengi abavumako ukuthi iBhayibheli yakhe yabenzela iinkarisomraro, nabasebenzisa iinluleko zayo emirarweni abaqalana nayo. Bathi nabaqala iBhayibheli, bakhumbula umfanekiso ekhe sakhuluma ngawo ngehla. IBhayibheli ihluke khulu kuneencwadi ezithi ngokukhamba kwesikhathi ziphelelwe msebenzi. Kghani kungebanga lokuthi iBhayibheli yenziwa ngendlela ehlukileko? Kghani kungebanga lokuthi iphethe imiqondo kaZimu ingasi yabantu?—1 Thesalonika 2:13.

Kungenzeka nawe uyavuma ukuthi ipilo yifitjhani khulu begodu izele amatlhuwo wodwa! Alo nawusemrarweni kukuphi la ubalekela khona, ukwazi ukuthola induduzo neenluleko ezisisekelo?

Akhesicoce ngamaphuzu amathathu atjengisako ukuthi iBhayibheli mbala ingaba lisizo ekuphileni kwakho. Ingakufundisa

  1. ukubalekela imiraro ngendlela ongakghona ngayo.

  2. ukujamelana nobudisi.

  3. ukwazi ukuyana nobujamo ongeze wabutjhugulula nokungadinwa kukghodlhelela.

Iinhloko ezilandela lesi zizokunaba namaphuzu amathathu la.

^ isig. 24 Esihlokwenesi nakezintathu ezizokulandela amanye amabizo wabantu atjhugululiwe.