Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

2 Iindlela Zokurarulula Imiraro

2 Iindlela Zokurarulula Imiraro

Eminye imiraro evane siqalane nayo ingahlala iminyaka begodu ngezinye iinkhathi kungaba budisi nokulemuka ukuthi sinayo. Kghani iBhayibheli lingasisiza kilokhu? Akhe sicabangele iimbonelo ezilandelako.

UKUTSHWENYEKA KHULU

URosie uthi, “Imiraro ebonakala imincani vane ngiyenze ibemikhulu.” Alo-ke iBhayibheli yamsiza njani? Umtlolo kaMatewu 6:34, othi: “Ningatshwenyeki ngelanga lakusasa, ngombana nalo lizokuba namatshwenyekwalo. Ilanga ngalinye linemirarwalo.” Amezwi kaJesu la amsiza khulu bona angasatshwenyeka ngelanga lakusasa. Nakanabako uthi, “Ngabona ukuthi nginemiraro eyaneleko, akutlhogeki ngitshwenyeke khulu ngezinto ezingakenzeki nezingekhe zenzeka.”

UYasmine naye wazithola alawulwa zizinto ezimtshwenyako. Uthi: “Bengizithola ngilila amalanga alandelana evekeni ngibhalelwe nakulala. Imicabango engakalungi beyingitshwenya khulu.” Wasizwa yini? Mtlolo ka-1 Pitrosi 5:7, othi: ‘Phoselani koke okunitshwenyako [kuZimu], ngombana unendaba nani.’ Unaba ngokuthi: “Ngathandaza kuJehova begodu ngokukhamba kwesikhathi wangiphendula. Ngazizwa ngasuthi umthwalo omkhulu wehlile kimi. Iye-khona umcabango ongakalungi uyafika ngasikhathi kodwana sengiyakwazi ukulwisana nawo.”

 UKUHLEHLISA ISIKHATHI

U-Isabella uthi: “Ngicabanga ukuthi umukghwa wokuhlehlisa isikhathi ulifuzo ngombana nobaba unawo. Ngihlehlisa izinto eziqakathekileko ukwenzela bona ngizigedle bengibukele ne-TV. Mumukghwa omumbi ukwenza njalo ngombana kukhuphula izinga lokugandeleleka nelokwenza umsebenzi ngokuzikhuja.” Ikambisolawulo emsizileko ifumaneka ku-2 Thimothi 2:15, othi: “Yenza koke okusemandlenakho bona uziveze wamukeleka kuZimu, isisebenzi esingananhloni ngalitho, esiphatha ilizwi leqiniso kuhle.” Nakaragako uthi, “Bengingafuni ukuthi uJehova abe neenhloni ngomsebenzami ngebanga lokuthi ngiyawuhlehlisa.” Wathuthuka kwamambala!

UKelsey uthi: “Nanginomsebenzi bengiwulisa ngiwenze nasele isikhathi sikhambe khulu. Bengilila ngingakghoni ukulala bengitshwenyeke khulu. Lokho bekungakangilungeli.” Wathola isizo eliZwini lakaZimu encwadini yezAga 13:16 ethi: “Woke ovuthiweko wenza izinto ngelwazi, kodwana isidlhadlha sizembula ubudlhadlha.” Nakahlathululako uthi: “Ukuzindla ngomtlolo lo kwangifundisa ukuhlela ukwenza izinto kusese nesikhathi. Kwanjesi senginencwadi engitlola kiyo izinto ekufanele ngizenze, lokho kuyangisiza ngombana kungenza ngingaliseleli izinto bekukhambe isikhathi.”

UKUBULAWA SIZUNGU

UKirsten uthi: “Indodakwami yangisukela ngasala ngizibona umaqeda nabantwanyana bami abane.” UmtloIo wezAga 17:17 othi: “Umngani uhlala athembekile, iye, ungumfo obelethelwe iinkhathi ezibudisi.” Ngiwo owamsizako. Nebandla laba siphephelo sakhe kangangokuthi abangani bakhe bebamsekela ngazo zoke iindlela. Bebamthengela igrozari nezipho. Kwathi nasekufika isikhathi sokuthi afudukele kwenye indawo kwafika isiqhema samajoni wendawo, samsiza ngokuthutha izinto. “Omunye wabantwabo wabe wangitholela nomsebenzi. Abangani bami bebahlala banami ngasosoke isikhathi.”

UDelphine ekhesakhuluma ngaye phambilini, naye bekabulawa sizungu. Nakakhumbula okwamehlakalelako uthi: “Bekungasuthi ngibukele abanye abantu baphila ukuphila kwabo nemindenabo, nakungimi ngizibulawela sizungu begodu ngingakathabi.” Umtlolo weRhubo 68:6 wangisiza ngamezwi athi: “Unguyise weentandani nomjameli wabahlolokazi, unguZimu ohlezi endawenakhe ecwengileko.” Unaba ngokuthi: “Bengazi kuhle ukuthi iveseli belingakhulumeli indawo elikhaya nje kwaphela. Kunalokho, ngazwisisa ukuthi uZimu ukhulumela ibandla lakhe okuyindawo ephephileko engakuhlanganisa nabantu bakhe kube nobudlelwana obuphephileko. Bengisolo ngazi nokuthi bengeze ngabufumana ubudlelwanobo nangihlelele eqadi, bekusafuze ngitjhidelane noJehova qangi. Ngalokho-ke, umtlolo weRhubo 37:4 wangisiza nawuthi: ‘Thaba kuSomnini, uzakunikela iimfiso zehliziywakho.’”

Uphetha ngokuthi: “Bekusatlhogeka ngidzimelelise itjhebiswano lami noJehova. Phela uJehova uphuma phambili ezintweni zoke, akekho ofana naye! Kusukela kwamhlokho ngazenzela irhelo lezinto ezimnandi ebengizozenza nabangani bami engikholwa nabo. Bengilwela ukubona izinto ezihle kunokuthi ngisolo ngifunana nemitjhapho abayenzako.”

Soke siyazi ukuthi abangani esikholwa nabo baphila nesono. Navane kukhulunywa ngemiraro abantu abaliswana nayo, naboFakazi bakaJehova babalwa hlangana. Khonapho iBhayibheli isasikhuthaza bonyana sisize abanye abantu ngendlela esingakghona ngayo. Kungaba kuhlakanipha-ke ukuba nabangani abanjalo. Ithiwani yemiraro enjengokugula nokufelwa, inkambisolawulo zeBhayibheli zingasisiza na emirarweni enjalo?

Ukusebenzisa iinkambisolawulo zeBhayibheli kungakusiza ufumane abangani abanobubhadekelo