Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

3 Iindlela Zokuqalana Nemiraro

3 Iindlela Zokuqalana Nemiraro

Kukhona imiraro esingakghona ukuyibalekela nengeze sakghona ukuyibalekela. Nasi isibonelo, ukuhlongakalelwa mumuntu omthandako, ukuqalana nokugula okungalaphekiko, ebujamwenobu kufuze uthole iindlela zokuqalana nobuhlungobo. Kghani uZimu angasisiza ebujamweni obunje?

UKUGULA OKUNGALAPHEKIKO

URose uthi: “Nginokugula okuthelelana ngefuzo kungibangela iinhlungu ezingapheliko. Izinga lepilwami lehla ngokuphazima kwelihlo.” Into ebeyimtshwenya khulu kukuthi bekangasakghoni ukubeka umkhumbulwakhe kilokho akafunda eBhayibhelini nezintweni ebezithinta ukukhulekela kwakhe. Wasizwa mamezwi kaJesu akuMatewu 19:26 nakathi: “NgoZimu koke kuyenzeka.” URose wabona ukuthi kuneendlela ezinengi zokufunda. Ngezinye iinkhathi iinhlungu zakhe bezimenza angakghoni ukufunda, wathoma ukulalela izinto ezirikhodiweko, njengeBhayibheli neencwadi ezisekelwe kiyo. * Ngaphandle kweendlelezi uthi, “Akazi ukuthi bekazobuqinisa njani ubuhlobo bakhe noZimu.”

URose nakadanileko ngebanga lokungasakghoni ukwenza izinto ebakazenza uthola induduzo emezwini atholakala encwadini ka-2 Korinte 8:12 nayithi: “Nangabe ukutjhisekela kukhona, isipho siyamukeleka ukuya ngalokho umuntu anakho, ingasi ukuya ngalokho umuntu anganakho.” Amezwi la amkhumbuza ukuthi uJehova uyakuthabela lokho akwenzako ngombana wenza koke okusemandlenakhe nangaphezu kobujamo bakhe.

 UBUHLUNGU

UDelphine esikhulume ngaye ngaphambilini uthi: “Ngemva kokuhlongakalelwa mntazanami oneminyaka eli-18, lokho kwangizwisa ubuhlungu khulu kangangokuthi bengingakholwa ukuthi ngizokukghona ukuragela phambili nokuphila. Izinto bezitjhugulukile.” Watjhiriywa mamezwi weRhubo 94:19, nakathi: “Imikhumbulwami nayihlubayezeka khulu, induduzwakho ivuselela umphefumulwami.” Nakaragako uthi: “Ngathandaza kuJehova ngambawa wangisiza ngenza izinto ebezizongisiza ngikwazi ukwehlisa ubuhlungu.”

Wahlala amajadujadu ngokwenza umsebenzi wokuvolontiya. Ngendlela ebekalimele ngayo wazibona afana nekhrayoni lo mntwana eliphukileko, nanyana liphukile umntwana lo usalithanda begodu uyalisebenzisa. Lokhu kwamfundisa ukuthi naye angakghona ukusiza abanye ngitjho nanyana bekaseenhlungwini. Uthi: “Ngalemuka ukuthi nangisebenzisa iinkambisolawulo zeBhayibheli ngitjhiriye nabantu engibafundela lona, lokho kuyindlela uJehova angiduduza ngayo nami.” Wazindla ngabantu afunde ngabo eBhayibhelini abakhe baqalana nobuhlungu obukhulu. Unaba ngokuthi: “Khonokho ngalemuka ukuthi ipengu yabantwabo bekukuthandaza.” Lokho kwamfundisa ukuthi ubuhlungu ungabuhlula ngokufunda iBhayibheli.

Ukufunda iBhayibheli kwasiza uDelphine bona adzimelele engomusweni ingasi ezintweni ezidlulileko. Waduduzwa mtlolo wezEnzo 24:15 nawuthi: “Kuzakuba khona ukuvuka kwabafileko kwabo boke abalungileko nabangakalungi.” UDelphine uqiniseka kangangani ukuthi uJehova uzokuvusa umntazanyanakhe? Uthi: “Ngiyaqiniseka ukuthi sizokuhlangana nomntwanami esikhathini esizako. Ngizibona nginaye sisetoninethu sithandana njengekuthomeni.”

^ isig. 4 Izinto ezirikhodiwekwezi nezinye ziyatholakala kuzinzolwazi i-jw.org.

IBhayibheli lingakusiza ududuzeke ngitjho neenkhathini ezibudisi