Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

1 Iindlela Zokubalekela Imiraro

1 Iindlela Zokubalekela Imiraro

IBhayibheli likubeka ebaleni ukuthi iinluleko zalo ‘zinenzuzo yokufundisa, yokusola, yokunqophisa izinto, yokuyala ekulungeni.’ (2 Thimothi 3:16) Kuliqiniso kangangani lokhu? Akhesibone ukuthi iliZwi lakaZimu libasize njani abantu balwisana nemirarwabo ngaphambi kokuthi ibe yinto edluleleko.

UKUSETJENZISWA KUMBI KOTJWALA

UDelphine ekhesakhuluma ngaye esihlokweni esidlulileko, uthi imirarwakhe beyimenza arhiribidelane notjwala. IBhayibheli ayibali utjwala kodwana lithi: “Ungahlanganyeli nabarhuqa iwayini.” (IzAga 23:20) Indaba yokurhiribidelwa kotjwala le ibe yimbi kangangobana iingidi zabantu zilahlekelwa maphilwazo qobe nyaka. Ngathana soke besingasilalela isiyeleliso seBhayibheli nemiraro beyizoba mincani khulu!

UDelphine wenza njalo. Nje-ke uthi: “Ekugcineni ngabona ukuthi utjwala bekunganala bungisa khona. Unaba ngokuthi ngasebenzisa iseluleko esikwebeFilipi 4:6, 7, esithi: “Ningatshwenyeki ngalitho, kodwana . . . iimbawo zenu azaziwe nguZimu.” Bekhe ngifikelwe mizindlo emimbi ebusuku ngizizwe ngisilingekile, ngizizwe kabuhlungu ngigcine sengisaba. Into eyangisizako kuthululela uJehova isifuba sami. Bekuthi nangivukako ekuseni, ngenze umudi wokuthi nakusemva kulapho ngingabuyeli khona. Notjwala ngabulisa. Bengingasafuni ukulahlekelwa ngokukhona ngokungekho.”

 UKUZIPHATHA KUMBI

Ukuziphatha kumbi ngenye yezinto ezizwisa ubuhlungu khulu. Kodwana iinkambisolawulo zeBhayibheli zingasisiza sibalekele umraro loyo. Ziveza ezinye zezinto ezingenza umuntu aziphathe kumbi. Isibonelo salokho, kudlala ngethando neenthombe zomseme. USamuel uthi, “Kulula ukudlala ngethando. Kesinye isikhathi uthol’kuthi awumthandi odlala ngaye lo kodwana yena uyazifela ngawe lokho kwenza kube lula ukudlala ngaye. Nakaragako uthi bamsola ngokudlala ngethando nalokha kungasimnqophwakhe ukwenza njalo. Lokho kwamenza wadlala khulu ngethando. Kodwana umukghwa loyo wamtshwenya ngombana bekangasabacabangeli abanye.”

USamuel wafunda isihloko ebesitlolelwe ilutjha esifumaneka kuzinzolwazi i-jw.org. Wazindla ngezAga 20:11, nazithi: “Ngitjho nomntwana uziveza ngezenzo zakhe, kuyabonakala nazimsulwa begodu ziqotho.” Zamsiza njani? Wabona ukuthi ukudlala ngethando akukalungi. Uthi: “Ngilemuke ukuthi ilutjha elidlala ngethando lizokuba nobuntu obubenza babe balingani abambi emtjhadweni. Ngathoma ukuzibuza ukuthi umuntu engizomthatha uzozizwa njani nakangibona ngidlala ngethando nomunye umuntu. Ngalemuka ukuthi umukghwa lo awukalungi, ngawulisa.” Lokho kwamsiza wabalekela ukuziphatha kumbi.

U-Antonio wazithola asengozini ekulu yokuziphatha kumbi. Bekathanda ukubukela iinthombe zomseme. Nanyana bekatjhade nomuntu amthanda khulu, wazithola sekabanjwe mumukghwa lo. Uthi ukucabanga ngomtlolo ka-1 Pitrosi 5:8 othi: “Hlalani niqaqulukile, phaphamani! Inaba lenu uDeveli, likhambakhamba njengebhubezi elibhodlako, lifuna umuntu elingamrhiribidela.” Lokho kwamsiza khulu. Nakanabako uthi: “Iinthombe zomseme zigcwele koke begodu azisuki emkhumbulweni. Iveseli langenza ngazibuza ukuthi ngubani oletha iinlingwezi? Khonokho ngakhumbula ukuthi zilethwa nguSathana. Sengiyazi ukuthi nguJehova kwaphela ongangisiza bona ngihlale ngiqaqulukile khona ngizakwazi ukulwa neenlingwezi.” U-Antonio wafumana isizo ebekalitlhoga wawulisa nomukghwakhe. Lokho kwamenza wabalekela neminye imiraro emikhulu.

IBhayibheli ineseluleko esingasisiza sibalekele imiraro emikhulu. Kuthiwani-ke ngemiraro eseyikhona nebonakala ingapheli? Akhe sibone ukuthi iBhayibheli lingasisiza njani kilokhu.

Iseluleko seBhayibheli singasisiza ukubalekela eminye imiraro