Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

IBhayibheli Nekusasa Lakho

IBhayibheli Nekusasa Lakho

AKHESITHI uzithola ufahla indlela ebusuku, kodwana nanyana kunjalo awungenwa mamanzi emadolweni ngombana uphethe itotjhi. Nawuyiqalisa phasi ikusiza ukghone ukubona okuphambi kweenyawo zakho. Nawuyiqalisa phambili ukghona ukubona kudanyana nendlelakho.

Linjalo neBhayibheli lifana netotjhi le. Njengombana khesayidemba esihlokweni esidlulileko, iliZwi lakaZimu likghona ukusiphendlela indlela. Lisisiza sikurakurane nemiraro yangamalanga yephasi. Kodwana alipheleli lapho, njengetotjhi lisakhela isithombe ngengomuso, lisisize silandele umzila ozosinikela ithabo nokwaneliseka. (IRhubo 119:105) Likwenza njani lokho?

Nanzi iindlela ezimbili iBhayibheli elingasisiza ngazo ngengomuso: 1 Lisenza sibe nomnqopho ekuphileni, 2 lisinikela neemphakamiso ezingasisiza sibe netjhebiswano eliqinileko noZimu.

1 UKUBA NOMNQOPHO EKUPHILENI

Iseluleko seBhayibheli sinamandla sisisiza bona siqalane nemirarwethu, sihluke khulu kuneencwadi eziphana ngeenluleko kwaphela. Sisifundisa ukuthi kunengi esingakuthabela epilweni kunamatshwenyekwethu. Nasisisebenzisako ukuphila kwethu kuzokuba nomnqopho.

Nasi isibonelo sokusebenzisa ikambisolawulo yeBhayibheli ethi: “Ukupha kuthabisa khulu ukudlula ukwamukela.” (IzEnzo 20:35) Zikhona na iinkhathi ozikhumbulako lapho wasiza umuntu ngokuthileko? Njengokuthi wamlalelisisa nakakuthululela isifuba? Lokho akhenge kukuthabise nasele ubona ukuthi umkhuthazile?

Sifumana ithabo nasipha ngaphandle kokulindela okuthileko. Omunye umtloli wathi: “Kanengi nawupha ungakalindeli ukubuyiselwa okuthileko uzokuzuza ngokubuyelelweko.” Yeke nathi  nasenza soneso khulukhulu kilabo abangakghoni ukusibuyisela, lokho kusenza sibe nesandla ekusizeni abanye kunokutshwenyeka ngathi kwaphela. Nasenza izenzo zomusa ezinjalo kunjengokungathi siboleka uJehova. (IzAga 19:17) Uyakuthabela esikwenzela abachakileko, uthembisa nokusivuza ngokuphila okungapheliko okulipharadesi ephasini. Lithemba lengomuso elithabisa khulu lelo!—IRhubo 37:29; Lukasi 14:12-14. *

Ukungezelela kilokhu, iBhayibheli lisifundisa ukuthi singakwazi ukuba nomnqopho ekuphileni ngokulotjha uZimu wamambala uJehova. Lisikhuthaza nokuthi ufanelwe kudunyiswa nokuhlonitjhwa. (UMtjhumayeli 12:13; IsAmbulo 4:11) Nasenza lokhu simthabisa khulu uJehova. Kungebangelo athi kithi: “Hlakanipha . . . yenza ihliziyo yami ithabe.” (IzAga 27:11) Nasithatha iinqunto ezisekelwe eenkambiswenilawulo zeBhayibheli, simthabisa khulu uJehova. Kubayini kunjalo? Ngombana uyasithanda begodu ufuna sizuze eselulekweni sakhe. (Isaya 48:17, 18) Ayikho into ethabisa ukudlula ukulotjha uZimu nokuphila ngendlela ethabisa ihliziywakhe!

2 ITJHEBISWANO LETHU NOZIMU

IBhayibheli lisifundisa ukuthi sakhe itjhebiswano noMdalethu, nalithi: “Tjhidelani kuZimu, naye uzokutjhidela kini.” (Jakopo 4:8) Ngezinye iinkhathi asiqiniseki bona singaba bangani noMdalethu ophakamileko, kodwana iBhayibheli lisiqinisekisa nganaka amezwi athi, ‘sifune uZimu besimfumane, ngitjho nanyana angasikude komunye nomunye wethu.’ (IzEnzo 17:27) IBhayibheli lisiqinisekisa ngokuthi singakghona ukuba bangani bakaZimu nje nangomuso. Ngayiphi indlela?

Cabangela lokhu: Akekho kithi ongakghona ukubalekela inaba elikhulu elikukufa. (1 Korinte 15:26) Nanyana kunjalo, uZimu uhlala akhona nini nanini, angekhe ahlongakala begodu ufuna nabangani bakhe baphile ngokungapheliko. IBhayibheli lisitjela lokho okufunwa nguJehova kilabo abamfunako, lisebenzisa amezwi alula athi: Thabelani ipilo “ngesikhathi soke.”—IRhubo 22:26.

Itjhebiswano elingapheliko singalakha njani noZimu? Ngokuragela phambili sifunda ngaye eliZwini lakhe iBhayibheli. (Jwanisi 17:3; 2 Thimothi 3:16) Funa isizo lokuzwisisa imiTlolo. NeBhayibheli nalo liyasiqinisekisa ngokuthi “nangabe omunye wenu utlhoga ukuhlakanipha, akaragele phambili akubawa kuZimu, uzokuphiwa khona.” * (Jakopo 1:5) Linga ukusebenzisa okufundako uvumele iliZwi lakaZimu ‘libe sibani eenyaweni [zakho] begodu libe kukhanya [emzilenakho]’ nje bekube nini nanini.—IRhubo 119:105.

^ isig. 8 Bona ufumane imininingwana engeziweko ngeenthembiso zakaZimu zephasi elitjha iPharadesi, qala isahluko 3 sencwadi ethi, Lisifundisani IBhayibheli? Egadangiswa boFakazi bakaJehova.

^ isig. 13 AboFakazi bakaJehova banikela isizo lasimahla elingakusiza uzwisise imiTlolo ngokusebenzisa isifundo seBhayibheli sekhaya. Nawuzakuzwisisa isifundo seBhayibheli bona siyini, sibawa ubukele ividiyo ethi Kwenziwani Esifundweni SeBhayibheli? Ungayithola ngokuvakatjhela izinzolwazi i-jw.org, uzokufaka isihloko, ugandelele ikunupe yokusetjha.

UZimu ukhona nini nanini begodu ufuna nabangani bakhe baphile ngokungapheliko