Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | ONGAKUZUZA NGOKUFUNDA IBHAYIBHELI

IBhayibheli Ingakuthuthukisa Njani Ukuphila Kwakho?

IBhayibheli Ingakuthuthukisa Njani Ukuphila Kwakho?

IBhayibheli akusiyincwadi nje kwaphela. Ineenqophiso ezivela kuMdali. (2 Thimothi 3:16) Umlayezwalo ungatjhugulula ukuphila kwethu. Kuhlekuhle iBhayibheli ithi: “Mbala ilizwi lakaZimu liphilile, linamandla.” (Hebheru 4:12) Zimbili iindlela iBhayibheli alingatjhugulula ukuphila kwethu ngayo. Linganqophisa ukuphila kwethu nje, lisisize sazi uZimu neenthembiso zakhe.—1 Thimothi 4:8; Jakopo 4:8.

Lingathuthukisa Ukuphila Kwakho. IBhayibheli lingasiza nangeendaba ezimabhombo ezithinta ipilo yomuntu. Lisiyala ngezinto ezilandelako.

Abatjhadikazi abasandukutjhada e-Asia bathatjiswa yindlela iBhayibheli elinikela ngayo iinqophiso ezilisizo. Njengabantu abanengi abasandukutjhada abatjhadikazaba akhenge kube lula ukujayelana nokufunda ukukhulumisana ngokutjhaphulukileko. Kodwana bathoma ukukwenza abakufunda eBhayibhelini. Waba yini umphumela? Indoda khona uVicent ithi: “Ukufunda iBhayibheli kungisize ngakghona ukuqalana neenkinga zomtjhadwami ngendlela enethando. Ukuphila ngeenkambiso zeBhayibheli kwasithabisa.” Umkakhe u-Annalou naye uyavuma uthi: “Ukufunda ngezinto abantu beBhayibhelini ekhebaqalana nazo kwasisiza. Sikhuluma nje sithabile besanelisekile emtjhadwenethu begodu sinomnqopho ngepilo.”

Ukwazi uZimu. Ngaphandle kwamezwi awatjho ngomtjhado uVicent wabuye wathi: “Ngokufunda iBhayibheli, ngizizwa ngitjhidelene khulu naye.” Akulemukako uVicent kuqakathekile ngombana iBhayibheli lingakusiza wazi uZimu. Ngokwenza njalo, angeze uzuze eenqophisweni zalo kwaphela kodwana uzothoma ukwazi uJehova njengomngani. Uzokubona nokuthi ngalo iBhayibheli uZimu ukhuluma ngengomuso elithabisako ‘ukuphila okungikho’ okuzokuba khona isikhathi esingapheliko. (1 Thimothi 6:19) Lokho engeze wakufumana kinanyana ngiyiphi incwadi.

Nawufuna ukufunda iBhayibheli, ungapheli amandla, nawe ungazuza khulu ngokwenza njalo, uzokuzuza nje ubuye uthome ukwazi uZimu. Njengombana ufunda iBhayibheli uzokuba nemibuzo eminengi. Nakuba njalo, khumbula isibonelo esihle somTopiya owaphila eminyakeni ezii-2 000 eyadlulako. Bekanemibuzo eminengi ngeBhayibheli. Nakabuzwako bona uyakuzwisisa na akufundako, waphendula wathi: “Ngingakuzwa njani, ngaphandle kobana kube khona ongihlathululelako na?” * Ngemva kwalokho wavumela uFlebhe umfundi kaJesu bona amhlathululele okuseBhayibhelini. (IzEnzo 8:30, 31, 34) Nawe-ke, nawufuna ilwazi elinabileko ngeBhayibheli, sikubawa bona ufake isibawo nge-inthanethi ku-www.jw.org namkha utlolele isiphande esihlanu kwakho njengombana kutjengisiwe esiThalenesi. Kanti-ke ungathintana naboFakazi bakaJehova abahlanu kwakho namkha uvakatjhele iWolo labo elisendaweni yekhenu. Kubayini ungathomi namhlanjesi ufunde iBhayibheli, ulivumele likunqophise epilweni okungiyo?

Nangabe uyazibuza ukuthi ungalithemba na iBhayibheli, sibawa ubukele nasi ividiyo ethi Singaqiniseka Kanjani Ukuthi IBhayibheli Liyiqiniso? Ungayithola ngokuskena ikhowudi le namkha ngokuya ku-jw.org, ugandelele ikunupe yokusetjha bese utlola isihloko sayo

^ isig. 8 Nawufuna ukwazi okungeziweko malungana neenqophiso ezivela eBhayibhelini vakatjhela izinzolwazi lethu i-jw.org. Qala ngaphasi kwesihloko esithi IZIMFUNDISO ZEBHAYIBHELI > IMIBUZO YEBHAYIBHELI IYAPHENDULWA.

^ isig. 11 Sibawa uqale nendaba enesihloko esithi “Inga-Kghani Sekungazwisisi Okungatjho Litho?