Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | ONGAKUZUZA NGOKUFUNDA IBHAYIBHELI

Yini Ezokwenza Uthande Ukufunda IBhayibheli?

Yini Ezokwenza Uthande Ukufunda IBhayibheli?

Kuyavilaphisa? Namkha kuyaqabula? Uzizwa njani nawufunda iBhayibheli? Kuzokuya ngokuthi ufunda njani. Akhesibone ukuthi yini engandisa ithabo lakho nawufundako.

Khetha iBhayibheli okulula ukulifunda. Nawufunda iBhayibheli okubudisi ukuyizwisisa, enamagama okungenzeka akasasetjenziswa, lokho kungenza ungakuthandi ukufunda. Yeke kungaba kuhle bona ufune iBhayibheli okulula ukuyizwisisa, etlolwe ngelimu elithinta ihliziywakho. Kodwana ekwenzeni kwakho njalo kufuze uqiniseke ukuthi ufunda iBhayibheli elitjhugululwe kuhle. *

Sebenzisa ithekhnoloji. Namhlanjesi iBhayibheli alifumaneki liyincwadi kwaphela kodwana ungakghona ukulifumana neensetjenzisweni zethekhnoloji. Amanye amaBhayibheli ungawafunda ku-inthanethi namkha ungawadownloda ekhompyuthenakho, ku-tablet namkha ku-cell phone. Kunengi okufumaneka ku-inthanethi, ungakghona ukufunda amanye amavesi akhambisana nevesi olifundako, ungakghona ngitjho nokumadanisa amanye amatjhugululo. Okhunye okuthabisako kukuthi nawungafuni ukufunda unyula ukulalela, kunamaBhayibheli arekhodiweko. Abantu abanengi bathanda ukulalela okurikhodiweko nabasendleleni, nabakhamba ngesithuthi, nabenza iwatjhini, namkha nabenza nanyana ngimuphi umsebenzi ovumela bona balalele. Ungalinga nanyana ngikuphi okukusebenzelako.

Sebenzisa amathulusi wokufunda iBhayibheli. Amathuluzi wokufunda iBhayibheli azokusiza uzuze nawufundako. Kunemebhe yeendawo  okukhulunywa ngazo eBhayibhelini, lokho kuzokusiza ubone ukuthi ikuphi indawo okukhulunywa ngayo kukwenze uzwisise ngcono. Isihloko esinjengalesi esikumagazini lo namkha ezisengcenyeni ethi “Izimfundiso Zebheyibheli” esifumaneka kuzinzolwazi i-jw.org, zingakusiza uzwisise iBhayibheli.

Zimedele ukuthi uzokufunda kangangani. Ukuthoma iBhayibheli ekuthomeni ugcine la igcina khona kungabonakala kuvilaphisa kabanye abantu, nakunjalo nakuwe kubayini ungandisi ithando lakho ngokufunda ngokuthi uthome ukufunda iingcenye ozithanda khulu eBhayibhelini? Nawufuna ukwazi ngabantu abadumileko eBhayibhelini ungafunda ngabo. Okhunye ongakwenza kukuthi ufunde iinhloko ngokulandelana kwazo namkha ngokulandelana kwezenzakalo. Kuneembonelo ezimbili ongazilandela ebhoksini elithi “ Rhubhulula EBhayibhelini Ngokuthi Wazi Abantu Okutlolwe Ngabo.

^ isig. 4 Abantu abanengi bayakuthabela ukufunda i-New World Translation of the Holy Scriptures, bathi itjhugululwe kuhle, iyathembeka, begodu kubulula ukuyifunda. IBhayibheli egadangiswa boFakazi bakaJehova le ifumaneka ngamalimi angaphezu kwe-130. Ungayidawnloda iBhayibheli kuzinzolwazi i-jw.org nofana ungadownloda i-JW Library app. Nawufunako aboFakazi bakaJehova bangakulethela yona lapho uhlala khona.