Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IBHAYIBHELI LITJHUGULULA AMAPHILO

Bengingumuntu Ongafuni Ukufa Nala Kudlule Khona!

Bengingumuntu Ongafuni Ukufa Nala Kudlule Khona!
  • UNYAKA ABELETHWA NGAWO: 1964

  • INARHA ABELETHELWA KIYO: ENGLAND

  • UMLANDO: NGABA NGUMMA ONGAZISIKO NGISESE MUMUNTU OMUTJHA

UKUPHILA KWAMI KWANGAPHAMBILI

Ngabelethelwa ePaddington, indawo enabantu abanengi eseLondon e-England. Bengihlala nomma nabodadwethu abathathu. Ubaba bese kumumuntu ongena aphume emaphilenwethu ngebanga lokusela khulu.

Nangisesemntwana umma wangifundisa ukuthi ngithandaze ubusuku nobusuku. Bengine Bhayibheli elincani elinencwadi yamaRhubo kwaphela, bengizenzela iingoma engizokwazi ukuzicula. Ngikhumbula ngifunda njengombana bengihlala ngenza, ngafunda amezwi athinta ihlizinywami athi: “Kuzokufika ilanga la singekhe sisalibona lakusasa.” Amezwi lawo angiqedela ubuthongo ebusuku, bengisolo ngicabanga ngengomuso. Ngacabanga ukuthi ‘kufuze bona kunokungcono ekuphileni. Kanti ngiphilelani?’ Angifuni ukufa.

Ngazifunama sengicabanga khulu ngamasilamusi nobudimoni. Ngalinga ukukhuluma nabantu abafileko, besinande sivakatjha nemathuneni nabangani bami engifunda nabo isikolo, sibukele amafilimu athusako. Lokho bekumnandi kodwana kuthusa ngesikhathi esifanako.

Ngangineminyaka elitjhumi nangithoma ukuphuma endleleni. Ngathoma ukubhema. Ngokukhamba kwesikhathi ngabhema isango. Nangineminyaka eli-11 ngathoma nokusela. Utjwala bona bebungasimnandi kodwana bengithatjiswa kudakwa. Bengithanda umvumo nokujida. Yeke, qobe nangifumana isikhathi bengiya emaphathini ngikhamba nebusuku. Bengikhukhutha ebusuku ngibuye ngamasa. Ngidiniwe ngiphelile, bengidlala i-hooky esikolweni. Bekuthi nakhe kwenzeka ngaya esikolwenapho ngifike ngisele.

Ngafeyila ngomnyakami wokuphetha esikolweni. Kwamdanisa khulu umma lokho, ngombana bekangazi bona sengihlahlathe kangangani! Besingasazwani nomma bese-ke ngabaleka ekhaya. Bengihlala nesokana lami elilirasta uTony. Bekumumuntu othanda ukuphula umthetho  athengisa iindakamizwa, nepi bekayithanda anjalo nje. Ngaba nomntwana womsana nangineminyaka eli-16.

INDLELA IBHAYIBHELI ELATJHUGULULA NGAYO UKUPHILA KWAMI

Ngahlangana naboFakazi bakaJehova nangihlala ewostela labomma abangakatjhadi. Bezomthetho bavuma bona ngihlale lapho. Abomma ababili bebahlala bavakatjhela abomma ebebahlala ewostelapho. Ngelinye ilanga nami ngahlala nabo sacoca. Umnqophwami bekukukuthi ngibatjengise bona aboFakazi banamanga kangangani. Kodwana kwangirara nabaphendula imibuzwami ngomusa nangomoya ophasi, bangiphendula ngeBhayibheli. Lokho kwangenza ngavuma ukufunda nabo.

Ngemva kwalokho ngafunda okuthileko okuseBhayibhelini okwatjhugulula ipilwami. Kusukela ngisesemncani bengikusaba ukufa. Kodwana ngafunda ngefundiso kaJesu yokuvusa abantu abafileko. (Jwanisi 5:28, 29) Ngafunda nangokuthi uZimu unendaba nami. (1 Pitrosi 5:7) Amezwi akuJoromiya 29:11 angithinta ihliziyo nakathi: “‘Mbala, mina ngiyawazi amahlelo enginawo ngani.’ Kutjho [“uJehova,” NW]. ‘Amahlelo wehlalohle ingasi wokumbi; iye, amahlelo wokunipha ingomuso nethemba.’” Ngathoma ukuba nethemba lokuphila ngokungapheliko epharadesi ephasini.—IRhubo 37:29.

AboFakazi bakaJehova bebangithanda kwamambala. Nangithoma ukuya esifundweni, ngalemuka indlela abantu balapho ebebanomusa ngakhona. (Jwanisi 13:34, 35) Lokho bekuhluke khulu endleleni esondweni lami ebebenza ngayo. AboFakazi bangamukela kungakhathaliseki ubujamo bami. Bangipha isikhathi, bangitlhogomela, banginaka, bangisiza nangezinto ebengizitlhoga. Besengizizwa ngiyingcenye yomndeni omkhulu onethando.

Nangifunda iBhayibheli ngalemuka bona kufuze ngenze amatjhuguluko ekuphileni kwami nangizakuphila ngeenkambiso zakaZimu eziphakemeko. Kwaba budisi ukulisa ukubhema. Ngalemuka nokuthi ezinye zeengoma ebengizilalela bezingenza ngikhanukele ukubhema isango, yeke ngalisa ukuzilalela. Ngebanga lokobana bengifuna ukulisa ukudakwa, ngalisa ukuya emaphathini nokukhamba ebusuku. Ngahlukana nabangani bami ngaba nabangani abakhuthazako.—IzAga 13:20.

Njengombana uTony bekafunda iBhayibheli naboFakazi bakaJehova, aboFakazi baphendula imibuzwakhe ngeBhayibheli, waqiniseka bona akufundako liqiniso. Wenza amatjhuguluko ekuphileni kwakhe, walisa abangani bakhe abathanda ukulwa, walisa ukuphula umthetho walisa ngitjho nokubhema isango. Nathi sibonile bona nasizakuthabisa uJehova kufuze senze amatjhuguluko ekuphileni kwethu, sikhulise indodanethu kuhle. Ngo-1982 satjhada.

“Kwanje angiphelelwa buthongo ebusuku ngisolo ngicabanga ngokufa”

Ngikhumbula ngirhubhulula esiThaleni naku-Phaphama! * ngifunda ngeendaba zabantu abatjhugulula ukuphila kwabo. Iimbonelo zabo zangikhuthaza tle! Zangipha amandla bona nami ngingalahli itewu. Bengisolo ngithandaza ngibawa uJehova bona angangipheleli ihliziyo. SinoTony sabhajadiswa ngoJulayi 1982 saba boFakazi bakaJehova.

INDLELA ENGAZUZA NGAYO

Ukuba nesingani noJehova kwasindisa ukuphila kwami. SinoTony sasekelwa nguJehova eenkhathini ezibudisi. Safunda ukuthembela kuZimu, begodu siyaqiniseka ukuthi usisize sakghona ukutlhogomela umndenethu.—IRhubo 55:22.

Kwangithabisa ukusiza indodana nendodakazethu bona bazi uJehova. Sikhuluma nje ngiyathaba nangibona nabantwababo bathanda uZimu.

Kwanje angiphelelwa buthongo ebusuku ngisolo ngicabanga ngokufa. SinoTony sikhambela amabandla ahlukahlukeneko waboFakazi bakaJehova qobe veke siwakhuthaze. Sihlanganyela nawo sifundise abantu bona nabo nabangaba nokukholwa kuJesu bazokufumana ukuphila okungapheliko.

^ isig. 17 Nazo iincwadezi zigadangiswa boFakazi bakaJehova.