Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Pheze iinkolo ezinengi zikholelwa bonyana umuntu unomphefumulo ongafi

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | LITHINI IBHAYIBHELI NGOKUFA NOKUPHILA?

Umbuzo Oyiphicabadala

Umbuzo Oyiphicabadala

INDABA yokufa nokuphila inemibono eminengi khulu. Abanye banomuzwa wokuthi ngemva kokufa bazokuraga nokuphila endaweni engaziwako. Abanye bakholelwa ukuthi bazakubelethwa ngobutjha baphile enye ipilo. Khonapho abanye bacabanga ukuthi ukufa kuphela kwendaba.

Umbonwakho ngendaba le uzokuya ngendlela okhuliswe ngayo namkha amasiko wendabuko yakho. Alo, ukuhluka kwemibono le kuzakuphetha ngani? Njengombana imibono ikhamba ihlukahluka ngendaba yokuthi kwenzekani umuntu nakafa, singazitholaphi iimpendulo eziliqiniso malungana nombuzo orarejako lo?

Sekuphele amakhulu weminyaka, abafundisi bamasondo basolo bafundisa ngefundiso yokungafi komphefumulo womuntu. Pheze iinkolo ezinengi kusukela emaKrestwini, amaHindu, amaMuslim nezinye, zikholelwa ekungafini komphefumulo, ngokuthi batjho umphefumulo uyasinda umzimba nawufako, urage nokuphila endaweni engaziwako. Bekolo yobuBhuda, bona-ke bakholelwa bonyana imiqasa nayibuthelelwe yaba minengi, ingakghona ukuthwala ummoya namkha amandla womzimba womuntu akwazi ukuyokufika endaweni enokuthula ebizwa nge-Nirvana.

Ifundiso le ibangele ukuthi, inengi labantu ephasini likholelwe bona ukufa kuvula indlela eya kelinye iphasi. Yeke lokho kwenza ukufa kube ligadango eliqakatheke khulu ekuphileni komuntu. Ngikho-ke abantu baphetha ngokuthi ukufa kuyintando kaZimu. Kodwana iBhayibheli lona lithini ngendaba le? Sibawa ufunde indaba nasi. Kungenzeka ipendulo yakhona ikutjhiye ubambe ongenzasi.