Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 SIHLOKO ESINGAPHANDLE | LITHINI IBHAYIBHELI NGOKUFA NOKUPHILA?

Lithini IBhayibheli Ngokufa Nokuphila?

Lithini IBhayibheli Ngokufa Nokuphila?

Nasifunda ngomlando wendalo encwadini kaGenesisi, uZimu watjela u-Adamu, wathi: “Ungazidlela ngokuthanda kwakho nanyana ngimuphi umuthi osesivandeni, kodwana ungawudli umuthi wokwazi koke ngombana mhlana uwudlako uzokufa kokufa.” (Genesisi 2:16, 17) Amezwi la bewezwakala kuhle khulu. Ngathana u-Adamu walalela imithetho kaZimu bengeze afa, bekazokuraga nokuphila kwakhe e-Edeni.

Kuyadanisa-ke ukuthi u-Adamu wakhetha ukuba lihlongandlebe kunokukhetha ukulalela aphile umlibe. Wazikhethela ukungawulaleli umthetho kaZimu, walalela umkakhe u-Eva nakamnikela isithelo, wasithatha wadla. (Genesisi 3:1-6) Imiphumela yesenzweso isavuna phezu kwethu bekube kunamhlanjesi. Umpostoli uPowula wayihlathulula bunje indaba le: “Njengombana isono seza ephasini ngomuntu munye, ukufa kwangena ngesono, ngaleyondlela ukufa kwadlulela kibo boke abantu ngombana boke bonile.” (Roma 5:12) ‘Umuntu’ okukhulunywa ngaye la ngu-Adamu. Alo-ke, isono siyinto bani, begodu kubayini sibangela ukufa?

Ngesikhathi u-Adamu aphula ngabomu umthetho kaZimu, bekenza isono. (1 Jwanisi 3:4) Kwaba njengokutjho kwakaZimu, umphumela waba kukufa. Ngathana u-Adamu neenzukulwana zakhe bawulalela umthetho kaZimu, bebangekhe babe nesono, ngitjho nokufa imbala bengekhe kwababamba. UZimu bekangakadali abantu bonyana bafe, kodwana bekafuna baphile umlibe.

Indaba le ayitlhogi nokuthi singhanghisane ngayo. Ukufa “kwadlulela kibo boke abantu,” njengokutjho kweBhayibheli. Kodwana ikhona na ingcenye  ethileko kithi eraga nokuphila nasifako? Inengi lingathi kunjalo nganingoba kunento ebizwa ngokuthi mphefumulo ongafi. Amezwi lawo angenza uZimu umuntu onamala ngalokho akutjela u-Adamu. Sikutjho ngaliphi? Ngebanga lokuthi nange ingcenye ethileko kithi iya kwenye indawo ngemva kokufa, lokho-ke bekuzokwenza ukufa kungasaba sigwebo sesono njengokutjho kwakaZimu. IBhayibheli lithi: “Angekhe kwenzeke bona [uZimu] aleye amala.” (Hebheru 6:18) Nasibuyela eqinisweni, uSathana nguye owaleya amala ku-Eva nakathi: “Anikazukufa!”—Genesisi 3:4.

Lokho-ke kuphakamisa imibuzo eminengi ngefundiso yokungafi komphefumulo. Nangabe ifundiso le isekelwe emaleni, kwenzekani kuhlekuhle umuntu nakafako?

IBHAYIBHELI LIYAYICACISA INDABA LE

Umlando okhuluma ngendalo kuGenesisi uthi: “[“UJehova,” NW] uZimu wabumba umuntu ngethuli lehlabathi, waphefumulela eempumulweni zakhe umphefumulo wokuphila. Ngaleyondlela umuntu waba nokuphila.” Ibizo elithi, “waba nokuphila” lisuselwa kwelesiHebheru elithi ne’phesh, * elitjho “isibunjwa esiphefumulako” nalihlathululwa njengombana linjalo litjho.—Genesisi 2:7.

IBhayibheli likubeka kucace ukuthi abantu azange badalwe banomphefumulo okghona ukuziphilela wodwa. Kunalokho, umuntu “umphefumulo” ophilako yena ngokwakhe. Ngikho nanyana ungarhubhulula kangangani, angekhe wafumana namunye umtlolo weBhayibheli okhuluma “ngomphefumulo ongafi.”

Yeke, ngebanga lokuthi iBhayibheli alikhulumi ngento abantu abayibiza ngokuthi mphefumulo ongafi, kubayini iinkolo ezingakangaka zifundisa  okuhlukileko? Ipendulo isithatha isibuyisele emva le, eGibhide lekadeni.

UKURHATJHEKA KWEFUNDISO YOBURHEDENI

UHerodotus usomlando omGirigi, wangekhulu lesihlanu langaphambi kwabapostoli, wathi, “amaGibhide ababantu bokuthoma emlandweni ukuvikela ifundiso yokungafi komphefumulo.” Nezinye izazi zekadeni ebezihlala eBhabhiloni zenza amahlaya ngayo indaba le yokungafi komphefumulo. Kwathi ngomnyaka ka-332 ngaphambi kwabapostoli, u-Alexander omKhulu nakahlula iKaba yePumalanga, kusukela lapho izazi zamaGirigi zarhatjha ifundiso le, kangangobana ngesikhatjhana esincani beseyirhagele kiwo woke umBuso wamaGirigi.

Angekhe wafumana namunye umtlolo weBhayibheli okhuluma “ngomphefumulo ongafi”

Ngekhulu lokuthoma emihleni yabapostoli, amaJuda abosaziwako nabaFarisi, bebafundisa ukuthi umphefumulo uyasinda umzimba womuntu nawufako. I-Jewish Encyclopedia ithi: “Ifundiso yokungafi komphefumulo yafika nemaJudeni mhla ezwa ngefundiso yamaGirigi njengombana uPlato bekunguye umthombo wefundiso le.” Nosomlando omJuda wemihleni leyo uJosephus wayibona ifundiso le ukuthi ayiveli emiTlolweni eCwengileko, kodwana “iyikolelo yamadodana wamaGirigi.” Ngikho bekayiqala njengeenkolelo ebezibuthelelwa bosomasiko bekadeni.

Njengombana isiko lamaGirigi liraga nokwanda, amaKrestu nawo athoma ukwamukela ifundiso yabarhedeni leyo. Ngokuya ngokwakasomlando uJona Lendering, “Ihlongozo kaPlato yokuthi umphefumulo wakhe waba sendaweni engcono, nokuthi nje sewuphila endaweni engaziwako, yakwenza kwaba bulula ukuvanganisa ifundiso yakhe leyo nobuKrestu.” Kusukela lapho ifundiso  yokungafi komphefumulo yahlala yanzinza esondweni “lobuKrestu,” yaba yifundiso esisekelo kwezekolo.

‘IQINISO LIZANITJHAPHULULA’

Khona emihleni leyo, uPowula watjho nasi isiyeleliso: “Ngamalanga wokuphela abanye bayokuhlubuka ekukholweni banake imimoya ekhohlisako neemfundiso zamadimoni.” (1 Thimothi 4:1) Nembala amezwi lawo aba liqiniso! Ifundiso yokungafi kophefumulo ingesinye seembonelo “zefundiso yamadimoni.” Ifundiso le ayikasekelwa eBhayibhelini, begodu nemirabho yayo ivela efundisweni yamasondo woburhedeni nabosomlando bakhona.

Thina-ke kuyasithabisa okwatjhiwo nguJesu nakathi: “Nizakwazi iqiniso neqiniso lizanitjhaphulula.” (Jwanisi 8:32) Ukwazi kwethu iqiniso elinembileko leBhayibheli, kuyasitjhaphulula eemfundisweni ezinyefula uZimu kunye nemikghwa yakhona ethuthukiswa masondo amanengi ephasini. Ngaphezu kwalokho, iliZwi lakaZimu lisitjhaphululile nenyakanyakeni yamasiko akhambisana neenkolelo ezihlobana nokufa. Qala ibhoksi elithi, “ Bakuphi Abafileko?

UMbumbi wethu bekangakahlosi bona siphile iminyaka ema-70 namkha ema-80 kwaphela ephasini, bese siye endaweni engaziwako sifese siphile khona isiphelani. Ihloswakhe kwemathomeni beyikukuthi abantu baphile isiphelani ephasini babe bantwana bakhe abalalelako. Umnqopho lo ulihlathulula kuhle ithando lakaZimu begodu angeze watshwila nanini. (Malaki 3:6) Umrhubi wasiqinisekisa nakathi: “Abalungileko bazakuzuza inarha, bahlale kiyo nini nanini.”—IRhubo 37:29.

 

^ isig. 9 Amanye amaBhayibheli anjenge-King James Version ne-Catholic Douay Version abiza igama elithi ne’phesh ngokuthi “mphefumulo ophilako,” kuthi amanye wamuva nje athi, “isibunjwa esiphilako.” Bese kuthi i-The New English Bible, i-New International Version ne-The Jerusalem Bible zona zithi, “umuntu ophilako,” i-Today’s English Version ithi,“wathoma ukuphila.”