Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

ITetragrammaton, okulibizo lakaZimu elithi, uJehova, ngamaledere wesiHebheru lifundeka bunje, usuka esidleni uye esinceleni

Isiqinisekiso Esinamandla Sencwadi YesiHebheru

Isiqinisekiso Esinamandla Sencwadi YesiHebheru

Kuyakghonakala na ukukholelwa bona iinthembiso zakaZimu zizakhe zizaliseke? UJesu wazikholwa, kangangokuthi neemfundiso zakhe zakha ukukholwa kilabo ebebamlalele. Ungakhumbula imifanekiswakhe ayenza eTjumayelweni yeNtabeni esemTlolweni kaMatewu 5:18 nakathi: “Ngambala ngiyanitjela bona kungakadluli izulu nephasi, akunaledere nalinye, ngitjho nesiqetjhana segama esizokudlula emthethweni bekupheliswe koke.”

Iledere elincani ukuwadlula woke amaledere wesiHebheru ngu י (yod), okuliledere lokuthoma leTetragrammaton—ibizo lakaZimu elicwengileko, uJehova. * Ngalokho-ke ababhali nabaFarisi bebakuqala njengento eqakatheke khulu ukutloleka kwamabizo-mbala namaledere womThetho kaZimu.

UJesu bekatjho ukuthi kungabe bekudlule izulu nephasi kunokuthi iinqetjhana zamaledere womThetho lawo zingazaliseki. Ngapha imiTlolo isiqinisekisa ngokuthi amazulu nephasi kuzokuhlala unomphela. (IRhubo 78:69) Lokhu kutjho khona-ke bonyana umlayezo lo, utjengisa ukuthi akunamniningwana namunye wamaledere la womThetho ongeze wazaliseka.

Kghani uJehova unendaba nemininingwana emincani leyo? Iye kunjalo. Ama-Israyeli wekadeni atjelwa bona angathomi aphule nalinye ithambo lemvu yePhasika. (Eksodusi 12:46) Kodwana bewakuzwisisa na ukuthi kutjho ukuthini ukungaphuli nalinye ithambo? Akubonakali kunjalo. UJehova uZimu bekazi kuhle ukuthi amezwi la asiphorofido esiqinisekisiweko sokuthi uMesiya bengeze kufunyanwe nalinye lamathambakhe liphukile nakabulawa esigodweni sokuhlunguphazwa.—IRhubo 34:20; Jwanisi 19:31-33, 36.

Alo, sifundani emezwini kaJesu la? Nathi singaqiniseka ngokuthi zoke iinthembiso zakaJehova uZimu zizokuzaliseka njengoba zinjalo. Amezwi wamaledere wesiHebheru la, nanyana amancani njalo kodwana anamandla tle!

^ isig. 3 EmiTlolweni yesiGirigi iledere elincani ukuwadlula woke ngu, iota begodu lifana ntse naleli lesiHebheru u י (yod). Kanengi uJesu bekaqalisela emitlolweni yesiHebheru, nganingoba imitlolo yomThetho kaMosi bekungiyo yamambala eyatlolwa kokuthoma.