ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Meyi 2019

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa ebandleni kusukela ngoJulayi 1 kuya ku-Arhostesi 4, 2019.

Ithando Nobulungiswa Ebandleni LobuKrestu

Uyini umthetho kaKrestu begodu ubuthuthukisa njani ubulungiswa?

Ithando Nobulungiswa Ephasini Elimbi

Ababelethi bangabavikela njani abantwana babo bona bangatlhoriswa ngokomseme, abadala bona bangalivikela njani ibandla?

Ukududuza Abongazimbi Abaqalene Nokutlhoriswa

IBhayibheli, abadala nabodade abavuthiweko bangabaduduza njani abongazimbi abatlhoriswako?

Ungadurhiswa ‘Kuhlakanipha Kwephaseli’

Kubayini kufanele sivumele uJehova bona asinqophise? IBhayibheli lisisiza njani bona siziqale ngendlela efaneleko?

Thuthukisa Indlela Ofunda Ngayo

Khuyini esingayenza bona izinto eziqakathekileko zize phambili besizuze nasizifundela iBhayibheli?