Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO SAMA-23

‘Tjhejani Bona Kungabi Namuntu Onithumbako’

‘Tjhejani Bona Kungabi Namuntu Onithumbako’

“Tjhejani bona kungabi namuntu onithumba ngefundiso yamala nangekohliso elilize ngokwesiko labantu.”—KOL. 2:8.

INGOMA 96 Incwadi KaZimu Eligugu

OKUZOKUCOCWA NGAKHO *

1. Ngokuya ngokomTlolo webeKolose 2:4, 8, uSathana ulinga njani ukuthumba iingqondo zethu?

USATHANA ufuna silise ukuthanda uJehova. Yeke ulinga ngamandla ukutjhugulula indlela esicabanga ngayo, kuhlekuhle ufuna ukuthumba iingqondo zethu begodu azenze zimthobele. Lokhu ukwenza ngokusebenzisa iimfiso zethu.—Funda kwebeKolose 2:4, 8.

2-3. (a) Kubayini kuqakathekile ukulalela isiyeleliso esisemTlolweni webeKolose 2:8? (b) Sizokufunda ngani esihlokwenesi?

2 Kghani sisengozini yokudurhiswa nguSathana? Iye. Khumbula ukuthi isiyeleliso sakaPowula esifumaneka emTlolweni webeKolose 2:8 besingakatlolelwa abantu abangakholwako. Kunalokho wasitlolela amaKrestu ebekazeswe ngommoya ocwengileko. (Kol. 1:2, 5) AmaKrestu lawo bewasengozini yokudurhiswa, kangangani-ke ngathi namhlanjesi! (1 Kor. 10:12) Kubayini sitjho njalo? Kungombana uSathana uphoselwe ephasini begodu umnqophwakhe kudurhisa iinsebenzi zakaZimu. (IsAm. 12:9, 12, 17) Ukungezelela kilokho, siphila emihleni iBhayibheli eyakhuluma ngayo ukuthi abantu abambi nabazenzisi bazokuthuwelela “basuka kokumbi baye kokumbi khulu.”—2 Thim. 3:1, 13.

3 Esihlokwenesi sizokufunda ngokuthi uSathana uyisebenzisa njani ‘ikohliso elilize’ bona alinge ukulawula iingqondo zethu. Sizokubona ‘namaqhinga’ amathathu awasebenzisako. (Efe. 6:11) Kungenzeka bona amaqhingakhe azithintile iingqondo zethu. Yeke esihlokweni esilandelako sizokufunda ngokuthi singalwisana njani namaqhingakhe. Nokho akhesithome  ngokucoca ngokuthi uSathana wawadurhisa njani ama-Israyeli eNarheni yesiThembiso begodu sifundani kilokho.

BALINGWA BONA BALOTJHE IINTHOMBE

4-6. Ngokuya ngokomTlolo kaDuteronomi 11:10-15, ngiyiphi indlela etja yokulima ekwatlhogeka bona ama-Israyeli ayifunde nawafika eNarheni yesiThembiso?

4 USathana walinga ama-Israyeli bona alotjhe iinthombe. Wakwenza njani lokho? Bekazi bona atlhoga ukudla, yeke walinga ukusebenzisa lokho bona awalawule. Phela ama-Israyeli nawafika eNarheni yesiThembiso kwatlhogeka bona afunde indlela etja yokulima. Bekufuze afunde ngombana nawaseGibhide bewathelelela amasimawo ngamanzi avela emlanjeni iNayili. Nokho eNarheni yesiThembiso bewungekho umlambo omkhulu, yeke ama-Israyeli bewatlhoga amanzi wezulu nombethe bona athelelele amasimawo. (Funda uDuteronomi 11:10-15; Isa. 18:4, 5) Kungebangelo ama-Israyeli bekutlhogeka afunde indlela etja yokulima. Lokho bekungekhe kube lula ngombana abantu abanengi ebebanelwazi lokulima bahlongakalela emmangweni.

USathana wayitjhugulula njani indlela abalimi bakwa-Israyeli ebebacabanga ngayo? (Funda iingaba 4-6) *

5 UJehova wahlathululela abantu bakhe bona ubujamo babo butjhugulukile. Ngemva kwalokho wabayelelisa ngamezwi ekungenzeka abonakala angakhambisani nendaba yokulima, wathi: “Ziyeleleni ningayengwa bese niyaphambuka nilotjhe abosingazimu benibakhothamele.” (Dut. 11:16, 17) Kubayini uJehova abayelelisa ngokulotjha abosingazimu kube ngapha ukhuluma ngokufunda iindlela ezitja zokulima?

6 UJehova bekazi ukuthi ama-Israyeli azokulingeka bona ayokubuza abantu abangamlotjhiko ngeendlela zokulima. Akunakuzaza ukuthi abantwaba bebanelwazi elinengi nakuziwa eendabeni zokulima endaweni leyo begodu abantu bakaZimu bebangafunda  amakghono amanengi kibo. Nokho bekunengozi ekwenzeni lokho. Abalimi bamaKanana bebalotjha uBhali. Bebakholelwa ukuthi uBhali ulawula umkayi begodu nguye obapha izulu. UJehova bekangafuni bona abantu bakhe bakhohliswe ziinkolelo ezimamangezo. Nanyana kunjalo, ama-Israyeli akhetha ukulotjha uBhali. (Num. 25:3, 5; Khok. 2:13; 1 Kho. 18:18) Yeke tjheja iindlela uSathana azisebenzisako bona alawule ama-Israyeli.

AMAQHINGA AMATHATHU ASETJENZISWA NGUSATHANA BONA ATHUMBE AMA-ISRAYELI

7. Ukukholwa kwama-Israyeli kwalingwa njani nawangena eNarheni yesiThembiso?

7 Iqhinga lokuthoma alisebenzisako sifiso sokufuna izulu. Ngekupheleni kwaka-Apreli kuya ku-Septemba izulu belingani khulu eNarheni yesiThembiso. Ukuphila kwama-Israyeli bekuba lula nakuna izulu ngombana iintjalo bezikhula bese akghone ukufumana ukudla. Yeke bewathembele esikhathini sokuna kwezulu ebesithoma ngabo-Oktoba. USathana wakhohlisa ama-Israyeli bona akholelwe ukuthi nawazakuphumelela kufuze alingise amasiko wabantu ebewakhelene nawo ebebangalotjhi uZimu. Yeke labo ebebanganakukholwa okuqinileko kuJehova bakholelwa ukuthi le bekukuphela kwendlela yokubalekela isomiso ngebanga lalokho benza imihlatjelo yokulotjha usingazimu uBhali.

8. Ngiliphi iqhinga lesibili elasetjenziswa nguSathana? Hlathulula.

8 USathana wasebenzisa iqhinga lesibili kuma-Israyeli. Iqhingelo sifiso sokuziphatha kumbi. Abantu ebebangalotjhi uJehova, bebalotjha abozimu babo ngokwenza izenzo zokuziphatha ezinyenyisako. Indlela ebebalotjha ngayo beyihlanganisa amadoda nabafazi ebebangwadla ethempelini. Indlela ebebalotjha ngayo beyamukela koke ukuziphatha kumbi ngokomseme kuhlanganise nokuthandana kwabantu bobulili obufanako. (Dut. 23:17, 18; 1 Kho. 14:24) Abantu ebebangalotjhi uJehova bebakholelwa ukuthi imihlatjelo abayenzela abozimu babo izokwenza inarha bona ikhiqize ukudla okunengi. Yeke ama-Israyeli amanengi akarwa minyanya yokuziphatha kumbi ngokomseme ebeyenziwa babantu abangalotjhi uJehova, kungebangelo akhetha ukulotjha abosingazimu. Eqinisweni athunjwa nguSathana.

9. NgokomTlolo kaHosiya 2:16, 17, uSathana wawenza njani ama-Israyeli bona akhohlwe uJehova?

9 USathana wasebenzisa iqhinga lesithathu. Wenza ama-Israyeli akhohlwa uJehova. Ngesikhathi somphorofidi uJoromiya, uJehova wabikezela bona abaphorofidi bamala benza abantu bakhe bakhohlwa igama lakhe “ngebanga laboBhali.” (Jor. 23:27) Yeke abantu bakaZimu balisa ukusebenzisa ibizo lakaJehova balijamiselela ngebizo lakaBhali elitjho ukuthi ‘Mphathi.’ Isenzwesi senza kwaba budisi kuma-Israyeli ukuhlukanisa uJehova noBhali, kunalokho senza kwaba lula ukuhlanganisa imihlatjelo kaBhali nokulotjha uJehova.—Funda uHosiya 2:16, 17.

AMAQHINGA ASETJENZISWA NGUSATHANA NAMHLANJESI

10. Ngimaphi amaqhinga asetjenziswa nguSathana namhlanjesi?

10 Nanamhlanjesi uSathana usasebenzisa amaqhinga awasebenzisako ngesikhathi sama-Israyeli. Uthumba abantu ngokusebenzisa iimfiso ezingokwemvelo, ukuziphatha kumbi ngokomseme nokwenza abantu bakhohlwe uJehova. Yeke okwanjesi sizokucoca ngokuthi uSathana ubenza njani abantu bakhohlwe uJehova.

11. USathana ubenze njani abantu bakhohlwa uJehova?

11 USathana wenza abantu bakhohlwe uJehova. Ngemva kokuhlongakala kwabapostoli bakaJesu, abanye ebebazibiza ngokuthi  bamaKrestu bathoma ukufundisa iimfundiso ezimamala. (IzE. 20:29, 30; 2 Thes. 2:3) Iinhlubukezi zathoma ukufihla amaqiniso ngoZimu. Isibonelo salokho, zalisa ukusebenzisa ibizo lakaZimu emaBhayibhelinazo zalijamiselela ngelithi “Kosi.” Lokha nazikhipha ibizo lakaZimu eBhayibhelini zalijamiselela ngelithi “Kosi,” zenza kwaba budisi ebantwini abafunda iBhayibheli bona babone umehluko phakathi kwakaJehova “nabozimu” ekukhulunywa ngabo eBhayibhelini. (1 Kor. 8:5) Okhunye ezakwenzako kubiza uJehova noJesu ngokuthi “Kosi,” isenzweso senze kwaba budisi bona abantu bazwisise ukuthi uJehova noJesu abasimumuntu oyedwa begodu baneendima ezingafaniko. (Jwa. 17:3) Ihlangahlangano le ibangele enye ifundiso emamala kaZiquntathu okuyifundiso engekho eliZwini lakaZimu. Umphumela weemfundiswezi wenze abanengi baphetha ngokuthi angeze sakghona ukwazi uZimu. Lawo mamala ahlaza!—IzE. 17:27.

USathana uyisebenzise njani ikolo yamala bona alinge abantu baziphathe kumbi? (Funda isigaba 12) *

12. Njengombana kutjho umTlolo webeRoma 1:28-31, ikolo yamala ikhuthaza abantu bona benzeni begodu ube yini umphumela walokho?

12 USathana usilinga bona siziphathe kumbi. Ngesikhathi sama-Israyeli uSathana wasebenzisa ikolo yamala ukwenza bona abantu baziphathe kumbi. Nanamhlanjesi usenza soneso. Phela ikolo yamala iyakuvumela ukuthi abantu baziphathe kumbi begodu yenza ukuziphatha kumbi kubonakale kuyinto engasiyimbi. Kungebangelo abantu abanengi abathi balotjha uZimu bangasalaleli imithethwakhe yokuziphatha. Encwadini umpostoli uPowula ayitlolela amaRoma waveza ukuthi ube yini umphumela wokuthi ikolo yamala isekele ukuziphatha kumbi ngokomseme. (Funda kwebeRoma 1:28-31.) “Izinto ezingafaneleki” akhuluma ngazo zihlanganisa koke ukuziphatha kumbi ngokwamabhayi ngitjho nokuthandana kwabantu bobulili obufanako. (Rom. 1:24-27, 32; IsAm. 2:20) Kuqakatheke khulu ukuthi silalele lokho iBhayibheli esifundisa khona.

13. Ngiliphi elinye iqhinga uSathana alisebenzisako?

13 USathana usebenzisa iimfiso zemvelo. Sinesifiso esingokwemvelo sokufuna ukufundela imisebenzi ezosisiza sikghone ukutlhogomela imindenethu. (1 Thim. 5:8) Yeke nasizakufundela imisebenzi leyo kuzokufanele bona siye esikolweni begodu sisebenze ngamandla. Nokho kuzokufuze siyelele. Eenarheni ezinengi eenkolweni akufundwa ngemisebenzi umuntu angathanda ukuyenza kwaphela  kodwana kubuye kufundwe nangamafilosofi namkha ukuhlakanipha kwabantu. Ezinye zezinto ezifundwako zenza abafundi bangabaze ukuthi uZimu ukhona begodu zibenza bangalihloniphi iBhayibheli. Batjelwa ukuthi abantu abakholelwa ifundiso yokuziphendukela kwemvelo bahlakaniphile. (Rom. 1:21-23) Iimfundiso ezinjalo ziphikisana ‘nokuhlakanipha kwakaZimu.’—1 Kor. 1:19-21; 3:18-20.

14. Ukuhlakanipha kwabantu kuthuthukisa ini?

14 Ukuhlakanipha kwabantu kwenza iinkambiso zakaJehova zibonakale zingakaqakatheki begodu kujamelene nazo. Akuthuthukisi ubuntu obuza nommoya kaZimu kodwana kuthuthukisa “imisebenzi yenyama.” (Gal. 5:19-23) Kwenza abantu bathwale amahlombe, bazibone baqakatheke khulu begodu ‘bazithande’ khulu. (2 Thim. 3:2-4) Ukuba nobuntu obunjalo akukhambisani nentando kaZimu ngombana uZimu ufuna abantu bakhe bathobeke. (2 Sam. 22:28) Amanye amaKrestu aya emayunivesithi begodu ngebanga lefundo ayitholako lapho athoma ukucabanga njengabantu bephaseli. Akhesithathe isibonelo sinye esitjengisa ukuthi khuyini engenzeka nange singaweqisela amehlo umraro lo.

Ukuhlakanipha kwabantu bephaseli kungayonakalisa njani indlela esicabanga ngayo? (Funda iingaba 14-16) *

15-16. Ufundeni kilokho okwenzeka kudadwethu ekukhulunywe ngaye eengabeni?

15 Udadwethu oneminyaka eli-15 asekonzweni yesikhathi esizeleko, uthi: “Njengombana benginguFakazi obhajadisiweko bengisolo ngifunda begodu ngizwa ngemiraro eba khona nange umuntu aya eyunivesithi kodwana ngavele ngayeqisela amehlo imiraro leyo. Ngavele ngacabanga ukuthi imiraro le ngeze yangibamba mina.” Ngimiphi imiraro udade lo aqalana nayo ngebanga lokuthi waya eyunivesithi? Uthi: “Bengisebenzisa isikhathi esinengi  khulu ngifunda kangangokuthi bese ngingasasitholi nesikhathi sokuthandaza ngikhulume noJehova ngendlela ebengenza ngayo. Ngebanga lokudinwa bengingasakuthabeli ukufunda iBhayibheli namkha ukucocela abanye ngalo. Kanti godu ukulungiselela isifundo nakho besele kusitjhijilo. Nokho ngiyathaba ukuthi ngathi nasele ngilemuka bona ukungena ngehloko efundweni yephaseli kulimaza ubuhlobo bami noJehova ngabeka phasi.”

16 Alo, ifundo ephakemeko ikuthinte njani ukucabanga kwakhe? Uthi: “Ngiyavuma ukuthi ifundo engayifumana eyunivesithi yangifundisa ukuqala izinto ezimbi kabanye khulukhulu abafowethu nabodadwethu, bengihlala ngilindele bona benze okungaphezu kwamandlabo. Godu ngabuye ngaba yikomo edla yodwa. Kwangithatha isikhathi eside ukutjhugulula ukucabanga kwami. Lokho kwangifundisa ukuthi kuyingozi kangangani ukungalaleli iinyeleliso esizifumana kuBabethu ngehlanganwakhe. UJehova ungazi ukudlula indlela mina engizazi ngayo. Ngifisa ngathana ngalalela.”

17. (a) Khuyini ekufanele sizimisele ukuyenza? (b) Esihlokweni esilandelako sizokufunda ngani?

17 Yenza koke ongakwenza bona ‘ungathunjwa yifundiso yamala nekohliso elilize’ kaSathana. Ungathomi uvumele uSathana akuphambukise. (1 Kor. 3:18; 2 Kor. 2:11) Ungamvumeli akwenze bona ukhohlwe uJehova neendlela zakhe. Kunalokho phila ngeenkambiso zakaJehova zokuziphatha. Ungamvumeli uSathana bona akwenze ungalaleli iinyeleliso ezivela kuJehova. Alo uzokubona wenzeni nange ulemuka bona sele ucabanga njengephaseli? Esihlokweni esilandelako sizokubona ukuthi iliZwi lakaZimu lingasisiza njani bona silwisane ‘nezinto ezidzinyeleliswe ngokuqinileko.’—2 Kor. 10:4, 5.

INGOMA 49 Asithabise Ihliziyo KaJehova

^ isig. 5 USathana unekghono lokudurhisa abantu. Ukhohlise abantu abanengi ngokubenza bacabange ukuthi batjhaphulukile kodwana iqiniso kukuthi uyabalawula. Yeke isihlokwesi sizosisiza sibone amaqhinga uSathana awasebenzisako bona adurhise abantu.

^ isig. 48 IHLATHULULO YEENTHOMBE: Ama-Israyeli akha ubungani namaKanana begodu alingeka bona alotjhe uBhali bewaziphathe kumbi.

^ isig. 51 IHLATHULULO YEENTHOMBE: Umkhangiso wesondo utjengisa ukuthi ukuthandana kwabantu bobulili obufanako kwamukelekile.

^ isig. 53 IHLATHULULO YEENTHOMBE: Udadwethu osesemutjha useyunivesithi. Yena nabanye abafundi anabo bakholelwa lokho uphrofesa abatjela khona, ubatjela ukuthi isayensi netheknoloji zingararulula yoke imiraro abantu abaqalene nayo. Ngokukhamba kwesikhathi uya eWolweni lomBuso begodu into ekukhulunywa ngayo ayimkari uyibona ingakahlakaniphi.