ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Juni 2019

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa ebandleni kusukela ngo-Arhostesi 5–Septemba 1, 2019

‘Tjhejani Bona Kungabi Namuntu Onithumbako’

USathana unekghono lokukhohlisa abantu. Alo ulinga njani ukusenza bona sihlanukele uJehova?

Hlula Imicabango Ephikisana Neemfundiso ZakaJehova

Indlela esikhula ngayo, amasiko nefundo esayifumanako iba nomthelela endleleni esicabanga ngayo. Singakuhlula njani ukucabanga ‘okudzinyeleliswe ngokuqinileko’ emikhumbulwenethu?

Thembela KuJehova Nawugandelelekileko

Ukugandeleleka isikhathi eside kungasilimaza emzimbeni kulimaze nendlela esizizwa ngayo. Kunengi esingakufunda endleleni uJehova asiza ngayo abantu bakhe bona baqalane nokugandeleleka.

Siza Abanye Bakghone Ukuqalana Nokugandeleleka

ULoti, uJobho noNawomi bathembeka ekulotjheni uJehova, nanyana baqalana nezinto ezibuhlungu. Alo sifundani kibo?

Singazivikela Njani Esithiyweni SakaSathana?

Iinthombe zomseme ezisilapheleko zibambe abantu abanengi bakaZimu. Singawubalekela njani umukghwa lo?

Umsongo Wekadeni “Uphuthululiwe”

Ngomnyaka ka-1970 abarhubhululi bezinto zakade bavumbulula umsongo otjhileko e-Ein Gedi kwa-Israyeli. Siyayithokoza i-3-D, ngebanga layo sikghonile ukubona ukuthi kutlolweni emsongweni lo. Alo kutlolweni emsongweni lo?