Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Kufuze Sithande “Ngeqiniso Nangezenzo”

Kufuze Sithande “Ngeqiniso Nangezenzo”

“Asingabi nethando ngamezwi namkha ngekulumo kodwana ngeqiniso nangezenzo.”​—1 JWA. 3:18.

IINGOMA: 72, 124

1. Ngiliphi ithando eliphuma phambili? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

ITHANDO elisekelwe eenkambisweni ezilungileko (a·gaʹpe) sisipho esivela kuJehova. Nguye uMthombo wethando. (1 Jwa. 4:7) Ithandweli lingeliphuma phambili. Nanyana lingafaka hlangana umuzwa wokuthanda nokufudumala kodwana libonakala ngezenzo zokungazicabangeli wena wedwa nokuthi wenzele abantu izinto ezihle. Ngokuya ngesinye isikhombo, ibizo elithi a·gaʹpe “lihlathululwa kuhle zizenzo.” Nasithanda abanye namkha kuthandwe thina ngethandweli ipilwethu iyathuthuka sibe babantu abathabileko nepilwethu ibe nehloso.

2, 3. UJehova wakutjengisa njani ukuthi abantu ubathanda ngokungazenzisiko?

2 UJehova watjengisa ukuthi uyabathanda abantu ngitjho nangaphambi kobana adale u-Adamu no-Eva. Wadala iphasi ukuthi libe likhaya labantu laphakade, bakuthabele ukuhlala kilo, ingasi bona baphile isikhatjhana nje kwaphela. Koke lokho uJehova wakwenza ngebanga lokuthi uyasithanda ingasi ngombana bekafuna kuzuze yena. Waragela phambi atjengisa ithando lakhe ngokuthi abusise abantu wathi babe nabantwana, banethemba lokuphila ngokungapheliko ephasini eliyiPharadesi abalungiselelwe lona.

 3 Ngemva kobana u-Adamu no-Eva sele bahlubukile nalapho uJehova wasitjengisa ithando elinganakuzenzisa. Wahlela ukuthi kuhlengwe isizukulwana samahlubuka la, kazi bekaqiniseka ukuthi abanye babantwaba bazokusabela kuhle esenzweni Sakhe sethando. (Gen. 3:15; 1 Jwa. 4:10) Eqinisweni, kusukela ngesikhathi uJehova athembisa bona kuzokuba noMsindisi besele vele lokho akuqala ngasuthi sekwenzekile. Yeke, ngemva kobana sele kudlule iminyaka ezii-4 000 uJehova wadela iNdodanakhe ebelethwe yodwa bona izokuhlenga abantu, isenzwesi besibandakanya ukuzidela ngehlangothini lakhe. (Jwa. 3:16) Siyalithokoza ithando lakaJehova elingazenzisiko.

4. Kubayini siqiniseka ukuthi abantu abangakapheleliko nabo bangakghona ukuba nethando elinganabuzenzisi?

4 Nathi abantu singakghona ukuba nethando elingazenzisiko ngombana uJehova usidale ngomfanekiso wakhe. Ukuba nesono kukwenza kube budisi kithi ukuba nethando elingazenzisiko, nanyana kunjalo angekhe kusenze singasaba nethando. U-Abela watjengisa ukuthi uyamthanda uZimu ngokuthi azidele amnikele umhlabelo ophuma phambili. (Gen. 4:3, 4) UNowa naye watjengisa ithando ebantwini ebekaphila nabo ngokuthi atjhumayele umlayezo kaZimu, lokho wakwenza iminyaka, ngitjho nanyana abantu bebangasabeli kuhle. (2 Pit. 2:5) U-Abrahamu yena wabeka ukuthanda kwakhe uJehova ngaphezu kwendlela ebekazizwa ngayo, lokho wakutjengisa ngesikhathi kufuze anikele ngendodanakhe u-Isaka. (Jak. 2:21) Njengamadoda athembekileko la, nathi sifuna ukuba nethando ngitjho nanyana sikhamba siqalana neentjhijilo nje.

ITHANDO LAMAMBALA NALIMADANISWA NETHANDO LOKUZENZISA

5. Singalitjengisa njani ithando lamambala?

5 IBhayibheli litjengisa ukuthi ithando lamambala alitjengiswa “ngamezwi namkha ngekulumo kwaphela, kodwana ngeqiniso nangezenzo.” (1 Jwa. 3:18) Inga-kghani amezwi la atjho ukuthi akukafuzi sitjengise ithando ngamezwi? Awa akatjho njalo. (1 Thes. 4:18) Kunalokho atjho ukuthi ithando lethu akukafuzi liphelele emezwini, khulukhulu ubujamo nabubizela ekutheni kwenziwe into ethileko. Ngokwesibonelo, akhesithi kunomzalwana otlhoga izinto angaziphilisa ngazo, umzalwana lo utlhoga okungaphezu kokufiselwa izinto ezihle. (Jak. 2:15, 16) Kuyafana-ke nasithanda uJehova nabomakhelwana bethu, angekhe sabawa bona uZimu athumele iinsebenzi bona zizokuvuna kodwana nathi sizokuhlanganyela ngokuzeleko emsebenzini wokutjhumayela.​—Mat. 9:38.

6, 7. (a) Liyini ithando ‘lamambala’? (b) Ngiziphi ezinye zeembonelo zethando lokuzenzisa?

6 Umpostoli uJwanisi watlola ukuthi kufuze sithande “ngeqiniso nangezenzo.” Lokho kutjho bona ithando lethu kufuze “libe ngelamambala.” (Rom. 12:9; 2 Kor. 6:6) Okutjho ukuthi angekhe saba nethando lamambala nangabe sizenza into esingasi ngiyo, ngasuthi simbethe i-mask. ‘Likhona na ithando elizenzisako?’ Awa. Lelo akusilo ithando kumane kukuzenzisa kwaphela.

7 Akhesicoce ngananzi iimbonelo zethando lokuzenzisa. Esimini ye-Edeni uSathana wenza ngasuthi unendaba no-Eva kodwana izenzo zakhe bezitjengisa bona uyazenzisa nokuthi akanandaba naye. (Gen. 3:4, 5) Ngeenkhathi zakaDavida u-Arhitofeli watjengisa ukuthi ukuba kwakhe mngani wekosi bekungasi ngekwamambala. U-Arhitofeli wajika njengotjwala ngendeni nasele abona ukuthi nje uzokuzuza. (2 Sam. 15:31) Kusafana-ke nanamhlanjesi, amahlubuka nabanye abantu abafuna ukuphandlhula ibandla phakathi “basebenzisa amezwi amnandi” basebenzise “amezwi akhangako” bona babonakale banethando.​—Rom. 16:17, 18NW.

8. Ngimiphi imibuzo ekufuze sizibuze yona?

 8 Ithando lokuzenzisa limbi, khulukhulu ngombana litjho ukuthi uyazenzisa nawutjengisa ifanelo kaZimu yethando lokuzidela. Ukuzenzisa okunjalo kungabakhohlisa abantu kodwana angeze kwamkhohlisa uJehova. Eqinisweni uJesu wathi abantu abanjengabazenzisi bazakujeziswa “kabuhlungu khulu.” (Mat. 24:51, NW) Abantu bakaJehova angeze bafuna ukuba nethando lokuzenzisa. Kodwana sizabe senza kuhle nasingazibuza ‘Inga-kghani ithando lami lihlala lingelamambala, alinakho na ukuzenzisa, ukuba marhamaru namkha ukukhohlisa?’ Akhesicoce ngeendlela ezilithoba esingatjengisa ngazo ithando “lamambala.”

SINGALITJENGISA NJANI ITHANDO “NGEQINISO NANGEZENZO?”

9. Ithando lamambala lizosenza senzeni?

9 Kuthabele ukukhonza lapho kungaboni bantu abanengi khona. Kufuze sizimisele ukwenza izinto ezizokuthabisa abafowethu nabodadwethu ‘ekusithekeni’ ingasi woke umuntu aqalile. (Funda uMatewu 6:1-4.) U-Ananiyasi noSafira babhalelwa kukwenza njalo. Akhenge baneliseke ngokuthi banikele bangabonwa kodwana bafuna bona banikele babonwa ngiwo woke umuntu, yeke balimala ngebanga lokuba bazenzisi kwabo. (IzE. 5:1-10) Lokho kuhlukile nethando lamambala ngombana lona lisenza sithabe nasenzela abafowethu nabodadwethu izinto, kodwana ingasi ngombana sifuna ukubonwa ukuthi thina sinomusa. Ngokwesibonelo, abazalwana abasiza isiHlopha esiBusako bona silungiselele iimfundiso zeBhayibheli amabizwabo akavezwa, abafuni ukudunyiswa namkha baveze ukuthi bebasebenza ngani.

10. Singaba njani bokuthoma ukwenzela abantu izenzo zomusa?

10 Lwela ukuba ngowokuthoma ukweza isenzo somusa. (Funda beRoma 12:10.) UJesu wabeka isibonelo sokwenzela abantu izenzo zomusa ngokwenza imisebenzi eqalelwa phasi. (Jwa. 13:3-5, 12-15) Kungatlhoga sisebenze budisi bona sibe babantu abathobekileko, silingise isibonelo sakaJesu. Ngitjho nabapostoli akhenge bazizwisise kuhle izenzo zakaJesu bekwaba kula bafumana khona ummoya ocwengileko. (Jwa. 13:7) Singahlonipha besenzele abanye izenzo ezihle ngokuthi singazithathi njengabantu abangcono kunabanye, mhlamunye ngebanga lefundwethu, izinto esinazo namkha umsebenzi esiwenzela uJehova. (Rom. 12:3) Kunokuthi sibe nomona abanye nabadunyiswako kufuze sithabe nabo, sithabe ngitjho nanyana sizizwa ngasuthi nathi idumwelo lisifanele.

11. Kubayini nasibuka abantu lokho kufuze kuphume ehliziyweni?

11 Babuke ngokusuka ehliziyweni abazalwana nabodade. Kufuze sifumane amathuba wokuthi sibukane ngombana ukwenza njalo ‘kulisizo.’ (Efe. 4:29) Kufuze kusuke ehliziyweni esikutjhoko. Nakungasi njalo singagcina sesikhuluma amanga namkha sibalekele umsebenzi wokweluleka abanye nakutlhogekako. (IzA. 29:5) Ukubuka umuntu bese umkhulume kumbi nakangekho kutjho ukungabi nethando leqiniso. Umpostoli uPowula wasibalekela isilingweso wabeka isibonelo esihle sokuba nethando lamambala nakabuka abanye. Ngokwesibonelo, wawabuka ngokusuka ehliziyweni amaKrestu weKorinte ngokuziphatha kwawo. (1 Kor. 11:2) Kodwana kuthe nasele batlhoga ukukhalinyelwa, wawahlathululela bona kubayini lokho bekutlhogeka.​—1 Kor. 11:20-22.

Ukupha abafowethu nabodadwethu abatlhogako kuyindlela yokutjengisa umusa nethando (Qala isigaba 12)

12. Singatjengisa njani ukuthi sinethando lamambala nasenzela abanye umusa?

12 Iba nomusa. UJehova uthi sibe nesandla esivulekileko kubafowethu nabodadwethu. (Funda 1 Jwanisi 3:17.) Kodwana lokho kufuze sikwenze ngeenzathu ezihle, akukafuzi sikwenze ngokufuna ukudunyiswa. Kufuze sizibuze naku umbuzo: ‘Inga-kghani  ngiba nomusa ebanganini bami engitjhidelene nabo kwaphela, ebantwini abanemali enengi, namkha ebantwini abazokghona ukungenzela okuthileko nami? Namkha inga-kghani ngifuna iindlela engingaba nomusa ngazo kubanakwethu engingabazi kuhle namkha ebantwini okungenzeka angekhe bangenzela okuthileko?’ (Luk. 14:12-14) Akhesithi umKrestu esikunye naye ungena ekingeni ngebanga lokuthi akhenge ahlele kuhle izinto zakhe namkha akasithokozi ngento esimenzele yona. Ebujamweni obunjalo kufuze sisebenzise iselulekwesi: “Yamukelanani ngaphandle kokurhonona.” (1 Pit. 4:9) Nasilalela iselulekwesi, sizokuthatjiswa kukuthi sibe nomusa ngeenzathu ezihle.​—IzE. 20:35.

13. (a) Kungaba kunini lapho kubudisana khona ukusiza ababuthakathaka? (b) Ngiziphi izinto esingazenza ukusiza abantu ababuthakathaka?

13 Sekela ababuthakathaka. Ukuba liqiniso kwethando lethu kungazizinywa nginasi iseluleko seBhayibheli esithi: “Nikhuthaze abaneenhliziyo ezibuthakathaka, nisize ababogabogako, yibani nesineke ngabo boke.” (1 Thes. 5:14) Abantu ababuthakathaka kanengi ukukholwa kwabo kukhamba kuqine, abanye batlhoga sisolo sibasekela sibe nesineke. Lokho kungahlanganisa ukwabelana nabo ngamezwi aseBhayibhelini, ukubamema ukhambe nabo esimini, ngasikhathi batlhoga bona use ubalalele. Ukungezelela kilokho kunokumane uthi umzalwana namkha udade unokukholwa okuqinileko namkha ‘obubuthakathaka’ kufuze sitjheje ukuthi nathi kunezinto esizikghonako nezinto okubabudisi ukuzenza. Ngitjho nompostoli uPowula naye wakutjheja lokho ebekuba budisi kuye ukukwenza. (2 Kor. 12:9, 10) Yeke singalitjho lizale umlomo elithi soke siyakutlhoga ukusekelwa libandla.

14. Kufuze sizimisele kangangani ukubuyisana nabazalwana?

14 Buyisana nabantu. Kufuze senze koke okusemandlenethu bona sibuyisane nabazalwana, ngitjho nanyana sizizwa ngasuthi abakasizwisisi kuhle namkha sicabanga ukuthi asikaphathwa kuhle. (Funda beRoma 12:17, 18.) Ukubawa ukulitjalelwa kungenza umuntu ozwa ubuhlungu azizwe ngcono, kodwana kufuze kusuke ehliziywenakho. Ngokwesibonelo, kunokuthi umane uthi, “Ngibawa ukulitjalelwa” kungaba ngcono uthi “Ngibawa ungilibalele ngokuthi ngikulimazile ngengikutjhwileko.” Lokho kungatjengisa ukuthi uyayibona iphoswakho. Ukubuyisana kuqakatheke khulu emtjhadweni. Abatjhadikazi akukafuzi benze ngathi bayathandana emehlweni wabantu khibe nababodwa abakhulumisani, batjelana amagama ahlabako namkha bayabethana.

15. Singatjengisa njani ukuthi silibalele ngokusuka ehliziyweni?

15 Libalela ngokusuka ehliziyweni. Kufuze silibalele imitjhapho yabantu singafukameli ihloyo eenhliziyweni zethu. ‘Yibani mnene, ninyamezele benibekezelelane ngethando. Yenzani ngakho koke okusemandlenenu ukulonda ubunye.’ (Efe. 4:2, 3) Nasifuna ukulibalela ngokusuka ehliziyweni kufuze silawule ukucabanga kwethu, singasolo ‘sibibhe  imilandu’ yabanakwethu. (1 Kor. 13:4, 5) Nasiba namavunda ngabazalwana, siqeda itjhebiswano lethu nabo begodu okungaphezu kwalokho kukuthi sibuya siqede netjhebiswano lethu noJehova. (Mat. 6:14, 15) Enye indlela esingatjengisa ngayo ukuthi simlibalele ngokusuka ehliziyweni umuntu kukuthi simthandazele.​—Luk. 6:27, 28.

16. Kufuze siwaqale njani amalungelo esinawo ehlanganweni kaJehova?

16 Dela izinto ozithandako. Nakwenzeka sifumane amalungelo ehlanganweni kaJehova, kufuze sisebenzise amathuba anjalo ukuthi sitjengise abanye ithando lamambala, ‘singazifuneli ubuhle bethu, kodwana sifune nekwabanye.’ (1 Kor. 10:24) Ngokwesibonelo, emihlanganweni emikhulu nemincani kuba nabazalwana ababelwe bona bafike ngaphambi kwabanye. Akukafuzi baqale ilungelwelo njengethuba lokuthi bazifumanele bona nemindenabo iintulo ezisendaweni abayithandako. Abanengi babazalwanaba bakhetha ukuhlala eendaweni okungabonakala kungasimnandi ukuhlala kizo. Ngokuzidela okunjalo, basuke batjengisa ukuthi mbala banethando, abazicabangeli bona bodwa. Wena ungasilingisa njani isibonelo sabo esihlesi?

17. Ithando lamambala lizokutjhukumisela umuntu bona enzeni nangabe wenze isono esimbi?

17 Vuma izono ozifihlileko bewuzilahle. Amanye amaKrestu ekhewenza isono esimbi alinga ukusigubuzesa bona angahlaziseki namkha adanise abanye. (IzA. 28:13) Ukwenza njalo kumbi ngombana akulimazi umenzi wesono kwaphela kodwana kulimaza nabanye. Kungathikazisa ummoya kaZimu kuqede nokuthula ebandleni. (Efe. 4:30) Ithando lamambala lizokutjhukumisela umKrestu owenze isono esimbi ukuthi akhulume nabadala bamsize.​—Jak. 5:14, 15.

18. Ithando lamambala liqakatheke ngani?

18 Ithando libubuntu obuhle ukubudlula boke. (1 Kor. 13:13) Lisenza sibonakale ukuthi sibalandeli bakaJesu nokuthi silingisa uJehova oMthombo wethando. (Efe. 5:1, 2) UPowula watlola wathi: ‘Nanginganathando, angisililitho.’ (1 Kor. 13:2) Kwanga soke singaragela phambili sitjengisa ithando lethu ‘ingasi . . . ngamezwi namkha ngekulumo’ kodwana silitjengise “ngeqiniso nangezenzo.”