Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Isenzo Esitjengisa Ithando LobuKrestu

Isenzo Esitjengisa Ithando LobuKrestu

UYISE lakaJohn wabhajadiswa wabanguFakazi kaJehova ekupheleni kwaka-1950, wabhajadiselwa eGujarat e-India. UJohn, abafowabo abahlanu nabodadwabo kuhlanganise nommakhe bebama-staunch Roman Catholics yeke bebangayifuni ikolo kayise.

Ngelinye ilanga uyise kaJohn wamthuma bona ayokunikela umnganakhe webandleni i-emvilobhu. Ekuseni kwamhlokho uJohn bekavula idromu wazilimaza umuno kabuhlungu. Nanyana kunjalo ngombana bekafuna ukuhlonipha uyise wase wathatha itjhila wabopha umuno loyo, wathatha i-emvilobhu wayisa lapho uyise athe ayise khona.

UJohn nakafikako wafumana kunomma walapho obekanguFakazi kaJehova. Nakathatha i-emvilobhu walemuka ukuthi uJohn ulimele umuno, yeke wafuna ukumsiza. Wakhupha i-first-aid kit, wahlamba incebelo wabe wambopha ngebhanditjhi. Ngemva kwalokho wamenzela itiye, wacoca naye ngeBhayibheli.

Ngesikhatheso ihloyo kaJohn ngaboFakazi bese iya ibohla, yeke wabuza umma loyo izinto ezimbili ikolo kayise ehluke ngayo kweyakhe, ukuthi inga-kghani uJesu unguZimu, nokuthi amaKrestu kufuze athandaze kuMariya na. Umma lo watjheja ukuthi uJohn ungowekoro yama-Gujarati, yeke wamphendula ngokususela eBhayibhelini ngemva kwalokho wamnikela incwajana ethi, “This Good News of the Kingdom.”

UJohn uthe nakafunda incwajana le, wezwa ngasuthi uzwa iqiniso leBhayibheli kokuthoma epilwenakhe. Waya kumphristakhe wambuza yona imibuzo ayibuze umma onguFakazi loya. Umphristi wasilingeka, wamphosa ngeBhayibheli, wamrharameja wathi: “SewunguSathana! Ngitjengisa lapho iBhayibheli elitjho khona ukuthi uJesu akasi nguZimu. Ngitjengisa nalapho elitjho khona ukuthi akukafuzi sithandaze kuMariya. Ngitjengisa yong!” Ilaka lomphristi lo lamthusa uJohn kangangobana wabe wathi, “Angekhe ngiphinde ngibeke inyawo lami esondweni lamaKhatholika ipilwami yoke.” Kwamambala akhenge aphinde.

UJohn wathoma ukufunda naboFakazi, wakhetha iqiniso wathoma ukulotjha uJehova. Ngokukhamba kwesikhathi namanye amalunga womndeni nawo enza okufanako. Sikhuluma nje uJohn usese nesibazi emunwenakhe wesandleni sesidla, lapha azilimaza khona iminyaka ema-60 eyadlulako. Usayikhumbula indlela umma lo amtlhogomela ngayo, ithandwelo lamdosela ekutheni alotjhe uJehova.​—2 Kor. 6:4, 6.