Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Khuyini Engakusiza Bona Wenze Okuhle?

Khuyini Engakusiza Bona Wenze Okuhle?

SOKE siyathanda ukwaziwa njengabantu abalungileko. Nokho, akusilula ukwenza izinto ezilungileko esikhathini esiphilakiswesi. Phela abantu abanengi ‘abakuthandi okuhle.’ (2 Thim. 3:3) Abafuni ukuphila ngemithetho kaJehova kungebangelo bathi “ukonakala kulunga, ukulunga kukonakala.” (Isa. 5:20) Kanti nathi ngapha silwisana nokuba nesono nezinto esikhamba sihlangabezana nazo. U-Anne * uthi, “Kubudisi khulu ukukholwa ukuthi ngingaba mumuntu olungileko.” Naphezu kokuthi sele kukade alotjha uJehova usazizwa ngendlela le.

Kuyasithabisa ukwazi ukuthi omunye nomunye umuntu angakghona ukwenza izinto ezilungileko. Nokho lokho kuza nommoya kaZimu ocwengileko begodu ummoya lo ungasisiza sihlule nanyana ngiziphi iinqabo esingahlangabezana nazo ephasineli. Ngitjho nesono esinaso angeze sajamelana nommoya kaJehova. Akhesifunde ukuthi kuhlekuhle kutjho ukuthini ukwenza izinto ezilungileko, sizokubuye sibone nokuthi khuyini esingayenza bona sithuthukise endleleni esenza ngayo nje.

KUHLANGANISANI UKWENZA IZINTO EZILUNGILEKO?

Ukwenza izinto ezilungileko kuhlanganisa ukuziphatha kuhle nokugegeda izinto ezingakahlanzeki. Ukuthi silungile kuzokubonakala ngezenzo begodu izenzwezo zizokuzuzisa abanye. Nje-ke, ukulunga yinto ehle ebonakala ngokwenzela abantu izinto ezihle.

Kungenzeka nawe ubabonile abanye abantu abenzela imindenabo nabangani izinto ezihle kodwana umbuzo kukuthi: Inga-kghani kufuze kuphelele lapho na? Iye khona kuliqiniso ukuthi sinesono, yeke angeze senza izinto ezilungileko ngaso soke isikhathi. Kungebangelo iBhayibheli ithi: “Ngambala, akunamuntu olungileko ephasini owenza okuhle kwaphela.” (UMtj. 7:20) Umpostoli uPowula naye wayivuma indaba le wathi: “Ngiyazi ukuthi kimi, ngitjho, enyamenami, akuhlali litho elihle.” (Rom. 7:18) Kuyatjho-ke, bona nasifuna ukwenza izinto ezihle kufuze sifunde kuJehova.

UJEHOVA “ULUNGILE”

UJehova nguye onelungelo lokutjho ukuthi yini elungileko. Kungebangelo iBhayibheli ithi nayikhuluma ngoJehova: “Wena ulungile nokwenzako kulungile, nje-ke ngifundise iimiso zakho.” (Rhu. 119:68) Akhesicoce ngezinto ezimbili ekukhulunywa ngazo evesineli ezimalungana nokulunga kwakaJehova.

UJehova ulungile. UJehova ulunge ngenye indlela erarako, akwenzeki bona enze into engakalungi. Ubuntu bakhe boke bukhamba nokulunga phakathi. Akhuzwe bona yini eyenzekako ngesikhathi uJehova atjela uMosi ukuthi: “Ngizakwenza bona boke ubuhle bami budlule phambi kwakho.” Njengombana iphazimulo kaJehova beyidlula phambi kwakaMosi, kwezwakala amezwi athi: “USomnini, uSomnini unguZimu onomusa nesirhawu, ubuthaka ekusilingekeni, uzele ukwethembeka neqiniso! Uhlala athembekile eenkulungwaneni ngeenkulungwana zeenzukulwana, ulibalela imilandu, imitjhapho nezono, kodwana akazumlisa onomlandu.” (Eks.  33:19; 34:6, 7) Lokho kwenza sizwisise ukuthi uJehova ulungile begodu lokho kubonakala kikho koke akwenzako. UJesu bekamumuntu olungileko kodwana wathi: “Akunamuntu omuhle ngaphandle koyedwa uZimu.”—Luk. 18:19.

Silinga ngakho koke okusemandlenethu bona sibe babantu abalungileko besenze nezinto ezilungileko

Imisebenzi kaJehova ilungile. Kikho koke uJehova akwenzako ukulunga kuhlala kukhona. Nangambala uJehova “ulungile kibo boke nesisa sakhe sengamele koke akudalileko.” (Rhu. 145:9) Ngebanga lokuthi uJehova ulungile begodu akakhethi, unikela boke abantu ukuphila nakho koke abakutlhogako bona baphile. (IzE. 14:17) Okhunye okusitjengisa ukuthi uJehova ulungile kulokha nakasilibalelako. Umrhubi watlola ngoJehova wathi: “Wena Somandla ulungile begodu uyacolela.” (Rhu. 86:5) Siyaqiniseka ngokuthi uJehova “ayikho into ehle ayigodlako kilabo abakhamba ngobuqotho.”—Rhu. 84:12.

‘FUNDA UKWENZA OKULUNGILEKO’

Sibunjwe ngomfanekiso kaZimu, yeke nathi singaba babantu abalungileko besenze nezinto ezihle. (Gen. 1:27) Nokho lokho akuzenzakaleli. UJehova uthi kufuze ‘sifunde ukwenza okulungileko.’ (Isa. 1:17) Singafunda njani ukwenza okuhle? Akhesicoce ngeendlela ezintathu ezingasisiza senze okuhle.

Kokuthoma, singathandazela ummoya ocwengileko ongasisiza bona sibe bahle emehlweni kaZimu. (Gal. 5:22) Nangambala ummoya kaZimu ungasisiza sithande okuhle begodu sihloye okumbi. (Rom. 12:9) IBhayibheli ithi uJehova ‘usiqinisa kizo zoke izenzo namezwi amahle.’—2 Thes. 2:16, 17.

Kwesibili, kufuze sifunde iBhayibheli. Nasifunda iBhayibheli uJehova usifundisa “enye nenye indlela elungileko” begodu usilungiselela “nanyana ngimuphi umsebenzi omuhle.” (IzA. 2:9; 2 Thim. 3:17) Nasifunda iBhayibheli besicabangisise ngalokho esikufundako sizalisa iinhliziyo zethu ngezinto ezihle zakaZimu nangentandwakhe. Ngokwenza lokho sifaka izinto eziligugu ebulungelweni lethu begodu zizosisiza ekukhambeni kwesikhathi.—Luk. 6:45; Efe. 5:9.

Kwesithathu, silinga ngamandla ‘ukulingisa okuhle.’ (3 Jwa. 11) EBhayibhelini kuneembonelo esingazilingisa. Iimbonelo ezimbili ezikhamba phambili nguJehova noJesu. Nokho singafunda nangabanye abaziwa ngokulunga kwabo, njengoThabitha noBharinabhasi. (IzE. 9:36; 11:22-24) Ungazuza esibonelweni sabo esihle ngokufunda lokho iBhayibheli ekutjhoko ngabo. Nawufundako tjheja ukuthi khuyini abayenzako bona basize abanye. Cabanga ngokuthi khuyini ongayenza bona usize abanye emndeninakho namkha ebandleni. Tjheja nezinto ezihle ezenzeka kuThabitha nakuBharinabhasi ngebanga lokusiza abanye. Nawe ungazuza njengabo.

 Singacabanga nangabantu abenza okulungileko esikhathini sethu. Isibonelo salokho badala abasebenza budisi ebandleni. Abadala baziwa ngokuthi ‘bathanda okuhle.’ Asingathomi sikhohlwe abodadwethu abathembekileko ‘abafundisa okuhle’ ngamezwi nangezenzo zabo. (Tit. 1:8; 2:3) Udadwethu uRoslyn uthi: “Umnganami ulinga ngamandla ukusiza bekakhuthaze abanye ebandleni. Ucabanga ngobujamo babo bese abaphe izipho ezincani namkha abasize ngezinye iindlela. Ngicabanga ukuthi umumuntu olungileko.”

UJehova ukhuthaza abantu bakhe bona ‘bafune ukulunga.’ (Amo. 5:14) Nasenza njalo, sizokuthanda lokho uJehova athi kuhle begodu sizokufuna ukwenza okuhle.

Ubuhle bakaJehova sibubona endalweni

Ukwenza okuhle akutjho bona kufuze senzele abantu izinto ezikulu namkha sibathengele izipho ezidurako. Nasi isibonelo: Umuntu ogwalako akasebenzisi ikwasi yinye namkha ezimbili kwaphela. Kunalokho, usebenzisa iinkwasi ezinengi ezincani. Ngendlela efanako nasenza izinto ezincani kodwana ezinengi bona sisize abanye, lokho kuzokutjengisa ukuthi silungile.

IBhayibheli lisitjela ukuthi kufuze ‘sizilungiselele’ begodu ‘sikulungele’ ukwenzela abanye okuhle khulukhulu abomnakwethu nabodadwethu. (2 Thim. 2:21; Tit. 3:1) Nasizakukghona ukusiza abanye kufuze sitjheje izinto ezenzeka emaphilwenabo kuhlanganise nobujamo babo. Lokho kuzosisiza bona sikghone ‘ukwenza okuhle kumakhelwana bona simakhe.’ (Rom. 15:2) Lokho kubandakanya ukwabelana nabo izinto esinazo. (IzA. 3:27) Okhunye esingakwenza kumema umuntu bona azokudla nathi besikhuthazane. Nasaziko ukuthi omunye uyagula singamthengela isipho, simvakatjhele namkha simdosele umtato. Singawafumana amathuba wokutjho ‘okuhle kwaphela ngomnqopho wokwakha kuye ngetlhogeko, bona sidlulisele okuzuzisako kwabezwako.’—Efe. 4:29.

NjengoJehova sifisa ukwenza okuhle ebantwini boke. Kungebangelo siphatha abantu ngendlela efanako, ngaphandle kokubabandlulula. Indlela ephuma phambili esitjengisa ngayo ukuthi asibandlululi kutjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso ebantwini boke. Njengombana uJesu atjho, sifuna ukwenza okuhle ebantwini boke nakilabo abasihloyako. (Luk. 6:27) Akusikumbi ukuba nomusa ebantwini nokubenzela izinto ezihle ngombana “awukho umthetho olwisana nezinto ezinjalo.” (Gal. 5:22, 23) Nasenza okuhle ngitjho nalokha abantu basiphatha kumbi namkha siqalene nemiraro singadosela abanye eqinisweni begodu sidumise uJehova.—1 Pit. 3:16, 17.

SIYAZUZA NGOKWENZA OKUHLE

‘Umuntu olungileko uvuzwa ngokwekambakhe.’ (IzA. 14:14) Ngimiphi eminye imivuzo leyo? Nasenza okuhle kabanye nabo bangenza okufanako kithi. (IzA. 14:22) Ngitjho nalokha abantu nabasiphatha kumbi kufuze siragele phambili sibenzela izinto ezihle. Umphumela walokho kukuthi bangatjhugulula indlela abasiphatha ngayo.—Rom. 12:20, ftn.

Abomnakwethu nabodadwethu bayavuma ukuthi nasilisa ukwenza okumbi senze okuhle nathi siyazuza. Akhutjheje okwatjhiwo ngudadwethu uNancy, uthi: “Nangisakhulako bengilidlabha, ngiziphatha kumbi begodu nginganahlonipho. Njengombana isikhathi sikhamba ngafunda iinkambiso zakaZimu bengazilalela. Lokho kwangisiza khulu ngombana ngathoma ukuzizwa ngithabile begodu nje sengiyazihlonipha.”

Ibanga elisenza bona senze izinto ezihle kabanye kukuthi sithabisa uJehova. Ngitjho nanyana abanye bangakuboni esikwenzako, uJehova yena uyakubona. Qobe nasenza okuhle nalokha nasicabanga okuhle uJehova uyabona. (Efe. 6:7, 8) Umphumela walokho uzokuba yini? IBhayibheli ithi: “Umuntu olungileko ufumana umusa” kuJehova. (IzA. 12:2) Asirageleni phambili senze okulungileko. UJehova uthembisa “idumo, ihlonipho nokuthula kibo boke abenza okulungileko.”—Rom. 2:10.

^ isig. 2 Amanye amagama atjhentjhiwe.