Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO SE-13

Tjengisa Bona Uyazwelana Nabantu Obatjhumayezako

Tjengisa Bona Uyazwelana Nabantu Obatjhumayezako

“Wasirhawukela . . . Wathoma ukusifundisa izinto ezinengi.”—MAR. 6:34.

INGOMA 70 Asizumeni Abantu Abathanda UZimu

OKUZOKUCOCWA NGAKHO *

1. Ngibuphi ubuntu bakaJesu obusithinta iinhliziyo? Hlathulula.

OBUNYE ubuntu bakaJesu obusithinta iinhliziyo likghono analo lokuzwisisa imiraro esiqalana nayo ngombana sinesono. Nakasephasini uJesu ‘wathaba nabathabako; walila nabalilako.’ (Rom. 12:15) “Wathaba khulu” lokha abafundi bakhe abama-70 nababuya bathabile begodu babika imiphumela emihle ngemva kokutjhumayela. (Luk. 10:17-21) Ngakelinye ihlangothi nakabona indlela abantu ebebadane ngayo ngemuva kokuhlongakala kwakaLazaru, uJesu “wathinteka khulu ehliziyweni begodu watshwenyeka.”—Jwa. 11:33.

2. Khuyini eyasiza uJesu bona akghone ukuzwela abanye?

2 Ngitjho nanyana uJesu bekanganasono, bekanomusa begodu abazwela abantu abanesono. Alo-ke, khuyini eyamsizako bona abaphathe kuhle abantu abanesono? Into ebeyiqakatheke khulu kukuthi bekabathanda abantu. Njengombana sifundile esihlokweni esidlulileko uJesu wathi: “Ngithabele abantu.” (IzA. 8:31) Ithando ebekanalo ngabantu lamenza wayazi kuhle indlela abantu abacabanga ngayo. Umpostoli uJwanisi wathi: “Bekakwazi okusemntwini.” (Jwa. 2:25) UJesu bekabazwela khulu abantu. Ngebanga lalokho nabantu bebayibona indlela ebekabathanda ngayo begodu lokho kwabenza bona balalele iindaba ezimnandi zomBuso. Nathi nasithanda abantu sizokukghona ukubasiza nasibacocela ngeendaba ezimnandi.—2 Thim. 4:5.

3-4. (a) Nasibazwelako abanye abantu sizozizwa njani ngomsebenzethu wokutjhumayela? (b) Sizokufunda ngani esihlokwenesi?

3 Umpostoli uPowula bekazi ukuthi unesibopho sokutjhumayela begodu nathi sinaso isibophweso. (1 Kor. 9:16) Nasizwela abanye angekhe sizizwe sikatelelekile bona siyokutjhumayela. Kunalokho sizokutjhumayela ngebanga lokuthi siyabathanda  abantu begodu sifuna ukubasiza. Siyazi ukuthi “ukupha kuthabisa khulu ukudlula ukwamukela.” (IzE. 20:35) Nasitjhumayela ngomnqopho wokusiza abanye sizokuthabela khulu ukutjhumayela.

4 Esihlokwenesi sizokufunda ngokuthi singabazwela njani abantu esibatjhumayezako. Kokuthoma, sizokubona ukuthi sifundani endleleni uJesu ebekazizwa ngayo ngabantu. Ngemva kwalokho sizokufunda ngeendlela ezine esingamlingisa ngazo.—1 Pit. 2:21.

UJESU BEKABAZWELA ABANTU ABATJHUMAYEZAKO

UJesu watjhumayela umlayezo oduduzako ngebanga lokuthi bekazwelana nabantu (Funda iingaba 5-6)

5-6. (a) Bobani uJesu abazwelako? (b) Ngokuya ngokomTlolo ka-Isaya 61:1, 2 kubayini uJesu abarhawukela abantu ebekabatjhumayeza?

5 Akhucabange ngesibonelo esitjengisa ukuthi uJesu bekabazwela abantu. Ngelinye ilanga uJesu nabafundi bakhe bebadiniwe ngebanga lokutjhumayela ilanga loke bangaphumuli. Akhenge bafumane ngitjho nesikhathi ‘sokudla.’ Ngebanga lalokho uJesu wakhamba nabafundi bakhe baya “endaweni enganabantu bona babe bodwa” baphumule. Nanyana kunjalo, isiqubuthu esikhulu sabantu sagijimela lapho uJesu nabafundi bakhe ebebaya khona safika qangi. UJesu nakafikako wenzani nakabona isiqubuthwesi? “Wasirhawukela, * ngombana besinjengezimvu ezinganamelusi. Wathoma ukusifundisa izinto ezinengi.”—Mar. 6:30-34.

6 Kubayini uJesu asirhawukela isiqubuthwesi? Kungombana “besinjengezimvu ezinganamelusi.” Kungenzeka uJesu bekabona ukuthi abanye bayatlhaga begodu basebenza budisi bona bondle imindenabo. Mhlamunye abanye bebaqalene nobuhlungu ngebanga lokuhlongakalelwa. Nange kunjalo, akunakuzaza ukuthi uJesu bekabuzwisisa ubujamo babo. Esihlokweni esidlulileko sifundile ukuthi kungenzeka uJesu naye khewaqalana nemiraro enjalo. Yeke bekazwelana nabanye begodu afuna ukubaduduza.—Funda u-Isaya 61:1, 2.

7. Singasilingisa njani isibonelo sakaJesu?

7 Sifundani esibonelweni sakaJesu? UJesu  bekaphila nabantu ‘abanjengezimvu ezinganamelusi,’ nathi siphila nabantu abanjalo. Baqalene nemiraro eminengi. Yeke thina siphethe lokho abakutlhogako, iindaba ezimnandi zomBuso. (IsAm. 14:6) Ngalokho-ke, silingisa iKosethu ngokutjhumayela iindaba ezimnandi ngombana sinendaba ‘nababuthakathaka nabadududu.’ (Rhu. 72:13) Siyabarhawukela abantu, kungebangelo sifuna ukwenza koke esingakghona ukukwenza bona sibasize.

SINGATJENGISA NJANI UKUTHI SIYAZWELANA NABANYE ESIMINI?

Cabanga ngezinto ezitlhogwa mumuntu okhuluma naye (Funda iingaba 8-9)

8. Singatjengisa njani ukuthi siyazwelana nabantu esibatjhumayezako? Yenza isibonelo.

8 Khuyini engasisiza sitjengise ukuthi siyazwelana nabantu esibatjhumayezako? Kufuze sibe nendaba nokuthi abantu esibatjhumayezako bacabangani begodu bazizwa njani. Ngemuva kwalokho sibaphathe ngendlela nathi ebesingathanda ukuphathwa ngayo ukube besisebujamweni obufana nebabo. * (Mat. 7:12) Nje-ke, akhesicoce ngeendlela ezine ezingasisiza senze lokho. Kokuthoma, cabanga ngezinto ezitlhogwa mumuntu okhuluma naye. Singamadanisa umsebenzethu wokutjhumayela nendlela udorhodera asiza ngayo iingulani zakhe. Udorhodera owazi kuhle umsebezakhe ucabanga ngokuthi isigulani esinye nesinye sitlhogani bona siphole. Lokhu ukwenza ngokuthi abuze imibuzo begodu alalelisise isigulani nasihlathulula ubuhlungu baso. Kunokuthi agijimele ukusipha isihlahla, udorhodera uzipha isikhathi sokufunda ubujamo besigulani ngemuva kwalokho asinikele iinhlahla ezifaneleko. Ngendlela efanako, nathi akukafuzi sisebenzise isingeniso esifanako kiwo woke umuntu esikhuluma naye esimini. Kunalokho, kufuze sicabangisise ngobujamo nemibono yomuntu esikhuluma naye.

9. Khuyini ekufuze singayenzi nasihlangana nabantu esimini? Hlathulula.

9 Nawuhlangana nomuntu esimini, ungamphathi ngathi sele ubazi ubujamo bakhe namkha ukuthi khuyini ayikholelwako nokuthi kubayini ayikholelwa. (IzA. 18:13) Kunalokho, buza imibuzo ezokusiza umazi umuntu okhuluma naye bewazi nokuthi ukholelwani. (IzA. 20:5) Nangabe kuvumelekile endaweni yangekhenu, mbuze ngomsebenzakhe, umndenakhe, ukhulelephi nangemibonwakhe. Nasibuza imibuzo enjengale sivumela abantu bona basitjele ukuthi kubayini bazitlhoga iindaba ezimnandi. Nasele sazi sikghona ukuzwelana nabo begodu sikhulume ngalokho okuzokuthinta iinhliziyo zabo njengombana uJesu enza.—Madanisa neyo-1 kwebeKorinte 9:19-23.

Linga ukucabanga ukuthi ipilo yomuntu omtjhumayezako injani (Funda iingaba 10-11)

10-11. Ngokuya ngokomTlolo wesi-2 kwebeKorinte 4:7, 8, ngiyiphi indlela yesibili esingatjengisa ngayo ukuthi sizwelana nabanye? Yenza isibonelo.

10 Kwesibili, linga ukucabanga ukuthi ipilwabo injani. Kungenzeka sibuzwisise ubujamo babo ngombana nathi siyaqalana nemiraro  abantu abaqalana nayo. (1 Kor. 10:13) Siyazi ukuthi ukuphila ephasini elimbeli kubudisi. Nathi sikghodlhelela ngesizo lakaJehova. (Funda yesi-2 kwebeKorinte 4:7, 8.) Nje-ke, akhusucabange ngabantu abangasibangani bakaJehova. Kufuze ukuthi kubudisi khulu ukuphila ephasineli ngaphandle kwesizo lakhe. NjengoJesu nathi siyabarhawukela begodu sifuna ukubatjela “iindaba ezimnandi.”—Isa. 52:7.

11 Cabanga ngesibonelo sakamfowethu uSergey. Ngaphambi kokuthi abenguFakazi, uSergey bekaneenhloni begodu athulile. Bekubudisi ukukhuluma nabantu. Ngokukhamba kwesikhathi wamukela isifundo seBhayibheli. USergey uthi, “Nangifunda iBhayibheli ngafunda ukuthi amaKrestu anesibopho sokutjela abanye ngalokho akukholelwako. Bengicabanga ukuthi angeze ngakghona ukwenza lokho.” Nanyana kunjalo, wacabanga ngabantu abangakalizwa iqiniso begodu wazibuza ukuthi baphila njani bangazi ukuthi uJehova ubathanda kangangani. Uthi: “Izinto ebengizifunda bezingithabisa begodu benginokuthula. Bengazi ukuthi nabanye kufuze bawafunde amaqiniso la.” Indlela uSergey abazwela ngayo abanye yakhula begodu waba nesibindi sokutjhumayela. USergey uthi, “Ngarareka khulu nangibona ukuthi ukukhuluma nabantu ngeBhayibheli bekususa iinhloni zami. Kwakhulisa nokukholwa kwami ngezinto ebengizifunda.” *

Kungatlhogeka isikhathi bona isifundo sakho siwazwisise kuhle amaqiniso (Funda iingaba 12-13)

12-13. Kubayini kufuze sibabekezelele abantu esibafundisako esimini? Yenza isibonelo.

12 Kwesithathu, babekezelele abantu obafundisako. Khumbula ukuthi kungenzeka bayathoma ukuzwa amaqiniso aseBhayibhelini thina esiwazi kuhle. Abanengi babo bayazithanda iinkolelo zabo. Kungenzeka baqala ikolwabo njengento eqakathekileko ebenza batjhidelane nemindenabo, amasikwabo nomphakathi abahlala kiwo. Singabasiza njani?

13 Cabanga ngalokhu: Kwenziwani ngebhrorho elidala nasele liyingozi? Kanengi kwakhiwa ibhrorho elitjha. Nokho nalisakhiwako abantu basebenzisa elidala. Nakuphela  ibhrorho elitjha kugirizwa elidala. Ngendlela efanako, ngaphambi kokutjela abantu bona balahle iinkolelo zabo “ezidala” neziligugu kibo kufuze sibasize bafunde bebathande amaqiniso “amatjha” abawafundako. Amaqiniso la ziimfundiso zeBhayibheli ebebangazazi. Ngemva kokuthi bawafundile kungenzeka bakulungele ukulahla iinkolelo zabo zangaphambili. Kungathatha isikhathi ukusiza abantu bona benze amatjhuguluko la.—Rom. 12:2.

14-15. Singabasiza njani abantu abangazi litho namkha abazi kancani ngethemba esinalo lokuphila ngokungapheliko epharadesi? Yenza isibonelo.

14 Singalindeli ukuthi abantu esibatjhumayezako bazokuthanda iqiniso bathoma nokulizwa namkha balizwisise zisuka zibekwa. Yeke kufanele sibe nesineke. Kunokubaphelela ihliziyo asizwelaneni nabo ngokubasiza bacabange ngalokho okutjhiwo yiBhayibheli. Lokho-ke, kuzokutlhoga bona sibabekezelele ngombana kungathatha isikhathi ukuthi umuntu azwisise iqiniso. Akhuqale nasi isibonelo esitjengisa ukuthi singacoca njani nabantu ngepharadesi esilithenjisiweko. Phela abanye abantu akunalitho abalaziko ngepharadesi kodwana abanye kunokuncani abakwaziko ngalo. Abanye bakholelwa ukuthi umuntu nakahlongakalako ngeze asavuka. Namkha bakholelwa ukuthi abantu abalungileko nabahlongakalako bazokuya ezulwini. Alo singabasiza njani?

15 Nasi indlela omunye umfowethu ayisebenzisako bona asize abantu bazwisise indaba yepharadesi. Uthoma ngokufunda umtlolo kaGenesisi 1:28. Ngemuva kwalokho abuze umuntu amtjhumayezako ukuthi uZimu bekafuna abantu bahlale kuphi begodu baphile njani? Abantu abanengi bamphendula bathi, “Bekafuna bahlale ephasini begodu baphile kamnandi.” Ngemuva kwalokho ufunda umtlolo ka-Isaya 55:11 bese ubuza umuntu akhuluma naye ukuthi kghani ihloso kaZimu ebekanayo kusukela ekuthomeni seyitjhugulukile na. Kanengi ipendulo iba ngu-awa. Umnakwethu lo usonga ikulumakhe ngokufunda umtlolo weRhubo 37:10, 11 bese abuze ukuthi ingomuso libaphatheleni abantu. Umnakwethu lo sekasize abantu abanengi bona bazwisise ukuthi uZimu ufuna abantu abalungileko baphile ePharadesi ngokungapheliko. Koke lokho ukwenze ngokusebenzisa iBhayibheli kuhle.

Ukwenza izinto ezingabonakala zizincani njengokuthumela umuntu incwadi kungaba nomphumela omuhle khulu (Funda iingaba 16-17)

16-17. Ngokuya ngokomTlolo wezAga 3:27, khuyini esingayenza ukutjengisa ukuthi sizwelana nabantu? Fanekisa.

16 Kwesine, akhulinge ukubona ukuthi khuyini ongayenza ukutjengisa abantu obatjhumayezako ukuthi uzwelana nabo. Kghani kukhe kwenzeka wathi nawuyokutjhumayela wafumana abantu bamajadu? Nange ufumene kunjalo, ncancabeza ubawe ukubuya ngesinye isikhathi. Uzokubona wenzeni nange ufike emzini bese ufumane kunentwanyana abatlhoga ukusizwa ngayo? Namkha ufumane umuntu ongakghoni ukuzenzela izinto ezifana nokuya eentolo namkha eposweni? Nasifumana izinto zinjalo, kungaba kuhle ukusiza lapho sikghona khona.—Funda izAga 3:27.

 17 Omunye udadwethu watlolela omunye umndeni incwadi. Umndeni lo bewuhlongakalelwe mntwana, yeke wabazwela. Incwadi abatlolela yona le beyinamavesi aduduzako. Umndeni lo wazizwa njani ngencwadi leyo? Umma womntwana ohlongakeleko wathi, “Kizolo bengigandeleleke khulu. Awazi bona incwadi ositlolele yona leya isikhuthaze kangangani. Kuhlekuhle angazi ngikuthokoze ngithini. Kizolo ngiyifunde amahlandla apheze abe ma-20. Angikholwa indlela incwadi le engikhuthaze ngayo. Ngithokoza umusa engenzelwe wona, ingenze ngazizwa ukuthi mbala kunomuntu onendaba nami. Sikuthokoza khulu!” Kusemtarini-ke ukuthi nange silinga ukuzwisisa ubujamo babantu esibatjhumayezako begodu kube nento esiyenzako bona sibasize, imiphumela izokuba mihle khulu.

KHUMBULA BONA NGIYIPHI INDIMA OYIDLALAKO

18. Ngokuya ngokomTlolo woku-1 kwebeKorinte 3:6, 7, khuyini okufanele siyikhumbule ngomsebenzi wokutjhumayela begodu kubayini?

18 Asingalibali ukuthi ngiyiphi indima esiyidlalako esimini. Kwethu kusiza abantu bafunde ngoZimu, okungale kwalokho akusesengekwethu. NguZimu ozokudlala indima eqakathekileko. (Funda yoku-1 kwebeKorinte 3:6, 7.) Phela uJehova nguye odosela abantu kuye. (Jwa. 6:44) Bese kuba mumuntu ozikhethelako ukuthi khuyini afuna ukuyenza ngeendaba ezimnandi azizwilekwezi, kuye nangehliziyo yomuntu. (Mat. 13:4-8) UJesu bekamFundisi omkhulu kodwana akusiboboke abantu abawuthandako umlayezo ebekawutjhumayela. Yeke nathi asingathomi siphele amandla nange sibona ukuthi abantu abanengi abawulaleli umlayezo esibaphathele wona.

19. Uzokuba yini umphumela nange sizwelana nabantu esibatjhumayezako?

19 Kwamambala sizokubona imiphumela emihle nange sitjengisa abantu esibatjhumayezako ukuthi sizwelana nabo. Sizokuthanda khulu ukutjhumayela, sizokubona ukuthi ukupha kuthabisa khulu ukudlula ukwamukela begodu sizokwenza kube lula nokuthi abantu “abazimisele ukufumana ukuphila okungapheliko” balalele iindaba ezimnandi. (IzE. 13:48) Yeke “nasisesenethuba, asenzeni okuhle kibo boke.” (Gal. 6:10) Ukwenza njalo kuzokudumisa uBabethu wezulwini begodu sizokuthaba.—Mat. 5:16.

INGOMA 64 Siyawuthabela Umsebenzi Wokuvuna

^ isig. 5 Nasizwela abanye sizokuthaba khulu esimini begodu nabantu bazokufisa ukuwulalela umlayezwethu. Kubayini kunjalo? Esihlokwenesi sizokucoca ngokuthi sifundani esibonelweni sakaJesu nangeendlela ezine esingatjengisa ngazo ukuthi siyabazwela labo esibatjhumayezako.

^ isig. 5 IHLATHULULO YAMAGAMA: Igama elithi isirhawu litjho ukuzwela umuntu otlhagako namkha ophethwe ngendlela emakghwakghwa. Nange sizizwa njalo sizokukhuthazeka bona senze nanyana yini esingakghona ukuyenza bona sisize umuntu loyo.

^ isig. 8 Funda isihloko esithi “Baphathe Kuhle Abantu Obatjhumayezako” esifumaneka esiThaleni sakaMeyi 15, 2014.

^ isig. 11 Funda INqabayokulinda ka-August 1, 2011, kk. 18-21.