Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO SE-11

Lalela UJehova

Lalela UJehova

“Le yiNdodanami . . . Yilaleleni.”—MAT. 17:5.

INGOMA 89 Lalela Ubusiswe

OKUZOKUCOCWA NGAKHO *

1-2. (a) Ngiziphi iindlela ezihlukileko uJehova azisebenzisileko bona akhulume nabantu? (b) Sizokucoca ngani esihlokwenesi?

UJEHOVA uyakuthanda ukukhuluma nathi. Ekadeni bekasebenzisa abaphorofidi, iingilozi neNdodanakhe uJesu Krestu bona atjele abantu ukuthi ucabangani. (Amo. 3:7; Gal. 3:19; IsAm. 1:1) Esikhathini sethu usebenzisa iBhayibheli bona akhulume nathi. Usinikele iBhayibheli bona sifunde ngezinto azicabangako begodu sizwisise iindlela zakhe.

2 UJesu nakasephasini uJehova wakhuluma naye amahlandla amathathu asezulwini. Akhesicoce ngokuthi uJehova wathini nakakhuluma noJesu nokuthi singafundani emezwinakhe.

“WENA UYINDODANAMI, ENGIYITHANDAKO”

3. Ngokuya ngokomTlolo kaMarkosi 1:9-11, khuyini eyatjhiwo nguJehova nakubhajadiswa uJesu begodu amezwi lawo asitjelani?

3 UmTlolo kaMarkosi 1:9-11 usitjela ngesikhathi uJehova akhuluma noJesu kokuthoma nakasephasini. (Ufunde.) UJehova wathi: “Wena uyiNdodanami, engiyithandako; ngikwamukele.” Kufanele ukuthi uJesu wathinteka ihliziyo nakezwa uYise athi uyamthanda begodu uyamthemba. Amezwi kaJehova la asitjela izinto ezintathu eziqakathekileko ngoJesu. Kokuthoma, asitjela ukuthi uJesu yiNdodanakhe. Kwesibili, asitjela ukuthi uJehova uyayithanda iNdodanakhe. Kwamaswaphela, asitjela nokuthi uJehova uyayamukela iNdodanakhe. Akhesiwaqalisise amaphuzu la.

4. UJesu nakabhajadiswako waba njani yiNdodana kaZimu ngendlela ekhethekileko?

4 “Wena uyiNdodanami.” Ngamezwi la uJehova bekatjengisa  ukuthi iNdodanakhe ethandekako seyinobuhlobo obukhethekileko naye. Nangaphambi kokuthi eze ephasini, uJesu bekayiNdodana kaZimu. Nokho nakabhajadiswako waba yiNdodana kaZimu ngendlela ekhethekileko. Wazeswa ngommoya ocwengileko begodu waba nethemba lokubuyela ezulwini, ayokuba yiKosi nomPhristi omKhulu obekwe nguZimu. (Luk. 1:31-33; Heb. 1:8, 9; 2:17) Nje-ke, kuyazwakala ukuthi kubayini uJehova athi nakubhajadiswa uJesu: “Wena uyiNdodami.”—Luk. 3:22.

Siyakutlhoga ukubukwa nokukhuthazwa (Funda isigaba 5) *

5. Singasilingisa njani isibonelo sakaJehova sokuthanda nokukhuthaza abanye?

5 ‘Wena . .  ungothandekako.’ Isibonelo sakaJehova sethando nokwamukela uJesu sisikhuthaza bona nathi sifune amathuba wokukhuthaza abanye. (Jwa. 5:20) Siyakhuthazeka lokha umuntu esimthandako nakasitjela ukuthi uyasithanda begodu asibuka ngezinto ezihle esizenzako. Ngendlela efanako, kufuze sitjele abomnakwethu nabodadwethu ebandleni namalunga wemindenethu ukuthi siyabathanda begodu sibakhuthaze. Nasibuka abanye siqinisa ukukholwa kwabo begodu sibasiza balotjhe uJehova ngokuthembeka. Ababelethi kufuze bathande abantwana babo begodu babakhuthaze. Nabenza lokho ngokusuka ehliziyweni bazokusiza abantwana babo bathuthuke.

6. Kubayini simthemba uJesu Krestu?

6 “Ngikwamukele.” Amezwi la atjengisa ukuthi uJehova bekaqiniseka ngokuthi uJesu uzokwenza intando kaYise. UJehova uyithemba khulu iNdodanakhe, yeke nathi singamthemba uJesu ukuthi uzokufeza zoke iinthembiso zakaJehova. (2 Kor. 1:20) Ukucabanga ngesibonelo sakaJesu kusenza sizimisele ukufunda kuye besilingise isibonelo sakhe. Njengombana uJehova bekathemba  uJesu uyaqiniseka ukuthi nathi sizokuragela phambili sifunda kuJesu.—1 Pit. 2:21.

“YILALELENI”

7. Ngokuya ngokomTlolo kaMatewu 17:1-5, khuyini ebeyenzeka ngesikhathi uJehova azakukhuluma noJesu begodu wathini?

7 Funda uMatewu 17:1-5. Ngesikhathi uJesu ‘atjhuguluka’ uJehova wakhuluma naye ihlandla lesibili. UJesu bekameme uPitrosi, uJakopo noJwanisi bona bamphekelele entabeni ekulu. Kwathi nabasentabenapho babona umbono owabarara khulu. Embonweni loyo ubuso bakaJesu baphazimula njengelanga, izambatho zakhe zamanya njengokukhanya. Kwaba nabantu ababili ababonakala kwanga nguMosi no-Eliya, bakhuluma noJesu batjho ukuthi khuyini ezokwenzeka nakahlongakalako nalokha nakavuswako. Ngitjho nanyana abapostoli abathathwaba “bebayenda” bathi nababona umbono lo kwakhamba ubuthongo. (Luk. 9:29-32) Ngemva kwalokho kwavela ilifu elikhanyako labembesa, kwathi kusesenjalo bezwa ilizwi elivela elifinelo. Bekulilizwi lakaJehova, bekatjengisa ukuthi uyayamukela iNdodanakhe begodu uyayithanda, kungebangelo athi: “Le yiNdodanami, engiyithandako, engiyamukeleko.” Kilokhu uJehova akhenge aphelele lapho kodwana wabuye wathi: “Yilaleleni.”

8. Umbono lo wamsiza njani uJesu nabafundi bakhe?

8 Umbono lo waveza iphazimulo uJesu azoyifumana nokuthi uzokuba namandla angangani njengombana azokuba yiKosi emBusweni kaZimu. Asinakho nokuncani ukuzaza ukuthi kwamkhuthaza khulu lokho uKrestu bekwamqinisa, phela bekusazokufuze atlhage begodu abulawe kabuhlungu. Kanti godu umbono lo waqinisa nokukholwa kwabafundi bakhe begodu wabaqinisa, ngombana nabo bebasazokuqalana neenlingo begodu bewumnengi khulu umsebenzi osabalindeleko. Ngitjho nanyana besele kudlule iminyaka ema-30, umpostoli uPitrosi wakhuluma ngawo umbono lo. Okutjho bona bekasawukhumbula njengombana unjalo.—2 Pit. 1:16-18.

9. UJesu wabeluleka wathini abafundi bakhe?

9 “Yilaleleni.” UJehova wakutjho kwazwakala ukuthi ufuna siyilalele iNdodanakhe begodu sikwenze esitjela khona. Nakasephasini uJesu wathini? Watjho izinto ezinengi khulu neziqakathekileko. Wafundisa abalandeli bakhe ukuthi kufuze bazitjhumayele njani iindaba ezimnandi, wabakhuthaza nokuthi bahlale balindile. (Mat. 24:42; 28:19, 20) Wabakhuthaza ukuthi basebenze budisi begodu bangapheli amandla. (Luk. 13:24) Wathi kufuze bathandane, babenyanda yinye begodu balalele imiyalwakhe. (Jwa. 15:10, 12, 13) Zoke izinto abatjela zona kwamambala beziqakathekile, nanamhlanjesi zisaqakathekile.

10-11. Singatjengisa njani ukuthi siyamlalela uJesu?

10 UJesu wathi: “Woke umuntu osehlangothini leqiniso uyalilalela ilizwi lami.” (Jwa. 18:37) ‘Nasiragela phambili sibekezelelana begodu silibalelana ngokutjhaphulukileko’ sitjengisa ukuthi siyamlalela uJesu. (Kol. 3:13; Luk. 17:3, 4) Nalokha nasitjhumayela iindaba ezimnandi “ngeenkhathi ezivumako nangeenkhathi ezibudisi” sitjengisa ukuthi siyamlalela uJesu.—2 Thim. 4:2.

11 UJesu wathi: “Izimvu zami ziyalilalela ilizwi lami.” (Jwa. 10:27) Yeke abalandeli bakhe bayakwenza lokho abatjela khona, abalaleli bese bangenzi litho. Kanti godu abavumeli ‘amatshwenyeko wokuphila’ abathikazise. (Luk. 21:34) Kunalokho, bahlala balalela uJesu kungakhathaliseki ukuthi baqalana nobudisi obungangani. Inengi labomnakwethu nabodadwethu liqalene neenlingo ezibudisi,  ukuphikiswa, umtlhago neenhlekelele zemvelo. Ngitjho nanyana kungaba yini eyenzekako bahlala bathembekile kuJehova. Kungebangelo uJesu athi kibo: “Owamukela imiyalo yami bekayilalele, nguye ongithandako. Ongithandako uzokuthandwa nguBaba.”—Jwa. 14:21.

Umsebenzethu wokutjhumayela usisiza sihlale simajadu (Funda isigaba 12) *

12. Ngiyiphi enye indlela esingatjengisa ngayo ukuthi siyamlalela uJesu?

12 Nasibambisene nabomnakwethu abadosa phambili ehlanganweni kaZimu sitjengisa ukuthi siyamlalela uJesu. (Heb. 13:7, 17) Muva nje, ihlangano kaZimu yenze amatjhuguluko amanengi athinta indaba yokutjhumayela, imihlangano yaphakathi kweveke, indlela yokwakha, ukulungisa imakhiwo nokuthi khuyini engenziwa bona amaWolo womBuso ahlale asebujamweni obuhle. Kwamambala sithokoza khulu ngeenqophiso ezicatjangelwe kuhle kangaka. UJehova uzosibusisa nange senza koke okusemandlenethu bona silandele iinqophiso asinikela zona ngehlanganwakhe.

13. Kusisiza ngani ukulalela uJesu?

13 Kuyasisiza ukulalela zoke izinto uJesu asitjela zona. UJesu watjela abafundi bakhe ukuthi iimfundiso zakhe zizobaphumuza. Wathi: “Nizozifumanela ukuphumula. Ngombana ijogi lami ngelomusa, nomthwalo wami ulula.” (Mat. 11:28-30) IliZwi lakaZimu liyasiphumuza, lenza sibe nobuhlobo obuhle noZimu belisihlakaniphise. Kilo sifunda ngokuphila kwakaJesu nakasephasina. (Rhu. 19:8; 23:3) UJesu wathi: “Abathabako ngilabo abezwa ilizwi lakaZimu balenze!”—Luk. 11:28.

“NGIZOLIPHAZIMULISA”

14-15. (a) Incwadi kaJwanisi 12:27, 28, ibika ukuthi bekwenzekani ehlandleni lesithathu nakuzwakala ilizwi lakaJehova livela ezulwini? (b) Kubayini amezwi kaJehova aduduza uJesu abe amqinisa?

14 Funda uJwanisi 12:27, 28. Incwadi kaJwanisi isibikela ngehlandla lesithathu lapho kwezwakala khona ilizwi lakaJehova livela ezulwini. Emalangeni ambalwa ngaphambi kokufa kwakhe, uJesu bekaseJerusalema ayokugidinga iPhasika lakhe lamaswaphela. Nakalapho wathi: “Ngitshwenyekile.” Ngemva kwalokho wathandaza wathi: “Baba, phazimulisa ibizo lakho.” Kwathi kusesenjalo wezwa ilizwi elivela ezulwini lithi: “Ngiliphazimulisile begodu ngizoliphazimulisa godu.”

15 UJesu bekatshwenyeke khulu ngebanga lomthwalo omkhulu ebekanawo wokuhlala athembekile kuJehova. Ngaphezu kwalokho, bekazi ukuthi usazokuqalana nokubetjhwa  begodu usazokubulawa kabuhlungu. (Mat. 26:38) Kikho koke ebekwenzeka into ebeyiqakatheke khulu kuJesu bekukuphazimulisa ibizo lakaYise. UJesu wathweswa umlandu wokuhlambalaza begodu lokho bekumtshwenya khulu, ngombana ukufa kwakhe bekuzokuletha ihlazo egameni lakaZimu. Akunakuzaza ukuthi amezwi kaJehova amqinisa khulu uJesu. Bekaqiniseka ukuthi ibizo lakaJehova lizokuphazimuliswa. Amezwi kaYise amduduza bewamqinisa bona akghodlhelele ubudisi ebekasazokuqalana nabo. Ngitjho nanyana kunguJesu kwaphela owazwisisa lokho okwatjhiwo nguYise, uJehova waqinisekisa bona amezwakhe atlolelwa woke umuntu.—Jwa. 12:29, 30.

UJehova uzoliphazimulisa ibizo lakhe begodu uzokusindisa abantu bakhe (Funda isigaba 16) *

16. Kubayini ngezinye iinkhathi sitshwenyeka ngehlazo elilethwe ebizweni lakaZimu?

16 NjengoJesu, nathi singatshwenyeka ngehlazo elilethwa ebizweni lakaJehova. Mhlamunye njengaye, nathi sibongazimbi bokuphathwa ngendlela enganabulungiswa. Namkha singathikaziswa mamala esiwathomelelwa babantu abasiphikisako. Singacabanga ngehlazo elilethwa mamala lawo ebizweni lakaJehova nehlanganwenakhe. Eenkhathini ezinjalo amezwi kaJehova afumaneka kuJwanisi 12:27, 28 angasiduduza kwamambala. Lokho kwenza bona singatshwenyeki khulu ngehlazo elilethwa ebizweni lakaZimu nehlanganwenakhe. Siyaqiniseka ngokuthi ‘ukuthula kwakaZimu okudlula koke ukuzwisisa kuzokuvikela  iinhliziyo zethu nemicabangwethu ngoKrestu Jesu.’ (Flp. 4:6, 7) UJehova uzokuhlala aliphazimulisa ibizo lakhe. NgomBuswakhe uzokususa woke umonakalo obangwe nguSathana nephasi lakhe ebantwini bakhe abathembekileko.—Rhu. 94:22, 23; Isa. 65:17.

ZUZA EMEZWINI KAJEHOVA

17. NgokomTlolo ka-Isaya 30:21, uJehova ukhuluma njani nathi namhlanjesi?

17 Nanamhlanjesi, uJehova usakhuluma nathi. (Funda u-Isaya 30:21.) Nanyana lingekho ilizwi elivela ezulwini, usitlolele iBhayibheli bona asinikele iinqophiso. Ukungezelela kilokho, uJehova usebenzisa ummoyakhe ocwengileko bona asize “inceku ethembekilekileko” ukuthi isilungiselele ukudla ngesikhathi esifaneleko. (Luk. 12:42) Ukudlokho kuhlanganisa iincwadi ezinengi ezigadangisiweko, i-jw.org, amavidiyo kunye neencwadi ezilalelwako ezingasisiza bona siqinise ukukholwa kwethu.

18. Amezwi kaJehova akuqinisa njani ukukholwa kwakho begodu akusiza njani bona ube nesibindi?

18 Asihlaleni siwakhumbula qobe amezwi uJehova awakhuluma neNdodanakhe nayisephasini. Kwanga amezwi afumaneka eBhayibhelini angasinikela isiqinisekiso sokuthi uJehova uyayibona yoke into eyenzekako. Ngesikhathi sakhe esifaneleko uzowuqeda woke umonakalo obangwe nguSathana nephasi lakhe elimbi. Ngaso soke isikhathi asizimiseleni ukulalelisisa ilizwi lakaJehova. Nasenza njalo, sizokukghona ukukghodlhelela yoke imiraro esiqalana nayo nesisazokuqalana nayo ngengomuso. IBhayibheli iyasikhumbuza ithi: “Nitlhoga ukukghodlhelela, ukuze ngemva kobana senenze intando kaZimu, nifumane ukuzaliseka kwesithembiso.”—Heb. 10:36.

INGOMA 4 “UJehova UnguMelusami”

^ isig. 5 UJesu nakasephasini uJehova wakhuluma naye asezulwini amahlandla amathathu. Kelinye lamahlandla lawo uJehova watjela abafundi bakaKrestu bona balalele iNdodanakhe. Esikhathini sethu, uJehova usebenzisa iBhayibheli nehlanganwakhe bona akhulume nathi. Isihlokwesi sizosisiza sibone ukuthi sizuza njani nasilalela uJehova noJesu.

^ isig. 52 IHLATHULULO YEENTHOMBE. Ikhasi 9: Umdala ubona inceku esizako ihlwengisa iWolo lomBuso isiza nabanye bona bafumane iincwadi. Nakatjheja koke lokho umdala uyayibuka inceku le.

^ isig. 54 IHLATHULULO YEENTHOMBE. Ikhasi 11: Abatjhadikazi be-Sierra Leone bamemela umthiyi weemfesi esifundweni.

^ isig. 56 IHLATHULULO YEENTHOMBE. Ikhasi 12: AboFakazi bakenye inarha lapho umsebenzethu ukhandelwe khona babambela isifundo emzini. Abakambathi izembatho zokuya esifundweni ngombana abafuni ukuzidosela amehlo.