Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO SAMA-28

Ungathomi Ulise Ukulotjha UJehova Ngebanga Lokukhandelwa Ngurhulumende

Ungathomi Ulise Ukulotjha UJehova Ngebanga Lokukhandelwa Ngurhulumende

“Angekhe silise ukukhuluma ngezinto esizibonileko nesizizwileko.”—IZE. 4:19, 20.

INGOMA 122 Asidzimeleleni!

OKUZOKUCOCWA NGAKHO *

1-2. (a) Kubayini kungasirari urhulumende nakakhandela umsebenzethu? (b) Sizokufunda ngani esihlokwenesi?

NGOMNYAKA ka-2018 abafowethu nabodadwethu abangaphezu kwee-223 000 bebahlala eendaweni lapho umsebenzethu ukhandelwe khona. Abanye babo bebabekelwe imibandela. Nokho lokhu akusirari. Njengombana sibonile esihlokweni esidlulileko amaKrestu weqiniso kufuze akulindele ukutlhoriswa. (2 Thim. 3:12) Yeke kungakhathaliseki ukuthi sihlala kuphi urhulumende angakhetha ukusikhandela bona silotjhe uJehova.

2 Nange kwenzeka iimphathimandla zikhethe ukukhandela abantu bakaJehova bona bangasamlotjha, ungazibuza imibuzo nasi: ‘Inga-kghani nangitlhoriswako kutjho ukuthi uJehova akasangithandi? Ukutlhoriswa kuzongenza ngilise ukulotjha uJehova na? Kghani kufanele ngithuthele endaweni lapho ngizokulotjha khona uJehova ngitjhaphulukile?’ Imibuzo le sizokucoca ngayo esihlokwenesi. Sizokubuye sibone nokuthi singaragela phambili njani silotjha uJehova ngitjho nanyana umsebenzethu ukhandelwe nokuthi ngiziphi izinto esingakafuzi sizenze.

INGA-KGHANI NASITLHORISWAKO KUFUZE SIPHETHE NGOKUTHI UZIMU AKASASITHANDI?

3. Ngokuya ngokomTlolo wesi-2 kwebeKorinte 11:23-27, umpostoli uPowula waqalana naziphi iintjhijilo begodu khuyini esiyifunda kuye?

3 Nange urhulumende asikhandela bona silotjhe uJehova kungaba lula ukucabanga ukuthi uJehova akasasithandi. Nokho ukutlhoriswa akutjho ukuthi uJehova akasasithandi. Isibonelo  salokho ngumpostoli uPowula. UJehova bekamthanda begodu wamsebenzisa bona atlole iincwadi ezili-14 emiTlolweni yamaKrestu yesiGirigi, kanti godu wathunywa bona abe mpostoli eentjhabeni. Nanyana kunjalo waqalana nokutlhoriswa. (Funda yesi-2 kwebeKorinte 11:23-27.) Indaba kampostoli uPowula le isifundisa ukuthi uJehova uyabavumela abantu bakhe bona batlhoriswe.

4. Kubayini iphasi lisihloyile?

4 UJesu wahlathulula ukuthi kubayini kufanele silindele ukuphikiswa. Wathi ngebanga lokuthi asisiyingcenye yephaseli sizokuhloywa. (Jwa. 15:18, 19) Nasihlunguphazwa ngebanga lokuthi silotjha uJehova akutjho ukuthi uJehova akasasithandi, kuhlekuhle kutjho ukuthi siyiphethe khona.

UMSEBENZETHU NAWUNGAKHANDELWA SIZOKULISA NA UKULOTJHA UJEHOVA?

5. Abantu bangawujamisa na umsebenzi kaJehova? Hlathulula.

5 Abantu angeze bawujamisa umsebenzi kaJehova uMninimandla woke. Inengi lalinga kodwana labhalelwa. Isibonelo salokho ngilokho okwenzeka ngesikhathi sePi yePhasi yesibili. Phela ngesikhatheso iimphathimandla zeenarheni ezinengi zatlhorisa abantu bakaZimu kabuhlungu. Umsebenzi waboFakazi bakaJehova akhenge ukhandelwe maNazi weGermany kwaphela, kodwana wakhandelwa nenarheni ye-Australia, eCanada nakwezinye iinarha. Nanyana kunjalo akhuqale ukuthi yini eyenzekako. Ngomnyaka ka-1939 nakuthoma iPi yePhasi yesibili bekunaboFakazi abazii-72 475 ephasini loke. Kwathi ngekupheleni komnyaka ka-1945 inanelo belikhule ngendlela erarako, umbiko waveza ukuthi besele kunaboFakazi abazii-156 299. Lokho kutjengisa ukuthi uJehova bekababusisa abantu bakhe.

6. Ngiziphi izinto ezihle ezingenzeka nange umsebenzethu ukhandelwe? Yenza isibonelo.

6 Ukutlhoriswa akusenzi ukuthi singenwe mamanzi emadolweni, kunalokho kusikhuthaza bona sizimisele ekulotjheni uJehova. Abanye abatjhadikazi bebahlala lapho umsebenzethu ukhandelwe khona begodu ngapha banomntwana. Yeke kunokuthi bangenwe mamanzi emadolweni begodu banyefise ekulotjheni uZimu baphayona. Umma lo bekasebenza kuhle begodu arhola imali enengi, nanyana kunjalo wawutjhiya umsebenzi loyo. Ubabakwakhe wathi abantu abanengi bathoma baba nemibuzo ngaboFakazi bakaJehova ngebanga lokuthi umsebenzabo wakhandelwa. Wathi lokho  kwenza kwaba bulula nokuthomisa iimfundo zeBhayibheli. Minengi khulu imiphumela emihle eyaba khona ngebanga lokuthi umsebenzethu wakhandelwa. Omunye umdala wenarheni leyo wathi inengi ebesele lilisile ukulotjha uJehova lathoma ukuya esifundweni nesimini.

7. (a) Sifundani emTlolweni kaLevitikusi 26:36, 37? (b) Khuyini ozoyenza nange urhulumende angaqunta ukukhandela umsebenzethu?

7 Ihloso yabantu abasitlhorisako kukuthi sibe nevalo begodu silise ukulotjha uJehova. Ngaphezu kokuthi bakhandele umsebenzethu bangarhatjha amala, bathumele abantu bona bazokuphenyisisa emizinethu, basise emakhotho begodu abanye bethu bangabotjhwa. Nabakghone ukubopha abanye abafowethu nabodadwethu bazokucabanga ukuthi sizokuba nevalo. Yeke nange singaba nevalo ngebanga lezinto esicabanga ukuthi bazosenza zona singanyefisa ekulotjheni uJehova namkha silise. Kungebangelo singeze savumela ivalo lisenze bona singasalotjha uJehova. Phela asifuni ukufana nabantu abahlathululwe emTlolweni kaLevitikusi 26:36, 37. (Ufunde.) Kunalokho sizokuthemba uJehova ngeenhliziyo zethu zoke begodu nakulivalo lona angeze sibe nalo. (Isa. 28:16) Sizokuthandaza sibawe uJehova bona asinqophise. UZimethu uzokuba nathi begodu ngitjho nanyana kungaba norhulumende onamandla kangangani angeze asilisisa ukulotjha uJehova.—Heb. 13:6.

KGHANI KUFUZE NGITHUTHELE KWENYE INDAWO?

8-9. (a) Ngisiphi isiqunto ekufanele sithathwe mKrestu? (b) Khuyini engasiza umKrestu bona athathe isiqunto esihlakaniphileko?

8 Nange urhulumende angakhandela umsebenzethu wokutjhumayela, ungazibuza ukuthi kghani kufuze uthuthele kwenye indawo lapho uzokukghona ukulotjha uJehova utjhaphulukile. Lesi siqunto somuntu ngamunye. Ngaphambi kokuthatha isiqunto, umuntu kungamsiza ukufunda ngesibonelo samaKrestu, sokuthi wona enzani nawahlunguphazwako. Ngemva kokuthi abaphikisi bakghadlhe uStefani ngamatje abafundi ebebaseJerusalema babalekela eJudiya neSamariya bebayokufika eFunisiya, eSayipurasi ne-Anthiyokiya. (Mat. 10:23; IzE. 8:1; 11:19) Omunye angafunda ukuthi uPowula wenzani lokha amaKrestu nawahlunguphazwa ihlandla lesibili. Waqunta ukuhlala eendaweni lapho abantu ebebaphikisa khona umsebenzi wokutjhumayela ngitjho nanyana ukwenza njalo bekuyingozi. Koke lokhu wakwenza ngombana bekafuna ukutjhumayela iindaba ezimnandi nokuqinisa abafowabo ebebaqalene nokuhlunguphazwa okukhulu.—IzE. 14:19-23.

9 Sifundani eendabenezi? Sifunda ukuthi ihloko yomndeni kufuze ithathe isiqunto sokuthi umndeni uyathutha namkha awa. Ngaphambi kokuthatha isiqunto kufuze ithandaze begodu icabangisise ngobujamo bomndeni nangemiphumela ezokulethwa kuthutha. Endabeni efana naleyo umKrestu ngamunye kufuze ‘athwale umthwalwakhe.’ (Gal. 6:5) Yeke kufuze sitjheje bona singabahluleli abanye ngeenqunto abazithathako.

SIZOMLOTJHA NJANI UJEHOVA UMSEBENZETHU NAWUKHANDELWEKO?

10. I-ofisi legatja nabadala bazosinikela ziphi iinqophiso?

10 Sizomlotjha njani uJehova umsebenzethu nawukhandelweko? I-ofisi legatja lizokunikela abadala bebandleni okilo iinqophiso neendlela ezingasetjenziswa bona ibandla lifumane iincwadi, likghone ukuya esifundweni nokuthi lihlanganyele emsebenzini wokutjhumayela. Abadala bazokusiza ibandla bona liragele phambili lilotjha uJehova nakungenzeka i-ofisi legatja lingakghoni ukuthintana nabo. Abadala bazokusebenzisa iBhayibheli kuhlanganise nelwazi elifumaneka eencwadini zethu bona  basinqophise.—Mat. 28:19, 20; IzE. 5:29; Heb. 10:24, 25.

11. Kubayini ungaqiniseka ngokuthi uzokufumana koke okuzokusiza bona uhlale unokukholwa okuqinileko begodu khuyini ongayenza bona uvikele iBhayibheli neencwadi zakho?

11 UJehova uthembisile ukuthi iinceku zakhe zizokufumana koke ezikutlhogako bona zihlale zinokukholwa okuqinileko. (Isa. 65:13, 14; Luk. 12:42-44) Yeke qiniseka ngokuthi ihlangano kaJehova izokwenza koke bona ikunikele ilwazi nesikhuthazo esizokuqinisa ukukholwa kwakho. Khuyini ongayenza? Nawuqalene nokukhandelwa, funa indawo ozokufihla kiyo iBhayibheli lakho nezinye iincwadi onazo. Yelela bona ungazibeki endaweni ezingafumaneka khona lula, kungaba ngezigadangisiweko namkha ezikufunjathwako. Ngamunye wethu kufuze enze koke angakwenza bona aqinise ukukholwa kwakhe.

Singahlangana ndawonye nabafowethu nabodade bona silotjhe uJehova singasabi ngombana uyasisekela (Funda isigaba 12) *

12. Abadala bazosihlela njani isifundo ngendlela engekhe isidosele amehlo?

12 Alo, kuthiwani ngesifundo saphakathi kweveke? Abadala bazokuhlela bona uye esifundweni ngaphandle kokuzidosela amehlo. Kungenzeka bahlele iinqhema ezincani ezizokuba nesifundo ngesikhathi esihlukileko eendaweni ezingafaniko. Ungasiza ekuvikeleni abafowenu ngokukhulumela phasi nawuya esifundweni nalokha nawukhambako. Kuzokutlhogeka nokuthi umbathe ngendlela engekhe ikudosele amehlo.

Ngitjho nanyana urhulumende angakhandela umsebenzethu angeze silise ukutjhumayela (Funda isigaba 13) *

13. Sifundani kubafowethu nabodadwethu beSoviet Union?

13 Indlela esizokutjhumayela ngayo izokuhluka kuye ngobujamo bendawo. Ngebanga lokuthi siyamthanda uJehova begodu siyakuthabela ukufundisa abanye ngomBuswakhe sizoyithola indlela yokutjhumayela. (Luk. 8:1; IzE. 4:29) Nakakhuluma ngomsebenzi wokutjhumayela waboFakazi bakaJehova e-Soviet Union u-Emily B. Baran, wathi: “Urhulumende nakatjela aboFakazi bakaJehova bona kufuze balise ukutjhumayela, aboFakazi bacoca nabomakhelwana babo, abantu abasebenza nabo kunye nabangani. Kwabhala sekuthiwa bayabotjhwa, baragela phambili nokutjhumayeza iimbotjhwa ebebakunye nazo.” Naphezu kokukhandelwa komsebenzi wokutjhumayela, abafowethu nabodadwethu beSoviet Union akhenge balise ukutjhumayela. Nangabe umsebenzi wokutjhumayela uyakhandelwa endaweni yangekhenu zimisele ukubalingisa abafowethwaba.

IZINTO EKUFUZE SIZIBALEKELE

Kuqakathekile bona sisazi isikhathi sokuthula (Funda isigaba 14) *

14. IRhubo 39:2 lisiyelelisa ngani?

14 Tjheja khulu izinto ozitjela abanye. Kufanele sisazi “isikhathi sokuthula” lokha umsebenzethu nawukhandelweko. (UMtj. 3:7) Imininingwana ekufanele ibe yifihlo njengamagama wabafowethu nabodadwethu, lapho sihlangana khona bona sibambe isifundo, ukuthi siwenza njani umsebenzethu wokutjhumayela  nokuthi iincwadi sizifumana njani kufanele siyivikele ingaphumi. Imininingwana le angeze siyitjele iimphathimandla, abangani bethu neenhlobo zethu kungakhathaliseki bona bahlala enarhenethu namkha kenye. Ukuyikhipha imininingwana le kungabeka abafowethu nabodadwethu engozini ekulu.—Funda iRhubo 39:2.

15. Khuyini uSathana azokulinga ukuyenza begodu kufanele senzeni?

15 Asingavumeli imiraro emincani isihlukanise. USathana uyazi ukuthi indlu ehlukene phakathi angeze ijame. (Mar. 3:24, 25) Uzokulinga ngamandla ukusihlukanisa ngethemba lokuthi sizokuthoma ukulwa sodwa kunokuthi silwe naye.

16.  Singamlingisa njani udade Gertrud Poetzinger?

16 Ngitjho namaKrestu avuthiweko kutlhogeka atjheje bona angabanjwa sithiywesi. Akhucabange ngesibonelo sabodadwethu ababili abazesiweko uGertrud Poetzinger no-Elfriede Löhr. Bebavalelwe nabanye abodadwethu ekampeni yamaNazi yokuhlunguphazwa. UGertrud waba nomona nakabona u-Elfriede abeka iinkulumo ezikhuthaza abodade abasekampeni. Nokho ngokukhamba kwesikhathi yamphathisa iinhloni indlela ebekazizwa ngayo, yeke wabawa isizo kuJehova. Watlola wathi: “Kufuze sifunde ukwamukela ukuthi abanye banamakghono namkha banamalungelo adlula wethu.” Khuyini eyasiza uGertrud bona alwe nomona ebekanawo? Waqala ubuntu obuhle baka-Elfriede nendlela ebekanomusa ngayo. Ngokwenza lokhu wavuselela ubungani bakhe obuhle no-Elfriede. Bobabili basinda ekampeni begodu balotjha uJehova ngokuthembeka bekwaba sekufeni. Yeke nathi nasingasebenza ngamandla bona silwe nokungazwani nabafowethu nabodadwethu ayikho into ezosihlukanisa.—Kol. 3:13, 14.

17. Kubayini kufanele silandele iinqophiso ezivela ehlanganweni kaJehova?

17 Landela iinqophiso. Sizokubalekela imiraro eminengi nasingahlala silandela iinqophiso ezivela kubadala. (1 Pit. 5:5) Nasi isibonelo salokho, enarheni lapho umsebenzethu ukhandelwe khona abafowethu abadosa phambili banikela isinqophiso sokuthi abarhuweleli bangakhambisi iincwadi esimini. Nokho, umfowethu oliphayona wanikela abantu esimini iincwadi zethu ngombana acabanga ukuthi wazi ngcono. Waba yini umphumela? Nabaqeda ukutjhumayela ngokungakahlelwa yena nabanye ebekanabo bafokiswa mapholisa. Abantu bomthethwaba balandela abafowethwaba esimini begodu bafumana iincwadi ebebazitjhiye emizini. Sifundani endabeni le? Sifunda ukuthi kufanele silandele iinqophiso ngitjho nanyana singavumelani nazo. UJehova uyasibusisa nasisebenzisana nabafowethu ababekileko bona badose phambili.—Heb. 13:7, 17.

18. Kubayini kufanele singabeki imithetho engatlhogekiko?

 18 Ungabeki imithetho engatlhogekiko. Nange abadala bangabeka imithetho engatlhogekiko bazokuthwesa abanye umthwalo. Nakakhuluma ngalokho okwenzekako lokha umsebenzethu ukhandelwe endaweni ebeyaziwa ngokuthi yiCzechoslovakia uMfowethu uJuraj Kaminský wathi: “Ngemva kokubotjhwa kwabafowethu abadosa phambili nabadala abanengi abanye ebebasele emabandleni neengodini bathoma ukubekela abarhuweleli imithetho yokuziphatha, benza amarhelo wezinto okufuze bazenze nekungakafuzi bazenze.” UJehova akakasinikeli ilungelo lokubekela abafowethu nabodadwethu imithetho. Yeke umuntu obekela abafowabo nabodadwabo imithetho engatlhogekiko akabavikeli, kunalokho ulinga ukuzenza ikosi phezu kokukholwa kwabo.—2 Kor. 1:24.

UNGATHOMI ULISE UKULOTJHA UJEHOVA

19. Ngokuya ngokomTlolo wesi-2 weenKronike 32:7, 8, kubayini singaba nesibindi ngitjho nanyana uSathana asihlunguphaza?

19 Inaba lethu elikhulu uSathana uDeveli angeze lilise ukuhlunguphaza iinsebenzi zakaJehova. (1 Pit. 5:8; IsAm. 2:10) Yena nalaba abamsebenzelako bazokulinga ukusikhandela bona silotjhe uJehova. Nokho akutlhogeki bona sibetjhwe livalo. (Dut. 7:21) UJehova ungehlangothini lethu begodu uzosisekela ngitjho nanyana umsebenzethu ukhandelwa.—Funda yesi-2 yeenKronike 32:7, 8.

20. Uzimisele ukwenzani?

20 Kwanga singazimisela njengabafowethu bangesikhathi sabapostoli, abathi ebabusini bangesikhathi sabo: “Ukuthi kulungile emehlweni kaZimu bona silalele nina kunoZimu, yahlulelani ngokwenu. Kodwana thina, angekhe silise ukukhuluma ngezinto esizibonileko nesizizwileko.”—IzE. 4:19, 20.

INGOMA 73 Sipha Amandla Nesibindi

^ isig. 5 Khuyini ekufuze siyenze nange urhulumende asikhandela bona silotjhe uJehova? Esihlokwenesi sizokubona ukuthi khuyini esingayenza ebujamweni obunjalo nokuthi khuyini ekufuze siyibalekele ukwenzela bona singalisi ukulotjha uZimu.

^ isig. 59 IHLATHULULO YEENTHOMBE: Zoke iinthombe zitjengisa aboFakazi abahlala eenarheni lapho umsebenzethu ukhandelwe khona. Idlanzana libambele isifundo emzini womfowethu, lapho abeka khona izinto.

^ isig. 61 IHLATHULULO YEENTHOMBE: Udadwethu (ngesinceleni) ucoca nomunye umma begodu ufuna ithuba lokumtjhumayeza.

^ isig. 63 IHLATHULULO YEENTHOMBE: Umfowethu ufokiswa mapholisa kodwana akayikhuphi imininingwana eyifihlo ngebandla akilo.