Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO SAMA-29

‘Khambani Niyokwenza . . . Abafundi’

‘Khambani Niyokwenza . . . Abafundi’

“Yeke, khambani niyokwenza abantu bazo zoke iintjhaba babe bafundi.”—MAT. 28:19.

INGOMA 60 Sisindisa Ipilwabo

OKUZOKUCOCWA NGAKHO *

1-2. (a) Ngokuya ngomyalo kaJesu ofumaneka emTlolweni kaMatewu 28:18-20, uyini umnqopho webandla lobuKrestu? (b) Ngimiphi imibuzo esizoyiphendula esihlokwenesi?

ABAPOSTOLI bebathabile njengombana bahlangene entabeni. Phela ngemva kokuvuswa kwakhe, uJesu wababawa bona bahlangane naye lapho. (Mat. 28:16) Kungenzeka kungesikhathesi lapho ‘abonakala kubafowethu abangaphezu kwama-500 ngesikhathi sinye.’ (1 Kor. 15:6) Kubayini uJesu abizela abafundi bakhe emhlanganweni lo? Kungombana bekafuna ukubanikela umyalo omutjha. Wathi kibo: “Yeke, khambani niyokwenza abantu bazo zoke iintjhaba babe bafundi.”—Funda uMatewu 28:18-20.

2 Abafundi abezwa amezwi kaJesu babayingcenye yebandla lokuthoma lamaKrestu. Umnqopho webandlelo bekukukuthi benze abafundi bakaKrestu * abangeziweko. Namhlanjesi kunamabandla amanengi wamaKrestu weqiniso ephasini mazombe begodu umnqopho wamabandla la awukatjhuguluki. Yeke esihlokwenesi sizokuphendula imibuzo nasi: Kubayini kuqakathekile ukwenza abafundi? Ngiziphi izinto ekufuze sizenze nasenza abafundi? Inga-kghani woke amaKrestu angasiza ekwenzeni abafundi? Nokuthi kubayini kufanele sikghodlhelele nasenza umsebenzi lo?

KUBAYINI KUQAKATHEKILE UKWENZA ABAFUNDI?

3. Ngokuya ngokomTlolo kaJwanisi 14:6; 17:3, kubayini kuqakathekile ukwenza abafundi?

3 Kubayini umsebenzi wokwenza abafundi lo uqakathekile?  Kungombana bafundi bakaKrestu kwaphela abangaba bangani bakaZimu. Ukungezelela kilokho, labo abalandela uKrestu baphila ipilo engcono begodu banethemba lokuphila ngokungapheliko. (Funda uJwanisi 14:6; 17:3.) Kusemtarini bona uJesu usinikele umsebenzi oqakathekileko, nokho asiwenzi sisodwa. Umpostoli uPowula watlola ngendlela yena nabakhambisani bakhe ebebawenza ngayo umsebenzi lo, wathi: “Thina sisebenza noZimu.” (1 Kor. 3:9) Kwamambala uJehova noKrestu basiphe ilungelo elikhulu.

4. Sifundani endabeni ka-Ivan noMatilde?

4 Awukho umsebenzi ongasithabisa ukudlula ukwenza abafundi. Akhucabange ngesibonelo sabatjhadikazi beColombia u-Ivan noMatilde. Bathi nabatjhumayeza uDavier wathi kibo: “Ngiyafuna ukutjhugulula ipilwami kodwana angikghoni.” UDavier bekambethi maguduva, asebenzisa iindakamizwa, asidakwa begodu ahlala nentombakhe u-Erika. U-Ivan uhlathulula uthi: “Isokaneli belihlala endaweni yemakhaya yeke sathoma ukulivakatjhela lapho. Besireya iimbhasigiri zethu eendleleni ezinedaka ama-iri amanengi bona siyokufika lapho. Ngemva kokubona amatjhuguluko amahle endleleni uDavier ebekaziphatha ngayo, u-Erika wathoma ukufunda iBhayibheli.” Ngokukhamba kwesikhathi uDavier walisa ukusebenzisa iindakamizwa, ukusela nokubetha amaguduva. Yena no-Erika batjhada. UMatilde uthi: “Lokha uDavier no-Erika nababhajadiswako ngomnyaka ka-2016 sakhumbula amezwi uDavier ebekathanda ukuwatjho nakathi, ‘Ngiyafuna ukutjhugulula ipilwami kodwana angikghoni.’ Sasithabe khulu kangangokuthi salila.” Akunakuzaza ukuthi sizokuthaba khulu nasisiza abantu babebafundi bakaKrestu.

NGIZIPHI IZINTO EKUFUZE SIZENZE NASENZA ABAFUNDI?

5. Ngiyiphi into yokuthoma esiyenzako nasenza abafundi?

5 Into yokuthoma esiyenzako nasenza abafundi ‘kufuna’ abantu abazimisele ukufunda ngoJehova. (Mat. 10:11) Kufuze sitjele woke umuntu esihlangana naye ngoJehova nasenza njalo sizabe sitjengisa ukuthi mbala siboFakazi bakaJehova. Godu sitjengisa ukuthi simaKrestu weqiniso nasilalela umyalo kaJesu wokutjhumayela.

6. Khuyini esingayenza bona abantu basilalele nasibatjhumayezako?

6 Abantu abanengi banesifiso sokufunda amaqiniso weBhayibheli kodwana abanye nasithoma ukubabona bangabonakala ngasuthi abanandaba neBhayibheli. Yeke kufuze sibakhuthaze bona bafune ukwazi okungeziweko. Nasizakuphumelela emsebenzini wokutjhumayela kufuze silungiselele kuhle. Lokho singakwenza ngokukhetha iinhloko ezimbalwa ezingakara abantu esihlangana nabo. Ngemva kwalokho sihlele bona sizosithula njani isihloko ngasinye.

7. Ungayithoma njani ikulumiswano begodu ucabanga bona kubayini kuqakathekile ukulalela nokuhlonipha umuntu okhuluma naye?

7 Isibonelo salokho ungabuza umninimuzi uthi: “Kghani ungaba nomraro nangibawa ukuzwa umbonwakho ngendaba ethileko? Abantu abanengi namhlanjesi baqalene nemiraro begodu nathi iyasithinta. Alo ucabanga bona ukhona urhulumende ongaqeda imiraro yabantu?” Ngemva kwalokho ningacoca ngomtlolo kaDanyela 2:44. Kobunye ubujamo ungathi: “Ngingathanda ukuzwa umbonwakho ngendaba le. Ucabanga ukuthi ngiyiphi indlela engcono yokufundisa abantwana bona baziphathe kuhle?” Ngemva kwalokho ningacoca ngomtlolo kaDuteronomi 6:6, 7. Kinanyana ngisiphi isihloko ozosikhetha, linga  ukucabanga ngabantu ozokukhuluma nabo. Cabanga ukuthi kuzobasiza ngani ukwazi lokho okufundiswa liBhayibheli. Nawukhuluma nabo kuqakathekile bona ubalalele begodu uhloniphe nemibonwabo. Nawenza njalo uzobazwisisa begodu kuzoba bulula bona bakulalele.

8. Kubayini kufuze silinge ngamandla ukubuyela ebantwini ekhesakhuluma nabo?

8 Ngaphambi kokuthi abantu bavume ukufunda iBhayibheli, kutlhoga isikhathi nomzamo wokubuyela kibo. Kubayini? Kungombana ngezinye iinkhathi asibafumani abantu nasibuyela kibo. Kanti godu kungatlhogeka bona ubuyele amahlandla amanengana ngaphambi kokuthi umninimuzi avume ukufunda iBhayibheli. Khumbula bona isitjalo sitlhoga ukuthelelelwa nasizakukhula. Ngokufanako ithando lomuntu ngoJehova nangoKrestu lingakhula kwaphela nasikhuluma naye ngeBhayibheli qobe.

INGA-KGHANI WOKE AMAKRESTU ANGASIZA EKWENZENI ABAFUNDI?

AboFakazi bafuna abafanelekako ephasini loke (Funda iingaba 9-10) *

9-10. Kubayini sithi woke umKrestu uyasiza ekufumaneni abantu abafuna ukuba bafundi?

9 Woke umKrestu uyasifaka isandla emsebenzini wokufuna abantu abafuna ukwazi uZimu. Lokho singakufanisa nokufuna umntwana olahlekileko. Ngayiphi indlela? Akhucabange ngesibonelo somsanyana oneminyaka emithathu owalahlekako. Abantu abangaba ma-500 basiza ekumfuneni. Ekugcineni, omunye umuntu wafumana umsanyana lo esimini yesiphila ngemva kwama-iri ama-20 alahlekile. Umuntu loyo akhenge afune bona abantu bamdumise ngebanga lokuthi uthole umsanyana lo. Kunalokho wathi umsanyana lo ufumaneke ngombana boke abantu bebabambisene.

10 Abantu abanengi bafana nomntwana obekalahlekile lo ngombana abanalo ithemba begodu bayakufuna ukusizwa. (Efe. 2:12) Yeke  abantu abangaphezu kweengidi ezibunane babambisene emsebenzini wokufumana abantwabo. Kungenzeka ungamtholi umuntu ofuna ukufunda nawe iBhayibheli. Nanyana kunjalo abanye abarhuweleli abatjhumayela endaweni leyo bangamthola umuntu ofuna ukufunda iqiniso elifumaneka eBhayibhelini. Lokha umfowethu namkha udadwethu nakafumana umuntu ofuna ukuba mlandeli kaKrestu, woke umuntu ofake isandla emsebenzini loyo uyathaba.

11. Nanyana unganasifundo seBhayibheli osiragako, ngiyiphi indima ongayidlala ekusizeni abathoma ukuhlanganyela?

11 Ngitjho nanyana unganasifundo osiragako njenganje kukhona ongakwenza emsebenzini wokwenza abafundi lo. Ungamukela abantu abathoma ukufika eWolweni begodu ubasize bazizwe bamukelekile. Nawenza njalo uzobenza babone ukuthi sinethando, lokho kutjho ukuthi simaKrestu weqiniso. (Jwa. 13:34, 35) Nawuphendulako esifundweni ungafundisa abantu abathoma ukuza ukuthi bangaphendula njani ngendlela ezokutjengisa ukukholwa kwabo. Ngitjho nanyana ipendulwakho iyifitjhani ingawufeza umnqopho loyo. Kanti godu ungakhamba nomuntu osafunda ukutjhumayela umsize abone ukuthi angalisebenzisa njani iBhayibheli bona afundise abantu esimini. Nawenze njalo uzabe umfundisa ukuthi angamlingisa njani uKrestu.—Luk. 10:25-28.

12. Kghani sitlhoga amakghono akhethekileko na bona senze abafundi? Hlathulula.

12 Akukafaneli sizitjele ukuthi kufuze sibe namakghono akhethekileko nasizakukghona ukwenza umuntu bona abe mfundi kaJesu. Kubayini sitjho njalo? Akhucabange ngendaba kaFaustina ohlala eBolivia. Nakathoma ukuhlangana naboFakazi bakaJehova bekangakwazi ukufunda kodwana njenganje sekayakghona ukufunda. Sikhuluma nje ubhajadisiwe begodu uyakuthanda ukufundisa abanye ngeBhayibheli. Ngokujayelekileko ngeveke uraga iimfundo zeBhayibheli ezihlanu. Iye khona akakghoni ukufunda njengabantu abafundela iBhayibheli kodwana sele asize abantu abasithandathu bona bazinikele kuJehova.—Luk. 10:21.

13. Naphezu kokuthi simajadu ngiziphi iimbusiso esingazifumana nasenza abafundi?

13 AmaKrestu amanengi anezinto ezinengi ekufuze azenze. Nanyana kunjalo, ayasenza isikhathi sokuraga iimfundo zeBhayibheli begodu lokho kuwenza athabe. Isibonelo salokho nguMelanie. Wakhulisa umntazanakwakhe oneminyaka ebunane e-Alaska. Bekamkhulisa ayedwa, ngapha asebenza kanti godu bekatlhogomela nombelethakhe onobulwele bekankere. Endaweni ebekahlala kiyo bekunguye yedwa uFakazi. Yeke bekathandaza abawe uJehova ukuthi amuphe amandla  wokuthi ayokutjhumayela ngitjho nanyana amakhaza bekakghadzisa ummongo. Koke lokho bekakwenza ngombana bekafuna ukuthola umuntu ebekangafunda naye iBhayibheli. Nokho ngelinye ilanga wahlangana noSara wamtjela ukuthi uZimu unebizo, lokho kwamthabisa khulu uSara. Ngokukhamba kwesikhathi uSara wavuma ukufundelwa iBhayibheli. UMelanie uthi: “NgaboLesihlanu ntambama bengizizwa ngidiniwe nanyana kunjalo sinomntazanakwami besiphuma qobe siyokufunda noSara. Ukwenza njalo kwasisiza khulu. Besikuthanda ukwenza irhubhululo ukwenzela bona siyokuphendula uSara. Kanti godu okhunye okwasithabisa khulu kumbona azakhela ubuhlobo obuhle noJehova.” USara waba nesibindi wakghodlhelela ukuphikiswa, watjhiya isondo lakhe begodu wabhajadiswa.

UKWENZA ABAFUNDI KUTLHOGA UKUKGHODLHELELA

14. (a) Kubayini sithi umsebenzi wokwenza abafundi ufana nokuthiya? (b) Amezwi kaPowula asemTlolweni wesi-2 kaThimothi 4:1, 2, akuthinta njani?

14 Nange ungakamfumani umuntu ozimisele ukufunda iqiniso, ungapheli amandla. Phela uJesu wafanisa umsebenzi wokwenza abafundi lo nokuthiya. Abantu abathiyako bangasebenzisa isikhathi esinengi bathiya kodwana bangabambi litho. Kanengi bathiya ebusuku namkha ngesamarimarima, kanti godu ngezinye iinkhathi kungatlhogeka bona bakhambe amabanga amade. (Luk. 5:5) Ngendlela efanako amanye amaKrestu enza soneso, asebenzisa ama-iri amanengi “athiya” eendaweni ezihlukahlukeneko nangesikhathi esingafaniko. Kubayini enza njalo? Afuna ukuhlangana nabantu abanengi ngendlela angakghona ngayo.  Yeke boke abasebenza budisi ngendlela le kanengi bayawuthola umvuzwabo, bangahlangana nomuntu ofuna ukuzwa iindaba ezimnandi. Alo, ungakghona na ukutjhumayela ngesikhathi lapho abantu bafumaneka khona khulu? Namkha ukuyokutjhumayela endaweni lapha wazi khona ukuthi ungafumana abantu abanengi?—Funda yesi-2 kaThimothi 4:1, 2.

Siza abantu obafundelako bona bazi uJehova, bamthande begodu bamlalele (Funda iingaba 15-16) *

15. Kubayini ukwenza abafundi kutlhoga ukukghodlhelela?

15 Kubayini sithi ukuraga iimfundo zeBhayibheli kutlhoga ukukghodlhelela? Elinye ibanga elenza kube njalo kukuthi sisiza umfundi bona afunde lokho iBhayibheli elikufundisako begodu akuthande. Kufanele sisize umuntu esimfundelako bona azi uJehova begodu amthande. Kanti godu kufanele sifundise umfundi ukuthi ngimiphi imiyalo uJesu asipha yona, sibuye simfundise nokuthi angakusebenzisa njani ekuphileni kwakhe lokho akufundako. Yeke njengombana alinga ukuphila ngeenkambisolawulo zeBhayibheli kufanele sibe nesineke. Phela abanye bayakghona ukutjhugulula indlela abacabanga ngayo balise nemikghwa engakalungi ngeenyanga ezimbalwa. Nokho abanye kubathatha isikhathi eside.

16. Khuyini oyifundileko endabeni kaRaúl?

16 Esinye isithunywa sevangeli sePeru sahlangabezana nento etjengisa ukuthi kuqakathekile ukukghodlhelela. Sithi: “URaul ngafunda naye sabe saqeda iincwadi ezimbili. Nanyana kunjalo bekanemiraro emikhulu. Umtjhadwakhe bewungakhambi kuhle, anehlamba, lokho bekwenza ukuthi abantwana bakhe bangamhloniphi. Nokho bekahlala akhona esifundweni, yeke nami bengisolo ngimvakatjhela ngilinga ukumsiza nomndenakhe. Ngemva kweminyaka emithathu watjhuguluka bewabhajadiswa.”

17. Sizokufunda ngani esihlokweni esilandelako?

17 UJesu wasinikela umyalo, wathi: “Khambani niyokwenza abantu bazo zoke iintjhaba babe bafundi.” Yeke nasizakuphetha umsebenzi esiphathiswe wona lo kufanele sikhulume nabantu abaneenkolelo ezingafani nezethu, abacabanga ngendlela ehlukileko, abanye abasondi begodu abanye abakholelwa ukuthi uZimu ukhona. Esihlokweni esilandelako sizokubona ukuthi singabatjhumayeza njani abantu abanjalo.

INGOMA 68 Imbewu YomBuso KaZimu

^ isig. 5 Umnqopho webandla lobuKrestu kusiza abantu bona babe bafundi bakaKrestu. Yeke esihlokwenesi sizokufunda ngeemphakamiso ezizosisiza nasenza abafundi.

^ isig. 2 IHLATHULULO YAMAGAMA: Abafundi bakaKrestu benza okungaphezu kokufunda izinto uJesu azifundisako, kunalokho bayakusebenzisa lokho abakufundako. Balinga ngamandla ukulandela umtlhalakhe.—1 Pit. 2:21.

^ isig. 52 IHLATHULULO YEENTHOMBE: Indoda ithatha iphetjhana kiboFakazi abatjhumayela ngekarana edoyelweni laboflayi. Phela nayinje ithatha ikhambo lokuyokuphumula. Nasele ifikile lapho iyoziphumulela khona ibona aboFakazi batjhumayela ngekarana. Kamva nasele ibuyele ekhaya ivakatjhelwa boFakazi.

^ isig. 54 IHLATHULULO YEENTHOMBE: Indoda leya ivuma ukufundelwa iBhayibheli begodu ngokukhamba kwesikhathi iyabhajadiswa.