Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Inga-kghani UJesu Wangifela?

Inga-kghani UJesu Wangifela?

EBHAYIBHELINI sifunda ngabantu abathembekileko ‘ebebanamazizo afana nawethu.’ (Jak. 5:17) Isibonelo salokho, singafunda besizwisise ukuthi uPowula bekanqopheni nakakhuluma amezwi afumaneka encwadini yebeRoma 7:21-24 athi: “Nangifisa ukwenza okulungileko, okumbi sekukhona kimi. . . . Maye mina muntu otlhuwisako.” Kuyasiduduza ukwazi ukuthi akusithi sodwa esilwisana nesono, noPowula indoda ebeyithembekile kheyalwisana naso.

Godu uPowula wabuye waveza indlela azizwa ngayo. Encwadini yebeGalatiya 2:20 wathi: “INdodana kaZimu, yangithanda, yazinikela ngebanga lami.” Inga-kghani nawe uzizwa ngendlela efanako? Mhlamunye uzizwa njalo ngezinye iinkhathi.

Nangabe sizizwa kabuhlungu ngebanga lemitjhapho esayenza esikhathini esidlulileko, singacabanga ukuthi uJehova akasithandi nokuthi akakasilibaleli. Kungaba budisi ukwamukela isipho uJehova asipha sona somhlatjelo wesihlengo. Inga-kghani uJesu ufuna sizwisise ukuthi isihlengo sisipho? Nangabe kunjalo khuyini engasisiza bona sikuzwisise lokho? Akhesiphendule imibuzo emibili le.

INDLELA UJESU AQALA NGAYO ISIHLENGO

UJesu ufuna wazi ukuthi isihlengo sisipho uJehova akuphe sona. Kubayini ungaqiniseka ngalokho? Akhucabange ngesehlakalo esisencwadini kaLukasi 23:39-43. Indoda ebethelwe esigodweni sokuhlunguphazwa eqadi kwakaJesu iyavuma bona imlandu ngebanga lesono eyasenzako. Kungenzeka bona yenza isono esimbi khulu ngombana ziinlelesi ezenze izinto ezimbi khulu ebezibethelwa esigodweni. Yeke indoda le beyitshwenyeke khulu yabe yathi kuJesu: “Ungikhumbule nawufika emBuswenakho.”

Khuyini uJesu ayenzako? Akhucabange ubuhlungu ebekakibo njengombana ajikisa ihloko bona aqale isilelesesi. Ngaphezu kobuhlungu ebekabuzwa, uJesu wamomotheka wayiduduza indoda le wathi: “Ngiqinisile ngiyakutjela bona namhlanjesi, uzakuba nami ePharadesi.” Bekungaba lula ngoJesu bona akhumbuze indoda leyo ukuthi ‘INdodana yomuntu . . . izele . . . ukunikela ngokuphila kwayo bona kube sihlengo sabanengi.’ (Mat. 20:28) Kunokuthi enze njalo, uJesu watjengisa indoda le bona isihlengo sakhe sizoyizuzisa. Waba nomusa wathi “uzakuba nami,” kanti godu watjengisa ukuthi isihlengwesi sizoyizuzisa indoda le nakayitjela bona izokuphila epharadesi ephasini.

Kusemtarini bona uJesu bekafuna indoda le izwisise ukuthi isihlengo ebekazosenza besizoyizuzisa nayo. Yeke, nange uJesu azizwa ngendlela le ngesilelesi esingakhenge sifumane nethuba lokulotjha uZimu, uzizwa ngendlela efanako ngomKrestu olotjha uZimu, khuyini engasisiza sikholwe bona isihlengo sakaKrestu sizosizuzisa naphezu kwezono esazenza esikhathini esidlulileko?

 INTO EYASIZA UPOWULA

Umsebenzi kaPowula wokutjhumayela wayithinta khulu indlela ebekaqala ngayo isihlengo sakaJesu. Njani? Wahlathulula wathi: “Ngithokoza uKrestu Jesu iKosethu, ongiphe amandla, ngombana ungiqale njengothembekileko ngokungabela umsebenzi, ngitjho nanyana ngaphambilini bengimhlambalazi, ngimhlunguphazi begodu ngiyindoda ehlaza.” (1 Thim. 1:12-14) Indaba yokuthi uJesu wanikela uPowula umsebenzi lo naphezu kwezinto ezimbi uPowula azenzako yamqinisekisa bona uJesu unomusa, uyamthanda begodu uyamthemba. Yeke nathi uJesu usinikele umsebenzi wokutjhumayela. (Mat. 28:19, 20) Kghani ungasisiza sizizwe ngendlela efanako?

U-Albert osanda ukubuyiselwa ekuhlanganyeleni ngemva kweminyaka epheze ibe ma-34 asusiwe uthi: “Ngihlala ngicabanga ngezono zami. Nokho njengoPowula, nangisesimini ngiyaqiniseka ngokuthi uJesu unginikele umsebenzi wokutjhumayela lo. Yeke lokho kuyangikhuthaza begodu ngihlala ngithabile nangicabanga ngepilwami nengomuso lami.”—Rhu. 51:3.

Njengombana ufunda nabantu iBhayibheli benze baqiniseke ukuthi uJehova unomusa begodu uyabathanda

U-Allan obekasilelesi begodu anenturhu ngaphambi kokufunda ngeqiniso uthi: “Ngezinye iinkhathi ngiyagandeleleka nangicabanga ngezinto ezibuhlungu engazenza kabanye. Nokho ngiyamthokoza uJehova ngokuthi uvumele isoni esifana nami bona sirhatjhe iindaba ezimnandi kabanye. Nangibona indlela abantu abathaba ngayo nabezwa iindaba ezimnandi, ngikhumbula umusa nethando lakaJehova. Ngibona ngasuthi uyangisebenzisa bona ngisize abanye abalwisana nobuntu obufana nebenginabo.”

Nasisesimini sisebenzisa amandlethu kuhle begodu sicabanga ngezinto ezakhako. Kwenza sibone ukuthi uJesu unomusa, uyasithanda begodu uyasithemba.

UJEHOVA MKHULU KUNEENHLIZIYO ZETHU

Njengombana sisaphila ephasini elikhohlakeleko lakaSathana kungenzeka sizizwe kabuhlungu ngebanga lezono esazenza ngaphambilini. Alo, khuyini engasisiza bona silwisane nokuzizwa ngendlela leyo?

UJean kanengi uzizwa amlandu ngebanga lokuphila ngokuzenzisa ngesikhathi asesemutjha kodwana uthi: “Kuyangithabisa ukwazi ukuthi uZimu mkhulu kuneenhliziyo zethu.” (1 Jwa. 3:19, 20) Yeke nathi kungasiduduza ukwazi ukuthi uJehova noJesu bayazwisisa bona sinesono. Ungalibali ukuthi isihlengo abakasenzeli abantu abanganasono kodwana basenzele izoni ezifana nathi.—1 Thim. 1:15.

Nange ungathandaza, wenze koke ongakwenza emsebenzini wokutjhumayela begodu ucabange nangendlela uJesu aphatha ngayo abantu naphezu kokuthi banesono, uzokuqiniseka bona isihlengo senzelwe wena. Nawenza njalo uzokutjho amagama atjhiwo nguPowula nakazakuthi: UJesu ‘uyangithanda, wazinikela ngebanga lami.”