Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO SOKU-1

“Ungethuki Ngombana Nginguzimakho”

“Ungethuki Ngombana Nginguzimakho”

“Ungesabi ngombana nginawe, ungethuki ngombana nginguZimakho. Ngiyakuqinisa bengiyakusiza.”—ISA. 41:10.

INGOMA 7 UJehova Umamandlethu

OKUZOKUCOCWA NGAKHO *

1-2. (a) Umtlolo ka-Isaya 41:10 wamsiza njani udadweth’ uYoshiko? (b) Umtlolo ka-Isaya 41:10 usiza abobani?

UDADWETHU uYoshiko wafumana iindaba ezingasimnandi. Phela udorhodera wathi usalelwe ziinyanga ezimbalwa bona aphile. Alo, khuyini ayenzako? Wakhumbula umtlolo awuthandako ka-Isaya 41:10. (Ufunde.) Ngemva kwalokho, watjela udorhodera ukuthi akakathukwa ngombana uJehova umbambe ngesandla. * Umtlolo lo, wasiza udadwethu uYoshiko wathemba uJehova ngehliziywakhe yoke. Yeke nathi ungasisiza sibe nokuthula ngitjho nanyana siqalene neembila zithutha. Kokuthoma akhesibone bona kubayini uZimu anikela u-Isaya umlayezo osemtlolweni lo, lokho kuzosisiza sizwisise ukuthi umtlolo lo ungasisiza njani nasiqalene nemiraro.

2 UJehova wasebenzisa u-Isaya bona atlole amezwi la ngehloso yokududuza amaJuda ebewazokuthunjelwa eBhabhiloni. Amezwi la akhenge awatlolele amaJuda kwaphela, kodwana wawatlolela nathi. (Isa. 40:8; Rom. 15:4) Siyakutlhoga ukukhuthazwa mtlolo ka-Isaya lo, ngombana siphila ‘eenkhathini ezibudisi.’ Kuhlekuhle sikutlhoga khulu ukukhuthazwa namhlanjesi.—2 Thim. 3:1.

3. (a) Umtlolo ka-Isaya 41:10 okumtlolwethu womnyaka ka-2019 usitjela ngaziphi iinthembiso? (b) Kubayini sizitlhoga kangaka iinthembiswezi?

3 Esihlokwenesi sizokudemba iinthembiso zakaJehova ezifumaneka emtlolweni ka-Isaya 41:10, nanzi zona: (1) uJehova uzokuba nathi, (2) unguZimethu begodu  (3) uzosisiza. Iinthembiswezi * siyazitlhoga ngombana nathi siqalana nemiraro njengoYoshiko begodu zizokuqinisa ukukholwa kwethu. Siqalana nezinto ezingakalungi ezenzeka ephasineli. Abanye bethu sitlhoriswa borhulumende. Kwanjesi akhesidembe ngeenthembiso ezintathwezi.

“NGINAWE”

4. (a) Ngisiphi isithembiso esizokuthoma sicoce ngaso? (Funda umtlolo waphasi.) (b) UJehova usitjengisa njani bona uyasithanda? (c) Ikwenza uzizwe njani indlela uZimu akuthanda ngayo?

4 Kokuthoma akhesicoce ngesithembiso uJehova asenza nakazakuthi: “Ungesabi ngombana nginawe.” * Sibona njani ukuthi uJehova unathi? Ngendlela asithanda nasitjheja ngayo. Akhuqale bona uyiveza njani indlela asithanda ngayo, uthi: “Usese ligugu kimi begodu uhloniphekile emehlwenami, iye, njengombana mina ngikuthanda.” (Isa. 43:4) Akunalitho ezulwini namkha ephasina elingenza uJehova angasabathandi abantu abathembekileko kuye. (Isa. 54:10) Ukuba nobuhlobo naye nokwazi ukuthi uyasithanda kusenza sibe nesibindi. Wavikela u-Abramu (Abrahamu) umnganakhe, yeke nathi uzosivikela. UJehova wathi kuye: “Ungesabi Abramu. Ngisihlangu sakho.”—Gen. 15:1.

Ngesizo lakaJehova singaba nesibindi besikghodlhelele nanyana ngisiphi isilingo ngokuphumelelako, ngitjho nanyana isilingweso singafana nomlambo ozeleko namkha umlilo omkhulu (Funda iingaba 5-6) *

5-6. (a) Sazi njani ukuthi uJehova uzosisiza kungakhathaliseki bona siqalene nani? (b) Khuyini esiyifundako endabeni kaYoshiko?

5 UJehova uzosisiza kungakhathaliseki bona siqalene nani kungebangelo wathembisa wathi: “Ngizakuba nawe, lokha naweyama imilambo, ayizukwemuka nawe. Nawukhamba hlangana nomlilo, awukazokurhabula; amalangabu angeze akutjhisa.” (Isa. 43:2) Kutjho ukuthini lokho?

6 UJehova akathembisi ukuthi uzokususa imiraro esiqalene nayo ekuphileni kodwana uthi angeze avumele “imilambo” engaba miraro esiqalana nayo bona isirhurhule. Ngitjho nanyana singaqalana nemiraro ‘enjengamalangabu’ angeze ayivumele isikhandele bona simlotjhe namkha isilimaze unomphela. Uyasithembisa ukuthi uzokuba nathi begodu asisize “seyame” imiraro leyo. Alo yini uJehova azoyenza? Uzosisiza bona singathukwa ukwenzela bona sihlale sithembekile  kuye nanyana siqalene nokufa. (Isa. 41:13) Lokho kwaba liqiniso kuYoshiko ekhesakhuluma ngaye phambilini. Umntazanakhe uthi: “Indlela umma ebekanokuthula ngayo yasitjhiya sibambe ongenzasi. Sabona ukuthi nangembala uJehova wamsiza waba nokuthula. Umma watjhumayeza abonesi neengulani, azitjela ngeenthembiso zakaJehova bekwaba lilanga ahlongakala ngalo.” Khuyini esiyifundako endabeni kaYoshiko le? UZimu wathi: “Ngizakuba nawe,” yeke nasiwathembako amezwi la sizokuba nesibindi, siqine begodu sikghodlhelele nasiqalene namatshwenyeko.

“NGINGUZIMAKHO”

7-8. (a) Ngisiphi isithembiso sesibili esizokucoca ngaso begodu sitjho ukuthini? (b) Kubayini uJehova athi emaJudeni ‘ningethuki’? (c) Ngimaphi amezwi afumaneka ku-Isaya 46:3, 4 asiza abantu bakaZimu bona bangathukwa?

7 Tjheja isithembiso sesibili esatlolwa ngu-Isaya esithi: “Ungesabi, ngombana nginguZimakho.” Iveseli litjho ukuthini ngamatshwenyeko? Evesineli ngokwelimi lendabuko igama elithi “ungesabi” linomqondo “wokuqala ngemva ngaso soke isikhathi ngebanga lokusaba ukuthi kungaba nento namkha umuntu oyingozi ongakulimaza.” Namkha “ukuthukwa njengomuntu osebujamweni obuyingozi.”

8 Kubayini uJehova atjela amaJuda ebewazokuthunjelwa eBhabhiloni bona ‘angathukwa’? Kungebanga lokuthi bekazi ukuthi amaJuda lawo azokusaba. Ukusabokho bekuzokubangelwa yini? Ngekupheleni kweminyaka ema-70 yokuthunjwa kwamaJuda, iBhabhiloni belizokuhlaselwa libutho elikhulu lamaMediya nePheresiya. UJehova bekazokusebenzisa ibuthweli bona atjhaphulule abantu bakhe ebebathunjelwe eBhabhiloni. (Isa. 41:2-4) Lokha abantu beBhabhiloni nezinye iintjhaba ebeziphila ngesikhatheso nabezwa ukuthi inaba labo liyatjhidela, balinga ukuba nesibindi batjelana amezwi athi: “Qina Amandla!” Benza neenthombe ezinengi zabosingazimu banethemba lokuthi ukwenza njalo kuzobavikela. (Isa. 41:5-7) Kwathi kusesenjalo uJehova wathoba iinhliziyo zamaJuda ebewathunjiwe wathi: “Wena Israyeli, [ngokungafani nabomakhelwana bakho] ncekwami . . . ungethuki ngombana nginguZimakho.” (Isa. 41:8-10) Tjheja bona uJehova wathi, “NginguZimakho.” Ngamezwi lawo uJehova bekasiza abantu bakhe abathembekileko bona balise ukutshwenyeka ngokubatjela ukuthi akakabakhohlwa, usesenguZimabo begodu nabo basese babantu bakhe. Wathi kibo, ‘Ngizanithwala . . . benginisindise.’ Amezwi aduduzako nakhuthazako la akunakuzaza bona awaqinisa amaJuda ebewathunjiwe.—Funda u-Isaya 46:3, 4.

9-10. Kubayini kungatlhogeki bona sithukwe? Fanekisa.

9 Esikhathini esiphila kiswesi abantu batshwenyeke khulu ukudlula esikhathini esidlulileko ngebanga lobujamo obumbi bephasi obuthuwelelako. Imiraro leyo nathi iyasithinta. Nanyana kunjalo akutlhogeki bona sisabe, ngombana uJehova uthi: ‘UnguZimethu.’ Kubayini amezwi la alibanga elinamandla elisenza sibe nokuthula?

10 Akhucabange ngesibonelwesi, uJim noBen bakhwele uflayi oqalene nommoya onamandla. Njengombana ummoya ulinga ngamandla ukuphephula uflayi bezwa ilizwi elikhulu lithi: “Bophani amabhande eenhlalweni zenu aqine, siqalene nommoya onamandla.” UJim utshwenyeka khulu, kuthi kusese njalo umtjhayeli  athi, “Ningathukwa, mtjhayelenu okhulumako.” UJim athintithe ihloko athi, “Sithembiso esinjani lesi?” Nakaqala uBen umbona angakathukwa nakancani. Uyambuza athi, “Kubayini ungakathukwa?” UBen uyamqala amomotheke bese athi: “Ngimazi kuhle umtjhayeli lo, ngubabami.” Nakaragako uthi, “Akhengikucocele ngobaba. Nawumazi kuhle, wazi nokuthi angakghona ukutjhayela uflayi lo nawe angekhe uthukwe.”

11. Ngiziphi iimfundo esingazifunda emfanekisweni kaBen noJim?

11 Ngiziphi iimfundo esingazifumana emfanekisweni lo? Nathi njengoBen, asithukwa ngombana simazi kuhle uBabethu wezulwini uJehova. Siyazi bona uzosinqophisa abe asisize bona sikghodlhelele imiraro emikhulu esiqalana nayo emalangeni wokuphela la. (Isa. 35:4) Ngebanga lokuthi sithemba uJehova singakghona ukuhlala singakathukwa kukulapho abantu baphela amandla ngebanga lokusaba. (Isa. 30:15) Nasicocela abomakhelwana bethu ngamabanga wokuthembela kuJehova siba nesibindi njengoBen. Nasenza njalo nabo bazokuqiniseka ngokuthi nabathembela kuJehova uzobasekela nabaqalene neentjhijilo.

‘NGIZOKUQINISA BENGIKUSIZE’

12. (a) Ngisiphi isithembiso sesithathu esizokucoca ngaso? (b) Amezwi athi ‘ingalo’ kaJehova asikhumbuza ini?

12 Akhucabange ngesithembiso sesithathu esatlolwa ngu-Isaya nakathi, ‘Ngizokuqinisa bengikusize.’ U-Isaya wahlathulula iindlela uJehova aqinisa ngazo abantu bakhe nakathi, ‘uSomnini . . . uza ngamandla begodu nengalwakhe iyabusa.’ (Isa. 40:10) IBhayibheli lisebenzisa igama elithi ‘ingalo’ ngokomfanekiso nalikhuluma ngamandla. Kungebangelo amezwi athi “nengalwakhe iyabusa” asikhumbuza ukuthi uJehova uyiKosi enamandla. Esikhathini esidlulileko  wasebenzisa amandlakhe angapheliko bona asekele abe avikele abantu bakhe. Nanamhlanjesi usaragela phambili ngokuqinisa nokuvikela labo abathembela kuye.—Dut. 1:30, 31; Isa. 43:10.

Asikho isikhali esizokuphumelela nasivikelwe sisandla sakaJehova esinamandla (Funda iingaba 12-16) *

13. (a) Ngibuphi ubujamo esiqalana nabo obenza uJehova asithembise ukuthi uzosiqinisa? (b) Ngisiphi isithembiso esisenza sibe namandla?

13 Amanaba nakasihlunguphazako uJehova unikela nasi isithembiso, ‘Ngizokuqinisa.’ Kezinye iinarha amanabethu alinga ngamandla ukukhandela umsebenzethu wokutjhumayela nokuqeda ihlanganwethu. Nanyana kunjalo, asithukwa ngokudluleleko ngebanga lokusahlelwa okunjalo. UJehova usinikele isiqinisekiso esisenza sibe namandla, uthi: “Akunasikhali esibekelwe wena esizakuphumelela.” (Isa. 54:17) Amezwi la asikhumbuza amaphuzu amathathu aqakathekileko.

14. Kubayini kungasirari ukuthi amanaba kaZimu azosihlasela?

14 Kokuthoma, njengombana sibalandeli bakaKrestu kufanele silindele bona abantu bazosihloya. (Mat. 10:22) UJesu watjho ukuthi abafundi bakhe bazokuhlunguphazwa khulu emalangeni wokuphela. (Mat. 24:9; Jwa. 15:20) Kwesibili, isiphorofido saka-Isaya satjho ukuthi amanabethu angeze asihloye nje kwaphela, kodwana azokusebenzisa neenkhali. Iinkhalezo zihlanganisa namala abawakhulumako begodu amala la bawenza abonakale aliqiniso. Bangabe baleye namala ngathi bebasitlhorise kabuhlungu. (Mat. 5:11) UJehova angeze akhandele amanabethu bona alwe nathi ngeenkhalezo. (Efe. 6:12; IsAm. 12:17) Kodwana akukafuzi sibe nevalo. Alo lokho singakwenza njani?

15-16. (a) Ngiliphi iqiniso lesithathu ekufuze silikhumbule begodu umtlolo ka-Isaya 25:4, 5 ulisekela njani? (b) U-Isaya 41:11, 12 ukuhlathulula njani lokho okuzokwenzeka kilabo abalwa nathi?

15 Kwesithathu, nanti iqiniso ekufuze silikhumbule. UJehova wathembisa ukuthi “akunasikhali” esibekelwe thina ‘esizokuphumelela.’ Njengombana iboda lisivikela lokha nakunezulu elinamandla, noJehova  uyasivikela ebantwini ‘abanelunya.’ (Funda u-Isaya 25:4, 5.) Amanabethu angeze asenza into ezosilimaza unomphela.—Isa. 65:17.

16 UJehova ubuye asiqinisekise ngokusihlathululela ngokuzeleko lokho okuzokwenzeka kilabo ‘abasibhevumulelako.’ (Funda u-Isaya 41:11, 12.) Akunandaba ukuthi amanabethu alwa kangangani nathi namkha ukuthi ipi yikulu kangangani, umphumela uyafana: woke amanaba wabantu bakaZimu ‘azokuba lilize, abhubhe.’

INDLELA ESIQINISA NGAYO ITHEMBA LETHU KUJEHOVA

Nasifunda ngoJehova qobe eBhayibhelini sizomthemba (Funda iingaba 17-18) *

17-18. (a) Ukufunda iBhayibheli kuzosisiza njani bona sithembe uZimu? Yenza isibonelo. (b) Ukuzindla ngomtlolo womnyaka ka-2019 kungasisiza njani?

17 Ukwazi uJehova kuzosenza simthembe begodu ukufunda iBhayibheli nokucabangisisa ngalokho esikufundako kuzosisiza simazi kuhle uZimu. IBhayibheli imumethe imininingwana esingayithemba ekhuluma ngendlela uJehova avikela ngayo abantu bakhe ekadeni. Imininingwana le iyasiqinisekisa bona uJehova uzositlhogomela nathi.

18 Cabanga ngesithombe esihle esisakhelwa mamezwi ka-Isaya nakenza isibonelo sendlela uJehova asivikela ngayo. Ubiza iinsebenzi zakaJehova ngeemvana bese abize uJehova ngomelusi. Nakakhuluma ngoJehova, u-Isaya uthi: ‘Ubuthelela iimvana ngemikhonwakhe, azisingathe esifubeni sakhe.’ (Isa. 40:11) Nasicabanga ngemikhono kaJehova enamandla isisingathile, sizizwa sivikelekile begodu sinokuthula. Bona isisize sihlale sinokuthula naphezu kwemiraro esiqalana nayo, inceku ethembekileko nehlakaniphileko ikhethe u-Isaya 41:10 bona abe mtlolo womnyaka ka-2019. Umtlolo lo uthi: “Ungethuki ngombana nginguZimakho.” Zindla ngamezwi aqinisako lawo. Azokuqinisa njengombana uqalana neentjhijilo.

INGOMA 38 UZimu Uzokuqinisa Akuphe Amandla

^ isig. 5 Isihloko somnyaka ka-2019 sisinikela amabanga wokuba nokuthula ngitjho nanyana kwenzeka izinto ezimbi kangaka ephasini. Ezinye zazo zenzeka ekuphileni kwethu. Yeke esihlokwenesi sizokucoca ngamabanga lawo. Sizokubuye sibone nokuthi amabanga la asisiza njani bona singathukwa kunalokho sithembe uJehova. Akhuzindle ngesihloko somnyaka begodu usibambe ngehloko nakukghonakalako. Sizokusiza ukghone ukuqalana nemiraro.

^ isig. 1 Funda isiThala sakaJulayi 2016, k. 18.

^ isig. 3 IHLATHULULO YAMAGAMA: Iinthembiso zakaJehova zizokwenzeka. Zingasenza singatshwenyeki khulu ngemiraro ekungenzeka siqalane nayo.

^ isig. 4 UMTLOLO WAPHASI: Amezwi athi “ungesabi” avela kathathu emtlolweni ka-Isaya 41:10, 13 no-14. Amezwi la avela kuJehova. Kuyatjho bona kufanele simthembe uJehova, lokho kuzosisiza bona singathukwa khulu.

^ isig. 52 IHLATHULULO YEENTHOMBE. IKHASI 3: Amalunga womndeni aqalana neenlingo emsebenzini, kezamaphilo, emsebenzini wokutjhumayela nesikolweni.

^ isig. 54 IHLATHULULO YEENTHOMBE. IKHASI 5: Umhlangano waboFakazi obanjelwe emzini uthikaziswa kusahlela kwamapholisa, kodwana abafowethu nabodadwethu abathukwa.

^ isig. 56 IHLATHULULO YEENTHOMBE. IKHASI 6: UkuKhulekela koMndeni okwenziwa qobe kusisiza bona sikghodlhelele.