Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO SESI-5

Izinto Ezisenza Siye Esifundweni

Izinto Ezisenza Siye Esifundweni

‘Memezelani ukufa kweKosi, beyifike.’—1 KOR. 11:26.

INGOMA 18 Siyakuthokoza Ngesihlengo

OKUZOKUCOCWA NGAKHO *

1-2. (a) Khuyini uJehova ayibonako nakaqala iingidi zabantu ezibuthene esiDlweni seKosi saNtambama? (Qala isithombe esingaphandle.) (b) Esihlokwenesi sizokucoca ngani?

AKHUCABANGE bona uJehova uzizwa njani nakabona iingidi zabantu ephasini mazombe zibuthene esiDlweni seKosi saNtambama. Nanyana kunabantu abanengi ubona umuntu ngamunye okhona. Ngokwesibonelo, akabalibali abeza qobe mnyaka. Hlangana nabo kuza nabantu abaqalene neentjhijilo. Abanye abezi qobe esifundweni kodwana bayeza esiKhumbuzweni, ngombana bayazi ukuthi siqakathekile. UJehova uyababona nalabo abeza kokuthoma esiKhumbuzweni mhlamunye ngebanga lokuthi bafuna ukwazi ukuthi kwenziwani.

2 Akunakuzaza ukuthi kuyamthabisa uJehova ukubona abantu abanengi beza esiKhumbuzweni. (Luk. 22:19) Nanyana kunjalo, uJehova akatshwenyeki khulu ngenani labantu eliza esiKhumbuzweni. Kunalokho, into eqakathekileko kuye mabanga abenza bona beze esiKhumbuzweni. Yeke esihlokwenesi sizokuphendula umbuzo oqakathekileko lo: Kubayini singayi esiKhumbuzweni kwaphela kodwana siya nesifundweni qobe veke?

Iimvakatjhi ziyamukelwa esiDlweni seKosi saNtambama esizokwenziwa ephasini loke (Funda iingaba 1-2)

UKUTHOBEKA KUSENZA SIYE ESIFUNDWENI NESIKHUMBUZWENI

3-4. (a) Kubayini siya esifundweni? (b) Nasiya esifundweni kutjho ukuthini ngathi? (c) Ngokuya ngomtlolo woku-1 kwebeKorinte 11:23-26 kubayini kufuze siye esiKhumbuzweni qobe mnyaka?

3 Ukuya esifundweni kuqakathekile ngombana kuyindlela esilotjha ngayo uJehova. Elinye ibanga elisenza siye kukuthi sifundiswa nguJehova. Abantu abazikhakhazisako bacabanga ukuthi abatlhogi ukufundiswa. (3 Jwa. 9) Ngokungafani nabantwabo, thina siyakuthabela ukufundiswa nguJehova nehlanganwakhe.—Isa. 30:20; Jwa. 6:45.

 4 Ukuya esifundweni kutjengisa ukuthi sithobekile begodu sizimisele ukufundiswa. Asiyi esiKhumbuzweni ngebanga lokuthi sizizwa sikatelelekile kwaphela kunalokho siya ngebanga lokuthi sifuna ukulalela umyalo kaJesu othi: “Hlalani nikwenza lokhu bona ningikhumbule.” (Funda yoku-1 kwebeKorinte 11:23-26.) IsiKhumbuzo siqinisa ithemba lethu lengomuso begodu sisikhumbuza ngendlela uJehova asithanda ngayo. Nanyana kunjalo, uJehova uyazi ukuthi sitlhoga ukukhuthazwa nokuqinisekiswa ingasi kanye kwaphela ngomnyaka. Kungebangelo asilungiselele isifundo qobe veke begodu asibawa nokuthi sibe khona. Ukuthobeka kusenza simlalele. Qobe veke siba nesikhathi esithileko esisisebenzisela ukulungiselela nokuya esifundweni.

5. Kubayini abantu abathobekileko basamukela isimemo esivela kuJehova?

5 Qobe mnyaka uJehova umema abantu bona abafundise begodu abantu abathobekileko bayasamukela isimemweso. (Isa. 50:4) Ngebanga lokuthi bayakuthabela ukuya esiKhumbuzweni lokho kubenza beze nesifundweni. (Zak. 8:20-23) Sisoke thina nalabo abasathoma ukuza esifundweni siyakuthabela ukufundiswa nokunqotjhiswa nguJehova, ‘umsizi nomsindisethu.’ (Rhu. 40:18) Khuyini okuqakatheke khulu ukudlula ukwamukela isimemo sokufundiswa nguJehova neNdodanakhe ethandekako uJesu?—Mat. 17:5; 18:20; 28:20.

6. Khuyini eyasiza enye indoda yeza esiKhumbuzweni?

6 Umnyaka omunye nomunye, senza koke esingakwenza bona simeme abantu abanengi ngendlela esingakghona ngayo ukuthi beze esiKhumbuzweni. Inengi labantu abathobekileko liyasamukela isimemweso begodu lokho kuyalisiza. Nasi isibonelo salokho, emnyakeni embalwa edlulileko enye indoda yafumana isimemo sesiKhumbuzo, kodwana yatjela umnakwethu owayimemako yathi angeze iphumelele. Umnakwethu lo warareka khulu nakabona indoda eyathi ngeze iphumelele leya ingena eWolweni lomBuso ngelanga lesiKhumbuzo. Indoda le yasala ibambe ongenzasi nayiqala indlela eyamukelwe kamnandi ngayo, yabe yathoma nokuza esifundweni. Akhenge isazibeka phasi, emnyakeni mahlandla amathathu kwaphela lapho ingakhenge iphumelele khona. Khuyini eyenza indoda le yatjhugulula umkhumbulo? Beyithobekile. Umnakwethu owayimemako loya uthi, “Indoda le ithobeke kwamambala.” Asinakho nokuncani ukuzaza bokuthi indoda le yadoswa nguJehova begodu sikhuluma nje ibhajadisiwe.—2 Sam. 22:28; Jwa. 6:44.

7. Izinto esizifunda eBhayibhelini nesifundweni zingasenza njani bona sithobeke?

7 Izinto esizifunda esifundweni neBhayibhelini zingasisiza sithobeke. Eemvekeni ezimbalwa ngaphambi kwesiKhumbuzo, esifundweni sicoca khulu ngesibonelo uJesu asibekela sona nendlela ebekanobuntu ngayo. Sibuye sidembe nendlela ebekathobeke ngayo, ngombana lokho kwamenza wanikela ngepilwakhe. Bese kuthi emalangeni ambalwa ngaphambi kwesiKhumbuzo, sifunda ngezinto ezenzeka ngaphambi kokuthi uJesu ahlongakale nezenzeka ekuvusweni kwakhe. Izinto esizifundako kungaba seBhayibhelini namkha esifundweni zenza sikuthokozele khulu lokho uJesu asenzela khona. Sizizwa sikhuthazeka bona silingise indlela ebekathobeke ngayo begodu sifune nokwenza intando kaJehova kungakhathaliseki bona sihlangana nobudisi obungangani.—Luk. 22:41, 42.

UKUBA NESIBINDI KUSENZA SIYE ESIFUNDWENI NESIKHUMBUZWENI

8. Khuyini etjengisa ukuthi uJesu bekanesibindi?

8 Silingisa uJesu ngokuthi sibe nesibindi. Emalangeni angaphambi kokuthi ahlongakale  waba nesibindi. Bekazi ukuthi amanabakhe azomhlambalaza, ambethe abe ambulale. (Mat. 20:17-19) Kwabhala kunjalo, akhenge akusabe ukufa. Kwathi nasekufike isikhathi sokuthi ahlongakale, watjela abapostoli bakhe ebebanaye eGetsemani wathi: “Sikimani sikhambeni. Loyo ongithengisako sekatjhidele.” (Mat. 26:36, 46) Ngemva kwalokho kwavela isiqubuthu sabantu ebesihlome ngeenkhali, nalapho akhenge abe nevalo. Kunalokho uJesu watjela isiqubuthweso ukuthi umuntu esimfunako lo nguye begodu watjela namasotja bona alise abapostoli bakhe. (Jwa. 18:3-8) Kwamambala, uJesu waba nesibindi tle. Nesikhathini sethwesi, amaKrestu azesiweko nezinye izimvu zilingisa uJesu ngokuba nesibindi. Akwenza njani lokho?

Ukuya kwakho esifundweni ngesibindi kuqinisa abanye (Funda isigaba 9) *

9. (a) Kubayini ngasikhathi kungatlhogeka sibe nesibindi nakufanele siye esifundweni? (b) Isibonelo esisibekako sibathinta njani abomnakwethu nabodadwathu abavalelwe emajele ngebanga lokukholwa kwabo?

9 Ngasikhathi, kungatlhogeka sibe nesibindi bona sihlale sikhona esifundweni mhlamunye ngebanga leentjhijilo esiqalana nazo. Abanye abomnakwethu nabodadwethu ngitjho nanyana kunezinto ezibuhlungu abazikghodhlelelako nezibenza badane bayaya esifundweni. Abanye baqalene nokugula, abanye baphikiswa mindenabo namkha ngurhulumende, kodwana kubhala kunjalo uzobafumana bakhona esifundweni. Akhuzibuze ukuthi abomnakwethu nabodadwethu abavalelwe emajele ngebanga lokukholwa kwabo bazizwa njani nabezwa ngesibonelo esihle esisibekako. (Heb. 13:3) Nabezwa ukuthi sisaragela phambili silotjha uJehova naphezu kweentjhijilo esiqalana nazo, ukukholwa kwabo kuyaqina, baba nesibindi begodu kubasiza balwele ukuhlala bathembekile. Ngilokho okwenzeka kumpostoli uPowula. Ngesikhathi avalelwe ejele leRoma wezwa ukuthi amaKrestu akunye nawo athembekile kuZimu, lokho kwamthabisa khulu. (Flp. 1:3-5, 12-14) UPowula watlolela amaKrestu amaHebheru incwadi, kungenzeka besele azokuphuma ejele namkha bekaqeda ukuphuma. Encwadini leyo wakhuthaza amaKrestu la ukuthi ‘athandane njengamalunga womndeni’ begodu angakulisi ukuhlangana ndawonye.—Heb. 10:24, 25; 13:1.

10-11. (a) Bobani ekufanele sibameme bona beze esiKhumbuzweni? (b) Umtlolo webe-Efesu 1:7 usinikela liphi ibanga lokumema nabanye bona beze esiKhumbuzweni?

10 Sitjengisa ukuthi sinesibindi navane simemela iinhlobo, esisebenza nabo kunye nabomakhelwana bethu esiKhumbuzweni. Kubayini sibamema? Sikuthokozela khulu lokho uJehova noJesu abasenzele khona, ngalokho sifuna ukumema abanye bona beze esiKhumbuzweni. Sifuna nabo bafunde bona bangazuza njani ‘emuseni omkhulu’ kaZimu asenzela wona ngesihlengo.—Funda kwebe-Efesu 1:7; IsAm. 22:17.

11 Nasiba nesibindi sokuhlangana ndawonye sisuke sitjengisa ukuthi sinethando, okuyinto eqakatheke khulu. UZimu neNdodanakhe basitjengise ngeendlela ezinengi ukuthi bayasithanda.

 ITHANDO LISENZA SIYE ESIFUNDWENI NESIKHUMBUZWENI

12. (a) Ukuya esifundweni kuliqinisa njani ithando lethu ngoJehova noJesu? (b) Umtlolo wesi-2 kwebeKorinte 5:14, 15 usikhuthaza bona silingise uJesu ngokwenzani?

12 Ithando esinalo ngoJehova noJesu lisenza bona siye esifundweni. Izinto esizifunda nasisesifundweni ziqinisa ithando esinalo ngoJehova neNdodanakhe, ngombana sikhunjuzwa ngezinto abasenzele zona. (Rom. 5:8) IsiKhumbuzo sisisiza singalibali indlela uJehova noJesu abasithanda ngayo. Bathanda ngitjho nabantu abangakwaziko ukuqakatheka kwesihlengo. Sithokoza khulu ngesihlengo, yeke silinga ngamandla ukulingisa uJesu ngendlela esiphila ngayo. (Funda yesi-2 kwebeKorinte 5:14, 15.) Ukungezelela kilokho, sidumisa uJehova ngeenhliziyo zethu zoke ngelungiselelo lesihlengo asenzele lona. Enye indlela esingamdumisa ngayo uJehova kuphendula ngokusuka ehliziyweni nasisesifundweni.

13. Singamtjengisa njani uJehova neNdodanakhe ukuthi siyabathanda? Hlathulula.

13 Singatjengisa uJehova noJesu indlela esibathanda ngayo ngokuzimisela ukudela nanyana yini ngebanga labo. Kanengi, kutlhogeka bona sizidele ukuthi sibe khona esifundweni. Kubayini sitjho njalo? Emabandleni amanengi isifundo saphakathi kweveke sisentambama, nasibuya emsebenzini begodu sidiniwe. Kuthi ngepelaveke lokha abantu nabazigedlileko thina siye esifundweni godu. Kghani uJehova uyayibona imizamwethu yokuya esifundweni nanyana sidiniwe? Uyibona khulu! Kuhlekuhle, nasidela okuthileko bona siye esifundweni kulapho abona khona ukuthi simthanda kangangani.—Mar. 12:41-44.

14. Ngisiphi isibonelo uJesu asibekela sona sokuzidela?

14 Singalingisa isibonelo esihle sakaJesu sokuzidela. UJesu bekazimisele ukufela abafundi bakhe nokubeka izinto ezibathintako ngaphambi kwezakhe. Nasi isibonelo, bekazipha isikhathi sokuba nabalandeli bakhe ngitjho nanyana adiniwe namkha atshwenyekile. (Luk. 22:39-46) Into ebeyiza qangi kuye bekukuthi khuyini angayenzela abanye kunokuthi abanye bangamenzelani. (Mat. 20:28) Nasithanda uJehova, abomnakwethu nabodadwethu sizokwenza koke okusemandlenethu bona sibe khona esiDlweni seKosi saNtambama nesifundweni.

15. Bobani esifuna ukubasiza ngokukhethekileko?

 15 Soke simalunga womndeni wamaKrestu begodu siyakuthabela ukwenza koke okusemandlenethu bona simemele abantu esifundweni. Nokho, sikuthanda khulu ukusiza “abahlobene nathi ekukholweni” khulukhulu labo abalise ukuza esifundweni namkha ukutjhumayela. (Gal. 6:10) Sibatjengisa indlela esibathanda ngayo ngokubakhuthaza bona beze esifundweni, khulukhulu esiKhumbuzweni. NjengoJehova noJesu kuthi asijekezele lokha umuntu obekangasezi esifundweni namkha angasayi esimini nakabuyela kuJehova, uBabethu olithando noMelusethu.—Mat. 18:14.

16. (a) Singakhuthazana njani begodu ukuya esifundweni kuzosisiza njani? (b) Kubayini sithi lesi sikhathi esihle khulu sokukhumbula lokho uJesu akutjho emtlolweni kaJwanisi 3:16?

16 Eemvekeni ezizako, mema abantu abanengi ngendlela ongakghona ngayo bona babe khona esiKhumbuzweni ngeLesihlanu entambama, ngo-Apreli 19, 2019. (Funda ibhoksi elithi “ Kghani Uzobamema?”) Kwanga singenza koke okusemandlenethu umnyaka lo, bona sikhuthazane ngokuba khona qobe esifundweni saphakathi kweveke nangepelaveke. La malungiselelo uJehova asenzele wona. Njengombana ukupheliswa kwephaseli kutjhidela ukuya esifundweni kuzosisiza bona sithobeke, sibe nesibindi begodu sibe nethando. (1 Thes. 5:8-11) Ngezenzo zethu akhesitjengiseni uJehova neNdodanakhe ukuthi sibathanda ngeenhliziyo zethu zoke.—Funda uJwanisi 3:16.

INGOMA 126 Lindani Nikghodlhelele

^ isig. 5 Ilanga langeLesihlanu ngo-Apreli 19, 2019 lizokuba ngeliqakathe khulu ngombana kuzabe kusiKhumbuzo sokufa kwakaKrestu. Khuyini esenza bona sibe khona esiKhumbuzweni? Kungebanga lokuthi sifuna ukuthabisa uJehova. Esihlokwenesi sizokucoca ngokuthi ukuya esiKhumbuzweni nesifundweni kutjho ukuthini ngathi.

^ isig. 52 IHLATHULULO YEENTHOMBE. AMAKHASI 28-29: Umnakwethu osejele ngebanga lokukholwa kwakhe ukhuthazwa yincwadi evela emndeninakhe. Kuyamthabisa ukwazi ukuthi abakamkhohlwa begodu uyakhuthazeka nakafumana umbiko wokuthi umndenakhe awuvumeli imiraro yomphakathi bona iwuvimbe ukuthi ungayi esifundweni.