Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO SESI-2

Dumisa UJehova Ebandleni

Dumisa UJehova Ebandleni

‘Ngizokudumisa phakathi kwebandla.’—RHU. 22:23.

INGOMA 59 Yizani Sidumiseni UJehova

OKUZOKUCOCWA NGAKHO *

1. UDavida bekazizwa njani ngoJehova begodu lokho kwamkhuthaza bona enzeni?

IKOSI UDAVIDA yatlola yathi, “USomnini mkhulu, kufuze adunyiswe khulu.” (Rhu. 145:3) Bekamthanda uJehova begodu ithandwelo lamenza bona adumise uZimu “phakathi kwebandla.” (Rhu. 22:23; 40:6) Akunakuzaza ukuthi nawe uyamthanda uJehova begodu uvumelana namezwi kaDavida athi: “Idumo alibe kuwe Somnini, Zimu wakababethu u-Israyeli, bekube nini nanini.”—1 Kron. 29:10-13.

2. (a) Singamdumisa njani uJehova? (b) Ngimiphi imiraro abanye abaqalana nayo begodu khuyini esizoyibuyekeza?

2 Esikhathini sethu, enye indlela esidumisa ngayo uJehova kuphendula esifundweni. Nanyana kunjalo, inengi labomnakwethu nabodadwethu liqalana nomraro omkhulu, liyafuna ukuphendula esifundweni kodwana ivalo liyabakhandela. Khuyini engabasiza bona bahlule ivalwelo? Ngiziphi izinto ezingasisiza soke bona siphendule iimpendulo ezikhuthazako? Ngaphambi kokuphendula imibuzo le akhesibuyekeze amaphuzu amane aqakathekileko asenza siphendule esifundweni.

KUBAYINI SIPHENDULA ESIFUNDWENI?

3-5. (a) Ngokuya komtlolo wamaHebheru 13:15 kubayini siphendula esifundweni? (b) Kghani kufuze soke siphendule ngendlela efanako? Hlathulula.

3 UJehova usinikele soke ilungelo lokumdumisa. (Rhu. 119:108) Iimpendulo zethu ziyingcenye ‘yomhlabelo wokudumisa’ begodu akekho ongasenzela umhlabelo loyo. (Funda amaHebheru 13:15.) Kghani uJehova ufuna umhlabelo namkha iimpendulo ezifanako kithi soke? Awa, akusinjalo.

 4 UJehova uyazi ukuthi sinamakghono nobujamo obungafaniko begodu uyithokozela khulu imihlabelo esikghona ukumenzela yona. Akhucabange ngemihlobo ethileko yemihlabelo ebekayamukela kuma-Israyeli. Amanye ama-Israyeli bewanikela ngemvu namkha imbuzi. UmIsrayeli otlhagileko bekanganikela ‘ngamazuba amabili wommango namkha amazutjana amabili wekhaya.’ Kodwana umIsrayeli nakanganamandla wokwenza njalo bekanganikela ‘ngesitjhutjana seflowuru esefiweko.’ (Lev. 5:7, 11) Iflowuru beyingabizi kangako, nanyana kunjalo uJehova bekawuthokozela umhlabelo loyo ‘nawuyiflowuru esefiweko.’

5 UZimethu onomusa usazizwa ngendlela efanako nanamhlanjesi. Lokha nasiphendulako akalindeli bona sibe ziinkhulumi ezihle njengo-Apholo namkha sibe nekghono lokukholisa njengoPowula. (IzE. 18:24; 26:28) UJehova ufuna siphendule ngezinga esingakghona ukuphendula ngalo. Khumbula umhlolokazi owanikela ngeempaparwana ezimbili zenani eliphasi khulu. Bekaligugu kuJehova ngombana wanikela ngakho koke ebekakghona ukunikela ngakho.—Luk. 21:1-4.

Ukuphendula kuzuzisa thina nabalaleleko (Funda iingaba 6-7) *

6. (a) Ngokuya komtlolo wamaHebheru 10:24, 25 iimpendulo esizizwako esifundweni zingasithinta njani? (b) Ungatjengisa njani ukuthi uyazithokozela iimpendulo ezikukhuthazako?

6 Siyakhuthazana ngeempendulo zethu. (Funda amaHebheru 10:24, 25.) Soke siyakuthabela ukuzwa iimpendulo ezihlukahlukeneko esifundweni. Siyayithabela ipendulo elula nesuka ehliziyweni evela emntwaneni. Nasizwa umuntu alandisa ngelwazi elitjha alifumene nakafundako soke siyakhuthazeka. Siyabathokoza nalabo ‘ababa nesibindi’ sokuphendula ngitjho nanyana baneenhloni namkha bathoma ukufunda ilimi lethu. (1 Thes. 2:2) Singatjengisa njani bona siyayithokozela imizamwabo? Ngokubathokoza nakuphuma isifundo. Enye indlela esingatjengisa ngayo ukuthi siyathokoza ngeempendulo zabo kukuthi nathi siphendule. Ngokwenza lokho akubi ngithi kwaphela esifumana isikhuthazo kodwana nathi siyabakhuthaza abanye.—Rom. 1:11, 12.

7. Kusisiza ngani ukuphendula esifundweni?

7 Nasiphendulako esifundweni nathi siyasizeka. (Isa. 48:17) Njani? Kokuthoma, nasifuna ukuphendula esifundweni kuzokufuze silungiselele kuhle. Kanti-ke nasilungiselela  kuhle sizolizwisisa kuhle khulu iliZwi lakaZimu. Yeke nasilizwisisa kuhle kuzokuba lula bona sikwenze esikufundako. Kwesibili, isifundo siba mnandi khulu nange nathi siba nendima esiyidlalako kilokho okukhulunywa ngakho. Kwesithathu, kanengi nawuphendulileko esifundweni awuyilibali ipendulo leyo ngitjho nanyana sekukade siphumile esifundweni. Lokho kwenziwa kukuthi ukuphendula kutlhoga bona sisebenze ngamandla.

8-9. (a) Ngokuya komtlolo kaMalaki 3:16 ucabanga ukuthi uJehova uzizwa njani nasiphendulako esifundweni? (b) Abanye baqalana naziphi iintjhijilo?

8 UJehova uyathaba nakasibona siveza indlela esikholwa ngayo. UJehova uyasizwa nasiphendulako esifundweni begodu ukuthokozela khulu lokho. (Funda uMalaki 3:16.) Yeke nakabona ukuthi senza koke esingakwenza bona simthabise uyasibusisa, lokho kutjengisa ukuthi uyakuthokozela esimenzela khona.—Mal. 3:10.

9 Kwamambala sinamabanga amahle khulu wokuphendula esifundweni. Kodwana kunabanye abakusabako ukuphakamisa isandla baphendule. Nange nawe uzizwa njalo ungalilahli ithemba. Kwanjesi-ke akhesicoceni ngeenkambiso zeBhayibheli, sithathe neembonelo ezimbalwa nezinye izinto ezingasisiza bona siphendule namkha sithuthukise indlela esiphendula ngayo esifundweni.

HLULA IVALO

10. (a) Khuyini eyenza abanye babe nevalo nakufuze baphendule esifundweni? (b) Nange usaba ukuphendula kungenzeka umumuntu onjani?

10 Abanye abantu nakufuze baphendule esifundweni kubethana amadolo. Kghani nawe uzizwa njalo? Nange uzizwa njalo awusiwedwa. Iqiniso kukuthi soke sibetjhwa livalo nakufanele siphendule. Yeke into eqakathekileko ekufanele uyenze bona uhlule ivalo kukwazi ukuthi khuyini kuhlekuhle ekwenza uthukwe. Kghani usaba ukuthi uzokuthi nasele uphakamisile bakukhombe bese ulibale ukuthi bewufuna ukuthini? Namkha usaba ukuthi uzakutjho into ekungasiyo? Kghani usaba ukuthi angeze uphendule kuhle njengabanye? Kuhlekuhle ukuzizwa ngendlela leyo kuhle. Kutjho ukuthi uthobekile begodu ubona abanye abantu bangcono  kunawe. NoJehova uyabathanda abantu abathobekileko. (Rhu. 138:6; Flp. 2:3) Kodwana uJehova usalindele bona umdumise begodu ukhuthaze abomnakwenu nabodadwenu esifundweni. (1 Thes. 5:11) Uyakuthanda, yeke uzokusiza ube nesibindi sokwenza njalo.

11. Ngimiphi imiTlolo engasisiza?

11 Akhesicoce ngemiTlolo engasisiza endabeni le. IBhayibheli lithi soke siyayenza imitjhapho, kungaba ngezinto esizikhulumako nendlela esikhuluma ngayo. (Jak. 3:2) UJehova uyazi ukuthi sinesono begodu sizokunande sitjhapha. Kanti nabomnakwethu nabodadwethu nabo balingisa uJehova, bayazi ukuthi sinesono. (Rhu. 103:12-14) Bamndenethu begodu bayasithanda. (Mar. 10:29, 30; Jwa. 13:35) Bayazwisisa ukuthi ngasikhathi nasiphendulako asitjho izinto ngendlela esifisa ngayo.

12-13. Khuyini esingayifunda kilokho okwenzeka kuNerhemiya nakuJona?

12 Akhucabange ngezinye iimbonelo eziseBhayibhelini ezingakusiza bona ulwisane nokusaba. Khumbula uNerhemiya. Bekasebenza esigodlweni sekosi enamandla. UNerhemiya wathi nakezwa bonyana imithangala yeJerusalema igiriziwe namasango wakhona atjhisiwe wadana khulu. (Nerh. 1:1-4) Ikosi yambona ukuthi akakathabi, yeke yambuza ukuthi udliwa yini kangaka. Akhucabange bona wathukwa kangangani nakezwa ikosi imbuza. UNerhemiya wavele wathandaza khonokho ngemva kwalokho waphendula ikosi. Ikosi yathi nayizwa lokho yenza koke engakwenza bona isize abantu bakaZimu. (Nerh. 2:1-8) Omunye owaba sibonelo nguJona. Kwathi uJehova nakamthuma bona ayokukhalima abantu beNiniva kwabethana amadolo, akhenge aye nalapho wabaleka. (Jona 1:1-3) Kodwana uJehova wamsiza wakghona ukwenza umsebenzi lo ngokukhamba kwesikhathi. Umlayezo egade awuphethe loyo wabasiza khulu abantu beNiniva. (Jona 3:5-10) Endabeni kaNerhemiya sifunda ukuthi kuqakathekile ukuthandaza ngaphambi kokuthi siphendule. Bese kuthi endabeni kaJona sifunda ukuthi uJehova angasisiza bona simlotjhe kungakhathaliseki bona sinevalo elingangani. Ukutjhumayeza abantu beNiniva angeze kwafana nokuphendula esifundweni, ungakhethani phakathi kokutjhumayeza abantu beNiniva nokuphendula esifundweni?

13 Khuyini engakusiza bona ukhuthaze abanye ngokuphendula esifundweni? Akhesicoce ngananzi izinto ezimbalwa ezingakusiza.

14. Kubayini kufuze silungiselele kuhle begodu singakwenza nini lokho?

14 Lungiselela. Nawuhlela kusesengaphambili begodu ulungiselele kuhle, uzokuba nesibindi sokuphendula esifundweni. (IzA. 21:5) Nokho, soke sinamahlelo ahlukileko esiwenzileko wokulungiselela. U-Eloise, omhlolokazi oseminyakeni ema-80 uthoma ukulungiselela isiFundo sesiThala iveke isathoma. Nakahlathulula ibanga lokwenza  njalo, uthi: “Ngisithabela khulu isifundo nangilungiselela kusesengaphambili.” UJoy osebenzako, uzibekela isikhathi sangoMgqibelo sokulungiselela isiThala sakhe. Uthi: “Kulula ukukhumbula engikufundileko nangilungiselela ngelanga langaphambi kwesifundo.” U-Ike mdala omajadu ebandleni begodu uliphayona, yena uthi: “Kungcono khulu kimi ukulungiselela kancanikancani phakathi neveke kunokufunda yoke into ngesikhathi sinye.”

15. Ungalungiselela njani bona ukghone ukuphendula esifundweni?

15 Kubandakanyani ukulungiselela isifundo kuhle? Thandaza ngaphambi kokuthoma ukufunda, ubawe uJehova akuphe ummoya ocwengileko. (Luk. 11:13; 1 Jwa. 5:14) Ngemva kwalokho sebenzisa imizuzu ethileko uhlaziye isihloko, iinhlokwana, imifanekiso namabhoksi wokufundisa. Njengombana ufunda isigaba ngasinye, linga ukufunda imitlolo edzujuliweko ngendlela ongakghona ngayo. Cabangisisa ngalokho okufundako, khulukhulu ngamaphuzu ofisa ukuwaphendula. Nawulungiselela kuhle uzokuzuza khulu begodu kuzokuba lula ukuphendula.—2 Kor. 9:6.

16. Ngimaphi amathulusi onawo begodu uwasebenzisa njani?

16 Nakukghonakalako sebenzisa amathulusi wetheknoloji afumaneka ngelimi olaziko. UJehova usebenzise ihlanganwakhe bona asinikele iinsetjenziswa zetheknoloji ezizosisiza silungiselele isifundo. I-JW Library app® isisiza sidawnlode iincwadi zokufunda kibofunjathwako. Lokho kusisiza sifunde namkha silalele iincwadezi ngananyana ngisiphi isikhathi begodu kungakhathaliseki ukuthi sikuphi. Abanye basebenzisa ithuluseli ngesikhathi sabo sokudla emsebenzini namkha esikolweni begodu abanye balisebenzisela ukulalela nabasendleleni. I-Watchtower Library nebulungelo-thungelelwano LesiThala zenza kube lula ukurhubhulula amaphuzu esifisa ukuwazwisisa ngcono.

Ngisiphi isikhathi ozibekele sona sokulungiselela isifundo? (Funda iingaba 14-16) *

17. (a) Kubayini kungcono ukulungiselela iimpendulo ezinengana? (b) Khuyini okufundileko evidiyweni ethi Yiba Mngane KaJehova—Lungiselela Impendulo Yakho?

17 Nakukghonakalako lungiselela iimpendulo ezinengana esifundweni ngasinye. Kubayini sitjho njalo? Ngombana kungenzeka bangakukhethi nawuphakamisako. Kungenzeka uphakamise nabanye ngesikhathi esifanako begodu oraga isifundo kungenzeka akhethe omunye wabo. Ukwenzela bona isifundo siphele ngesikhathi, oraga isifundo kungenzeka anikele abambalwa ithuba lokuphendula. Nje-ke, ungaphatheki kumbi namkha uphele amandla nakangakukhethiko. Nawulungiselele iimpendulo ezinengana uzokuba namathuba amanengi wokuphendula. Ungaphakamisa bona ufunde umtlolo. Nokho nakukghonakalako lungiselela bona uphendule ngamezwakho. *

18. Kubayini kufuze iimpendulo zakho zibe zifitjhani?

 18 Iimpendulo zakho azibe zifitjhani. Kanengi, iimpendulo ezikhuthaza khulu zifitjhani begodu zilula. Nje-ke, linga ngamandla ukwenza iimpendulo zakho zibe zifitjhani. Linga bona iimpendulo zakho zingadluli imizuzwana ema-30. (IzA. 10:19; 15:23) Nangabe uneminyaka eminengi uphendula esifundweni, kuqakathekile bona ube sibonelo esihle ngokuphendula iimpendulo ezifitjhani. Kubayini kuqakathekile? Ngombana nawukhuluma isikhathi eside ngezinto ezinengi abanye bangathukwa bacabange bona angeze baphendula njengawe. Ukungezelela, iimpendulo ezifitjhani zinikela nabanye ithuba lokuphendula. Lokhu kuqakatheke khulu nabakukhomba kokuthoma, ipendulwakho ayibe lula begodu inqophe. Ungalingi ukuphendula woke amaphuzu asesigabeni. Ngemva kobana iphuzu eliyihloko ekukhulunywa ngalo esigabeni liveziwe, ungaphendula ngamanye amaphuzu.—Funda ibhoksi elithi “ Ngiziphi Izinto Engingaphendula Kizo?

19. Oraga isifundo angakusiza njani begodu khuyini okufuze uyenze?

19 Tjela oraga isifundo bona ufisa ukuphendula esigabeni esithileko. Nawukhetha ukwenza njalo, kufuze utjele oraga isifundo kusesenesikhathi ngaphambi kokuthoma kwesifundo. Nakubuzwa umbuzo wesigabeso, phakamisa ngokwaneleko ukwenzela bona oraga isifundo akubone.

20. Ukuya esifundweni kufana njani nokuhlanganyela esidlweni nabangani?

20 Ukuya esifundweni kufana nokudla nabangani obathandako. Nawungamenywa bona uzokudla nabanye bebandleni begodu bakubawe bona upheke okuthileko, bewungazizwa njani? Mhlamunye ungaba nevalo, kodwana akunakuzaza ukuthi ungenza koke okusemandlenakho bona upheke okuthileko abazokuthabela. UJehova usimeme bona size esifundweni begodu usiphekele ukudla okwehla esiphundu. (Rhu. 23:5; Mat. 24:45) Kumthabisa khulu nasiza siphethe isipho esilula esingakghona ukumupha sona. Nje-ke, lungiselela kuhle begodu uphendule ngokutjhaphulukileko. Nawenza njalo uzokudla etafuleni lakaJehova begodu ulethe isipho ozosabelana nebandla.

INGOMA 2 Ibizo Lakho NguJehova

^ isig. 5 Njengomrhubi uDavida, soke siyamthanda uJehova begodu siyakuthabela ukumdumisa. Sinethuba elikhethekileko lokutjengisa ithando esinalo ngoZimu ngokuphendula esifundweni. Nanyana kunjalo, abanye bethu bayasaba ukuphendula esifundweni. Nawukufumana kubudisi ukwenza njalo, isihlokwesi singakusiza uzwisise bona kubayini usaba ukuphendula nokuthi ungakuhlula njani ukusabokho.

^ isig. 17 Bukela ividiyo ethi Yiba Mngane KaJehova—Lungiselela Impendulo Yakho ku-jw.org. Qala ngaphasi kwesithi IZIMFUNDISO ZEBHAYIBHELI > IZINGANE.

^ isig. 63 IHLATHULULO YEENTHOMBE. IKHASI 9: Amalunga webandla athabela ukuphendula esifundweni sesiThala.

^ isig. 65 IHLATHULULO YEENTHOMBE. IKHASI 10-11: Amalunga webandla ebekavezwe ngaphezulu athabela ukulungiselela isifundo sesiThala. Ngitjho nanyana anobujamo obuhlukileko, woke azibekela isikhathi sokulungiselela isifundo.