Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO SOBU-8

Kubayini Kuqakathekile Ukuthokoza?

Kubayini Kuqakathekile Ukuthokoza?

“Hlalani nithokoza.”—KOL. 3:15.

INGOMA 46 Siyakuthokoza Jehova

OKUZOKUCOCWA NGAKHO *

1. Indoda ebeyimSamariya eyalatjhwa nguJesu, yatjengisa njani ukuthi iyathokoza?

AMADODA alitjhumi la bewasebujamweni obumbi. Bewanobulepheru begodu bewanganalo ithemba lokuthi azakhe ahlanjululwe. Ngelinye ilanga abona uJesu umFundisi omKhulu asese kude. Bewezwile ukuthi uJesu ulapha yoke imihlobo yokugula, kungebangelo nawo bewanethemba lokuthi uzowelapha. Nawambonako arhuwelela athi: “Jesu, Mfundisi, sirhawukela!” Khonokho woke alapheka. Akunakuzaza ukuthi woke athaba khulu ngebanga lomusa uJesu awenzele wona kodwana munye kwaphela owajikako wayokutjela uJesu ukuthi uyathokoza. * Indoda eyajikako le beyimSamariya, yakhuthazeka bona idumise “uZimu ngelizwi elikhulu.”—Luk. 17:12-19.

2-3. (a) Kubayini ngezinye iinkhathi singabhalelwa ukuthokoza? (b) Esihlokwenesi sizokucoca ngani?

2 NjengomSamariya sifuna ukutjengisa abantu abanomusa ukuthi siyathokoza. Ngezinye iinkhathi siyakhohlwa nokubathokoza, kungaba ngamezwi namkha ngezenzo.

3 Esihlokwenesi sizokucoca ngokuthi kubayini kuqakathekile ukuthokoza ngamezwi nangezenzo. Sizokufunda ngeembonelo zabantu ekukhulunywa ngabo eBhayibhelini ebebathokoza nabangakhenge bathokoze. Sizokucoca nangeendlela esingatjengisa ngazo ukuthi siyathokoza.

KUBAYINI KUFUZE SITHOKOZE?

4-5. Kubayini kufuze sithokoze?

4 UJehova usibekela isibonelo sokuthokoza. Enye indlela  akwenza ngayo kubusisa labo abamthabisako. (2 Sam. 22:21; Rhu. 13:6; Mat. 10:40, 41) ImiTlolo isikhuthaza bona sibe ‘balingisi bakaZimu, njengabantwana abathandekako.’ (Efe. 5:1) Ibanga eliqakathekileko elisenza bona sithokoze kukuthi sifuna ukulingisa uJehova.

5 Akhucabange ngelinye ibanga elisenza sithokoze abanye abantu. Ukuthokoza kufana nokudla okumnandi, kuba mnandi khulu lokha nasikwabelana nabanye. Nathi nasizwa ukuthi abanye basithokoza ngebanga lalokho esikwenzako siyathaba. Yeke nasithokoza abanye nabenza izinto ezihle bayathaba. Lokha nasithokoza umuntu ngento asenzele yona lokho kumtjela ukuthi usisizile ngokusenzela okuthileko namkha ngokusipha into ebesiyitlhoga. Umphumela walokho uba kukuthi ubungani bethu naye buyaqina.

6. Amahabhula enziwe ngegolide afana njani namezwi wokuthokoza?

6 Amezwethu wokuthokoza aligugu. IBhayibheli ithi: “Ilizwi elikhulunywe ngesikhathi esifaneleko lifana namahabhula wegolide akghabise esitjeni sesiliva.” (IzA. 25:11) Akhucabange bona lihle kangangani ihabhula elenziwe ngegolide elingesitjeni sesiliva. Liligugu kwamambala. Ungazizwa njani nawungafumana isipho esinjalo? Amezwi wokuthokoza owatjela abanye nawo angaba ligugu kangako. Akhucabange ngalokhu: Amahabhula wegolide angahlala isikhathi eside khulu. Ngokufanako, amezwi amnandi wokuthokoza angahlala akhunjulwa mumuntu owezwako begodu abe ligugu kuye ukuphila kwakhe koke.

BATHOKOZA NGEZINTO ABENZELWA ZONA

7. EmTlolweni wamaRhubo 27:4, uDavida neenzukulwana zaka-Asafa zamthokoza njani uJehova?

7 Inengi labantu bakaZimu bekadeni lathokoza ngezinto elenzelwa zona. Omunye wabo bekunguDavida. (Funda iRhubo 27:4.) Wakuthabela khulu ukulotjha uZimu ngeqiniso begodu lokho wakutjengisa ngezenzo  zakhe. Kwathi lokha nakwakhiwa ithempeli wanikela ngezinto eziligugu. Iinzukulwana zaka-Asafa zathokoza uJehova ngokutlola iingoma zokudumisa. Kenye yeengoma eyatlolwa ziinzukulwanezi zathokoza uZimu ngokuzwakalisa ithando ezinalo ‘ngeemangaliso zakaJehova.’ (Rhu. 75:2) Akunakuzaza ukuthi uDavida neenzukulwana zaka-Asafa bezifuna ukutjengisa uJehova ukuthi zimthokoza khulu ngeembusiso abazifumanako. Kghani ungakghona ukubalingisa?

Incwadi uPowula ayitlolela amaRoma isifundisani ngokutjela abanye izinto ezitjengisa ukuthi siyakuthokozela abakwenzako? (Funda iingaba 8-9) *

8-9. UPowula watjengisa njani ukuthi uyawathanda amaKrestu akunye nawo begodu waba yini umphumela?

8 Umpostoli uPowula bekawathanda amaKrestu akunye nawo, lokho wakutjengisa ngokukhuluma kuhle ngawo. Emithandazwenakhe bekahlala athokoza uZimu ngawo. Nalokha nakawatlolela iincwadi bekawatjela ukuthi aqakathekile kuye. Encwadini yebeRoma 16:1-15 uPowula ubiza amaKrestu akunye nawo ama-27 ngamagamawo. UPowula wakhumbula ukuthi uPriska no-Akhwila ‘babeka iintamo zabo engozini’ ngebanga lakhe, noFoyibe ‘obekanjengomvikeli wabanengi.’ Wawabuka khulu amaKrestu athandekako la nasebenza budisi.—Rom. 16:1-15.

9 UPowula bekazi ukuthi amaKrestu akunye nawo anesono, nanyana kunjalo nakaphetha incwadakhe ayitlolela amaKrestu weRoma wakhetha ukudzimelela ebuntwini bawo obuhle. Akhucabange ukuthi amaKrestu lawo azizwa njani nakufundwa incwadi leyo ebandleni. Athaba khulu begodu lokho kwenza ubungani bawo naye baqina. Kghani ubathokoza qobe abomnakwenu nabodadwenu ngezinto ezihle abazitjhoko nabazenza ebandleni?

10. Khuyini esingayifunda endleleni uJesu athokoza ngayo abalandeli bakhe?

10 Emilayezwenakhe eya emabandleni we-Asiya, uJesu wathokoza abalandeli bakhe ngomsebenzi abawenzako. Nasi isibonelo, encwadini ayitlolela ibandla leThiyathira wathi: “Ngiyazazi izenzo zakho, ithando, ukukholwa, umsebenzi nokukghodlhelela kwakho, nokuthi izenzo zakho zamuva zidlula lezo owazenza ekuthomeni.” (IsAm. 2:19) UJesu akhenge akhulume ngetuthukwabo kwaphela kodwana wababuka ngebanga lobuntu ebebanabo bokwenza izinto ezihle. Ngezinye iinkhathi bekutlhogeka bona abakhalime, nanyana kunjalo bekathoma umlayezwakhe bekawuphethe ngamezwi akhuthazako. (IsAm. 2:25-28) UJesu uyihloko yebandla lobuKrestu, yeke akutlhogeki bona asithokoze ngomsebenzi esiwenzako. Nanyana kunjalo uyasithokoza. Lesi sibonelo esihle khulu asibekela abadala.

AKHENGE BAZITHOKOZELE IZINTO EBEBANAZO

11. Ngokuya ngokomTlolo wamaHebheru 12:16, u-Esewu wazithokozela na izinto ezicwengileko?

11 Abanye abantu esifunda ngabo eBhayibhelini kuyadanisa ukuthi khenge bazithokozele izinto ebebanazo. Omunye wabo ngu-Esewu, ngitjho nanyana akhuliswa babelethi abathanda uJehova akhenge azithokozele izinto ezicwengileko. (Funda amaHebheru 12:16.) Kwabonakala njani ukuthi akathokozi? Umfowabo uJakopo wathi akamthengisele ubuzibulo bakhe ngesikotlelo sinye sesitjhebo, akhenge azibuze kabili wamthengisela. (Gen. 25:30-34) Ngokukhamba kwesikhathi u-Esewu wazisola. Koke lokho kwenziwa kukuthi bekangazithokozeli izinto ebekanazo, yeke bengeze asola omunye umuntu ngebanga lokulahlekelwa buzibulo bakhe.

12-13. Ama-Israyeli atjengisa njani ukuthi awathokozi begodu waba yini umphumela?

12 Ama-Israyeli bewanamabanga amanengi wokuthokoza. Atjhatjhululwa ebuqgileni ngemva kokuthi uJehova abethe isitjhaba seGibhide ngamaTshwenyeko aliTjhumi. Ngemva  kwalokho uJehova wawasindisa ngokutjhabalalisa ibutho leGibhide eLwandle eliBovu. Ama-Israyeli amthokoza khulu uJehova kangangokuthi avuma ingoma yokumdumisa. Kghani ahlala athokoza?

13 Kwathi ama-Israyeli nawaqalana neminye imiraro alibala zoke izinto ezihle uJehova awenzele zona. Kwabonakala ukuthi kuhlekuhle awathokozi. (Rhu. 106:7) Kwabonakala njani? IBhayibheli ibika ukuthi “umkhambathi lowo wanghonghoyila kuMosi no-Aroni erhalawumbeni.” Kuhlekuhle ama-Israyeli bewanghonghoyila ngoJehova. (Eks. 16:2, 8) Kwamdanisa khulu uJehova ukubona abantu bakhe bangathokozi. Ngokukhamba kwesikhathi wabikezela ukuthi woke amadoda anghonghoyilako azokutjhatjalaliswa emmangweni ngaphandle kwakaJotjhuwa noKalebi. (Num. 14:22-24; 26:65) Akhesicoce ngokuthi singakugegeda njani ukulandela iimbonelo ezimbezi kunalokho silingise iimbonelo ezihle.

INDLELA ESINGATHOKOZA NGAYO

14-15. (a) Abantu abatjhadileko bangatjengisa njani ukuthi bayathandana? (b) Ababelethi bangabafundisa njani abantwana babo bona bathokoze nabenzelwe izinto ezihle?

14 Emndenini. Lokha ilunga elinye nelinye lomndeni nalithokozako umndeni woke uhlala uthabile. Abantu abatjhadileko nabatjengisa ukuthi bayathandana bazokutjhidelana, begodu lokho kuzokwenza kube lula bona balibalelane. Indoda ethanda umkayo, angeze ibone izinto ezihle azenzako nazitjhoko kwaphela kodwana ‘izombuka.’ (IzA. 31:10, 28) Umfazi ohlakaniphileko uyayitjela indodakwakhe ukuthi khuyini emenza ahlale amhlonipha.

15 Babelethi, khuyini eningayenza bona nifundise abantwana benu ukuthi bazithokozele izinto ezihle abenzelwa zona? Ningakhohlwa ukuthi abantwabenu bazokulingisa koke enikwenzako nenikutjhoko. Nje-ke, yibani ziimbonelo ezihle ngokubathokoza abantwabenu nabanenzela izinto ezihle. Ukungezelela, bafundiseni ukuthokoza lokha abantu nababenzela izinto ezihle. Basizeni bazwisise ukuthi ukuthokoza kuvela ehliziyweni nokuthi amezwabo angathinta iinhliziyo zabanye. Nasi isibonelo, udadwethu uClary uthi: “Umma nakaneminyaka ema-32 wazifumana asele nabantwana abathathu ekufuze abakhulise ayedwa. Yeke nangiba neminyaka ema-32 ngacabanga ukuthi bekubudisi kangangani kumma nakangangami ukukhulisa abantwana ayedwa. Nje-ke, ngamtjela ukuthi ngimthokoza kangangani ngokwenza koke  okusemandlenakhe bona asikhulise. Ukhe wangitjela ukuthi amezwami lawa aseseligugu khulu kuye nokuthi uhlala acabanga ngawo begodu ayamthabisa.”

Fundisa abantwana bakho bona bathokoze (Funda isigaba 15) *

16. Akhuze nesibonelo esitjengisa ukuthi kuba nawuphi umphumela nawutjela umuntu ukuthi khuyini oyithandako ngaye.

16 Ebandleni. Nasithokoza abomnakwethu nabodadwathu siyabakhuthaza. Nasi isibonelo salokho, uJorge umdala webandla oneminyaka ema-28 wakhe wagula wabangwa neenzibi. Akhenge akghone ukuya esifundweni inyanga yoke. Ngitjho nangemva kokuphola kwakhe bekangakghoni ukwenza izabelo zakhe esifundweni. UJorge uthi: “Ngazizwa ngingasililitho ngebanga lokuthi bengingakghoni ukwenza imisebenzami yebandleni. Nokho ngelinye ilanga nakuphuma isifundo omunye umnakwethu wathi kimi: ‘Ngifuna ukukuthokoza ngesibonelo esihle osibekele umndenami. Awazi indlela esizithabele ngayo iinkulumo ebewuzibeka eminyakeni edlulileko. Zisisizile bona siqinise ukukholwa kwethu.’ Amezwi lawo angithinta khulu kangangokuthi ngathoma ukulila. Ngangisitlhoga isikhuthazweso.”

17. Ngokuya ngokomTlolo webeKolose 3:15, singamtjengisa njani uJehova ukuthi siyazithokozela izinto asenzela zona?

17 UZimethu onesandla esivulekileko. UJehova usifundise izinto ezinengi khulu ezisisiza bona sitjhidelane naye. Usifundisa emihlanganweni esiba nayo, ngabomagazini nakuzinzolwazi lethu. Wakhe wezwa ikulumo, wafunda isihloko esithileko namkha wabukela i-broadcast eyakuthintako wabe wathi ‘ngilokhu ebengikutlhoga’? Alo, singatjengisa njani ukuthi siyakuthokozela lokho uJehova asenzela khona? (Funda kwebeKolose 3:15.) Okhunye esingakwenza kukuthi nasithandazako simthokoze ngezinto ezihle asenzela zonezi.—Jak. 1:17.

Nasifaka isandla ekuhlwengiseni iWolo lomBuso sitjengisa ukuthi sibabantu abathokozako (Funda isigaba 18)

18. Singatjengisa njani ukuthi siyalithokozela iWolo lethu?

18 Nalokha nasihlwengisa amaWolwethu womBuso sitjengisa uJehova ukuthi siyazithokozela izinto asenzela zona. Kungebangelo nakuhlwengiswa iWolo lethu namkha lilungiswa sifaka isandla. Abasebenza ngemitjhini esiyisebenzisela amavidiyo nokuvuma ebandleni nabayiphatha kuhle imitjhini le bazabe batjengisa ukuthi bayakuthokozela lokho uJehova asenzela khona. Kanti kuhle ukukhumbula ukuthi amaWolwethu womBuso nasiwaphatha kuhle azokuhlala isikhathi eside begodu ngeze kutlhogeke ukuthi alungiswe khulu. Nasenza njalo, sizokwenza kube lula ukuthi imali enengi isetjenziselwe ukwakha  amanye amaWolo womBuso bekulungiswe nalawo atlhoga ukulungiswa.

19. Khuyini oyifundileko kilokho okwenzeka kumjikelezi nomkakhe?

19 Abomnakwethu nabodadwethu abasebenza budisi ngebanga lethu. Nasibatjelako ukuthi sikuthokozela kangangani abasenzela khona kungakwenza kube lula ukuthi baqalane nemiraro ebadisibezako. Akhucabange nganasi isibonelo somjikelezi nomkakhe. Ngelinye ilanga basebenza ilanga loke esimini naphezu kokuthi bekumakhaza begodu batjhayisa badinwe baphelile. Mhlokho amakhaza bewakghadzisa ummongo, yeke umma lo walala ngembaji ebekayimbethe. Ngakusasa ekuseni watjela ubabakwakhe ukuthi angeze asakghona ukuragela phambili nomsebenzi wokukhambela amabandla lo. Kwathi kusesenjalo kwafika incwadi evela eBethel begodu beyitlolelwe yena. Incwadi le yambuka ngomsebenzi omuhle awenzako beyamthokoza nangokukghodlhelela kwakhe. Yatjho nokuthi akusilula ukuhlala eendaweni ezihlukahlukeneko, iveke le bala iveka leya sebakwenye indawo. Indodakwakhe ithi: “Incwadi leya yamkhuthaza khulu, ngemva kokuthi ayifundile khenge ngisamuzwa athi ufuna ukulisa umsebenzi lo. Bese kunguye okhuthaza mina-ke kwanjesi, ngithi nangifuna ukulisa angiqinise.” Abatjhadikazaba bakhambele amabandla pheze iminyaka ema-40 yoke.

20. Khuyini okufanele silinge ukuyenza qobe langa begodu kubayini?

20 Ilanga elinye nelinye asitjengiseni ukuthi sibabantu abathokozako ngezenzo zethu nezinto esizitjhoko. Amezwethu namkha izenzo zethu zingamsiza khulu omunye umuntu bona akghone ukuqalana nemiraro ephasini elizele abantu abangathokozikweli. Izinto esizitjhoko ezitjengisa ukuthi sibabantu abathokozako zingasenza sibe nabangani esizokuhlala nabo unomphela. Okuqakatheke khulu, nasitjengisa ukuthi sibabantu abathokozako sizabe silingisa uJehova uBabethu onesandla esivulekileko nothokozako.

INGOMA 20 Wasipha INdodanakho Eligugu

^ isig. 5 UJehova, uJesu nomSamariya obekanobulepheru basifundisani ngokuthokoza? Esihlokwenesi sizokufunda ngeembonelo zabo nezinye, sicoce nangokuthi kuqakatheke ngani ukuthokoza besibone neendlela esingatjengisa ngazo ukuthi siyathokoza.

^ isig. 1 IHLATHULULO YAMAGAMA: Ukuthokoza umuntu namkha into ethileko kutjho ukutjheja ukuqakatheka komuntu loyo namkha kwento leyo. Igameli lingabuye liqalisele emizweni yokuthokoza esuka ehliziyweni.

^ isig. 55 IHLATHULULO YEENTHOMBE. Ikhasi 15: Kufundwa incwadi uPowula ayitlolele ibandla leRoma; u-Akhwila, uPriska, uFoyibe nabanye bathabe khulu ngokuzwa amagamabo encwadini le.

^ isig. 57 IHLATHULULO YEENTHOMBE. Ikhasi 17: Umma usiza umntwanakhe bona athokoze udadwethu osele aluphele ngesibonelo esihle asibekako.