Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Sebenzisana NoJehova Qobe Lilanga

Sebenzisana NoJehova Qobe Lilanga

“Thina sisebenza noZimu.”—1 KOR. 3:9.

IINGOMA: 64, 111

1. Singasebenza noJehova ngaziphi iindlela?

KWEKUTHOMENI uMdali nakadala abantu bekafuna basebenze naye. Ngitjho nanyana abantu banesono, bangakghona ukusebenzisana naye qobe lilanga. Sikhuluma nje, “sisebenza noZimu” nasitjhumayela ngomBuswakhe nangokwenza abafundi. (1 Kor. 3:5-9) Cabanga-ke bona lilungelo elingangani lelo lokusebenzisana noMdali wezulu, onamandla woke, umsize ukwenza umsebenzi oqakatheke kangaka kuye! Kodwana ukutjhumayela nokwenza abafundi akusikuphela kwendlela yokusebenzisana noJehova. Ngikho-ke esihlokwenesi sizokucoca ngokuthi sisebenzisana njani noZimu nasitlhogomela imindenethu namanye amaKrestu, nasiba nomusa ebantwini, nasisiza emisebenzini eyenziwa yihlangano.—Kol. 3:23.

2. Kubayini kungasi kuhlakanipha ukuzimadanisa nabanye emsebenzini owenzela uJehova?

2 Njengombana sizokudemba indaba le, ungathomi-ke uzimadanise nabanye kilokho okwenzela uJehova. Ungakhohlwa bona ukukhula, ipilo nobujamo busenza singafani. UPowula waphefumulelwa nguZimu bona athi: “Omunye  nomunye akahlole lokho yena akwenzako, begodu uzokuba nebanga lokuthaba malungana naye ayedwa, ingasi ngokuzimadanisa nomunye umuntu.”—Gal. 6:4.

TLHOGOMELA UMNDENAKHO NAMAKRESTU OKUNYE NAWO

3. Kubayini sithi ukutlhogomela umndenakho kusebenzisana noZimu?

3 UJehova ufuna iinceku zakhe zitlhogomele imindenazo. Ngokwesibonelo, kufuze usebenze nawuzakondla umndenakho. Abomma abanengi bahlala emakhaya batlhogomele abantwababo abamasana. Abanye batlhogomela ababelethi babo abagulako. Koke lokho kuyatlhogeka. IliZwi lakaZimu lithi: “Eqinisweni nangabe umuntu akabondli labo okungebakhe, khulukhulu labo abamalunga womndenakhe, ukuphikile ukukholwa begodu mumbi khulu kunomuntu ongakholwako.” (1 Thim. 5:8) Kungenzeka uzizwa ngasuthi awusebenzeli uJehova ngendlela othanda ngayo, ngebanga lokuthi utlhogomela umndenakho. Nangabe uzizwa njalo ungapheli amandla. UJehova uyathaba nasitlhogomela imindenethu.—1 Kor. 10:31.

4. Ababelethi bangazibeka njani izinto zakaZimu qangi kunezabo? Uba yini umphumela nabenza njalo?

4 Ababelethi abamaKrestu abasebenzisana noJehova basiza abantwababo babeke imigomo yokusebenzela uJehova. Inengi lababelethi abenze njalo libone abantwababo bangenela umsebenzi wesikhathi esizeleko kude nekhaya. Namhlanjesi abanye baziinthunywa zevangeli, bamaphayona endaweni etlhoga abatjhumayeli, abanye baseBethel. Lokho sekutjho ukuthi kuzokuba budisi bona babonane njengomndeni. Nanyana kunjalo, ababelethi abathanda uZimu bazokukhuthaza abantwababo bona bakghodlhelele esabelweni sabo. Kubayini? Kungombana kubathabisa khulu ukubona abantwababo babeka umBuso kaZimu qangi emaphilwenabo. (3 Jwa. 4) Kungenzeka bazizwa njengoHana owathi indodanakhe uSamyela ‘uyiboleka’ uJehova. Ilungelo lokusebenzisana noJehova liligugu kibo. Angekhe bafuna bona izinto zenzeke ngenye indlela.—1 Sam. 1:28.

5. Ungawasiza njani amaKrestu asebandleni okilo? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

5 Nangabe awunawo umthwalo wokutlhogomela umndeni, ungawasiza na amanye amaKrestu agulako, alupheleko namkha atlhoga okuthileko? Bakhona na abanye ebandleni okilo abatlhoga isizo? Akhesithi kunodade otlhogomela umbelethi olupheleko. Ungakghona na ukusala nombelethakhe nakutlhogeka ayokwenza ezinye izinto? Mhlamunye ungasiza ngokubasa esifundweni, eentolo namkha ukhambe nabo niyokuvakatjhela umKrestu osesibhedlela. Nawenza njalo usebenza noJehova ekuphenduleni umthandazo womuntu othileko.—Funda yoku-1 kwebeKorinte 10:24.

IBA NOMUSA

6. Kutjho ukuthini ukuba nomusa ebantwini?

6 Abantu abasebenzisana noZimu baziwa ngokuba nomusa. EmiTlolweni yesiGirigi, ibizo elitjhugululwe ngokuthi “ukwamukela iimvakatjhi” litjho “ukuba nomusa ebantwini ongabaziko.” (Heb. 13:2; ftn.) IliZwi lakaZimu linezenzakalo ezinjalo ezifundisa ukuthanda abantu. (Gen. 18:1-5) Kufuze sihlale sikulungele ukusiza abantu soke isikhathi, sibasize kungakhathaliseki bona  ‘sihlobene nabo ekukholweni’ namkha awa.—Gal. 6:10.

7. Kubayini kufuze ukucabangele ukwamukela iimvakatjhi ezisebenzela uZimu isikhathi esizeleko?

7 Ungasebenzisana na noZimu ekwamukeleni labo abamsebenzela isikhathi esizeleko? (Funda yesi-3 kaJwanisi 5, 8.) Lokho kuvula amathuba ‘wokukhuthazana.’ (Rom. 1:11, 12) Cabanga ngo-Olaf. Nakakhumbula okwenzeke ematjhumini weminyaka eyadlulako uthi kwakhe kwenzeka abantu bangafuni ukwamukela umjikelezi. Umjikelezi lo bekangakatjhadi. U-Olaf wabawa ababelethi bakhe abangasiboFakazi bona bamamukele. Bavuma, kodwana bathi u-Olaf kuyokufuze alale esofeni atjhidele isivakatjhi. Khenge azisole ngalokho. Uthi: “Saba neveke emnandi khulu! Besivuka ekuseni nomjikelezi, sithi sidla khibe sicoca ngezinto ezakhako. Lokho kwabasela isifiso sami sokusebenzela uJehova isikhathi esizeleko.” U-Olaf sele asebenze iminyaka ema-40 ezabelweni ezinengi asithunywa sevangeli.

8. Khuyini engasenza sibe nomusa ebantwini nanyana sibona ngasuthi abawamukeli? Iza nesibonelo.

8 Zinengi iindlela zokutjengisa abantu ongabaziko ukuthi uyabathanda ngitjho nanyana ungabona ngasuthi abantu obenzela umusa abathokozi. Nasi isibonelo. Omunye udade weSpain nakaraga isifundo noYesica ovela e-Ecuador, wamangala uYesica ahlalele kulila. Wambuza bona ulilelani. UYesica uthi ngaphambi kokuthi asuke enarheni yekhabo izinto bezingamkhambeli kuhle, watlhaga kangangobana nokudla bekanganakho. Umntazanyanakhe bekaphila ngamanzi ngombana naku nokudla akukho. UYesica wamdunduzela afuna alale, wathandaza abawa uZimu bona amsize. Angakaliginyi naku kuzakungena aboFakazi kwakhe. UYesica khenge abamukele, wathatha nencwadi abamnikele yona wayirathula. Wathi kibo: “Umntazanyanami nithi adle incwadi le na?” Abodadaba balinga ukumduduza, kodwana kwaba ziinhlanga zimuka nommoya. Abodadaba babuya ngemva kwesikhathi, bamlethela umantji onokudla bawubeka emnyango. UYesica wathintwa mumusabo, wazizwa kabuhlungu ngokuthi khenge alalele ngesikhathi uZimu amphendula. Okwanje besele azimisele ukulotjha uJehova. Qala bona ukupha kunemiphumela emihle kangangani!—UMtj. 11:1, 6.

VOLONTHIYA EMSEBENZINI EYENZIWA YIHLANGANO

9, 10. (a) Ngiziphi iinkhathi eBhayibhelini lapha bekutlhogeka abantu abazokuvolonthiya? (b) Amadoda azithawubhako asiza kimiphi imisebenzi ebandleni?

9 Ngasikhathi kwa-Israyeli bekunande kutlhogeka abantu abazokuvolonthiya emisebenzini ethileko. (Eks. 36:2; 1 Kron. 29:5; Nerh. 11:2) Nanamhlanjesi usavulekelwe mathuba wokusiza abafowethu ngezinto zakho nangamakghonwakho. Uzokuthola iimbusiso ezinengi bewuthabe khulu nawungafaka isandla.

10 IliZwi lakaJehova lithi amadoda ebandleni kufuze asebenzisane naye ngokutlhogomela ibandla. (1 Thim. 3:1, 8, 9; 1 Pit. 5:2, 3) Nakenza njalo asiza abanye ngalokho abakutlhogako aqinise nokukholwa kwabo. (IzE. 6:1-4) Kghani abadala bakhe bakubawa bona ube mlindi, usize eencwadini, esimini,  emakhiweni, njalonjalo? Abawenzako umsebenzi lo bazokutjela bona uthabisa kangangani.

Abavolonthiya emisebenzini eyenziwa ehlanganweni baba nabangani abanengi (Qala isigaba 11)

11. UMargie kumsize njani ukwenza abangani ebekahlangana nabo emsebenzini yehlangano?

11 Abantu abavolonthiyako emisebenzini yehlangano baba nabangani abatjha. UMargie, ungudade osele asebenze iminyaka eli-18 akha amaWolo. Kiyo yoke iminyaka leyo ubandule abodade abasesebatjha. Ulemukile bona le yindlela ehle kwamambala yokuqinisa ukukholwa kwabo. (Rom. 1:12) Nanyana akhe abasebudisini, uMargie wakhuthazwa bangani abathola emsebenzini wokwakha. Kghani nawe wakhe wasiza emsebenzini lo? Ungakghona ukusiza kungakhathaliseki bona unekghono lokuthileko namkha awa?

12. Wena ungasiza ngani nakuvele ihlekelele?

12 Nakwenzeka ihlekelele, abantu bakaZimu bavulekelwa lithuba lokusiza abanye. Mhlamunye basize nangeemali. (Jwa. 13:34, 35; IzE. 11:27-30) Bangasiza ngokuhlwengisa nangokuvuselela imakhiwo ebhurukileko. UGabriela, udade wePoland owabhurukelwa mumuzakhe, kwamthabisa ukubona abafowethu bamabandla aseduze bazomsiza. Uthi: “Angifuni ukukhuluma ngezinto engizilobileko, kodwana ngifuna ukunitjela ngalokho engikutholileko. Okwenzeke kimi kungitjengisile bona ngililunga lebandla lobuKrestu, okulilungelo elikhulu elingithabisako.” Abantu abanengi abasizakeleko ngemva kwehlekelele bazibona bazuze okunengi. Nalabo abasebenza noJehova basiza abanye bazizwa banelisekile.—Funda IzEnzo 20:35; yesi-2 kwebeKorinte 9:6, 7.

13. Ukuvolonthiya kubuqinisa njani ubuhlobo bethu noJehova? Iza nesibonelo.

13 UStephanie nabanye abafowethu bakuthabela khulu ukusebenza noZimu nabasiza aboFakazi ababalekele e-United States. Basiza ekuvuseleleli izindlu okuzokuhlala kizo ababaleki ababuya eenarheni ezinepi. Uthi: “Indlela abathabe  ngayo nabazizwa bathandwa beyisikghwatha nathi. Abantwaba bacabanga bona sibasizile, kodwana eqinisweni nathi sisizakele. Ithando, ubunye, ukukholwa nokuthemba uJehova esikubonileko kusenze samthanda khulu. Kusenze sathokoza koke esikwenzelwa yihlanganwakhe.”

AKHUNABISE UMSEBENZAKHO NGAKUZIMU

14, 15. (a) U-Isaya bekawuqala njani umsebenzi kaZimu? (b) Thina singamlingisa njani?

14 Ungathanda ukusebenza noJehova ngokunabileko? Ungathanda ukuthuthela lapha kutlhogeka khona abantu ehlanganwenakhe? Abe akutlhogeki bona uthuthele kude nekhenu. Kodwana kunabanye abangakghona ukuthuthela kude nemakhabo. Labo-ke bafana no-Isaya, owabuzwa nguJehova, “Ngizakuthuma bani? Ozosiyela ngubani?” Waphendula wathi, “Mina ngikhona, thuma mina!” (Isaya 6:8) Kghani nawe uyakufisa lokho? Ubujamo buyakuvumela na bona wenze njalo? Kukuphi lapha kunetlhogeko khona?

15 Nasesiza endabeni yokutjhumayela nokwenza abafundi, uJesu wathi: “Isivuno sikhulu, kodwana iinsebenzi zimbalwa. Ngalokho-ke, bawani iKosi yesivuno bona ithumele iinsebenzi esivunweni sayo.” (Mat. 9:37, 38) Ungaya na lapho kunetlhogeko khona, uyokuphayona? Ungabakhuthaza na abanye bona benze njalo? Abafowethu nabodade abanengi balemukile bona indlela ehle khulu yokutjengisa uZimu nabomakhelwana ithando kuphayona lapha kunetlhogeko khona. Kghani zikhona na ezinye iindlela zokunabisa umsebenzakho? Nawungenza njalo uzokuthaba.

16, 17. Ngimaphi amathuba avulekileko nawufuna ukunabisa umsebenzi owenzela uJehova?

16 Ungakghona na ukuya eBethel namkha usize emsebenzini wokwakha, kwesikhatjhana namkha usebenze uhlala ekhaya? Kuhlala kunetlhogeko yabantu abangazithawubha basebenze nanyana kukuphi lapha babelwe khona. Kungenzeka babelwe lapha kunetlhogeko ekulu, ngitjho nanyana banamakghono wokwenza umsebenzi othileko. UJehova uyakuthokoza ukuzidela kwabantu abanjalo, abasebenza lapha batlhogwa khona khulu.—Rhu. 110:3.

17 Uyafisa na ukubandulwa khudlwana bona ukulungele ukwenza umsebenzi ocwengileko lo? Nangabe uyavuma, ungakghona ukuya esiKolweni sabaTjhumayeli beVangeli lomBuso kaZimu. Isikolwesi sibandula amadoda nabafazi abathanda uZimu nabamsebenzela isikhathi esizeleko, bona banabise umsebenzi kaZimu esimini. Abafaka isibawo esikolweneso kufuze bazimisele ukwabelwa nanyana kukuphi ngemva kokuthola iziqu. Kghani nawe uyafisa na ukuthuthuka ungenele umkhakha lo womsebenzi kaZimu?—1 Kor. 9:23.

18. Utholani nawusebenza noJehova qobe lilanga?

18 Njengombana sibabantu bakaJehova nje, sibonakala ngokuphana nokusiza abanye qobe lilanga. Okutjengisa bona silungile, sinomusa nethando. Nasenza njalo siyathaba, sibe nokuthula. (Gal. 5:22, 23) Kungakhathaliseki bona usebujamweni obunjani, ungathaba ngokulingisa uJehova nangokuvula isandla bewusebenzisane naye!—IzA. 3:9, 10.