Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Abantu Abaphanako Bahlala Bathabile

Abantu Abaphanako Bahlala Bathabile

“Ukupha kuthabisa khulu.”—IZE. 20:35.

IINGOMA: 76, 110

1. Yini etjengisa ukuthi uJehova uyaphana?

NGITJHO nanyana uJehova bekayedwa ngaphambi kokuthi adale okhunye, bekangazicabangeli yena kwaphela. Kunalokho, wapha abantu isipho esikuphila ephasini, wabuye wapha neengilozi ukuphila kwezulwini. UJehova ‘unguZimu othabako’ begodu uyakuthanda ukupha abantu izinto ezihle. (1 Thim. 1:11; Jak. 1:17) Njengombana afuna sithabe, usifundisa ukuthi sibe nesandla esivulekileko.—Rom. 1:20.

2, 3. (a) Kubayini kufuze siphane? (b) Sizokucoca ngani esihlokwenesi?

2 UZimu wenza abantu bafana naye. (Gen. 1:27) Okutjho ukuthi wasenza bona sikghone ukumlingisa. Nange sifuna ukuthaba besaneliseke, kufuze senze lokho okwenziwa nguJehova, sitshwenyeke ngabantu begodu siphane. (Flp. 2:3, 4; Jak. 1:5) Kubayini kufuze senze njalo? Kungombana kwekuthomeni uJehova nakadala abantu bekafuna babe njalo. Yeke ngitjho nanyana sinesono nje, singakghona ukulingisa uJehova endabeni yokuphana.

 3 IBhayibheli liyasitjela ukuthi yini engasisiza sibe nesandla esivulekileko. Akhesidembe elikutjhoko sibone ukuthi yini esingayifunda ngendaba yokuphana. Sizokubona ukuthi nasibabantu abaphanako sizowuzuza njani umusa kaZimu nokuthi uzosisiza njani senze lokho uZimu akufunako. Sizokubona nokuthi ukuba nesandla esivulekileko kungasenza njani sithabe begodu kubayini kuqakathekile ukuzijayeza ukuphana.

THABELA UMUSA KAZIMU

4, 5. UJehova noJesu basibekela siphi isibonelo endabeni yokuphana?

4 Kumthabisa khulu uJehova ukubona abantu bakhe banesandla esivulekileko, ngombana bazabe balingisa yena. (Efe. 5:1) Nasiqala indlela esidalwe ngayo nobuhle bephasi sivele singabi nokuncani ukungabaza bokuthi uJehova ufuna abantu bathabe. (Rhu. 104:24; 139:13-16) Yeke nathi nasenza abanye abantu bathabe siyamdumisa.

5 AmaKrestu weqiniso alingisa uJesu, wasibekela isibonelo esiphuma phambili naziza endabeni yokuphana le. UJesu wathi: ‘NeNdodana yomuntu ayikazeli ukwenzelwa, kodwana izele ukwenzela abanye nokunikela ngokuphila kwayo bona kube sihlengo sabanengi.’ (Mat. 20:28) Umpostoli uPowula naye wakhuthaza amaKrestu wathi: “Hlalani ninomkhumbulo onjengalowo uKrestu Jesu ebekanawo . . . Wazehlisa waba njengenceku.” (Flp. 2:5, 7) Soke kufuze sizibuze umbuzo naku, ‘Yini engingayenza bona ngilingise uJesu khudlwana?’—Funda yoku-1 kaPitrosi 2:21.

6. Yini uJesu asifundisa yona ngomfanekiso womSamariya? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

6 UJehova uzokuba nomusa kithi nasilingisa isibonelo sakhe nesakaKrestu, ngokuthi sitshwenyeke ngabanye nokuthi sifune iindlela esingabasiza ngazo. UJesu wakwenza kwakhanya lokho emfanekisweni womSamariya, ukuthi bekalindele bona abantu bekhabo bamsize kuhlanganise nalabo abangasimhlobo wekhabo. (Funda uLukasi 10:29-37.) Usawukhumbula na umbuzo womJuda owenza uJesu watjho umfanekiso womSamariya lo? Umbuzwakhe bewuthi: “Kuhlekuhle ngubani umakhelwanami?” Ipendulo kaJesu yaveza ukuthi nasifuna umusa kaZimu kufuze sizijayeze ukuthi sibe nomusa njengomSamariya.

7. Kubayini indlela kaJehova yokwenza izinto ihlala iphuma phambili?

7 Zinengi izinto ezenza amaKrestu aphane. Lokho kukhambisana nokwatjhiwo nguSathana esimini ye-Edeni. Kazi uSathana wathi u-Adamu, u-Eva neenzukulwana zabo zoke bangaphila kamnandi khulu nabangalibala ngokufunwa nguZimu benze izinto ezibathabisako. Ihliziyo embi yenza u-Eva wafuna ukuba njengoZimu. No-Adamu wafuna ukuthabisa u-Eva wakhohlwa ngoZimu. (Gen. 3:4-6) Bekube kunamhlanje sibona imiphumela yezenzo zabo. Ihliziyo embi ayenzi umuntu athabe. Ngokuthi sibe nomusa, sisuke sifakazela ukuthi indlela kaZimu yokwenza izinto iphuma phambili.

YENZA UMSEBENZI UZIMU AWUPHATHISE ABANTU BAKHE

8. Kubayini sithi u-Adamu no-Eva bekufuze bacabangele abantwana ebebazokuba nabo?

8 UZimu wanikela abatjhadikazi bokuthoma imithetho ebeyizobasiza bacabangele abanye abantu, ngitjho nanyana ngesikhatheso bekungibo  bodwa esimini ye-Edeni. Wababusisa wabatjela nokuthi babelethe, bazalise iphasi bebalibuse. (Gen. 1:28) UJehova bekasolo afuna abantu bahlale bathabile, yeke u-Adamu no-Eva bekufuze bamlingise, njengombana bebazokuba nabantwana babafisele ukuthi bahlale bathabile. UJehova bekafuna basebenze bamndeni ekwenzeni iphasi loke libe yiPharadeyisi. Yeke nabazakwenza lokho bekufuze babambisane, ngombana lo bekumsebenzi omkhulu tle!

9. Kubayini sithi abantu bebazokusebenza bathabile ekwenzeni iphasi loke libe yiPharadeyisi?

9 Abantu ebebanganasonwaba nabazakwenza iphasi loke libe yiPharadeyisi bekufuze babambisane noJehova, ngaleyo ndlela bebazokungena ekuphumeleni kwakhe. (Heb. 4:11) Akhucabange ukuthi msebenzi omnandi nowanelisa kangangani loyo! UJehova bekazobabusisa khulu ngathana akhenge babe marhamaru kunalokho bacabangele abanye.

10, 11. Singawulalela njani umyalo wokutjhumeyela nokwenza abafundi?

10 UJehova usiphathise umsebenzi wokutjhumayela nokwenza abafundi. Nasizakwenza umsebenzi lo kuhle, kufuze sithande abanye abantu. Into engasisiza singapheli amandla nasenza umsebenzi lo, kuthanda uZimu nabomakhelwana bethu.

11 UPowula wathi nakakhuluma ngaye namanye amaKrestu wathi, “sisebenza noZimu,” lokho wakutjho ngombana bebanendima abayidlalako ekutjaleni nekutheleleni imbewu yomBuso kaZimu. (1 Kor. 3:6, 9) Nathi ‘singasebenza noZimu’ ngokuthi sisebenzise isikhathi sethu, izinto esinazo namandlethu bona senze umsebenzi wokutjhumayela. Kwamambala senzelwe umusa ngokuphiwa umsebenzi lo!

Zinengi izinto ezithabisako nasisiza umuntu afunde bekamukele iqiniso (Qala isigaba 12)

12, 13. Yini ongayitjho ngomsebenzi wokutjhumayela?

12 Ukusebenzisa isikhathi namandlethu amanengi esimini kuyathabisa tle! Inengi labafowethu nabodadwethu elirage iimfundo zeBhayibheli ezithuthukako lizokutjela ukuthi akunanto ongayimadanisa nalokho. Kubathabisa khulu ukubona iimfundo zabo zithabela ukwazi amaqiniso weBhayibheli, ziba nokukholwa okungeziweko, zenza amatjhuguluko ekuphileni kwazo bezithome nokutjela abanye ngalokho ezikufundako. UJesu ngemva kokuthi athume abatjhumayeli abama-70 bona bayokutjhumayela “babuya bathabile,” kwamthabisa khulu ukubona umphumela omuhle kangaka.—Luk. 10:17-21.

13 Abantu bakaZimu ephasini loke bathaba khulu nababona indlela abantu  abasabela ngayo ngemva kokuthi bezwe iindaba ezimnandi. Isibonelo salokho ngudadwethu osesemutjha nongakatjhadi u-Anna, wathuthela e-Yurobhu lapho bekutlhayela abatjhumayeli khona. * Uthi “Endaweni le banengi abantu ongabafundela iBhayibheli, ngilokho okungithabisa khulu. Umsebenzi engiwenzako lo ungithabisa kwamanikelela. Ngitjho nanyana ngifika lapho ngihlala khona, anginaso isikhathi sokucabanga ngami khulu. Kanengi ngicabanga ngabantu engibafundelako, ngicabange ngemiraro namatshwenyeko abaqalana nawo. Ngizibuze ukuthi yini engingayenza bona ngibasize bengibakhuthaze. Ngiyaqiniseka bona ‘ukupha kuthabisa khulu ukudlula ukwamukela.’”—IzE. 20:35.

Nasitjhumayela kiyo yoke imizi esiminethu sinikela abantu ithuba lokuzwa ngomBuso kaZimu (Qala isigaba 14)

14. Ngitjho nanyana abantu bangasilaleli nasitjhumayelako, yini engasithabisa?

14 Okungasithabisa kunikela woke umuntu ithuba lokuzwa umlayezo womBuso kaZimu ngitjho nanyana bangalaleli. Umsebenzethu ufana newomphorofidi uHezekiyeli, uJehova athi kuye: “Wena uzakukhuluma amezwami kibo ngitjho nanyana bayezwa namkha bayakhunyalala.” (Hez. 2:7; Isa. 43:10) Ngitjho nanyana abantu bangawuthabeli umsebenzi esiwenzako lo kodwana uJehova uyawuthabela. (Funda amaHebheru 6:10.) Omunye umnakwethu nakakhuluma ngesimu, wathi: “Sitjalile, sathelelela besathandaza bona uJehova abusise, khona imbewu izakukhula.”—1 Kor. 3:6.

YINI ENGAKWENZA UTHABE?

15. Kufuze sibe nomusa abantu nabathokozako kwaphela na? Hlathulula.

15 UJesu ufuna siphane, lokho kuzokwenza sithabe. Ukupha kubuye kuthabise nabantu abamukelako. Kungebangelo uJesu athi: “Kwenzeni umukghwa ukupha, nani bazanipha. Bazakuthela eenkhwanyeni eziseemfubeni zenu isilinganiso esihle, esigandelelweko, sakhuhluzwa, begodu saphuphuma. Ngombana ngesilinganiso enilinganisa ngaso, nani nizokulinganiswa ngaso.” (Luk. 6:38) Iye khona akusingiwo woke  umuntu ozosamukela nasitjhumayelako kodwana nakwenzeka basamukele kungaba lithuba elihle lokuthi bafunde. Zifundise ukupha kungakhathaliseki ukuthi abantu bayathokoza namkha abathokozi. Angekhe wazi ukuthi isenzo sinye somusa singabathinta kangangani abantu.

16. Yini ekufuze isenze sifune ukuba nomusa ebantwini?

16 Abantu abanomusa abenzeli umuntu into ngehloso yokufumana okuthileko. UJesu wathi: “Nawenza umnyanya, mema abatlhagileko, iinrhole, abangakwazi ukukhamba, neemphofu; nawenza njalo uzokuthaba, ngombana abanalitho abangakubuyisela lona.” (Luk. 14:13, 14) IBhayibheli ithi: “Umuntu onesisa uzakubusiswa.” Ibuye ithi: “Ubusisiwe onakekela odududu.” (IzA. 22:9; Rhu. 41:2) Kuyathabisa ukusiza abanye, yeke asihlaleni sinesandla esivulekileko.

17. Ngiziphi izinto ongaphana ngazo bewuthabe?

17 UPowula nakadzubhula amezwi kaJesu athi “ukupha kuthabisa khulu ukudlula ukwamukela,” bekangakhulumeli ukwabelana ngezinto kwaphela kodwana bekakhulumela nokukhuthazana, ukwakhana nokusizana. (IzE. 20:31-35) Umpostoli uPowula waba sibonelo sokunikela ngesikhathi sakhe, amandlakhe begodu bekabathanda abantu.

18. Abatloli beencwadi abanengi bathini ngokupha?

18 Abarhubhululi bezesayensi nabo bayakufakazela ukuthi ukupha kwenza abantu bathabe. Enye incwadi ithi “ngemva kokuthi abantu benzele abanye umusa bazizwa bathabile.” Abarhubhululi bathi “ukusiza abantu kwenza umuntu aneliseke begodu abe nomnqopho wokuphila.” Ngikho abososiyazi bathi abantu kufuze bavolonthiye ekwenzeni umsebenzi womphakathi, lokho kuzokuthuthukisa ipilwabo begodu kuzobenza bathabe. Abakufumeneko akusirari ngombana uMdalethu uJehova watjho kade ukuthi ukupha kuyathabisa.—2 Thim. 3:16, 17.

ZIFUNDISE UKUPHA

19, 20. Yini ekufuze ikwenze ufune ukuphana?

19 Namhlanje sibhodwe babantu abaneenhliziyo ezimbi, ngikho kuba budisi ukuzijayeza ukupha. Kodwana uJesu wathi imithetho emikhulu kunayo yoke ngeyokuthi kufuze uthande uJehova ngehliziywakho yoke, ngomkhumbulwakho woke nangomphefumulwakho woke, wathi kufuze uthande nomakhelwanakho njengombana uzithanda wena. (Mar. 12:28-31) Esihlokwenesi sibonile ukuthi abantu abathanda uJehova bayamlingisa. UJehova uyapha, noJesu ngokufanako. Bathi nathi kufuze senze njalo ngombana lokho kuzosithabisa. Nasenza koke okusemandlenethu bona siphe uZimu nabomakhelwana bethu, sizomthabisa begodu nathi sizokuzuza.

20 Asingabazi ukuthi sikhuluma nje uyalinga ukunikela abantu isikhathi sakho khulukhulu labo okholwa nabo. (Gal. 6:10) Nawuragela phambili nokwenza njalo, bazokuthanda khulu begodu nawe uzokuthaba. IzAga 11:25 zithi: “Umuntu ophanako uyaphumelela,” zibuye zithi: “Nokholisa abanye naye uyakholiswa.” Umuntu opha ngokusuka ehliziyweni nonomusa ukwenza ngeendlela ezinengi lokho begodu uyazuza. Ngileyo esizabe siyiphethe esihlokweni esilandelako.

^ isig. 13 Ibizo litjhentjhiwe.