Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

SingebakaJehova

SingebakaJehova

“Sibusisiwe isizwe uZimaso kunguSomnini, isizwe uSomnini azikhethele bona sibe lilifa lakhe.”—RHU. 33:12.

IINGOMA: 40, 50

1. Kubayini sithi yoke into ngeyakaJehova? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

YOKE into ngeyakaJehova. Ngitjho ‘nezulu lamazulu lingelakaSomnini uZimethu nephasi nakho koke okukilo.’ (Dut. 10:14; IsAm. 4:11) Ngebanga lokuthi soke sidalwe nguZimu, singebakhe. (Rhu. 100:3) Kodwana kibo boke abantu abakhe baphila, kunalabo uZimu abakhethe bona babe babantu bakhe.

2. IBhayibheli lithi bobani okungebakaJehova ngokukhethekileko?

2 Ngokwesibonelo, iRhubo 135 nalikhuluma ngama-Israyeli athembekileko alotjha uJehova lithi ‘alilifa elingelakhe.’ (Rhu. 135:4) Incwadi kaHosiya yabikezela bona abanye abantu abangasiwo ama-Israyeli bazokuba ngebakaJehova. (Hos. 2:23) Isiphorofido sakaHosiya sazaliseka lokha uJehova nakakhetha abantu abangasiwo amaJuda bona babe hlangana nabantu abayokubusa noJesu. (IzE. 10:45; Rom. 9:23-26) Labo abazeswe ngommoya ocwengileko babizwa ngokuthi ‘sitjhaba esicwengileko’ okubabantu ‘abayipahla ekhethekileko’ kaJehova, abakhethelwe ukuyokuphila ezulwini. (1 Pit. 2:9, 10) Kuthiwani ngamaKrestu athembekileko anethemba lokuphila ephasini? UJehova uwabiza ngokuthi ‘ababantu bakhe abakhethiweko.’—Isa 65:22.

3. (a) Bobani abangani bakaJehova abakhethekileko namhlanjesi? (b) Sizokucoca ngani esihlokwenesi?

 3 Namhlanjesi ‘kunomhlambi omncani’ onethemba lokuphila ezulwini kunye ‘nezinye izimvu’ ezinethemba lokuphila ephasini. Abantwaba ‘bamhlambi munye’ begodu uJehova ubabiza ngokuthi babantu bakhe. (Luk. 12:32; Jwa. 10:16) Kuliqiniso ukuthi sifuna ukutjengisa uJehova bona simthokoza kangangani ngokusivumela sibe bangani bakhe. Esihlokwenesi sizokucoca ngeendlela esingatjengisa ngazo uJehova ukuthi simthokoza kangangani ngelungelo elikhethekileko asiphe lona.

SIZINIKELA KUJEHOVA

4. Ngiyiphi indlela esingatjengisa ngayo ukuthi siyamthokoza uJehova, begodu uJesu wakwenza njani lokho?

4 Sitjengisa bona siyamthokoza uJehova ngokuthi sizinikele kuye. Ukubhajadiswa yindlela esitjengisa ngayo woke umuntu bona sizinikele kuJehova begodu sizimisele ukuzithoba kuye. (Heb. 12:9) UJesu naye wenza into efanako lokha nakabhajadiswako, kuhlekuhle bekathi kuJehova: “Ngiyathanda ukwenza intandwakho.” (Rhu. 40:8, 9) UJesu wazinikela bona enze intando kaJehova ngitjho nanyana bekamJuda.

5, 6. (a) UJehova wazizwa njani uJesu nakabhajadiswako? (b) Akhufanekise ukuthi kubayini uJehova athaba nasizinikela kuye.

5 UJehova wazizwa njani uJesu nakabhajadiswako? IBhayibheli ithi: “Ngemva kobana uJesu abhajadiswe, msinyana wakhuphuka ngemanzini; izulu lavuleka, uJwanisi wabona ummoya kaZimu wehla njengejuba, wehlela kuye. Godu, ilizwi elivela ezulwini lathi: ‘Le yiNdodanami, engiyithandako, engiyamukeleko.’” (Mat. 3:16, 17) UZimu nguYise kaJesu kodwana nanyana kunjalo kwamthabisa khulu ukubona iNdodanakhe izimisele ukwenza intandwakhe ngokupheleleko. Ngokufanako uJehova kuyamthabisa ukuzinikela kwethu begodu uzosibusisa ngalokho.—Rhu. 149:4.

6 Naku umfanekiso, akhucabange ngobaba otjale amabhlomu amahle esivandeni. Ngelinye ilanga umntazanyanakhe umphathela isipho, okulibhlomu alithethe esivandeneso. Kanti ibhlomeli bekungasilo lakababakhe na? Umntwana lo angamupha njani uyise into ekungasingeyakhe? Ubaba onethando angeze azibuza imibuzo le. Kunalokho uzosithabela isipho asiphiwa mntwanakhe, ngombana umuphe sona ngebanga lokuthi uyamthanda. Uzolithanda khulu ibhlomu aliphiwe mntwanakhe ukudlula woke amanye anawo esivandeni. UJehova naye uyathaba nange sinikela ukuphila kwethu kuye.—Eks. 34:14.

7. UMalaki wayihlathulula njani indlela uJehova azizwa ngayo ngabantu abamlotjha ngombana bamthanda?

7 Funda uMalaki 3:16. Nangabe awukabi ukuzinikela bewubhajadiswe ungalicabangela na igadango lokwenza njalo? Iye khona kuliqiniso ukuthi kusukela ngelanga owabelethwa ngalo bewumntwana kaJehova, singatjho okufanako nangabo boke abantu ephasina. Kodwana cabanga ukuthi kungamthabisa kangangani uJehova nawungathi ngokulemuka ubukhosi bakhe uzinikele ukwenza intandwakhe. (IzA. 23:15) UJehova uyabona abantu nabamlotjha ngombana bamthanda begodu utlola amabizwabo ‘emtlolweni osongiweko wesikhumbuzo.’

8, 9. Yini uJehova ayilindele kilabo amabizwabo ‘atlolwe emsongweni wesikhumbuzo’?

8 UJehova nakazakutlola ibizo lakho ‘emtlolweni osongiweko wesikhumbuzo’ kufuze uphethe imiyalwakhe. UMalaki  wakwenza kwakhanya ukuthi umuntu kufuze ‘amesabe uSomnini ahloniphe nebizo lakhe.’ Nakungenzeka umuntu alotjhe umuntu namkha into ethileko uJehova uzomsusa ‘emtlolweni osongiweko wesikhumbuzo’ ongokomfanekiso.—Eks. 32:33; Rhu. 69:28.

9 Nasizinikela kuJehova kufuze simthembise ukwenza intandwakhe besibhajadiswe kodwana kutlhogeka okungaphezu kwalokho. Sibhajadiswa kanye kodwana kulindeleke bona ipilwethu yoke siyiphile ngokwemithetho kaZimu. Kodwana nasizinikela kuye sibe ngehlangothini lakhe yedwa kutjho ukuhlala simlalela ikani nasisaphila.—1 Pit. 4:1, 2.

SIKHAMBELA KUDE NEEMFISO ZENYAMA

10. Khuyini ekufuze ikhanye ngabantu abalotjha uJehova nabantu abangamlotjhiko?

10 Isihloko esibuya kiso sicoce ngendaba kaKhayini, kaSolomoni neyama-Israyeli. Boke njalo bathi balotjha uJehova kodwana izenzo zabo bezitjho okuhlukileko. Iimbonelwezi zikubeka ebaleni ukuthi abantu abangehlangothini lakaJehova kufuze bakwenze kukhanye bona bakhetha ukulunga kunokukhohlakala. (Rom. 12:9) Singatjho ukuthi bekufaneleka bona ngemva kokuthi uMalaki akhulume ‘ngomtlolo osongiweko wesikhumbuzo,’ uJehova wakhuluma ‘ngomehluko phakathi kwabalungileko nabakhohlakeleko naphakathi kwabalotjha uZimu nabangamlotjhiko.’—Mal. 3:18.

11. Kubayini kufuze sitjele abanye besibatjengise ngezenzo bona sizinikele kuJehova ngeenhliziyo zoke?

11 Nje sizokucoca ngenye indlela ezosisiza sitjengise uJehova ukuthi siyathokoza ngokusikhetha bona sibe babantu bakhe. Indlela esithanda ngayo uJehova kufuze ibe “sebaleni kiwo woke umuntu.” (1 Thim. 4:15; Mat. 5:16) Zibuze ukuthi: ‘Abantu bayangibona na ukuthi ngithembekile kuJehova? Khengiwafune na amathuba wokutjela abantu ukuthi nginguFakazi kaJehova?’ Kungamzwisa ubuhlungu khulu uJehova ukuthi ngemva kobana yena asikhethile bona sibe babantu bakhe, thina sisabe ukutjela abanye ukuthi singebakhe.—Rhu. 119:46; funda uMarkosi 8:38.

Indlela ophila ngayo iyatjengisa na ukuthi unguFakazi kaJehova? (Qala iingaba 12, 13)

12, 13. Abanye bakwenze njani kwangakhanyi ukuthi baboFakazi bakaJehova?

12 Kuyadanisa ukuthi abanye abantu abakwenzi kukhanye ukuthi bangehlangothini  lakaJehova. Balawulwa “mmoya wephasi” lokho kwenza bona ‘kungabi nomehluko bona balotjha uZimu namkha abamlotjhi.’ (1 Kor. 2:12) Abakwenzako kulawulwa ‘ziimfiso zenyama.’ (Efe. 2:3) Isibonelo salokho ngilesi: ngitjho nanyana sekukanengi sikhalinyelwa ngendlela esizilungisa nesimbatha ngayo kodwana abanye basakhetha ukwenza njengephaseli. Bambatha izembatho ezibabambako neziveza ezinye izitho zomzimba, lokho bakwenza ngitjho sekuthiwa bayokuhlangana namanye amaKrestu. Bese kuthi abanye balungise iinhluthu zabo ngendlela edluleleko. (1 Thim. 2:9, 10) Lokho kwenza bona nabasenengini kube budisi ukuhlukanisa ukuthi ngubani ongehlangothini lakaJehova nokuthi ngubani ‘ongumngani wephasi.’—Jak. 4:4.

13 Yeke singatjho ukuthi abanye aboFakazi abakabi ukukhambela kude neemfiso zephaseli. Indlela abajida ngayo nabenza ngayo nakuhlangenwe ngehloso yokuzithabisa yeqele ngale endleleni umKrestu ekufuze enze ngayo. Batjhuda iinthombe bazifake kutjhebiswanothungelelwano bebatlole namezwi angakhambisani nokuba mumuntu othanda uZimu. Kungenzeka ukuthi abantu abanjalo akhenge abadala babakhalime ngokuthi benze isono esimbi kodwana abasisikhuthazo ebantwini abalinga ukwenza izinto ngendlela kaJehova.—Funda yoku-1 kaPitrosi 2:11, 12.

Ungaphambukiswa babantu abangakanzinzi ngehlangothini lakaJehova

14. Khuyini okuqakathekileko nasifuna ukuvikela ubungani bethu noJehova?

14 Iphaseli lisikhuthaza bona sigijimise “ikanuko yenyama nekanuko yamehlo nokuzikhakhazisa ngalokho umuntu anakho.” (1 Jwa. 2:16) Ngebanga lokuthi sibabantu bakaJehova siyalwa bona “sale ukungahloniphi uZimu neenkanuko zephasi begodu siphile ngomkhumbulo oqaqulukileko, ngokulunga nangokuzinikela kuZimu phakathi kwephaseli.” (Tit. 2:12) Indlela esikhuluma, esidla nesisela ngayo kufuze itjengise ukuthi singebakaJehova. Ngeze sayilibala indlela yokumbatha nokuzilungisa, nendlela esisebenza ngayo, koke kufuze kwenze woke umuntu abone ukuthi singebakaJehova.—Funda yoku-1 kwebeKorinte 10:31, 32.

KUFUZE ‘SITHANDANE’

15. Kubayini kufuze sibe nomusa begodu sithande abantu esilotjha nabo uJehova?

15 Indlela esiphatha ngayo abafowethu nabodadwethu  ngiyo ezokutjengisa ukuthi ubungani bethu noJehova buqakatheke kangangani. Nabo babantu bakaJehova. Nasingahlala sikukhumbula lokho, sizokulwela ukuba nomusa begodu sibathande. (1 Thes. 5:15) UJesu nakakhuluma nabalandeli bakhe wathi: “Boke bazokwazi ngalokhu ukuthi nibafundi bami—nanithandanako.”—Jwa. 13:35.

16. Ngisiphi isibonelo esisemThethweni kaMosi esitjengisa ukuthi uJehova uyabathanda abantu bakhe?

16 Akhesenze isibonelo esitjengisa ukuthi kufuze siphathane njani ebandleni. Ethempelini lakaJehova bekunezitja ezisetjenziselwa ukulotjha yena kwaphela. Begodu umThetho kaMosi watjho ukuthi kufuze zitlhogonyelwe njani nokuthi abangazisebenzisi kuhle kufuze babulawe. (Num. 1:50, 51) UJehova uthanda ngitjho nezinto ezingaphiliko kodwana ezisetjenziselwa ukumlotjha, lokho kusitjengisa bona thina-ke usithanda khulu ngombana sizinikele kuye begodu simlotjha ngokuthembeka, ingasaphathwa-ke yokuthi sikhethwe nguye. UJehova wakhuluma nabantu bakhe wathi: “Nanyana ngubani othinta nina uhloma uSomnini ngomuno ngelihlweni.”—Zak. 2:8.

17. Yini uJehova ‘ayizwako’ nayibonako nasinabafowethu nabodadwethu?

17 UMalaki wathi uJehova “uyabezwa” abantu bakhe nabakhulumako begodu uyayitjheja indlela abaphathana ngayo. (Mal. 3:16) Singatjho ukuthi uJehova “uyabazi abangebakhe.” (2 Thim. 2:19) ‘Uyayizwa’ yoke into esiyitjhoko, nazo zoke izinto esizenzako uyazibona. (Heb. 4:13) Ngitjho nalokha nasingaphathi abafowethu nabodadwethu ngomusa, uqalile. Nasinomusa, siphana begodu silibalela, singaqiniseka ukuthi uJehova uqalile.—Heb. 13:16; 1 Pit. 4:8, 9.

UJEHOVA “ANGEZE ABATJHIYE ABANTU BAKHE”

18. Singatjengisa njani ukuthi sithaba khulu ngokuba babantu bakaJehova?

18 Asingabazi ukuthi soke sifuna ukutjengisa uJehova ukuthi simthokoza kangangani ngokusivumela ukuthi sibe babantu bakhe. Siyazi nokuthi asikho isiqunto esihlakaniphileko ekhesasenza esidlula sokuzinikela kuye. Kungebangelo ngitjho nanyana siphila “hlangana nesizukulwana esikhohlakeleko nesonakeleko” sifuna ukutjengisa ukuthi ‘simsulwa asinamlandu, . . . sikhanya njengeenkhanyisi ephasini.’ (Flp. 2:15) Senza koke esingakwenza bona sibalekele ubumbi. (Jak. 4:7) Siyabathanda abafowethu nabodadwethu begodu siyabahlonipha, sihlala sikhumbula ukuthi nabo bangebakaJehova.—Rom. 12:10.

19. UJehova ubavuza njani abantu bakhe?

19 UJehova wathembisa ukuthi: “Angeze abatjhiye abantu bakhe.” (Rhu. 94:14) Ngitjho nanyana kungenzekani, lokho uJehova asithembise khona kuzokwenzeka kumnyama kubovu. Nokufa imbala angeze kwavimba uJehova bona asithande. (Rom. 8:38, 39) Kungebangelo iBhayibheli ithi: “Nasiphilako, siphilela uJehova, nasifako, sifela uJehova. Nje-ke, nasiphilako nalokha nasifako, singebakaJehova.” (Rom. 14:8) Sililindele ngabovu ilanga uJehova azokuvusa ngalo boke abangani bakhe abahlongakeleko. (Mat. 22:32) Ngitjho nanje zinengi izinto uJehova asibusise ngazo. Kunjengombana iBhayibheli litjho nalithi: “Sibusisiwe isizwe uZimaso kunguSomnini, isizwe uSomnini azikhethele bona sibe lilifa lakhe.”—Rhu. 33:12.