ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Julayi 2018

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa ebandleni kusukela ngoSeptemba 3-30, 2018.

THEY OFFERED THEMSELVES WILLINGLY

Bazinikela Ngokuzithandela—EMyanmar

Kubayini aboFakazi bakaJehova abanengi bafudukela eMyanmar ukuyokusiza ngomsebenzi wokuvuna?

Ufuna Ukubukwa Ngubani?

Sifundani endleleni uZimu atjengisa ngayo abantu bakhe ukuthi uyabathanda?

Uhlala Uqale KuJehova Na?

Kunengi esingakufunda emtjhaphweni kaMosi.

Bobani ‘Abangehlangothini’ LakaJehova?

Singafunda endabeni kaKhayini, uSolomoni, uMosi no-Aroni ukuthi kubayini kukuhlakanipha ukuba ngehlangothini lakaJehova.

SingebakaJehova

Singamthokoza ngani uJehova ngokusisiza sikghone ukuba nobuhlobo naye?

Zifundise Ukurhawukela “Woke Umuntu”

Zifundise ukurhawukela abantu njengoJehova. Lokho ungakwenza ngokuthi uzitjheje izinto abantu abazitlhogako nemiraro abaqalana nayo begodu ukufise ukusiza.

Indlela Yokwenza Ukufunda IBhayibheli Kuzuzise Begodu Kuthabise

Ukufumana amagugu eliZwini lakaZimu kungakusiza khulu.

Imibuzo Evela Ebafundini

Nange abantu ababili abangakatjhadi baba sendaweni eyodwa ubusuku boke babodwa, kghani lokho kutjho ukuthi bonile?