Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Khuthazanani, “Khulukhulu Njengombana Nibona Ilanga Litjhidela”

Khuthazanani, “Khulukhulu Njengombana Nibona Ilanga Litjhidela”

“Asicabangelaneni ukuze sivuselelane . . . , khulukhulu njengombana nibona ilanga litjhidela.”—HEB. 10:24, 25.

IINGOMA: 90, 87

1. Kubayini umpostoli Powula atjela amaKrestu weHebheru bona akhuthazane, “khulukhulu” njengombana abona ilanga litjhidela?

KUBAYINI kufuze sisebenze ngamandla ekukhuthazeni abanye? Umpostoli uPowula uyasinikeza ipendulo encwadini ayitlolela amaKrestu amaHebheru. Wathi kiwo: “Asicabangelaneni ukuze sivuselelane ithando nemisebenzi emihle, singakuliseleli ukuhlangana kwethu ndawonye, njengombana abanye banomukghwa loyo, kodwana sikhuthazane, khulukhulu njengombana nibona ilanga litjhidela.” (Heb. 10:24, 25) “Ilanga lakaJehova” belizokufika ingakapheli iminyaka emi-5. Kwawakhanyela amaKrestu amaJuda ukuthi besele lifikile begodu namatshwayo besele abonakala, yeke bese kufuze aphume edorobhenelo njengombana uJesu bekatjhwilo. (IzE. 2:19, 20; Luk. 21:20-22) Ilanga lakaJehova lafika ngomnyaka ka-70 ngesikhathi iRoma ibhubhisa iJerusalema.

2. Kubayini kufuze sibanake khudlwana abanye begodu sikhuthazane?

2 Nathi namhlanjesi asinazo iinzathu zokuphika ukufika ‘kwelanga  lakaSomnini elikhulu, nelisabeka kwamambala.’ (Juw. 2:11) Umphorofidi uZefaniya wathi: “Ilanga elikhulu lakaSomnini litjhidele; ngambala litjhidele begodu liza ngokurhabileko.” (Zef. 1:14) Isiphorofidweso sisazokuzaliseka nesikhathini sethu. Bona aveze ukuqakatheka kokufika kwelanga lakaJehova uPowula uthi nathi kufuze ‘sicabangelane ukuze sivuselelane ithando nemisebenzi emihle.’ (Heb. 10:24) Yeke kufuze sibanake khudlwana abanakwethu ukwenzela bona sibakhuthaze nanyana kunini nisikhuthazo.

BOBANI ABATLHOGA UKUKHUTHAZWA?

3. Yini uPowula ayitjho ngokukhuthazana? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

3 “Obalabala ngehliziyo uyawurubajeka, kodwana ilizwi elakhako liyamthabisa.” (IzA. 12:25) Lokhu kuyenzeka nakithi. Ngezinye iinkhathi nathi siyakutlhoga ukukhuthazwa. UPowula khewatjho naye ukuthi abantu abakhuthaza abanye nabo bayakutlhoga ukukhuthazwa ngezinye iinkhathi. Watlolela amaKrestu aseRoma, wathi: “Ngombana ngilulukela ukunibona, ukuze ngidlulisele kini isibusiso esivela kuZimu bona niqiniswe; namkha, ngamanye amezwi, bona sizokukhuthazana ngokukholwa komunye nomunye, kokubili kwenu nokwami.” (Rom. 1:11, 12) Iye uPowula nanyana bekakhuthaza abantu nje naye ngezinye iinkhathi bekakutlhoga ukukhuthazwa.—Funda beRoma 15:30-32.

4, 5. Bobani okufuze sibakhuthaze, begodu kubayini?

4 Labo abazidelako kufuze babukwe. Phakathi kwabo sibala amaphayona. Inengi labo kunengi elikudelileko bona libe maphayona. Kazi sibala ngitjho iinthunywa zevangeli, abakhonza emindenini yeBethel, abajikelezi nabomkabo kunye nalabo abasebenza ema-ofisini wokutjhugulula. Boke bazidelile benza isikhathi sokwenza umsebenzi ocwengileko. Yeke kufuze sibakhuthaze ngokuzidela kwabo. Nalabo abakufisako ukuba nesikhathi esinengi benza umsebenzi ocwengileko kodwana ngeenzathu ezithileko bangakghoni, nabo kufuze sibakhuthaze.

5 Kukhona abodadwethu nabanakwethu abakhetha ukuhlala bangakatjhadi ngebanga lokulalela umlayo kaJehova wokutjhada “kwaphela eKosini,” nabo bayasitlhoga isikhuthazo. (1 Kor. 7:39) Kukhona nabafazi abakhutheleko abatlhoga ukuzwa amezwi akhuthazako avela emadodenabo. (IzA. 31:28, 31) Ngitjho namaKrestu ahlala athembekile nakatjhutjhiswako nalokha nakagulako ayakutlhoga ukukhuthazwa. (2 Thes. 1:3-5) UJehova noKrestu ngibo abaduduzi abakhulu beenkhonzi ezithembekilekwezi.—Funda 2 Thesalonika 2:16, 17.

ABADALA BAYIZIMISELA UKUKHUTHAZA ABANYE

6. Uyini umsebenzi wabadala ngokomtlolo ka-Isaya 32:1, 2?

6 Funda u-Isaya 32:1, 2UJesu Krestu usebenzisa abazesiweko kunye “namakhosana” wezinye izimvu bona akhuthaze begodu anqophise boke abatshwenyekileko nabatlhoga isizo. Kufuze sikhumbule ukuthi abadala bebandla abazenzi ‘amakhosi’ phezu kwabanye, kunalokho ‘baziinsebenzi’ begodu batlhogomela ibandla.—2 Kor. 1:24.

7, 8. Kwanele na ukuthi abadala bakhuthaze ibandla ngamezwi kwaphela?

7 Umpostoli uPowula wabeka isibonelo esihle khulu naziza endabeni le. Watlolela amaKrestu weThesalonika ebewatlhoriswa, wathi kiwo: “Njengombana besinithanda, sazimisela ukungadluliseli kini iindaba ezimnandi zakaZimu kwaphela, kodwana  nokunikela amaphilwethu bona sinisize, ngombana sanithanda khulu.”—1 Thes. 2:8.

8 Ukumane ukhuthaze abantu ngamezwi ukukaneli, kungebangelo uPowula atjela amaKrestu we-Efesu wathi: “Kufuze nisize ababogabogako nikhumbule namezwi weKosi uJesu, lokha nayithi: ‘Ukupha kuthabisa khulu ukudlula ukwamukela.’” (IzE. 20:35) UPowula akhenge amane akhuthaze abanakwabo ngamezwi kwaphela kodwana bekazipha nesikhathi sokuba nabo begodu ‘anikele koke anakho’ ngebanga labo. (2 Kor. 12:15) Ngilokho okufuze kwenziwe badala, akukafuzi bamane bakhuthaze ibandla ngamezwi kwaphela kodwana kufuze kubonakala nangezenzo ukuthi bayafuna ukukhuthaza abanakwabo.—1 Kor. 14:3.

9. Yini engasiza abadala bebandla bakhalime ngendlela ekhuthazako?

9 Ukukhuthaza kungabuye kutjho ukukhalima. Kodwana abadala nabazakukhalima ngendlela ezokukhuthaza, kufuze balingise iimbonelo eziseBhayibhelini. Isibonelo esizidlula zoke ngesakaJesu, ngesikhathi aqeda ukuvuka. Iye khona ngasikhathi kwafuze akhalimele ibandla le-Asiya, kodwana akhutjheje bona walikhalima njani. Ngaphambi kokuthi alikhalimele, wathoma wabuka ibandla le-Efesu, iPhergamu neleThiyathira ngemisebenzi emihle ebeyenziwa. (IsAm. 2:1-5, 12, 13, 18, 19) Wabuye wathi ebandleni le Lawudikeya: “Boke engibathandako, ngiyabasola begodu ngibayale. Nje-ke tjhiseka begodu utjhuguluke.” (IsAm. 3:19) Yeke abadala bazabe benza kuhle khulu nabangalingisa uJesu nabakhalimako ebandleni.

UKUKHUTHAZA AKUSIMSEBENZI WABADALA KWAPHELA

Babelethi, niyabafundisa na abantwana benu bona bakhuthaze abanye? (Qala isigaba 10)

10. Msebenzi wabadala na ukukhuthaza abanye?

10 Kufuze sikhumbule ukuthi akusimsebenzi wabadala bodwa ukukhuthaza. Kungebangelo uPowula athi amaKrestu kufuze akhulume “okuhle kwaphela ngomnqopho wokwakha kuye ngetlhogeko.” (Efe. 4:29) Okutjho bona kufanele sihlale sicabanga bona singabasiza njani abanye. UPowula  wathi emaKrestwini weHebheru: “Qinisani izandla ezirephelelako namadolo abogabogako, niragele phambili nenzela iinyawo zenu iindlela ezinqophileko ukuze okurholopheleko kungathuweleli, kunalokho, kulatjhwe.” (Heb. 12:12, 13) Soke, kungakhathaliseki bona sibancani namkha sibakhulu, yikulu indima esingayidlala ekukhuthazeni abanye.

11. UMarthe wakhuthazwa yini?

11 UMarthe * wakhe wagandeleleka, watlola wathi: “Ngelinye ilanga ngathandaza ngibawa uJehova ukuthi angikhuthaze. Ngemva kwesikhathi esithileko ngahlangana nomunye udade osele aluphele, wangitjengisa ukuthi uyangithanda wabe wazwelana nami. Wangicocela nokuthi wakhe waqalana nento engiqalene nayo le, lokho kwangikhuthaza khulu.” Kungenzeka udadwethu lo bekangazi ukuthi izinto azozitjho kuMarthe bezizomkhuthaza kangangani.

12, 13. Yini engatjengisa ukuthi siyawulalela umtlolo webeFilipi 2:1-4?

12 UPowula weluleka woke amabandla weFilipi, wathi: “Nangabe kukhona nanyana ngisiphi isikhuthazo kuKrestu, nanyana ngiyiphi induduzo yethando, nanyana ngikuphi ukucabangelana, nanyana ngiliphi ithando nesirhawu, zalisani ithabo lami ngokuba nomkhumbulo ofanako nokuba nethando elifanako, nibe munye ngokupheleleko, ninomcabango munye engqondweni. Ningenzi litho ngombango namkha ngokuzikhakhazisa, kodwana ngokuzithoba, nithathe abanye njengabakhulu kunani, njengombana ningatshwenyeki ngehlalakuhle yenu kwaphela kodwana nitshwenyeka nangehlalakuhle yabanye.”—Flp. 2:1-4.

13 Yeke, soke asifuneni amathuba wokusiza abanye. Sibanikele “induduzo yethando,” ‘sibacabangele’ begodu sibazwele abanakwethu nabodadwethu. Lokho kuzobakhuthaza khulu.

YINI ENGASIKHUTHAZA?

14. Khuyini okungakhuthaza amaphayona?

14 Nasibona abantu esibafundele iBhayibheli batjhugulula ukuphila kwabo bathembeka kuZimu, lokho kuyasikhuthaza. Kwenzeka okufanako nakumpostoli uJwanisi, ngikho atlola wathi: “Alikho ithabo elikhulu enginalo ukudlula leli: ukuzwa ukuthi abantwabami baragela phambili bakhamba eqinisweni.” (3 Jwa. 4) Amaphayona amanengi azokuvuma ukuthi kwamambala kuyakhuthaza ukubona umuntu ofunde naye iBhayibheli abambelela eqinisweni begodu ngokukhamba kwesikhathi aphayone. Ukukhumbuza iphayona ngeenkhathi ezithabisako elaba nazo kungalikhuthaza.

15. Singabakhuthaza njani abantu abasebenzisa isikhathi sabo esinengi balotjha uJehova?

15 Abajikelezi nabomkabo bayavuma ukuthi kuyabakhuthaza ukufumana iincwadi namkha batlolelwe umlayezo obathokozako ngokukhambela amabandla. Abadala, iinthunywa zevangeli, amaphayona namalunga womndeni weBethel nabo kuyabathabisa ukuthokozwa ngokuthembeka kwabo emsebenzini abawenzela uZimu.

SOKE SINGABAKHUTHAZA ABANYE

16. Singabakhuthaza njani abanye?

16 Sizabe siyilahla nasingathi angeze sakhuthaza abanye ngebanga lokuthi asisibabantu abakhulumako, namkha sineenhloni. Ukukhuthaza abantu akusiyinto ebudisi, ngitjho nokumomotheka nasilotjhisa abanye kungabakhuthaza. Nakwenzeka umomotheke kodwana umuntu omunye angamomotheki, lokho kungatjengisa ukuthi kuneentjhijilo aqalene nazo. Ukumlalela umuntu loyo kungamkhuthaza.—Jak. 1:19.

17. UHenri walifumana njani irhelebho ngesikhathi agandelelekile?

 17 Umzalwana osesemutjha, uHenri wezwa ubuhlungu khulu ngesikhathi umndenakhe ngitjho nobabakhe obekamdala webandla, balisa ukulotjha uJehova. Umjikelezi wakhamba noHenri esitolo basela ikofi bacoca, wakhupha okusehliziywenakhe, kwamkhuthaza khulu lokho. Ngemva kwalokho walemuka ukuthi nakazakusiza umndenakhe ubuyele kuJehova kufuze yena abambelele begodu athembeke. Kwamkhuthaza ukufunda incwadi yeRhubo 46; uZefaniya 3:17 noMarkosi 10:29, 30.

Soke singakhana besikhuthazane (Qala isigaba 18)

18. (a) Yini iKosi uSolomoni eyakutjhejako? (b) Umpostoli uPowula wathi yini engasikhuthaza nasiyenzako?

18 Okwavelela uMarthe noHenri kusenza sibone ukuthi nathi singabakhuthaza abazalwana nabodade abagandelelekileko. IKosi uSolomoni yakhe yathi: “Maye lihle kangangani ilizwi elifike ngesikhathi! Ubuso obuthokozileko buthabisa ihliziyo neendaba ezimnandi zinepilo emathanjeni!” (IzA. 15:23, 30) Okhunye okungasisiza nasigandelelekileko kufunda isiThala kunye neencwadi ezifumaneka kuZinzolwazi lethu. Sikufumana emezwini kaPowula ukuthi ukubhina iingoma zomBuso kungasikhuthaza. Wathi: “Ragelani phambili nifundisana begodu nikhuthazana ngamarhubo, iindumiso zakaZimu, iingoma zokulotjha uZimu ezibhinwa ngokuthokoza, nibhinela uJehova eenhliziyweni zenu.”—Kol. 3:16; IzE. 16:25.

19. Kubayini ukukhuthazana kuzokuqakatheka khulu emalangeni azako, begodu kufuze senzeni?

19 Njengombana ilanga lakaJehova “litjhidela” nje, sizokutlhoga khulu ukukhuthazana. (Heb. 10:25) UPowula nakakhuluma namaKrestu wangeenkhathi zakhe, wathi: “Hlalani nikhuthazana begodu nakhana, njengombana kuhlekuhle nenza.”—1 Thes. 5:11.

^ isig. 11 Amanye amagama atjhentjiwe.