Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Imibuzo Evela Ebafundini

Imibuzo Evela Ebafundini

Kubayini kungakavumeleki ukufaka namkha ukuphosta iincwadi, amavidiyo nokhunye okugadangiswe boFakazi bakaJehova kuthungelelwano lezokuthintana?

Ngebanga lokuthi asizithengisi iincwadi namavidiyo esiwagadangisako nezinye izinto, inengi licabanga ukuthi kuvumelekile ukufaka izinto ezigadangiswe yihlangano ku-inthanethi. Kodwana lokho kuphula imithetho * ye-website yethu, begodu ukwenza njalo kubange imirarokazi emikhulu. Umthetho wokusebenzisa izinzolwazi lethu utjho kuhle ukuthi akunamuntu ovumeleke “ukufaka namkha ukuphosta imigwalo, iincwadi, amagama athileko, umvumo, iinthombe, amavidiyo namkha iinhloko zabomagazini abathileko kwenye i-inthanethi namkha ithungelelwano lezokuthintana.” Kubayini kungakafuzi bona kwenziwe njalo?

Akekho ovumeleke ukufaka namkha ukuphosta iincwadi namavidiyo wehlangano kwenye i-website

Izinto ezigadangiswe yihlangano kufuze zisetjenziselwe ukufunda iBhayibheli nokutjhumayela kwaphela. Iinhlubuki nazifuna abantu balandele amazinzolwazi wabo, zithatha izinto ezigadangiswe yihlangano bese zizifaka ku-inthanethi abayisebenzisako ukwenzela bona zidose aboFakazi bakaJehova nabantu okungasibo. Koke lokho kwenziwa ngehloso yokwenza abantu bangasayithembi ihlangano kaJehova. (Rhu. 26:4; IzA. 22:5) Kube nabanye abasebenzisa izinto abazithethe eencwadini zethu namkha ku-jw.org, bazisebenzisele ukukhangisa izinto abazithengisako, namkha bazisebenzise nabakhangisa ngama-app afumaneka kuma-cell phone. Yeke ukukhandela koke lokho, sibeke imithetho ezokuvikela izinto esizigadangisako. Ngombana asifuni abantu basebenzise iincwadi zehlangano ngehloso embi. (IzA. 27:12) Yeke nasingalisa abantu ngitjho nabanakwethu bona bafake namkha baphoste nanyana yini egadangiswe yihlangano kwamanye ama-website, namkha basebenzise netshwayo le-jw.org nabathengisako,  ikhotho angeze yasijamela nasihlaselwa babantu abasiphikisako. Nabezomnotho bangathi senza ibhizinisi.

Iincwadi, amavidiyo nokhunye okugadangiswe yihlangano kufuze kudawlodwe ku-jw.org kwaphela. Kazi uJehova wathi “inceku ethembekileko nehlakaniphileko” ngiyo okufuze yondle abantu bakhe ngeemfundiso zakhe. (Mat. 24:45) Yeke “inceku” le inama-website ewasebenzisako nayifundisa abantu bakaJehova, ama-website lawo nginaka: www.jw.org, tv.jw.org, ne wol.jw.org. Ama-app esinawo mathathu kwaphela, yi-JW Language®, JW Library®, ne-JW Library Sign Language®. Ngiwo kwaphela esiwathembako, ngombana siyazi ukuthi akakhangisi litho begodu akakasilaphazwa liphasi lakaSathaneli. Yeke kufuze sitjheje, ngombana nasingathoma sifune ukufunda ngoZimu kwamanye ama-website singazifaka engozini. Ngombana izinto ezilapho ngitjho nanyana zingabonakala ngasuthi zivela ehlanganweni kungenzeka sezitjhentjhiwe lapha nalapha.—Rhu. 18:27; 19:9.

Yeke nasifaka namkha siphoste iincwadi, amavidiyo nokhunye okugadangiswe yihlangano lapho abantu baveza khona imibono (comments) namkha batjho izinto ezithileko, kungenza abanye abantu bangasayithembi ihlangano kaJehova. Abanye abanakwethu baphikisana nabantu kuma-inthanethi, lokho kwenza bona ibizo lakaJehova lihlanjalazwe khulu. Asikhumbuleni banakwethu ukuthi i-inthanethi akusiyinto efaneleko ‘yokuyala abaphikisako.’ (2 Thim. 2:23-25; 1 Thim. 6:3-5) Sitjhejile ukuthi kumathungelelwano wokuthintana womgunyathi enziwe ebizweni lehlangano kaJehova, abanye baze bawathiye ngamabizo wabanakwethu abamalunga wesiHlopha esiBusako. Yazini ukuthi akunalunga lesiHlopha esiBusako elilawula i-inthanethi namkha izinzolwazi lezokuthintana elithiyelelwe ngebizo lalo.

Nasitjela abantu ukuthi bangene ku-jw.org, sisuke sirhatjha ‘iindaba ezimnandi.’ (Mat. 24:14) Yeke amavidiyo nezinye iincwadi ezifumaneka ku-jw.org esizisebenzisela ukutjhumayela, zihlala zithuthukiswa. Izintweni sifuna zisize woke umuntu. Kungebangelo kuvumelekile ukuthumelela omunye umuntu incwadi, ividiyo nokhunye okugadangiswe yihlangano nge-email begodu ungamthumelela ne-link. Nasithumela abantu ku-jw.org sibasa lapho bazokufundiswa khona nguZimu ‘ngenceku ethembekileko nehlakaniphileko.’

^ isig. 1 Nawufuna ukwazi ukuthi ungayifumanaphi imibandela le, tjhinga esendlalelweni (home page) ku-jw.org, ekugcineni kwekhaselo ugandelele lapho kuthi imibandela. Uzokubona ukuthi ngikuphi esingakavumeleki ukukwenza ngezinto ezifumaneka ku-jw.org.