Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Bantu Abatjha Zibekeleni Imigomo Yokusebenzela UZimu

Bantu Abatjha Zibekeleni Imigomo Yokusebenzela UZimu

“Nawunikela okwenzako kuSomnini, amasu wakho azakuphumelela.”—IZA. 16:3.

IINGOMA: 135, 144

1-3. (a) Ungayifanekisa njani imiraro abantu abatjha abaqalana nayo? (Qala isithombe esisekuthomeni.) (b) Yini engasiza abantu abatjha baqalane nemiraro leyo?

AKHESITHI uhlela ukuya endaweni ekude begodu lapho kunento eqakathekileko okufuze uyoyenza. Kodwana njengombana indawo le ikude, kuzokufuze ukhambe ngebhesi. Nangambala ufike lapho iimbhesi zikhwelwa khona. Yeke ngebanga lokuthi kunabantu abanengi begodu neembhesi nazo zinengi ngokunjalo, ungazithola ungasazi ukuthi kufuze utjhingephi. Kodwana nawaziko ukuthi uyaphi angeze uhlangahlangane, ngombana uzabe wazi ukuthi ngiyiphi ibhesi okufuze uyikhwele. Angekhe wakhwela enye nenye.

2 Abantu abatjha nabo singabafanisa nabantu abakhwela iimbhesi. Kazi nabo kuneenqunto eziqakathekileko ekufuze bazithathe, begodu zizokuthinta ukuphila kwabo koke. Ngezinye iinkhathi bangahlangahlangana nakufuze bakhethe. Bantu abatjha, nanifuna ukwenza yoke into le ibe bulula kufuze nazi ukuthi nifunani ekuphileni. Ngiyiphi indlela okufuze niyithathe?

3 Umbuzo lo sizowuphendula esihlokwenesi, besikhuthaze nabantu abatjha bona baphilele ukuthabisa uJehova. Kufuze bangathomi bamkhohlwe uJehova kungaba seendabeni zokufunda, zomsebenzi, ukutjhada namkha ukungatjhadi, ukuba nabantwana nokhunye okunengi. Kuzokufuze bazibekele nemigomo  yokumsebenzela. Abantu abatjha abaphilela ukusebenzela uJehova kufuze baqiniseke ukuthi uzobabusisa begodu bazokuphumelela epilweni.—Funda izAga 16:3.

ZIBEKELE IMIGOMO YOKUSEBENZELA UZIMU

4. Sizokucoca ngani esihlokwenesi?

4 Kuqakatheke khulu ukuthi umuntu omutjha azibekele imigomo yokusebenzela uZimu, angalindi aze abe mdala ngeminyaka. Sikutjhwiso yini lokho? Sizokudemba amabanga amathathu enza sitjho njalo. Ibanga lokuthoma, kuthokoza uJehova ngalokho akwenzele khona, lesibili kukuthi kungabuqinisa ubuhlobo bakho naye. Lesithathu, uzokuphumelela nawuthatha iinqunto usesemutjha.

5. Kubayini kufuze uzibekele imigomo yokusebenzela uZimu?

5 Okuqakatheke khulu okusenza sizibekele imigomo yokusebenzela uJehova kukuthi sifuna ukumthokoza ngakho koke asenzela khona. Umrhubi wathi: “Kuhle ukuthokoza uSomnini . . . ungithokozisile ngomsebenzakho, Somnini, ngezenzo zezandla zakho ngizakuhlokoma.” (Rhu. 92:2, 5) Zibuze muntu omutjha ukuthi umkoloda kangangani uJehova. Cabanga ngezinye zezinto akwenzele zona, uphila nje kungebanga lakhe. Ukunikele ukukholwa, wakunikela iliZwi lakhe iBhayibheli, unebandla ohlanganyela kilo, asisayiphathi yekusasa elingcono. Yeke nawuzibekela imigomo yokumsebenzela, uzabe utjengisa ukuthi umthokoza kangangani ngezinto akuphe zona. Lokho kuzokwenza utjhidelane naye.

6. (a) Ukuzibekela imigomo yokusebenzela uZimu kuzokuba namiphi imiphumela ebuhlotjeni bakho naye. Kuzokusiza ngani ukuzibekela imigomo yokusebenzela uZimu usesemutjha? (b) Ngimiphi imigomo ongazibekela yona usesemutjha nje?

6 Ibanga lesibili elenza kuqakatheke ukuzibekela imigomo yokusebenzela uZimu kukuthi uzokuphilela ukumthabisa, bese lokho kwenza utjhidelane naye. Umpostoli uPowula wathi: “UZimu akasingongakalungi bona angakhohlwa umsebenzenu nethando enilitjengise ebizweni lakhe.” (Heb. 6:10) Muntu omutjha, zibekele imigomo khona nje, ungathi usafuna ukukhulakhula. Akhucabange ngoChristine, wathi aneminyaka elitjhumi, wazibekela imigomo yokufunda imilando yabantu abalotjha uZimu. UToby yena-ke wathi nakaneminyaka eli-12 wazibekela umgomo wokufunda iBhayibheli aliqede ngaphambi kokuthi abhajadiswe. UMaxim bekaneminyaka eli-11, udadwabo uNoemi aneminyaka eli-10 nababhajadiswako. Ngemva kwalokho bazibekela umgomo wokuyokusebenza eBethel. Bebangafuni litho ezobenza bangawufinyeleli umgomwabo, yeke banamathisela amaforomo wokuya eBethel ebodeni. Alo kubayini nawe ungazibekeli imigomo bese ulwela ukuyifinyelela? Funda beFilipi 1:10, 11.

7, 8. (a) Ukuzibekela imigomo kusiza ngani nakufuze wenze iinqunto? (b) Ngiliphi ibanga elenza omunye osesemutjha wakhetha ukungayi eyunivesithi?

7 Isizathu sesithathu sokuzibekela imigomo kusesenesikhathi, kukuthi zinengi iinqunto ekufuze uzenze. Abantu abaseminyakeni yobutjha kufuze benze iinqunto ngokuthi yini abazoyifundela, umsebenzi abazowukhetha nezinye iindaba. Ukwenza iinqunto singakufanisa nokukhetha indlela okungiyo nawufika la zihlukana khona. Ukukhetha indlela ekungiyo akubi mraro nawazi bona ufuna ukuyaphi. Kuyafana nalokha nawuyaziko imigomakho, ukuthatha iinqunto ezihle kuba lula. Incwadi yezAga 21:5 ithi: “Amaqhinga wokhutheleko aletha inzuzo.” Nawuhlela imigomakho kusesenesikhathi uzokuphumelela. Ngilokho uDamaris aqalana nakho nakufuze enze isiqunto esiqakathekileko emnyakenakhe yobutjha.

8 UDamaris wathola imiphumela emihle lokha nakaqeda isikolo. Bekangayokufundela zomthetho simahla eyunivesithi, kodwana  kunalokho wakhetha ukuyokusebenza ebhanka. Kubayini enza njalo? Uthi: “Ngazitjela ngisesemncani ukuthi ngifuna ukuba liphayona. Lokhu bekutjho ukuthi ngizokusebenza amalanga ambalwa. Nangabe bengifundele zomthetho, bengizokurhola imali enengi, kodwana bekuzokuba budisi ukufumana umsebenzi ongivumela bona ngisebenze amalanga ambalwa.” UDamaris sekaneminyaka ema-20 aliphayona. Kghani uyazisola ngesiqunto asithathako emnyakenakhe yobutjha? Uraga uthi: “Emsebenzinami ebhanka ngihlangana nabajameli bezomthetho abanengi. Benza umsebenzi engathana ngiyawenza, khibe ngawufundela. Abanengi abayithabeli imisebenzi abayenzako. Isiqunto sokuthi ngiphayone sangisiza ngabalekela iinkinga eziza nomsebenzi, ngavulekelwa mathuba wokulotjha ngethabo iminyaka eminengi.”

9. Kubayini kufuze sibabuke abatjha esinabo emabandleni?

9 Siyababuka abasesebatjha abanengi emabandleni ephasini mazombe. Bazinikele kuJehova begodu bazibekela imigomo yokumsebenzela. Ngokwenza njalo bathabela ukuphila, ngesikhathi esifanako bafunda ukulandela isinqophiso sakaJehova kikho koke abakwenzako. Lokhu kufaka hlangana zefundo, umsebenzi nomndeni. USolomoni watlola wathi: “Themba uSomnini ngehliziywakho yoke.” Wabuyelela godu wathi: “Nawazisa uSomnini kizo zoke iindlela zakho, yena uzakwenza imizilakho ilelezeke.” (IzA. 3:5, 6) UJehova uyabathanda abantu abatjha esinabo emabandleni, baligugu emehlwenakhe begodu uyabavikela, abanqophise abanikele nesibusiso sakhe.

HLALA UKULUNGELE UKUKHULUMA NGOZIMU

10. (a) Kubayini ukutjhumayela kufuze kube yinto eqakathekileko kithi? (b) Singaphumelela njani ekutjhumayeleni?

10 Nawuphilela ukuthabisa uJehova, nakanjani uzokufuna ukutjela nabanye ngaye. UJesu waveza ukuthi ukutjhumayela kuqakatheke kangangani, wathi: “Iindaba ezimnandi kufuze zitjhunyayelwe kizo zoke iintjhaba qangi.” (Mar. 13:10) Ukutjhumayela kuqakatheke khulu, kungebangelo kufuze kuze qangi ekuphileni kwethu. Alo kukhona ongakwenza bona ube nesikhathi esinengi sokutjhumayela? Ungakghona ukuphayona? Alo ithiwani nange ungakuthandisisi ukutjhumayela? Yini engakusiza bona uwahlathulule kuhle amaqiniso weBhayibheli? Nanzi izinto ezimbili ezingakusiza: Kulungiselela kuhle, nokuragela phambili utjela abanye ngalokho okwaziko. Kuzokumangaza ukubona ukuthi uzokuthanda kangangani ukutjhumayela.

Ukulungiselela njani ukutjhumayela? (Qala iingaba 11, 12)

11, 12. (a) Abantu abatjha bangazilungiselela njani bona batjhumayele esikolweni? (b) Omunye omutjha walisebenzisa njani ithuba lokutjhumayela esikolweni?

11 Mhlamunye okhunye ongakwenza, kulungiselela iimpendulo zemibuzo evane ibuzwe bantwana ofunda nabo. Ungalungiselela ipendulo yombuzo othi “Kungani Ngikholelwa KuNkulunkulu?” Izinzolwazi lethu i-jw.org lineenhloko ezilungiselelwe abantu abatjha bona bazifumanele iimpendulo. Qala ngaphasi kwesithi IZIMFUNDISO ZEBHAYIBHELI > INTSHA. Esihlokwenesi uzokufumana ikhasi lemisebenzi yentsha ngelimi lesiZulu. Uzokubuye ufumane nombuzo othi “Kungani Ngikholelwa KuNkulunkulu?” Uzokubona nendlela yokulungiselela iimpendulo zakho. LinemiTlolo nasi ongayisebenzisa bona uhlathulule iinkolelo zakho, Hebheru 3:4, Roma 1:20, iRhubo 139:14. Ukusebenzisa ikhaseli kuzokusiza ulungiselele iimpendulo zemibuzo ngokuhlukahlukana kwayo.—Funda 1 Pitrosi 3:15.

12 Khuthaza abantu abatjha ofunda nabo bona bangene kuzinzolwazi baqale i-jw.org. Ngilokho uLuca akwenza. Eklasini afunda kilo bebademba indaba yokuhluka kweenkolo, yeke walemuka bona isipele ebebasifunda besibakhuluma kumbi aboFakazi  bakaJehova. Nanyana bekanokuzaza nje kodwana wabawa utitjhere bona amvumele ahlathulule iimfundiso zaboFakazi. Akhenge agcine ngokuhlathulula iinkolelo zethu kwaphela kodwana watjengisa iklasi loke izinzolwazi lethu. Utitjhere watjela boke abafundi ukuthi nabafika emakhaya babukele ividiyo ethi Hlula Umuntu Okuthridako Ngaphandle Kokumbetha Ngamaguduva. ULuca kwamthabisa khulu ukuthi wakghona ukutjhumayela.

13. Kubayini kufuze singapheli amandla nanyana siqalene nobudisi?

13 Ungaphelelwa mamandla ngitjho nanyana uhlangabezana nobudisi ngezinye iinkhathi. (2 Thim. 4:2) Nawuhlangabezana neentjhijilo ungayilisi imigomwakho. UKatharina wakwenza umgomwakhe ukutjhumayela abantu asebenza nabo, ngesikhatheso bekaneminyaka eli-17. Bekunomuntu othileko obekamdelela kodwana akhenge akuvumele ukuthuselwa. Indlela ebekaziphatha ngayo nanyana bekadelelwa nje yaba nemiphumela emihle, khulukhulu kuHans obekasebenza naye. UHans wathoma ukufunda iBhayibheli neencwadi zethu bewabhajadiswa. Nakwenzeka koke lokhu uKatharina besele afudukile endaweni le. Ungacabanga bona kwamthabisa kangangani ukubona uHans azokubeka ikulumo ngemva kweminyaka eli-13 eWolweni labo lomBuso njengombana bekasikhulumi esivakatjhileko. Ukungapheli amandla kwakaKatharina ekutjhumayezeni abantu asebenza nabo kwaba nemiphumela emihle tle!

NAMATHELA EMGOMENAKHO

14, 15. (a) Yini abantu abatjha okufuze bayikhumbule nabaqalene neentjhijilo? (b) Abantu abatjha bangalwisana njani nokugandelelwa ziintanga zabo?

14 Sithemba ukuthi bekube nje isihlokwesi sikukhuthazile bona uhlele ukuphila kwakho begodu udzimelele emgomwenakho wokulotjha uJehova. Lokho kutjho ukuthi kufuze uzibekele umgomo wokusebenzela uZimu. Siyazi bona abanye abantu abatjha abangangawe imigomwabo kuzithabisa begodu ngezinye iinkhathi nawe bangafuna uzithabise nabo. Kuzokufuze utjengise bona uzimisele kangangani ukunamathela emgomwenakho. Ungavumeli ukuthikaziswa ziintanga zakho. Nasibuyela godu esibonelweni sebhesi esikhulume ngaso, siyaqiniseka bona angeze wakhwela nanyana ngiyiphi ibhesi ngombana ubona abantu abangebhesini bazithabisa.

 15 Kuneendlela ezinengi zokulwisana nokugandelelwa ziintanga zakho. Ngokwesibonelo, kuzokuba kuhle ukubalekela izinto ezingakulinga. (IzA. 22:3) Hlala uzikhumbuza ngomphumela obuhlungu wokuzihlanganisa nabantu abangaziphathi kuhle. (Gal. 6:7) Okhunye okungasisiza kuvuma ukuthi siyasitlhoga iseluleko. Ukuthobeka kuzosenza sifune iinqophiso kabanye, okufaka hlangana ababelethi namalunga webandla anobuhlobo obuhle noZimu.—Funda 1 Pitrosi 5:5, 6.

16. Akhuze nesibonelo esitjengisa iinzuzo zokuthobeka.

16 Ukuthobeka kwasiza uChristoph bona amukele iseluleko. Ngemva kokubhajadiswa wathoma ukuzibandula. Abanye abantu abatjha ebebasendaweni yokuzibandula leyo bambawa bona ajoyine isiqhema sabo sezemidlalo. Wacoca nomdala webandla ngendaba le. Umdala lo wamkhuthaza ukuthi ngaphambi kokuqunta, akhacabange ngeengozi ezingaba khona ezikhambisana nommoya wokuphalisana. UChristoph wagcina asijoyinile isiqhemeso. Nokho kwathi ngokukhamba kwesikhathi kwamkhanyela ukuthi umdlalo awungeneleko lo bewunenturhu begodu uyingozi. Wabuye godu wakhuluma nabanye abadala bebandla, nabo bamnikela iseluleko esivela emTlolweni. Uthi: “UJehova wanginikela abeluleki abahle begodu ngamlalela, nanyana kwangithatha isikhathi nje.” Inga-kghani nawe uthobeke kangangobana ungamukela iseluleko?

17, 18. (a) Yini uJehova ayifunako ebantwini abatjha namhlanjesi? (b) Ngibuphi ubujamo obungavela lokha umuntu nakakhulako begodu singabubalekela njani? Iza nesibonelo.

17 “Jabula muntu omutjha ebutjheni bakho, ihliziywakho ikuphe ukwenama emalangeni wobutjha bakho.” (UMtj. 11:9) Iye uJehova ufuna uthabe muntu omutjha. Indabethu le ikuvezile ukuthi singathaba njani. Hlala emgomwenakho, ungamlibali uJehova kinanyana yini ohlela ukuyenza. Nawuthoma nje ukuzibekela imigomo, kuzokuba bulula ukubona indlela uJehova asinqophisa, asivikela nasibusisa ngayo. Akhucabange ngazo zoke iinluleko akweluleka ngazo eliZwini lakhe, bese ‘ukhumbule umdali wakho emalangeni wobutjhabakho.’—UMtj. 12:1.

18 Akekho umuntu ohlala amncani, yeke bantu abatjha nizokukhula nani nibe babantu abakhulu. Nokho kuyadanisa ukuthi inengi elabhalelwa ukuzibekela imigomo emihle lazisola nase likhulile, lazifumana lihlangahlangene. Yeke hlakanipha muntu omutjha, uzibekele imigomo yokusebenzela uZimu, nawenza njalo angeze wazisola nase umkhulu. Kunalokho uzokuthaba ngemigomo owazibekela yona. Ngilokho okwenzeka kuMirjana. Kazi bekanekghono kwezemidlalo. Yeke bambawa bona angenele iphaliswano lemidlalo yama-Olympic webusika. Kodwana wakhetha ikonzo yesikhathi esizeleko. Sekudlule iminyaka ema-30 uMirjana asekonzweni yesikhathi esizeleko nobabakwakhe. Uthi: “Idumo, ukuhlonitjhwa, amandla nobunjinga kwephaseli kuzizinto zesikhatjhana nemigomo yakhona iphelelwa sikhathi. Iqiniso kukuthi ukusebenzela uZimu nokusiza abantu babe nobuhlobo noZimu migomo emihle nehlala isikhathi eside umuntu angazibekela yona.”

19. Kusiza ngani ukuzibekela imigomo yokusebenzela uZimu usesemutjha?

19 Kufuze sibabuke abantu abatjha abasemabandleni, khulukhulu nasicabanga ngendlela abaqalana ngayo neentjhijilo nokuzimisela kwabo ukulotjha uJehova nanyana kubudisi ngezinye iinkhathi. Bazibekela imigomo yokungenela imikhakha ehlukahlukeneko yokusebenzela uZimu, ukutjhumayela bakubeka qangi emaphilwenabo. Bantu abatjha ukusebenza kwenu budisi, angeze kwawela phasi. Ninabafowenu nabodadwenu abanithandako begodu bazonisekela. Yeke naninikela uJehova ukuphila kwenu, hlalani nazi ukuthi nizokuphumelela!