ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Apreli 2018

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa ebandleni kusukela ngoJuni 4 kuya kuJulayi 8, 2018.

Indlela Etjhinga Ekululekweni

Abanye abantu bayayilulukela ikululeko khulukhulu nasiza eendabeni zokukhethana ngokobuhlanga, ukugandelelwa nomtlhago, kukulapho abanye bafuna ikululeko yokukhuluma namkha yokuzikhethela. Inga-kghani singayifumana ikululeko yamambala?

Lotjha UZimu Wekululeko

Ummoya ocwengileko kaJehova usitjhaphulule njani? Yini engasisiza bona singayisebenzisi kumbi ikululeko esiyinikelwe nguZimu?

Badala Neenceku Ezikhonzako—Fundani KuThimothi

Kubonakala ngasuthi uThimothi bekangazithembi nakazokuthoma ukusebenza nompostoli uPowula. Yini abadala neenceku ezikhonzako abangakufunda kuThimothi?

Lingisa UJehova Ngokududuza Abanye

Kusukela kade abantu bakaJehova bebakutlhoga ukukhuthazwa.

Khuthazanani, “Khulukhulu Njengombana Nibona Ilanga Litjhidela”

Njengombana ilanga lakaJehova litjhidela nje, kufuze sibatjheje khulu abanakwethu nabodadwethu ukwenzela bona sibakhuthaze nakutlhogekako.

Bantu Abatjha Zibekeleni Imigomo Yokusebenzela UZimu

Abantu abatjha bangazizwa bagandelelekile, khulukhulu njengombana kufuze baqunte ukuthi bafuna ini. Bangakhetha njani ngokuhlakanipha ezintweni ezizokuthinta ikusasa labo?

Imibuzo Evela Ebafundini

Kubayini kungakafaneli ukufaka iincwadi namkha amavidiyo kuma-website wethu namkha kwezokuthintana?

Imibuzo Evela Ebafundini

Kubayini itjhugululo yephasi elitjha ihlalise kuhle okutjhiwo mtlolo wamarhubo 144?