Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO SE-14

Uwenza Kuhle Na Umsebenzi UZimu Asiphathise Wona?

Uwenza Kuhle Na Umsebenzi UZimu Asiphathise Wona?

“Ragela phambili nokutjhumayela iindaba ezimnandi, uwenze ngokupheleleko umsebenzakho.”—2 THIM. 4:5, ftn.

INGOMA 57 Sitjhumayela Ebantwini Boke

OKUZOKUCOCWA NGAKHO *

UJesu ubonakala ebafundini bakhe ngemva kokuvuswa kwakhe begodu ubayala bona ‘bakhambe bayokwenza abafundi.’ (Funda isigaba 1)

1. Khuyini abantu bakaZimu abafuna ukuyenza begodu kubayini? (Qala isithombe esingaphandle.)

UKRESTU JESU wayala abalandeli bakhe, wathi kibo: “Khambani niyokwenza abantu bazo zoke iintjhaba babe bafundi.” (Mat. 28:19) Kungebangelo abantu bakaZimu bafuna ukufunda indlela yokwenza umsebenzi lo “ngokupheleleko.” (2 Thim. 4:5) Phela umsebenzi lo uqakatheke khulu, kuhlekuhle akunanto esingayimadanisa nawo. Nokho ngasikhathi asikghoni ukwenza ama-iri esingathanda ukuwenza emsebenzini esiphathiswe wona lo.

2. Ngiziphi izinto ezenza kube budisi bona siphethe umsebenzethu kuhle?

2 Kunezinye izinto eziqakathekileko ezitlhoga isikhathi namandlethu. Abanye bayasebenza, okutjho bona isikhathi sabo esinengi basisebenzisela ukwenza imisebenzi ezobasiza batlhogomele imindenabo. Ngapha kunezinto okufuze zenziwe emndenini, siqalana namagulo, ukugandeleleka nemiraro yokuluphala. Alo singakghona njani ukwenza umsebenzi esiphathiswe wona lo naphezu kweentjhijilo esiqalana nazwezi?

3. UmTlolo kaMatewu 13:23 usenza siphethe ngokuthini naziza endabeni yokuthela iinthelo?

3 Ungathomi uziqalele phasi ngebanga lokuthi awukghoni ukwenza okunengi ngendlela ofisa ngayo emsebenzini kaJehova. UJesu bekazi ukuthi angeze sithele iinthelo ngokulinganako. (Funda uMatewu 13:23.) Kungebangelo uJehova kumthokozisa lokho esimenzela khona kungakhathaliseki bona kungangani, ikani nasikwenza ngamandlethu woke. (Heb. 6:10-12) Ngakelinye ihlangothi, kungenzeka ubujamo bethu busivumele bona senze okungeziweko emsebenzini kaZimu. Yeke esihlokwenesi sizokufunda ngokuthi khuyini esingayenza bona umsebenzi kaZimu uze qangi ekuphileni kwethu. Sibone ukuthi singakubalekela njani ukuthikaziswa zizinto ezinengi zephaseli nokuthi singathuthukisa njani endleleni esitjhumayela nesifundisa ngayo. Akhesithome ngokwazi ukuthi singawenza njani umsebenzi kaZimu ngokupheleleko.

4. Kutjho ukuthini ukwenza umsebenzi uZimu asiphathise wona ngokupheleleko?

 4 Nasizakwenza umsebenzi uZimu asiphathise wona lo ngokupheleleko kufanele sisebenzise elinye nelinye ithuba esilifumanako bona sitjhumayele begodu sifundise abantu iindaba ezimnandi. Nokho asitjhumayeli ngehloso yokwenza ama-iri kwaphela. Phela uJehova unendaba nokuthi kubayini siya esimini. Yeke ibanga eliqakatheke khulu elenza bona sisebenze ngamandlethu woke ekwenzeni imisebenzi * uZimu asiphathise yona kukuthi siyamthanda begodu sithanda nabomakhelwana bethu. (Mar. 12:30, 31; Kol. 3:23) Kungebangelo sisebenzela uJehova ngamandlethu woke begodu sisebenzisa namakghonwethu emsebenzini asiphathise wona lo. Enye into ezosisiza bona sitjele boke abantu iindaba ezimnandi kukhumbula ukuthi umsebenzi lo siphiwe wona ngomusa.

5-6. Yenza isibonelo esitjengisa ukuthi abantu abamajadu ekuphileni bangawubeka njani umsebenzi kaZimu phambili.

5 Akhucabange ngesokana elithanda ukubetha igatara. Isokaneli liwuthanda khulu umbhino, yeke lisebenzisa ithuba elinye nelinye elivelako bona lidlale igataralo. Ngelinye ilanga balibawa bona lizokubetha igatara ngeempelaveke kwenye indawo ethengisa ukudla neenselo. Nokho imali abalibhadela yona yincani, alikghoni ukwenza izinto elizitlhogako. Yeke lafumana omunye umsebenzi, lapho-ke lisebenza ethilini yesitolo. Yeke kusukela ngoMvulo bekube ngeLesihlanu lisebenza lapho. Ngitjho nanyana amalanga amahlanu woke lisebenza esitolo lihlala licabanga ngomvumo. Into eliyifisa khulu kuthuthukisa ikghono lombhinweli begodu lifumane umsebenzi obandakanya umbhino. Liyathaba nalifumana ithuba elinye nelinye bona lidlale umbhino nanyana ithubelo lingaba lifitjhani kangangani.

6 Yeke nathi ngendlela efanako singaba nesikhathi esincani sokutjhumayela kodwana iqiniso kukuthi siwuthanda khulu umsebenzi wokutjhumayela lo. Into esilwela ukuyenza kusiza abantu balemuke ukuqakatheka kweendaba ezimnandi. Nokho ngebanga lokuthi sinezinto ezinengi esizenzako singazibuza ukuthi singakghona njani ukubeka umsebenzi kaZimu lo qangi ekuphileni kwethu.

 UNGAWENZA NJANI UMSEBENZI WOKUTJHUMAYELA BONA UZE QANGI EPILWENAKHO?

7-8. Singamlingisa njani uJesu endleleni esiqala ngayo umsebenzi wokutjhumayela?

7 UJesu wasibekela isibonelo esihle ngendlela ebekaqala ngayo umsebenzakhe wokutjhumayela. Into ebeyiqakatheke khulu ekuphileni kwakhe kukhuluma ngomBuso kaZimu. (Jwa. 4:34, 35) Wakhamba amabanga amade bona akghone ukutjhumayeza abantu abanengi ngendlela ebekangakghona ngayo. Bekahlala afuna amathuba wokukhuluma nabantu nanyana kukuphi lapho bafumaneka khona. Koke akwenzako nakasephasini bekusekela umsebenzakhe wokutjhumayela.

8 Namhlanjesi singalingisa uKrestu ngokufuna amathuba wokukhuluma nabantu ngeendaba ezimnandi nanyana kukuphi lapho bafumaneka khona. Sizimisele ukudela isikhathi sethu sokuzigedla ukwenzela bona sikghone ukuya esimini. (Mar. 6:31-34; 1 Pit. 2:21) Abanye ebandleni bamaphayona akhethekileko, wesikhathi esizeleko nasizako. Abanye bafunde ukukhuluma elinye ilimi namkha bathuthele endaweni etlhoga abatjhumayeli beendaba ezimnandi. Nanyana kunjalo umsebenzi omnengi wokutjhumayela wenziwa barhuweleli abangakghoni ukwenza izinto ezibalwe ngaphezulu kodwana abenza koke abakghona ukukwenza bona batjhumayele. Kungakhathaliseki bona senza okunengi emsebenzini wokutjhumayela namkha sikghona ukwenza okuncani, uJehova akasikateleli bona senze okungaphezu kwamandlethu. Kunalokho ufuna siwuthabele umsebenzi asinikele wona njengombana siragela phambili nokutjhumayela ‘iindaba ezimnandi eziphazimulako zakaZimu othabako.’—1 Thim. 1:11; Dut. 30:11.

9. (a) Ngitjho nanyana bekunomsebenzi awenzako, uPowula wawenza njani umsebenzi wokutjhumayela bona uze qangi ekuphileni kwakhe? (b) Incwadi yezEnzo 28:16, 30, 31 iyiveza njani indlela uPowula ebekaqala ngayo umsebenzakhe wokutjhumayela?

9 Umpostoli uPowula naye wasibekela isibonelo esihle sokwenza umsebenzethu wokutjhumayela bona uze qangi ekuphileni kwethu. Phakathi nekhambo lakhe lokujikeleza eKorinte, bekanemali encani begodu kwafanele bona abekele eqadi isikhathi esithileko bona enze amatende. Nanyana kunjalo ukwenza amatende akhenge kube yinto eqakatheke khulu kuye. Kunalokho bekenza umsebenzi loyo bona akghone ukuzitlhogomela, akghone nokuragela phambili nomsebenzi wokutjhumayela. Lokho bekazokwenza “ngesihle” ebantwini beKorinte ngaphandle kokuba mthwalo kibo. (2 Kor. 11:7) Ngitjho nanyana uPowula bekufanele asebenze, umsebenzi wokutjhumayela bewuqakatheke khulu kuye kangangobana bekatjhumayela qobe nangamaSabatha. Kwathi ubujamo bakhe nabutjhugulukako “wanikela ngaso soke isikhathi sakhe atjhumayela, afakaza emaJudeni bona kwamambala uJesu nguKrestu.” (IzE. 18:3-5; 2 Kor. 11:9) NakaseRoma wabotjhwa wafumana isigwebo sokuhlala ngendlini iminyaka emibili, nanyana kunjalo akhenge alise ukutjhumayela. Lokha abantu nabazomvakatjhela bekasebenzisa ithubelo bona abatjhumayeze begodu bekatlola neencwadi. (Funda izEnzo 28:16, 30, 31.) UPowula bekazimisele ukungavumeli litho bona imthikazise emsebenzinakhe wokutjhumayela. Watlola wathi: “Njengombana sinomsebenzi lo . . . , asipheli amandla.” (2 Kor. 4:1) NjengoPowula, ngitjho nanyana siqeda isikhathi esinengi sisemsebenzini singakghona ukwenza umsebenzi wokutjhumayela uze qangi ekuphileni kwethu.

Zinengi iindlela zokwenza umsebenzethu ngokupheleleko (Funda iingaba 10-11)

10-11. Singawufeza njani ngokuphumelelako umsebenzethu nasiqalene nemiraro yezamaphilo?

10 Nange singakghoni ukutjhumayela emzini ngomuzi ngendlela esifisa ngayo ngebanga lokuluphala namkha ukugula, singakghona ukutjhumayela ngokusebenzisa ezinye iindlela. AmaKrestu wekadeni bewatjhumayela nanyana kukuphi lapho bewafumana khona abantu. Bewasebenzisa woke amathuba avelako bona akhulume ngeqiniso, lokho bewakwenza emizini natjhatjhalazi  begodu bewakhuluma “nalabo ebekwenzeka babe setatawini lokuthengisela.” (IzE. 17:17; 20:20) Nasingasakghoni ukuhlanganyela nebandla emsebenzini wokutjhumayela ngebanga lokuthi asisakghoni ukukhamba ibanga elide, singahlala endaweni lapho kukhamba khona abantu ngobunengi bese sibatjhumayeze. Okhunye esingakwenza kutlola iincwadi, ukutjhumayela ngomtato nokusebenzisa woke amathuba avelako bona sikhulume nabantu esihlangana nabo. Abarhuweleli abanengi abangakghoni ukutjhumayela umuzi nomuzi ngebanga lepilo ebogabogako neminye imiraro, bafumana ithabo ngokusebenzisa iindlela zokutjhumayelezi.

11 Ungakghona ukuwufeza ngokuphumelelako umsebenzakho ngitjho nangaphezu kwemiraro yezamaphilo oqalene nayo. Akhucabange ngesibonelo sakampostoli uPowula godu, owathi: “Nginamandla kikho koke ngebanga lalowo ongipha amandla.” (Flp. 4:13) UPowula wawatlhoga khulu amandla lawo lokha nakagulako ekhambweni lakhe lokuvakatjhela amabandla. Wahlathululela abantu beGalatiya wathi: “Bekukugula enyameni okwangenza ngafumana ithuba lokumemezela iindaba ezimnandi kini.” (Gal. 4:13) Ngokufanako imiraro yepilo oqalene nayo ingakunikela ithuba lokutjhumayela iindaba ezimnandi kabanye njengabodorhodera, abonesi nabanye abakutlhogomelako. Ukwenza njalo kungabasiza ngombana lokha abarhuweleli nabazobavakatjhela basuke bangekho emakhaya.

INDLELA YOKUPHILA IPILO ELULA

12. Kutjho ukuthini ‘ukudzimelelisa ilihlo lakho entweni yinye’?

12 UJesu wathi: “IIihlo sibani somzimba. Yeke ilihlo lakho nalidzimelele entweni yinye, umzimbakho woke uzokukhanya.” (Mat. 6:22) Bekatjho ukuthini ngamezwi la? Bekatjho ukuthi kufuze siphile ipilo elula namkha sibe nomnqopho  munye esidzimelela kiwo. Singavumeli litho bona lisithikazise emnqophweni loyo. UJesu wasibekela isibonelo esihle ngokudzimelelisa ipilwakhe emsebenzini wokutjhumayela. Wafundisa nabafundi bakhe bona badzimelele emBusweni kaJehova nekumlotjheni . Silingisa uJesu nasibeka umsebenzi wokutjhumayela qangi ekuphileni kwethu begodu ‘sifune umBuso kaZimu qangi nokulunga kwakhe.’—Mat. 6:33.

13. Khuyini engasisiza sidzimelele emsebenzinethu wokutjhumayela?

13 Enye into engasisiza bona sidzimelele emsebenzinethu wokutjhumayela kusebenzisa isikhathi sethu kuhle ukwenzela bona sisize abantu bazi bebathande uJehova. * Kghani singanciphisa ama-iri esiwasebenzako emsebenzini ukwenzela bona sibe nesikhathi esinengi emsebenzini wokutjhumayela phakathi kweveke? Kghani singanciphisa kwezokuzithabisa ezidla isikhathi esinengi?

14. Khuyini eyenziwa batjhadikazi abanye bona babe nesikhathi esingeziweko emsebenzini wokutjhumayela?

14 Ngilokho okwenziwa ngomunye umdala nomkakhe. Umdala lo ibizo lakhe ngu-Elias, nakahlathululako uthi: “Khenge sikghone ukuthoma ukuphayona khonokho kodwana bekunezinto ebesingazenza bona sibe nesikhathi esinengi esimini. Yeke sathoma kancanikancani ukwenzela bona sibe nesikhathi esinengi sokutjhumayela. Sathoma ngokwehlisa iindleko zethu. Satjheja nokuthi sisebenzisa isikhathi esinengi kezokuzithabisa, yeke sanciphisa. Sabawa nabaqatjhi bethu bona sinciphise ama-iri esiwasebenzako emsebenzini ukwenzela bona sibe nesikhathi esingeziweko sokutjhumayela. Koke lokhu kwasisiza sakghona ukutjhumayela entambama, saraga iimfundo zeBhayibheli ezingeziweko besakghona nokutjhumayela nebandla phakathi kweveke kabili ngenyanga. Kwasithabisa khulu lokho!”

 INDLELA YOKUTHUTHUKISA IKGHONO LAKHO LOKUTJHUMAYELA NELOKUFUNDISA

Nasisebenzisa lokho esikufundako esifundweni saphakathi kweveke, sizokuragela phambili sithuthuka endleleni esitjhumayela nesifundisa ngayo (Funda iingaba 15-16) *

15-16. Ngokuvumelana neyoku-1 kaThimothi 4:13, 15, singawathuthukisa njani amakghonwethu wokutjhumayela? (Funda nebhoksi elithi “ Imigomo Engingazibekela Yona.”)

15 Enye indlela yokwenza umsebenzethu ngokupheleleko kuthuthukisa amakghonwethu wokutjhumayela. Kuneminye imisebenzi etlhoga bona abantu abayenzako babandulwe qobe ukwenzela bona bathuthukise ilwazi nekghono labo. Kunjalo nangabantu abatjhumayela iindaba zomBuso. Kufuze siragele phambili sifunda iindlela ezizosisiza sitjhumayele besifundise ngcono.—IzA. 1:5; funda yoku-1 kaThimothi 4:13, 15.

16 Singalithuthukisa njani ikghono lethu lokutjhumayela nelokufundisa? Ngokulalelisisa iinqophiso emhlanganweni waqobe veke Wepilo Nomsebenzi WobuKrestu. Ukubandulwa esikufumana emhlanganweni lo kusisiza bona sithuthukise amakghonwethu esimini. Njani? Lokha usihlalo nakanikela isiluleko kilabo ebebaneengcenye esikolweni singafunda izinto ezingasisiza sithuthukise endlelenethu yokutjhumayela. Singasebenzisa iimphakamiswezo nasikhuluma nabantu esimini. Singabawa umfowethu otlhogomela isiqhema sethu sesimu bona asisize namkha sisebenze naye esimini. Okhunye esingakwenza kusebenza nomunye umrhuweleli onekghono lokutjhumayela, iphayona namkha umjikelezi. Sizokuthabela khulu ukutjhumayela nokufundisa esimini nasijayelana nokusebenzisa amaThulusethu wokuFundisa.

17. Khuyini oziyifumana nawuzinikela ngokupheleleko emsebenzini wokutjhumayela?

17 UJehova usinikele ilungelo elikhulu ‘lokusebenza’ naye. (1 Kor. 3:9) ‘Nawuqiniseka ngezinto eziqakatheke khulu’ begodu udzimelele emsebenzini wokutjhumayela, uzokulotjha uJehova “ngokuthaba.” (Flp. 1:10; Rhu. 100:2) Njengombana utjhumayela iindaba ezimnandi ngoZimu uzokupha amandla owatlhogako bona wenze umsebenzakho ngokupheleleko kungakhathaliseki bona ngiziphi iintjhijilo namkha iinqabo oqalana nazo. (2 Kor. 4:1, 7; 6:4) Ngitjho nanyana ubujamo bakho bungakuvumeli bona utjhumayele ngendlela ofisa ngayo ‘ungaba nebanga lokuthaba’ nawuzinikela ngokupheleleko emsebenzinakho. (Gal. 6:4) Nawenza koke okusemandlenakho bona utjhumayele utjengisa indlela othanda ngayo uJehova nabantu. “Ngokwenza lokhu uzokusindisa kokubili wena nabakulalelako.”—1 Thim. 4:16.

INGOMA 58 Sifunana Nabantu Abanokuthula

^ isig. 5 UJesu wasipha umsebenzi wokutjhumayela iindaba ezimnandi nokwenza abafundi. Yeke esihlokwenesi sizokubona ukuthi singawenza njani umsebenzethu lo ngokupheleleko ngitjho nanyana siqalana nemiraro eminengi. Sizokubuye sibone nokuthi khuyini engasisiza bona sibe batjhumayeli abaphuma phambili begodu siwenze sithabile umsebenzi lo.

^ isig. 4 IHLATHULULO YAMAGAMA: Imisebenzi le ifaka hlangana ukutjhumayela nokufundisa; ukwakha nokulungisa imakhiwo yehlangano nokusiza lapho kuvele iinhlekelele khona.—2 Kor. 5:18, 19; 8:4.

^ isig. 13 Funda ngeendlela ezilikhomba ezingakusiza uphile ipilo elula, zifumaneka ebhoksini elithi “Ungayiphila Njani Ipilo Elula?esiThaleni sakaJulayi 2016, k. 10.

^ isig. 62 IHLATHULULO YEENTHOMBE. Ikhasi 6: Udade wenza umboniso wokubuyela emntwini ebekakhulume naye ngeBhayibheli. Njengombana usihlalo amluleka ngekulumakhe, utlola amaphuzu encwajanenakhe ethi Ukufundisa. Ngepelaveke nakasesimini, usebenzisa lokho akufundileko.