Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO SE-17

Vumela UJehova Akusize Ulwisane Nemimoya Emimbi

Vumela UJehova Akusize Ulwisane Nemimoya Emimbi

“Sikurakurana . . . namabutho wemimoya emimbi eendaweni zezulwini.”—EFE. 6:12.

INGOMA 55 Ningabasabi Bantu Bami!

OKUZOKUCOCWA NGAKHO *

1. Ngokuya ngokomTlolo webe-Efesu 6:10-13 uJehova usitjengisa njani bona uyasithanda? Hlathulula.

ENYE yeendlela uJehova asitjengisa ngayo bona uyasithanda kukuthi asisize silwe namanabethu. Amanabethu amakhulu nguSathana namadimoni. UJehova uyasiyelelisa ngamanaba la begodu usinikela koke esikutlhogako bona silwisane nawo. (Funda kwebe-Efesu 6:10-13.) Nasamukela isizo lakaJehova begodu sithembele kuye singathumba epinethu noDeveli. Nathi singatjho amezwi afana newompostoli uPowula, owathi: “Nangabe uZimu ungakithi, ngubani ozokuphikisana nathi?”—Rom. 8:31.

2. Sizokucoca ngani esihlokwenesi?

2 Thina maKrestu weqiniso asizitshwenyi khulu ngoSathana namadimonakhe. Kunalokho sisebenzisa isikhathi sethu bona sifunde ngoJehova begodu simlotjhe. (Rhu. 25:5) Nanyana kunjalo, kufanele sizazi iindlela zakaSathana. Kubayini sitjho njalo? Ukwenzela bona angasibambi ngamaqhingakhe. (2 Kor. 2:11; ftn.) Esihlokwenesi sizokucoca ngeqhinga elikhulu elisetjenziswa nguSathana namadimonakhe bona badurhise abantu. Sizokucoca nangokuthi khuyini esingayenza bona sibahlule.

IMIMOYA EMIMBI IBADURHISA NJANI ABANTU?

3-4. (a) Kuhlanganisani ukusebenzelana nemimoya? (b) Yande kangangani ikolelo yokusebenzelana nemimoya?

3 Iqhinga elikhulu elisetjenziswa nguSathana namadimonakhe bona badurhise abantu kusebenzelana nemimoya. Abantu abasebenzelana nemimoya bathi bazi izinto abantu abangazaziko namkha bakghona ukulawula izinto abantu abangakghoni ukuzilawula. Isibonelo salokho kukuthi abanye babo bathi  bakghona ukwazi ingomuso ngokuthukula namkha ukufunda iinkwekwezi. Abanye bangenza ngasuthi bakhuluma nabahlongakeleko. Abanye bayaloya namkha basebenzisa imilingo. *

4 Ikolelo yokusebenzelana nemimoya yande kangangani? Ukuhlolisisa okwenziwa eenarheni ezili-18 zeLatin America neCaribbean kwafumana ukuthi umuntu munye kabathathu ukholelwa emilingweni nebuloyini. Ekuhlolisisenokho kwafunyanwa nokuthi banengi abantu abakholelwa ukuthi bangakghona ukukhuluma nemimoya. Okhunye ukuhlolisisa kwenziwe eenarheni ezili-18 ze-Afrika. Lapho kwafunyanwa bona abantu abangaphezu kwesiquntu bakholelwa ukuthi bukhona ubuloyi. Nokho kungakhathaliseki bona sihlalaphi kufanele sizivikele emimoyeni emimbi. Phela uSathana ufuna ukudurhisa “iphasi loke.”—IsAm. 12:9.

5. UJehova uzizwa njani ngokusebenzelana nemimoya?

5 UJehova ‘nguZimu othembekileko.’ (Rhu. 31:6) Alo uzizwa njani ngokusebenzelana nemimoya? Ukuhloyile. UJehova watjela ama-Israyeli wathi: “Phakathi kwenu kungafunyanwa umuntu otjhisa indodanakhe namkha indodakazakhe emlilweni njengomnikelo namkha umuntu osisangoma, osisanusi, omloyi, oyinyanga, ongusomlingo, othukulako, obhulako nophahla abezimu. Nanyana ngubani owenza lokhu, usinyenyiso kuSomnini.” (Dut. 18:10-12) AmaKrestu awasingaphasi komThetho uJehova awunikela ama-Israyeli lo. Nanyana kunjalo, siyazi ukuthi indlela azizwa ngayo ngokusebenzelana nemimoya ayikatjhuguluki.—Mal. 3:6.

6. (a) USathana ubalimaza njani abantu ngokusebenzelana nemimoya? (b) Ngokuya ngokomTlolo kaMtjhumayeli 9:5, bunjani ubujamo babantu abahlongakeleko?

6 UJehova uyasiyelelisa ngokusebenzelana nemimoya ngombana wazi kuhle ukuthi uSathana usebenzisa imimoya emimbi bona alimaze abantu. USathana usebenzisa imimoya emimbi bona arhatjhe amala afana nokuthi abantu abahlongakeleko bayaphila kwenye indawo. (Funda uMtjhumayeli 9:5.) Ubuye asebenzise imimoya emimbi bona athuse abantu begodu abenze bafulathele uJehova. Umnqophwakhe kukuthi abantu abasebenzelana nemimoya bathembele emimoyeni emimbi leyo kunokuthembela kuJehova.

SINGAYIHLULA NJANI IMIMOYA EMIMBI?

7. Khuyini uJehova asitjela yona?

7 Njengombana sibonile eengabeni ezidlulileko uJehova usitjela bona khuyini ekufuze siyenze nasizakubalekela ukudurhiswa nguSathana namadimoni. Okwanje, akhesicoce ngezinto esingazenza bona silwisane noSathana namadimoni.

8. (a) Ngiyiphi indlela ephuma phambili esingakghona ngayo ukubalekela imimoya emimbi? (b) UmTlolo weRhubo 146:4 uwaveza njani amala kaSathana ngobujamo babahlongakeleko?

8 Funda bewucabangisise ngeliZwi lakaZimu. Le yindlela ephuma phambili esingabalekela ngayo amala arhatjhwa madimoni. IliZwi lakaZimu lifana nesabula ebukhali engahlaba beyibeke ebaleni amala athuthukiswa nguSathana. (Efe. 6:17) Isibonelo salokho kukuthi iliZwi lakaZimu liwabeka ebaleni amala wokuthi abantu abahlongakeleko bangakhuluma nabaphilako. (Funda iRhubo 146:4.) Libuye lisikhumbuze nokuthi nguJehova kwaphela  owazi bona ingomuso lisiphatheleni. (Isa. 45:21; 46:10) Nasifunda iBhayibheli besicabangisise ngalo qobe langa, amala arhatjhwa mimoya emimbi angekhe abe nomthelela kithi begodu sizowahloya.

9. Ngiziphi iindlela zokusebenzelana nemimoya esizibalekelako?

9 Balekela ukwenza nanyana yini enobudimoni. Ngebanga lokuthi simaKrestu angeze senze nanyana yini ekhambelana nemimoya. Isibonelo salokho kukuthi angeze saya eenyangeni namkha silinge ukukhuluma nabantu abahlongakeleko ngananyana ngiyiphi indlela. Njengombana sifundile esihlokweni esidlulileko, sigegeda amasiko asekelwe ekolelweni yokuthi abantu abahlongakeleko baphila endaweni ethileko. Okhunye engeze sakwenza kusebenzisa iinkwekwezi namkha ukuya ebantwini ababhulako bona siyokubuza ngengomuso lethu. (Isa. 8:19) Siyazi ukuthi ukwenza izintwezo kuyingozi begodu kungasihlanganisa noSathana namadimonakhe.

Lingisa amaKrestu wangesikhathi sabapostoli ngokutjhisa namkha ukulahla zoke izinto ezikhambisana nemimoya emimbi begodu ungayivumeli imimoya emimbi ekuphileni kwakho (Funda iingaba 10-12)

10-11. (a) Abanye eenkhathini zabapostoli benzani nabathoma ukufunda iqiniso? (b) Ngokuya ngokomTlolo woku-1 kwebeKorinte 10:21 kubayini kufanele silingise isibonelo esabekwa maKrestu wangeenkhathi zabapostoli begodu singasilingisa njani?

10 Lahla zoke izinto eziphathelene nemimoya. Abanye abantu be-Efesu ngeenkhathi zabapostoli bebasebenzelana nemimoya. Kwathi lokha nabafunda iqiniso bathatha amagadango ararako. “Inengi lalabo egade benza imilingo babutha iincwadi zabo, bazitjhisa phambi kwabantu baqalile.” (IzE. 19:19) Abantwaba bebazimisele ukwenza nanyana yini bona bakghone ukuhlula imimoya emimbi. Iincwadi zabezi bezibiza khulu kodwana kunokuthi baziphe abanye namkha bazithengise baqunta ukuzitjhisa. Into ebeyiqakatheke khulu kibo bekukuthabisa uJehova kunokulilela imali abathenge ngayo iincwadezo.

11 Alo singasilingisa njani isibonelo esabekwa maKrestu wangeenkhathi zabapostoli? Singasilingisa ngokulahla nanyana yini esinayo ekhambisana nokusebenzelana nemimoya.  Izintwezi zihlanganisa izinto ezimbathwa namkha ezibotjhwa babantu abakholelwa bona ziyabavikela emimoyeni emimbi.—Funda yoku-1 kwebeKorinte 10:21.

12. Ngimiphi imibuzo esingazibuza yona malungana nezinto esizithabisa ngazo?

12 Hlolisisa izinto ozithabisa ngazo. Zibuze: ‘Inga-kghani ngifunda iincwadi namkha iinhloko ezifumaneka ku-inthanethi ezikhuluma ngemimoya? Kuthiwani ngomvumo engiwulalelako, amamuvi, amahlelo we-TV engiwabukelako nemidlalo yamavidiyo engiyidlalako? Inga-kghani izinto engizithabisa ngazo zihlanganisa ubudimoni? Inga-kghani zihlanganisa amavemphaya, iimpoko namkha imilingo? Inga-kghani zenza imilingo namkha ukuthuwelelisa abanye kubonakale ngasuthi akunangozi?’ Nokho lokho akutjho bona zoke iintori ezingakhulumi ngezehlakalo zamambala namkha ezikhuluma ngeenganekwana zihlobene nobudimoni. Nawuhlolisisa izinto ozithabisa ngazo, zimisele ukukhetha lezo ezizokusiza bona ugegede izinto ezihloywa nguJehova. Sifuna ukwenza koke okuzosisiza bona sihlale ‘sinonembeza ohlwengileko’ phambi kwakaZimu.—IzE. 24:16. *

13. Khuyini ekufuze siyilise?

13 Lisa ukusolo ukhuluma ngezinto ezenziwa madimoni. UJesu wasibekela isibonelo esihle khulu, yeke sifuna ukukhamba emtlhalenakhe. (1 Pit. 2:21) Phela ngaphambi kokuthi eze ephasini waphila ezulwini, lokhu kuyasitjela bona umazi ukusuka nokuhlala uSathana namadimoni. Nokho lokho akhenge kumenze ukuthi ahlale akhuluma ngezinto ezenziwa nguSathana namadimoni la. UJesu bekangufakazi kaJehova kungebangelo angakhenge asolo akhuluma  ngoSathana. Sifuna ukulingisa uJesu ngokuthi singasolo sikhuluma ngamadimoni. Kunalokho sifuna iinhliziyo zethu ‘ziphuphume ngamezwi amahle’ weqiniso.—Rhu. 45:2.

UJehova unamandla, ngokunjalo noJesu neengilozi, yeke ungathomi ube nevalo ngebanga lemimoya emimbi (Funda iingaba 14-15) *

14-15. (a) Kubayini kungakafuzi sisabe imimoya emimbi? (b) Ngibuphi ubufakazi esinabo obutjengisa ukuthi uJehova uyabavikela abantu bakhe?

14 Ungayisabi imimoya emimbi. Siphila ephasini elonakeleko, yeke izinto ezimbi nathi zingasehlela. Singaqalana neengozi, ukugula nokufa singakalindeli. Nakwenzeka izinto ezinjalo akukafaneli sicabange ukuthi zibangelwa mimoya emimbi. NeBhayibheli iyatjho ithi: “Isikhathi nethuba kubehlela boke.” (UMtj. 9:11) Kanti godu uJehova utjengisile ukuthi unamandla khulu ukudlula amadimoni. Isibonelo salokho yindaba kaJobho, uZimu akhenge avumele uSathana bona abulale uJobho. (Job. 2:6) Nangesikhathi sakaMosi uJehova wakwenza kwabonakala ukuthi unamandla ukudlula abosomlingo beGibhide. (Eks. 8:18; 9:11) UJehova wabuye wanikela uJesu amandla wokuhlula uSathana namadimoni. USathana nesiqhema sakhe baphoselwa ephasina, ngobunjalo bayiloba ipi. Kanti godu kungasikade bazokuphoselwa emgodini onganamkhawulo, lapho-ke angeze basakghona ukulimaza abantu.—IsAm. 12:9; 20:2, 3.

15 Kwamambala sinobufakazi obaneleko obutjengisa ukuthi uJehova uyabavikela abantu bakhe. Akhucabange nganakhu, sitjhumayela iindaba ezimnandi besenze nabafundi ephasini loke. (Mat. 28:19, 20) Lokho kwenza abantu babone ukuthi uSathana ukhohlakele kangangani. Siyazi ukuthi uSathana uyafisa ukuwuqeda umsebenzethu lo kodwana uyabhalelwa. Kuyatjho-ke ukuthi akukafuzi siyisabe imimoya emimbi. Elinye ibanga elenza ukuthi singayisabi kukuthi amehlo kaJehova “athalaza ephasini loke ukuqinisa labo abanhliziyo zabo zinamathele kuye.” (2 Kron. 16:9) Nange sithembekile kuJehova akunalitho amadimoni azoyenza ezosilimaza unomphela.

ABANTU ABAVUMA UKUSIZWA NGUJEHOVA BAZOKUFUMANA IIMBUSISO

16-17. Akhuze nesibonelo esitjengisa ukuthi nasizakujamelana nemimoya emimbi kufuze sibe nesibindi.

16 Nasizakujamelana nemimoya emimbi kufuze  sibe nesibindi khulukhulu nange abangani neenhlobo basigandelela bona sifake isandla ezintweni ezibandakanya imimoya emimbi. Nokho uJehova uyababusisa abantu ababanesibindi sokujamelana nezinto ezinjalo. Akhucabange ngendaba kadadwethu u-Erica ohlala eGhana. Nakathoma ukufundelwa bekaneminyaka ema-21. Yeke njengombana uyise bekangusomlingo bekulindeleke ukuthi azibandakanye ezintweni ezenziwako ezikhambisana nemimoya, njengokudla inyama ebeyihlatjelwe abozimu bakayise. Kwathi u-Erica nakabhala ukwenza izintwezo umndenakhe wathi uhlambalaza abozimu, wacabanga nokuthi abozimu bazakwenza bona umndeni lo ugule ngokomkhumbulo bebabange namanye amalwele.

17 Umndeni ka-Erica walinga ukumkatelela bona azibandakanye esikweneli kodwana akhenge avume ngitjho nanyana lokho kwenza ukuthi aqothwe nekhaya. Nokho omunye umndeni waboFakazi wamthatha wahlala naye. UJehova wabusisa u-Erica ngokumupha umndeni omutjha. AmaKrestu la aba mndeni ku-Erica, wazifumanela abodade nabafowabo. (Mar. 10:29, 30) Ngitjho nanyana iinhlobo zakhe zamlahla bezatjhisa nepahlakhe, u-Erica wahlala athembekile kuJehova wabhajadiswa begodu sikhuluma nje uliphayona lesikhathi esizeleko. Akawasabi amadimoni. Nakakhuluma ngomndenakhe u-Erica uthi: “Qobe langa ngihlala ngithandaza ngibawela abantu bakwethu, ngifisa kwanga bangathabela iimbusiso zokwazi uJehova. Babone nokuthi ukulotjha uZimu onethando kwenza umuntu atjhaphuluke.”

18. Nasithemba uJehova sifumana ziphi iimbusiso?

18 Iye khona asitjho ukuthi soke sizokulingwa ngendlela efana neyaka-Erica. Nanyana kunjalo kufuze silwisane nemimoya emimbi begodu sithembele kuJehova. Nasenza njalo sizokufumana iimbusiso begodu sizokugegeda ukudurhiswa nguSathana ngamalakhe. Ukungezelela kilokho angeze sivumele ukusaba amadimoni bona kusikhandele ekulotjheni uJehova. Ngaphezu kwakho koke sizokuqinisa ubuhlobo bethu noJehova. Umfundi uJakopo wathi: “Zithobeni kuZimu; kodwana nilwisane noDeveli, begodu uzonibalekela. Tjhidelani kuZimu, naye uzokutjhidela kini.”—Jak. 4:7, 8.

INGOMA 150 Funani Isindiso KuZimu

^ isig. 5 UJehova usiyelelise ngemimoya emimbi neengozi eziyibangelako. Wenze lokhu ngombana uyasithanda. Alo, imimoya emimbi le ilinga njani ukudurhisa abantu? Khuyini esingayenza bona silwe nayo? Esihlokwenesi sizokufunda ngendlela uJehova asisiza ngayo bona singadurhiswa mimoya emimbi le.

^ isig. 3 IHLATHULULO YAMAGAMA: Ukusebenzelana nemimoya kuhlanganisa iinkolelo nezenzo ezihlobene namadimoni. Kufaka hlangana nekolelo yokuthi imimoya yabantu abahlongakeleko iragela phambili iphila ngemva kokufa komzimba nokuthi abahlongakeleko bayakhuluma nabaphilako basebenzisa umuntu obhulako. Ukusebenzelana nemimoya kubuye kuhlanganise ukuloya nokuthukula. Esihlokwenesi igama elithi umlingo litjho izenzo ezihlobene nezemimoya. Lihlanganisa ukuthuwelelisa nokuloya. Alitjho izenzo evane zenziwe bosomahlaya basebenzisa izandla namanye amalunga womzimba ukuhlekisa abantu ababukeleko.

^ isig. 12 Abadala abanalo ilungelo lokubeka imithetho nakuziwa eendabeni zokuzithabisa. Kunalokho, omunye nomunye umKrestu kufuze asebenzise unembezakhe obandulwe liBhayibheli bona azikhethele lokho akufundako, akubukelako namkha imidlalo ayidlalako. Ihloko yomndeni kufuze iqinisekise ukuthi iinkambisolawulo zeBhayibheli ziyalandelwa lokha umndenayo nawukhetha zokuzithabisa.—Funda isihloko esithi: “Kubayini Abofakazi BakaJehova Bakhetha Amafilimu, Iincwadi, Nombhino Othileko?” Esifumaneka ku-jw.org® qala ngaphasi kwesihloko esithi UKWAZI NGATHI > OKUBUZWAKO NGABOFAKAZI BAKAJEHOVA.

^ isig. 54 IHLATHULULO YEENTHOMBE. Ikhasi 24: Lesi sithombe esifanekisela iKosethu yezulwini uJesu namabuthwakhe weengilozi. Isihlalo sobukhosi esiphezulwesa ngesakaJehova.