Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 UMLANDO

Safumana “Iparele Lezinga Eliphezulu”

Safumana “Iparele Lezinga Eliphezulu”

UWINSTON noPamela (namkha uPam) Payne basebenza egatjeni le-Australasia. Baphila ipilo emnandi nanyana kunjalo khebaqalana neentjhijilo ezifana nokujayela indawo etja nokuhlongakalelwa mntwana angakabelethwa. Kikho koke lokhu ithando abanalo ngoJehova, ngabantu bakhe nangomsebenzi wokutjhumayela alikehli. Sibamemile bona sizokucoca nabo ngezinto ekhe baqalana nazo.

Mfoweth’ uWinston akhusitjele ngokuthoma kwakho ukufuna ukwazi ngoZimu.

Ngakhulela eplasini leQueensland, e-Australia, umndenekhethu bewungasondi. Ngebanga lokuthi besihlala kude nabantu, bekunganabantu engijayelene nabo ngaphandle kwamalunga womndenami. Ngathoma ukufuna ukwazi ngoZimu nangineminyaka eli-12. Ngathandaza ngabawa uZimu bona angisize ngifumane iqiniso ngaye. Ekugcineni ngakhamba eplasini ngafumana umsebenzi endaweni eseSewula ye-Australia, e-Adelaide. Nangineminyaka ema-21 ngahlangana noPam eSydney ngiseholideyini endaweni leyo. UPam wangitjela ngesiqhema sekolo seBritish-Israel esikholelwa bona abantu benarheni yeBritain bavela eentjhabeni ezalahlekako zakwa-Israyeli. Ikolo le ithi iintjhabezo ngileza ezilitjhumi zombuso wetlhagwini ezathunjwa eminyakeni yabo-800 B.C.E. Yeke nangibuyela emuva e-Adelaide, ngacocela omunye engisebenza naye obekafunda iBhayibheli naboFakazi bakaJehova ngekolo engiyizwe kuPam. Ngemuva kokukhuluma naye ama-iri ambalwa ngeenkolelo zaboFakazi bakaJehova ngabona ukuthi umthandazwami engawuthandaza nangineminyaka eli-12 uyaphendulwa. Ngafunda iqiniso ngomDalami nangomBuswakhe. Ngalifumana “iparele lezinga eliphezulu.”—Mat. 13:45, 46.

Dadweth’ uPam, nawe wathoma usesemncani ukufuna iparelelo. Walifumana njani?

Nangikhulako ekhaya besisonda, besihlala edorobheni leCoffs Harbour, eNew South Wales. Ababelethi bami kuhlanganise ugogo nobamkhulu bekhethemkhulu bamukela iimfundiso zesiqhema sekolo seBritish-Israel. Mina, udadwethu omkhulu, umfowethu nabomntamama safundiswa bona uZimu uthanda abantu abavela  eBritain. Nokho bengingavumelani nazo iinkolelwezi begodu akhenge zingisize bona ngitjhidele kuZimu. Nangineminyaka eli-14 ngavakatjhela amasondo amanengi wendaweni yangekhethu kuhlanganise isondo le-Anglican, leBaptist neleSeventh-day Adventist. Nanyana kunjalo amasondo la akhenge angisize ngifunde ngoZimu.

Ngokukhamba kwesikhathi umndenekhethu wathuthela eSydney, kulapho ngahlangana khona noWinston obekaseholideyini endaweni leyo. Njengombana sekatjhwile, wathoma ukufunda iBhayibheli naboFakazi ngemuva kokuthi sikhulume ngezekolo. Kusukela ngesikhatheso iincwadi ebekangitlolela zona bezizele amavesi. Ukukhuluma iqiniso ekuthomeni bengitshwenyekile nokusilingeka bekukhona. Nokho ngokukhamba kwesikhathi ngabona ukuthi izinto ebekazitlola ngoZimu beziliqiniso.

Ngo-1962 ngathuthela e-Adelaide bona ngiyokuhlala eduze noWinston. Wangifumanela indawo, lapho ngahlala khona nabatjhadikazi ababoFakazi uThomas noJanice Sloman egade baziinthunywa zevangeli ePapua New Guinea. Bengineminyaka eli-18 begodu bangisiza khulu bona ngifunde okungeziweko ngoZimu. Yeke ngathoma ukufunda iliZwi lakaZimu begodu msinyana ngabona ukuthi ngilifumene iqiniso. Ngemuva komtjhadwethu sinoWinston sathoma ukusebenzela uJehova begodu ipilo leyo yasilethela ithabo elikhulu naphezu kweenlingo esaqalana nazo. Ipilo le isisize sabona ukuthi iparele esalifumanakwela liligugu kangangani.

Mfoweth’ uWinston akhusitjele ngeminyakakho yokuthoma ehlanganweni kaJehova.

A. Umebhe otjengisa iindawo esazivakatjhelako ngesikhathi sikhambela amabandla

B. Iintempe zeposo zeenhlengeleni ezimbalwa. IKiribati neTuvalu ebezibizwa ngokuthi yiGilbert ne-Ellice Islands

C. Isihlengele esihle samakhorali siseFunafuti eTuvalu. Nakiso khesayokutjhumayela khona ngaphambi kokuthi kuthunyelwe iinthunywa zevangeli

Nasiqeda ukutjhada sinoPam uJehova wasivulela “umnyango omkhulu” ehlanganwenakhe. (1 Kor. 16:9) UMfoweth’ uJack Porter obekambonisi okhambako webandleni lethu wasivulela umnyango wokuthoma, njenganje sele siyibambe naye eKomidini yeGatja le-Australasia. UJack nomkakhe uRoslyn basikhuthaza bona sithathe ubuphayona besikhathi esizeleko, lelo kwaba lilungelo esalithabela iminyaka emihlanu. Nangineminyaka ema-29 sinoPam safumana isabelo esitjha sokujikeleza esiHlengeleni seSouth Pacific ngesikhatheso beyinqotjhiswa ligatja leFiji. Iinhlengele esajikeleza kizo ngilezi: American Samoa, Samoa, Kiribati, Nauru, Niue, Tokelau, Tonga, Tuvalu, neVanuatu.

Abantu beenhlengeleni bebangabathembi aboFakazi bakaJehova yeke bekufuze sitjheje begodu sihlakaniphe. (Mat. 10:16) Amabandla ebesiwakhambela bewamancani begodu ngezinye iinkhathi besingayifumani nendawo yokulala. Ngebanga lalokho besizibawela amalalo ebantwini bendaweni leyo, abantwabo bebanomusa begodu basipha amalalo.

Uyawuthanda umsebenzi wokutjhugulula, alo Mfoweth’ uWinston khuyini ekwenza uzizwe ngendlela le?

ESamoa, uWinston uraga isikolo sabadala

Nasithoma ukujikeleza eTonga, abafowethu abasesihlengelenesi bebanamaphetjhana neencwajana ezimbalwa zesiTonga. Esimini bebasebenzisa incwadi yesiNgisi ethi: The Truth That Leads to Eternal Life. Yeke esikolweni sabadala esathatha iimveke ezine, abadala abathathu besihlengeleneso bavuma ukutjhugululela incwadi ethi: The Truth elimini lesiTonga ngitjho nanyana bebangasazi kuhle isiNgisi. Abadalaba bebayitlola ngesandla ngemuva kwalokho uPam ayithayiphe bese siyithumele egatjeni le-United States bona iyokugadangiswa. Umsebenzi loyo wasithatha iimveke ezibunane bona siwuqede. Ngitjho nanyana umsebenzi wokutjhugulula lowo bewungasisezingeni eliphezulu, incwadi leyo yasiza abantu abanengi abakhuluma isiTonga bona bafunde iqiniso. SinoPam asisibatjhugululi kodwana ilwazi esalifumanako lasenza sawuthabela umsebenzi lowo.

Dadweth’ uPam, bekunjani ukuphila kwesihlengeleni nawukumadanisa nokuphila kwe-Australia?

Ngenye yeendawo ekhesahlala kizo nasisajikelezako

Bekuhluke kwamambala! Bekuya ngokuthi sikusiphi isihlengele, kezinye bekunabonompopoloza, kutjhisa, kunomswakama, kunamakhondlo, amalwele begodu ngezinye iinkhathi besitlhayelelwa kukudla. Ngakelinye ihlangothi nasele kuyokutjhinga ilanga bekuba sikhathi esihle sokuphumula ngombana besiya endlwaneni  yotjani evuleke ngemaqadi sibukele ilwandle. Kamanye amalanga inyezi beyikhanya khulu kangangokuthi besikghona nokubona imithi emihle yamakhokhonathi ebeyimila endaweni leyo. Iinkhathi ezimnandezo bezisisiza bona sikghone ukucabangisisa nokuthandaza besidzimelele ezintweni ezakhako kunezingakhiko.

Besibathanda abentwana, yeke bekuba mnandi ukuditjha nabo begodu bebarareka nabasibonako ngombana bebangakajayeli ukubona amakhuwa. Sathi nasivakatjhele eNiue omunye umsanyana wahlikihla imikhono kaWinston wathi, “Ngiyawathanda amasibakho.” Ngombana bekangakajayeli ukubona umuntu onoboya begodu bekangazi ukuthi abubize athini.

Besizwa ubuhlungu khulu nasibona indlela abantwabo abatlhaga ngayo nokuthi ubujamo ebebaphila kibo bebubudisi kangangani. Bebanendawo ehle kodwana bekunobudisi bezamaphilo nokutlhayela kwamanzi ahlwengekileko. Nanyana kunjalo abafowethu bebangakatshwenyeki nakancani, ipilo enjalo beyijayelekile kibo.

Bebathatjiswa kukuthi bahlala nemindenabo, banendawo abalotjhela kiyo nokuthi bayakghona ukudumisa uJehova. Isibonelo sabo sisisize bona sidzimelele ezintweni eziqakathekileko besiphile ukuphila okulula.

Alo akhusitjele dadweth’ uPam,  ngezinye iinkhathi bekufanele uyozifunela amanzi bese uyapheka, ngapha nendawo awukayijayeli. Ukghone njani ukwenza zoke izintwezi?

ETonga, uPam uyavasa

Ngithokoza ubaba ngalokho. Nguye owangifundisa ukubasa umlilo nokuphekela kiwo. Wangifundisa nokuthi ngingaphila njani ngitjho nanyana nginganazinto ezinengi. Ngelinye ilanga sakhamba sayokuvakatjha eKiribati, indawo ebesihlezi kiyo beyifulelwe ngotjani, phasa kugangadelwe ngeKhorali iboda lakhona bekungelomhlanga. Yeke ngemba umgodi ngendlini, kulapho-ke bengibasela khona bese ngibase ngamaqembe wekhokhonathi. Amanzi-ke wona bengiwakha epetsini, nakhona bekufuze ngiyokujama umjeje nabanye abomma abakha amanzi. Bebanesigodo eside esingaba mamitha ayi-1,8 ekugcineni kwaso bekunentambo ebebabophelela kiso ibhlegana, bebakha ngalo amanzi. Yeke besidlhegana ekusebenziseni isigodweso. Bengicabanga bona kulula ukusisebenzisa kodwana kwathi nasele kufanele ngisisebenzise ngabona ukuthi awa bengizikhohlisa. Ngabathe ngiyaphosa ibhlegana do ukubuya namanzi. Abommabo bangihleka kwathi nabaqedako omunye weza wazongisiza. Bebahlala banomusa begodu bazimisele ukungisiza.

Siyazi ukuthi nawuthabela khulu umsebenzi ebeniwenza eenhlengeleni. Akhenisitjele izinto enazithandako lapho.

UWinston uthi: Kwasithatha isikhatjhana khona ukuzwisisa amasiko walapho nendlela abantu balapho ebebenza ngayo izinto. Isibonelo salokho, abafowethu nabasipha ukudla bebasipha koke abanakho. Yeke ekuthomeni besingazi ukuthi akukafaneli sikudle koke ukudlokho, kunalokho bekufanele sibatjhiyele. Nokho ngokukhamba kwesikhathi sazwisisa ukuthi kwenziwa njani, nasesiphiwa ukudla besele sibatjhiyela. Ngitjho nanyana besinande siyilahla ngezinye iinkhathi kodwana abafowethu bebazwisisa. Kanti godu qobe nakusikhathi sokuthi siyobavakatjhela emabandleni njengombana besijikeleza nje bebakuthabela khulu ukusibona. Bebangekho aboFakazi ebebavela kwezinye iinarha ebegade babazi.

Esihlengeleni seNiue, uWinston udosa phambili emsebenzini wokutjhumayela

Nabantu bemphakathini bebasibona njengombana besinande sivakatjha nje, lokho kwanikela ubufakazi. Phela abantu abanengi bendaweni le bebacabanga bona abafowethu bazithomele ikolo le. Yeke kwathi nababona mina noPam balemuka ukuthi kwamambala le yihlangano ethandanako begodu nekhona ephasini loke. Lokho kwabatjhiya babambe ongenzasi.

UPam uthi: Into eyangithabisa khulu kulokha siseKiribati, bekunebandla elincani endaweni leyo. Bekunomdala oyedwa ibizo lakhe kungu-Itinikai Matera, umdala lo wasitlhogomela khulu. Ngelinye ilanga weza nethunga afake iqanda ngaphakathi. Wathi: “Nginiphathele iqanda nanti.” Iye khona kungabonakala kuyinto encani kodwana yasithinta khulu. Phela amaqanda besiwadla ngakanye.

 Dadweth’ uPam njengombana wahlongakalelwa mntwanakho angakabelethwa wakghona njani ukuqalana nobujamobo?

Ngo-1973 besiseSouth Pacific kulapho ngabasidisi khona. Ngebangelo-ke sabuyela e-Australia, ngemva kweenyanga ezine ngisidisi umntwanami wahlongakala. UWinston naye yamphatha kabuhlungu khulu indaba le. Ubuhlungu bona ngabuzwa ingasi kancani kodwana kwaba ngcono njengombana isikhathi sikhamba. Akhenge ngiphole kuhle ebuhlungwini bamobu, ngabe ngasizwa siThala saka-Apreli 15, 2009 (esifumaneka ngesiZulu.) ‘Embuzweni Evela Ebafundini’ bekunombuzo othi; “Likhona yini ithemba lovuko ngomntwana oshonela esibelethweni sikanina?” Isihlokwesi sathi uJehova uzokukhetha bona yini azoyenza begodu siyazi ukuthi uhlala enza okulungileko. Uzokususa boke ubuhlungu esibuzwako ephasini elonakelekweli begodu uzokusebenzisa indodanakhe bona “itjhabalalise imisebenzi” kaSathana. (1 Jwa. 3:8) Isihlokwesi sasitjengisa nokuthi kufanele sithokoze kangangani ‘ngeparele’ eliqakatheke kangaka uJehova asiphe lona. Akhuzibuze ukuthi ngabe sikuphi namhlanjesi khisibe akhenge safumana ithemba ngomBuso kaZimu?

Ngemva kokuthi umntwanethu ahlongakele sabuyela ekusebenzeleni uZimu isikhathi esizeleko. Iinyanga ezimbalwa sasebenza eBethel ye-Australia, kwathi kamuva sabuyela emsebenzinethu wokukhambela amabandla. Kwathi nasele kuphele iminyaka emine sisebenzela eSouth Wales neSydney ngo-1981 sabizwa bona siyokusebenza eBethel ye-Australia njengombana beyibizwa njalo ngesikhatheso. Bekube kunamhlanjesi sisayibambe khona.

Mfoweth’ uWinston njengombana ulilunga leKomidi yeGatja le-Australasia ucabanga bona kukusiza njani lokho owaqalana nakho nawusasebenzela eenhlengeleni ze-South Pacific?

Kungisiza khulu. Kokuthoma isiHlopha esiBusako sabawa iBethel ye-Australia bona itlhogomele i-American Samoa neSamoa. Kwathi igatja leNew Zealand lahlanganiswa nele-Australia. Nje igatja le-Australia libizwa ngokuthi yi-Australasia begodu litlhogomela iindawo nanzi: I-Australia, i-American Samoa kuhlanganise neSamoa, iCook Islands, iNew Zealand, iNiue, iTimor-Leste, iTokelau neTonga. Ezinengi zazo khengaya kizo ngaba sikhulumi esivakatjhileko esivela eBethel. Ngikuthabele khulu ukusebenza nabafowethu nabodadwethu beenhlengelenezi begodu kungisize khulu ukusebenza nabo, nanje kusangisiza njengombana ngisegatjeni.

UWinston noPam basegatjeni le-Australasia

Njengombana sisonga ikulumiswanethu le ngibawa ukutjho ukuthi yoke iminyaka le sinoPam sibonile ukuthi akusibabantu abadala kwaphela abafuna ukulotjha uZimu kodwana nabantu abatjha bayalifuna “iparele lezinga eliphezulu.” Lokho bakwenza naphezu kokuthi imindenabo inganandaba neqiniso. (2 Kho. 5:2, 3; 2 Kron. 34:1-3) UJehova nguZimu onethando begodu ufuna bona boke abantu bafumane ipilo engapheliko kungakhathaliseki ukuthi badala namkha bancani.

Eminyakeni ema-50 eyadlulako ngesikhathi sinoPam sifuna ukwazi ngoZimu besingazi ukuthi ilwazi ebesizolifumana belizosirholelaphi. Kwamambala iqiniso liparele elisezingeni eliphezulu khulu. Sizimisele ukulibambisisa ipareleli!