Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Kghani Bewazi?

Kghani Bewazi?

Khuyini abantu bekadeni ebebayenza nabakhamba ngeenkepe?

KUHLEKUHLE iinkepe ebezithwala abantu bezingekho ngesikhathi sakaPowula. Yeke umuntu nabekafuna ukukhamba ngaso bekufanele abuze ukuthi akunasikepe somthwalo na esizakukhambela lapho aya ngakhona. Kuye nangokuthi abanikazi besikepeso bayafuna ukukhamba nabantu na. (IzE. 21:2, 3) Ngitjho nanyana isikepeso singafiki lapho umuntu lo afuna ukuya khona, bekasikhwela ukwenzela bona simbeke eduze begodu nakafika lapho bekufanele afune esinye esizombeka hlanukwalapho aya khona.—IzE. 27:1-6.

Iinkepezi bezingakhambi nanyana kunini kodwana bekuya nangobujamo bezulu. Ubujamo bezulu bebukhamba buba mraro kanti godu umtjhayeli wesikepe bekaqala nezinye izinto, nangabe kunento ayisolako isikepe besingayi ndawo. Kungaba ngugubulu olila phezulu njengombana bakhamba namkha kube nesikepe esiphahlazekileko eqadi kwelwandle. Abatjhayeli beenkepe bebaqala ummoya ukuthi unjani, nange ummoya ubavumela bekuba bulula ukuthi batjhayele isikepe. Yeke umuntu okhamba ngesikepe nabekafuna ukwazi ukuthi ngisiphi isikepe ebekangasikhwela bekufanele aye endaweni lapho iinkepe bezithwala bezihlise khona imithwalo aphethe nemithwalakhe. Alinde lapho bekezwe isaziso sokuthi ngisiphi isikepe esizokusuka begodu sitjhingaphi.

Usomlando uLionel Casson uthi: “Idorobho leRoma belinendlela elula ebeyisetjenziswa babantu bona bafumane isikepe abazokukhamba ngaso. Lokho bekwenza bona izinto zibe bulula ngombana bekungatlhogeki ukuthi bazifunele isikepe. Indawo lapho iinkepe ebezithwala bezihlise khona imithwalo beyiseligwini lomlambo iTiber. Edorobheni le-Ostia bekunendawo ekulu evulekileko ebhodwe ma-ofisi. Ema-ofisini la bekunabatjhayeli beenkepe ebebajamela iindawo lapho iinkepe zithula bezithwale khona imithwalo. Iindawezi bezinabatjhayeli, yokuthoma yiNarbonne njenganje ebizwa ngokuthi yiFrance, beyinomtjhayeli oyedwa. Yesibili, bekuyiCarthage njenganje ebizwa ngokuthi yiTunisia, . . . Njalonjalo. Nakunomuntu ofuna ukukhamba ngesikepe bekufanele bona ayokubuza ema-ofisini ukuthi angasifumana na isikepe esiya lapho afuna ukuya khona.”

Ukukhamba ngesikepe bekonga isikhathi nanyana kunjalo bekunobungozi. Nakasesabelweni sakhe sokuba sithunywa sevangeli, uPowula wahlangabezana nobujamo bokuphukelwa sikepe iinkhathi ezinengana.—2 Kor. 11:25.