Abomagazini bethu abasekelwe eBhayibhelini ungabadawnloda ngamalimi angaphezu kwayi-200. IsiThala sisibikela ngokwenzeka ephasini namhlanjesi njengombana kwaphorofidwa eBhayibhelini. Siduduza abantu ngeendaba ezimnandi zomBuso kaZimu, sibakhuthaze nokuthi bakholelwe kuJesu Krestu. I-Phaphama! isilemukisa indlela yokuqalana nemiraro yanamhlanjesi, isisize nokobana sibe nethemba lokuyokuphila ephasini elitjha eliphephileko nelinokuthula njengokutjho koMbumbi wethu.