Asibanini labo ababhabhadiswa njengaboFakazi bakaJehova kodwana abangasatjhumayeli kwabanye, mhlamunye okungenzeka nokuthi barhurhulekile ekuzihlanganiseni nabakholwa nabo. Eqinisweni, silinga ukufikelela kibo silinge ukubasiza bavuselele ikareko yabo ezintweni ezingokomoya.

Asimani simsuse ekuhlanganyeleni umuntu owenze isono esimabhombo. Nokho, nengabe uFakazi obhabhadisiweko uba nomukghwa wokuphula umthetho weBhayibheli wokuziphatha begodu akatjhuguluki, umuntu loyo kufuze aninwe namtjhana asuswe ekuhlanganyeleni. IBhayibheli itjho ngokukhanyako ukuthi: “Msuseni okhohlakeleko hlangana nani.”—1 Korinte 5:13.

Kuthiwani ngendoda esusiweko ekuhlanganyeleni kodwana umkayo nabantwana baseseboFakazi bakaJehova? Ubuhlobo obungokwekolo ebekanabo nomndenakhe buyatjhentjha, kodwana ubuhlobo beengazi abutjhentjhi. Ubuhlobo bomtjhado nokutjengisana ithando okujayelekileko ekusebenzelaneni komndeni kuragela phambili.

Abasusiweko ekuhlanganyeleni bangeza emihlanganweni yethu engokwekolo. Nebathandako bangafumana nesiluleko esingokomoya kubadala bebandla. Umgomo wokwenza lokho kusiza umuntu loyo bona afeneleke godu ukuba nguFakazi kaJehova. Abantu abasusiweko ekuhlanganyeleni abakwalako ukuziphatha okumbi batjengise isifiso samambala sokuphila ngemithethokambiso yeBhayibheli bahlala bamukelekile bona babe malunga webandla godu.