Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Siyini Isifundo SeBhayibheli?

Siyini Isifundo SeBhayibheli?

AboFakazi bakaJehova banehlelo lesifundo seBhayibheli eliphendula imibuzo eminengi, ebandakanya nale:

  • Ngubani uZimu?

  • UZimu unendaba nami na?

  • Ngingawuthuthukisa njani umtjhadwami?

  • Ngingalifumana njani ithabo ekuphileni?

Ngenzasi uzokufumana iimpendulo zemibuzo evame ukubuzwa malungana nehlelo lethu lesifundo seBhayibheli.

Siragwa njani isifundo seBhayibheli? Sithatha isihloko esinjengesithi “Zimu” namkha “umtjhado” bese sifunda amavesi weBhayibheli ahlukahlukeneko ahlobana nesihlokweso. Ngokumadanisa amavesi lawo, sibona lokho iBhayibheli iyoke ekutjhoko ngendaba leyo, ngokwenza njalo sivumela iBhayibheli izihlathulule.

Ukusisiza sitaditjhe iBhayibheli, sisebenzisa incwadi ethi Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibheli? Incwadi le iveza ngokukhanyako hlangana nezinye izinto, lokho iBhayibheli ekutjhoko kwamambala ngoZimu, uJesu, nengomuso lethu.

Sibiza malini isifundo seBhayibheli? Isifundwesi sisimahla, neencwadi ezifundwako azibhadalelwa.

Iimfundwezi zithatha isikhathi esingangani? Abantu abanengi babekela eqadi isikhathi esingaba yi-iri qobe veke bona bafunde iBhayibheli nathi. Kodwana ubude besikhathi sesifundo seBhayibheli bungatjhuguluka. Sizokwenza ubude besifundo buvumelane nobujamo bakho.

Kuzokwenzekani nengingabawa isifundo seBhayibheli? Newubawa isifundo seBhayibheli, omunye waboFakazi bakaJehova uzokuvakatjhela ngesikhathi nendaweni evumelana nawe. Uzokuthatha iimzuzu embalwa akutjengise indlela isifundo esiragwa ngayo. Nengabe uyasithanda, ungaragela phambili naso.

Nengimukela isifundo seBhayibheli, kufuze ngibe nguFakazi kaJehova? Awa. AboFakazi bakaJehova bayakuthanda ukufundisa abantu ngeBhayibheli, kodwana asikateleli muntu ukuthi abe yilunga lekolo yethu. Kunalokho, ngehlonipho sikhuluma ngalokho iBhayibheli ekutjhoko, silemuka ukuthi umuntu ngamunye unelungelo lokukhetha ukuthi yini afuna ukuyikholelwa.—1 Pitrosi 3:15.