Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Søk etter varig fred og lykke sammen med Guds folk

Søk etter varig fred og lykke sammen med Guds folk

Israelittene ble en gang utvalgt av Gud til å være hans jordiske representanter

1, 2. (a) Hvordan var fortidens israelitter organisert for å tjene som Guds jordiske representanter? (b) Hvorfor ble Israels nasjon forkastet av Gud, og hvem ble den erstattet av?

OPP gjennom historien har Skaperen på forskjellige måter sørget for at de som oppriktig søker ham, har kunnet nærme seg ham og tilbe ham. Jehova har med andre ord alltid hatt lojale tilbedere på jorden som har tjent som hans kanal for meddelelse og vært hans representanter.

2 Fra det 16. århundre fvt. og cirka 1500 år framover i tiden var israelittene Guds utvalgte folk, hans representanter på jorden. (2. Mosebok 19:5, 6) Jehova organiserte dem som en nasjon, gav dem sine lover og sørget for at de fikk detaljert veiledning angående den rene tilbedelse. Senere utnevnte Gud også en konge som skulle herske over dem. Men fordi israelittene gjentatte ganger var troløse, ble de forkastet av Gud i det første århundre evt. (Matteus 23:37, 38) Da Jesus kom til jorden, sa han dette om veien til Gud: «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.» (Johannes 14:6) Jesu Kristi etterfølgere ble godkjent av Gud som dem som skulle erstatte Israels nasjon som Guds representanter på jorden. – 1. Peter 2:9, 10.

3. Hva kjennetegnet de første kristne?

3 De kristne i det første århundre utgjorde et forent brorskap og gikk helt og fullt inn for forkynnelsesarbeidet. (Matteus 28: 19, 20) De holdt fast ved Bibelens lære. De var kjent for å være lovlydige borgere, respektfulle når de hadde med myndighetspersoner å gjøre, og omtenksomme overfor sine medmennesker. Til tross for alt dette ble de motarbeidet og forfulgt på en ondsinnet måte. Hvorfor? Fordi de var overbevist om at det bare er Guds rike som kan bringe varig fred og lykke. I lydighet mot Jesu befaling støttet de Guds rike fullt ut ved å innta en strengt nøytral holdning til verdens anliggender. De tok ikke del i eller blandet seg inn i det som hadde med politisk eller militær virksomhet å gjøre. (Matteus 6:33; Johannes 18:36) Deres standpunkt ble ofte misforstått, noe som førte til at de møtte motstand og ble forfulgt. De  fortsatte likevel å forkynne om Riket med stor nidkjærhet. Paulus skrev i sitt brev til de kristne i Kolossai: «Det gode budskap . . . er kommet til dere, liksom det bærer frukt og vokser i hele verden.» De kristne i det første århundre forkynte det gode budskap i hele Romerriket. – Kolosserne 1:6.

En periode med mørke – kristenheten vokser fram

4, 5. Hvordan oppstod den romersk-katolske kirke, og hva kan sies om den sammenlignet med den første kristne menighet?

4 Med tiden ble den kristne menighet stilt overfor dramatiske forandringer. Som Bibelen hadde forutsagt, infiltrerte falske kristne Guds organisasjon, og en lovløs innflytelse gjorde seg dermed gjeldende i form av falske læresetninger og skikker. – Matteus 13:24–30, 36–43; Apostlenes gjerninger 20:29, 30; 2. Tessaloniker 2:6–8; 1. Timoteus 4:1–3; 2. Timoteus 2:16–18; 2. Peter 2:1–3.

5 I den kristne menighet i det første århundre var det ikke noe klasseskille. I det andre århundre hadde det oppstått et hierarki av biskoper og presbytere, noe som førte til et skille mellom presteskap og lekfolk. Det neste som skjedde, var at slike hedenske læresetninger som treenighetslæren, sjelens udødelighet og læren om et brennende helvete ble akseptert av dem som hevdet å være kristne. Så, i 313 evt., bestemte den romerske keiser Konstantin at denne frafalne formen for kristendom skulle bli anerkjent som en lovlig religion. Ved slutten av det fjerde århundre ble den «kristne» kirke, som var aktivt engasjert i politikk, erklært som den offisielle religion i Romerriket, og den ble kjent som den romersk-katolske kirke.

6, 7. Hvordan oppstod de protestantiske kirkesamfunnene, og hvorfor var ikke dette en tilbakevending til sann kristendom?

6 På 1500-tallet førte reformasjonen til en ny utvikling på det religiøse området i Europa. Reformatorer som Martin Luther, Huldreich (Ulrich) Zwingli og Jean Calvin angrep den katolske kirke i forskjellige spørsmål. Som følge av det oppstod  det religiøse grupper som brøt med paven i Roma. Senere ble disse gruppene kjent som protestanter siden de protesterte mot den romersk-katolske kirke.

7 De forskjellige protestantiske kirkesamfunnene er riktignok organisert på forskjellige måter, men de har stort sett beholdt skillet mellom presteskap og lekfolk. De fortsetter også å fremme slike ubibelske læresetninger som treenighetslæren, sjelens udødelighet og evig pine i et brennende helvete. Når det gjelder kristen nøytralitet, skiller ikke protestanter seg ut fra katolikker. De fortsetter å være en del av verden. Selv om den protestantiske reformasjonen førte til noen forandringer, markerte den ikke en tilbakevending til den sanne kristendom. Jesus Kristus forutsa imidlertid i en lignelse at det skulle komme en tid da den sanne kristendom skulle bli gjenopprettet og hvetelignende, sanne kristne skulle «skinne så klart som solen». – Matteus 13:24–30, 36–43.

Guds sanne tilbedere i nyere tid

8. Hvordan er den sanne kristendom blitt gjenopprettet i nyere tid?

8 På slutten av 1800-tallet begynte en gruppe oppriktige bibelstudenter i Pennsylvania i USA etter hvert å forstå at mange av de læresetningene som kirkesamfunnene framholdt, ikke stemmer med Bibelen. De bestemte seg for å studere Bibelen systematisk for å finne ut hva den egentlig lærer. Snart begynte de å gjøre kjent de bibelske sannhetene de hadde lært, ved å utgi og distribuere bøker, blad og traktater. I løpet av godt og vel 100 år har denne gruppen, som nå er kjent som Jehovas vitner, vokst fra bare en håndfull til et stort folk på over sju millioner i flere enn 235 land og områder verden over.

Jehovas vitner viser sann kristen kjærlighet

9, 10. Hva er det som viser at Jehovas vitner virkelig representerer Gud og utgjør hans organisasjon i nyere tid?

9 Jesus sa til sine etterfølgere: «Jeg gir dere et nytt bud, at dere skal elske hverandre . . . Av dette skal alle vite at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet.» (Johannes 13:34, 35) Det er grunnen til at Jehovas vitner ikke engasjerer seg i kriger eller i sosiale konflikter. Selv i de vanskeligste situasjoner er de bestemt på å holde fast ved sitt standpunkt og å elske hverandre inntil enden. Under den annen verdenskrig brakte de for eksempel store ofre for å kunne holde fast ved Jesu befaling. Historikeren Claudia Koonz sa om situasjonen i Nazi-Tyskland i sin bok Mothers in the Fatherland: «Fra første stund nektet Jehovas vitner å samarbeide med noen del av nazistaten. . . . Omtrent halvparten av alle Jehovas vitner (de fleste menn) ble sendt til konsentrasjonsleirer. Tusen av dem ble henrettet, og tusen andre døde mellom 1933 og 1945.» De var  villige til å ofre livet på grunn av sin kjærlighet til Gud og til sine medmennesker. Dette bidrar til å identifisere dem som sanne kristne.

10 I likhet med de første kristne er Jehovas vitner lovlydige borgere. De tar Jesu ord alvorlig: «Betal da tilbake til keiseren de ting som keiserens er, men til Gud de ting som Guds er.» (Matteus 22:21) De adlyder «keiseren», eller myndighetene, ved samvittighetsfullt å oppfylle de forpliktelsene som et lands borgere har, for eksempel å betale skatt og å rette seg etter lover som har med folketelling og registrering av ekteskap å gjøre. Men når det oppstår en konflikt mellom landets lover og det Gud krever, følger de eksemplet til de første kristne, som sa: «Vi må adlyde Gud som vår hersker mer enn mennesker.» (Apostlenes gjerninger 5:29) Disse og alle andre sider ved Jehovas vitners liv viser at vitnene virkelig er Guds sanne tilbedere i nyere tid.

Vend deg til den sanne tilbedelse nå

Disse publikasjonene hjelper mennesker til å lære sannheten om Gud

11. Hva gjør Jehovas vitner for å hjelpe mennesker av alle nasjoner til å vende seg til Gud?

11 Bibelen sier: «Gud [er] ikke . . . partisk, men i enhver nasjon er den som frykter ham og øver rettferdighet, antagelig for ham.» (Apostlenes gjerninger 10:34, 35) Ja, det er Guds vilje at mennesker av alle nasjoner skal bli kjent med ham og bli velsignet av ham. Jehovas vitner utgir derfor bibelsk litteratur på godt over 500 språk. De gjør alt for å bringe Bibelens gode budskap ut til mennesker verden over. (Matteus 24:14) Og de tilbyr seg å studere Bibelen gratis med alle som kan tenke seg det. Jehovas vitner ønsker oppriktig at du skal slutte deg til dem i deres søken etter varig fred og lykke. Kunne du tenke deg å gjøre det?

12. Hvorfor er det svært viktig at du i dag treffer det rette valget når det gjelder din tilbedelse?

12 I løpet av de siste to tusen årene har mange religiøse institusjoner og organisasjoner gitt en feilaktig framstilling av den sanne kristendom og brakt vanære over Guds og Kristi navn. Den tid da Gud skal gå til handling for å avsi dommen over all falsk religion, er nær! I betraktning av det oppfordrer Jehovas vitner alle som virkelig elsker Gud, til å følge den befalingen som står i Åpenbaringen 18:4, og gå ut fra all falsk religion. Den sanne tilbedelse er blitt gjenopprettet, og millioner av mennesker verden over strømmer til den. (Jesaja 2:2–4) Er du en av dem? Hvis du er det, kan du se fram til enestående velsignelser som ligger like foran deg.