Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 DEL 14

Hvorfor har vi behov for et bedre offer?

Hvorfor har vi behov for et bedre offer?

«Ikke én av dem kan på noen måte løskjøpe en bror . . . så han skulle fortsette å leve for evig.» – SALME 49:7, 9 [49:8, 10, NO 2011].

Kan noen i dag frambære de ofrene som kreves ifølge Moseloven?

Ettersom templet og presteskapet ikke lenger eksisterer, er det ikke mulig å frambære de ofrene som kreves ifølge Moseloven for å sone synder. Men Gud har ikke latt oss være uten håp. Bibelen peker på en varig løsning, «en ny pakt», og i forbindelse med den lover Jehova: «Jeg skal tilgi deres misgjerning, og deres synd skal jeg ikke lenger komme i hu.» Ved hjelp av denne nye pakten skaffer Gud til veie grunnlaget for å kunne tilgi alle våre synder for bestandig. – Jeremia 31:31–34.

Hvordan har Adams synd berørt oss?

Da Adam gjorde opprør mot Gud, mistet han muligheten til å leve evig. (1. Mosebok 3:17–19) Som vår felles stamfar kunne han derfor bare overføre ufullkommenhet og død til oss. Han er i virkeligheten ansvarlig for at alle hans etterkommere dør.

Hvis en forbryter med overlegg drepte en du er glad i, kunne han da tilfredsstille rettferdighetens krav ved å ofre en okse?

Ifølge Moseloven kunne et overlagt drap ikke sones ved hjelp av et dyreoffer. (4. Mosebok 35:31) Ikke noe dyrs liv er verdt like mye som et menneskes. Synderen måtte selv bøte med livet.

Hva slags offer kunne så dekke over Adams synd og gjøre det mulig for Jehova å tilgi mennesker og «ikke lenger komme i hu» deres synder?

Offeret måtte ha samme verdi – «sjel for sjel», det vil si liv for liv. (5. Mosebok 19:21) Det var bare et fullkomment menneskeliv – som svarte til det Adam hadde før han syndet – som kunne bringe rettferdighetens vektskåler i balanse. Bare et menneske som var fullkomment, ubesmittet av Adams synd, ville kunne utgjøre dette sonofferet. (Salme 49:7–9 [49:8–10, NO 2011]) Og det var bare Gud som kunne frambringe et slikt fullkomment menneske, uten at en jordisk far var inne i bildet, slik Han gjorde da han skapte Adam. – 1. Mosebok 2:7.

Bare hvem kunne være et slikt sonoffer?

Ingen andre enn Messias kunne være dette sonofferet. Det er ingen tvil om at han skal komme som Befrier. (1. Mosebok 3:15; Salme 2:2, 8) Men først måtte han skaffe til veie et fullkomment «skyldoffer», et offer som fullstendig kunne sone både den synd vi alle har arvet, og den enkeltes synder. – 3. Mosebok 7:1; Jesaja 53:6, 10.

Hva mer sier Bibelen om Messias og det han skulle gjøre?