MATTEUS 12:9–14 MARKUS 3:1–6 LUKAS 6:6–11

  • EN MANN SOM HAR EN LAM HÅND, BLIR HELBREDET PÅ SABBATEN

En annen sabbat besøker Jesus en synagoge, sannsynligvis i Galilea. Der er det en mann med en lam høyrehånd. (Lukas 6:6) De skriftlærde og fariseerne følger nøye med på hva Jesus gjør. Hvorfor? De avslører hva som er det egentlige motivet deres, da de spør: «Er det tillatt å helbrede på sabbaten?» – Matteus 12:10.

De jødiske religiøse lederne mener at det bare er når liv står på spill, at det er tillatt å helbrede på sabbaten. På sabbaten er det derfor ikke tillatt å behandle et benbrudd eller en forstuing, siden slike skader ikke er livstruende. Det er tydelig at de skriftlærde og fariseerne ikke stiller Jesus dette spørsmålet fordi de har oppriktig medfølelse med mannen med den lamme hånden. De prøver å finne et påskudd for å fordømme Jesus.

Men Jesus vet hvilket forvrengt syn de har på tingene. Han vet at deres oppfatning av hva som er et brudd på forbudet mot å arbeide på sabbaten, er ekstrem og ikke har noe grunnlag i Skriftene. (2. Mosebok 20:8–10) Jesus har allerede fått grunnløs kritikk for de gode gjerningene han har gjort. Nå legger han opp til en konfrontasjon ved å si til mannen med den lamme hånden: «Reis deg og still deg her i midten.» – Markus 3:3.

Jesus snur seg mot de skriftlærde og fariseerne og sier: «Hvis en av dere har en sau og den faller i en dyp grop på sabbaten, vil han ikke da gripe tak i den og løfte den opp?» (Matteus 12:11) En sau er en økonomisk investering, så de ville ikke ha latt den ligge igjen i gropen til neste dag – sauen kunne jo dø i mellomtiden, noe som ville påføre dem økonomisk tap. Dessuten sier Skriftene at den rettferdige har omsorg for husdyrene sine. – Ordspråkene 12:10.

Jesus kommer så med en virkningsfull sammenligning: «Hvor mye mer verdt er ikke et menneske enn en sau! Det er derfor tillatt å gjøre en god gjerning på sabbaten.» (Matteus 12:12) Jesus ville altså ikke bryte sabbaten ved å helbrede mannen. De religiøse lederne kan ikke motsi dette logiske resonnementet, som viser hvor medfølende Jesus er. De sier ingen ting.

Jesus ser rundt seg – opprørt og full av sorg over deres feilaktige tankegang. Så sier han til mannen: «Rekk ut hånden.» (Matteus 12:13) Da mannen rekker ut den lamme hånden, blir den like frisk som den andre. Mannen blir naturligvis glad, men hvordan reagerer de som prøver å få Jesus til å gå i en felle?

I stedet for å være glade for at mannen har blitt helbredet, går fariseerne ut av synagogen, og «sammen med tilhengerne av Herodes’ parti» begynner de «straks å legge planer om å drepe [Jesus]». (Markus 3:6) Noen av dem som er medlemmer av dette politiske partiet, tilhører tydeligvis den religiøse grupperingen som kalles saddukeerne. Vanligvis er saddukeerne og fariseerne dypt uenige, men nå står de samlet i sin motstand mot Jesus.