Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 LEKSJON 20

Hvordan fungerer det styrende råd i dag?

Hvordan fungerer det styrende råd i dag?

Det styrende råd i det første århundre

Brevet fra det styrende råd blir lest

I det første århundre tjente en liten gruppe, «apostlene og de eldste i Jerusalem», som et styrende råd. De traff viktige avgjørelser på vegne av hele den salvede kristne menighet. (Apostlenes gjerninger 15:2) Når de kom fram til en avgjørelse, var det et resultat av at de hadde drøftet det som sto i Skriftene, og at de lot seg lede av Guds ånd. (Apostlenes gjerninger 15:25) Det samme mønsteret blir fulgt i dag.

Det styrende råd blir brukt av Gud for å gjøre hans vilje. De salvede brødrene som tjener i det styrende råd, er sterkt interessert i Guds Ord og har stor erfaring i å ta seg av praktiske saker og håndtere åndelige spørsmål. De har møte hver uke for å drøfte behovene i det verdensomfattende brorskapet. Som i det første århundre sørger de for bibelsk veiledning, som blir formidlet enten gjennom brev eller gjennom reisende tilsynsmenn og andre. Dette hjelper Guds folk til å oppnå enhet i tanke og handling. (Apostlenes gjerninger 16:4, 5) Det styrende råd fører tilsyn med utarbeidelsen av åndelig mat, oppmuntrer Guds folk til å prioritere forkynnelsesarbeidet og fører tilsyn med utnevnelsen av brødre til ansvarsfulle stillinger.

Det styrende råd lar seg lede av Guds ånd. Det styrende råd søker veiledning hos universets Overherre, Jehova, og hos menighetens Hode, Jesus. (1. Korinter 11:3; Efeserne 5:23) Medlemmene av det styrende råd betrakter ikke seg selv som ledere for Guds folk. De og alle de andre salvede kristne «fortsetter å følge Lammet [Jesus] uansett hvor det går». (Åpenbaringen 14:4) Det styrende råd setter stor pris på at vi ber for dem.

  • Hvem tjente i det styrende råd i det første århundre?

  • Hvordan lar det styrende råd i dag seg lede av Gud?